Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení VIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 13.12. 2007

 

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

____________VIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konaného dne 13.12. 2007________

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady, stanoviska výborů majetkového, finančního a kontrolního, návrhy osadních výborů Lohenice a Klenovka, rozpočtová opatření VI rozpočtu města na rok 2007, rozpočet města Přelouče na rok 2008, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, změnu č. 1 zřizovací listiny Technických služeb města Přelouče, řešení majetkových převodů na Pernštýnském náměstí, řešení majetkového vyrovnání – pozemek za starou benzinou, majetkové převody, kupní smlouvu mezi městem Přelouč a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, petici za přejmenování části ulice,  dopravní obslužnost města – most přes Labe, zpracování studie dvousměrného provozu Pernštýnského a Václavského náměstí.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :

 

     I.     VOLÍ : Návrhovou komisi ve složení : MUDr. Prokopec, RSDr. Čapský, Mgr. Pacák.

 

    II.     BERE NA VĚDOMÍ : 1) Zprávu o činnosti rady města v období mezi VII. a VIII. zasedáním

                                                         zastupitelstva města.    

                                                    2) Stanoviska majetkového výboru dle usnesení ze dne 10.12. 2007.

                                                    3) Stanoviska finančního výboru dle zápisu ze dne 10.12. 2007.

                                                    4) Stanoviska kontrolního výboru dle zápisu ze dne 7.11. 2007.

                                                    5) Návrhy osadního výboru Klenovka dle zápisu ze dne 6.11. 2007 a  

                                                        4.12. 2007.

                                                    6) Návrhy osadního výboru Lohenice dle zápisu ze dne 22.11. 2007.

                                                    7) Skutečnost, že část pozemku p.p.č. 1781/6 o výměře max. 110 m2

                                                        a byt č. 1 v č.p. 988, ul. Československé armády v Přelouči, město

                                                        předává do vlastnictví p. H. z důvodu kompenzace nákladů,

                                                        které jmenovanému vzniknou na základě požadavku města ukončit

                                                        výdělečnou činnost na pozemku st.p.č.209/1

                                                        a budovách na něm se nacházejících a výstavbou nových prostor

                                                        pro výdělečnou činnost.

 

  III.     SCHVALUJE : 1) Program VIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

                                        2) Rozpočtové opatření VI. rozpočtu města pro rok 2007 včetně návrhů   

                                             předložených k  projednání na zasedání zastupitelstva dne 13.12. 2007.

                                        3) Rozpočet města Přelouče na rok 2008 včetně návrhů předložených k pro-  

                                             jednání na zasedání  zastupitelstva města dne 13.12. 2007.

                                        4) Změnu č. 1 zřizovací listiny ze dne 15.12. 2005 příspěvkové organizace

                                            Technické služby města Přelouče s účinností k 1.1. 2008 a současně vydá-

                                             vá úplné znění této listiny.

                                        5) Bezúplatný převod pozemku na p.p.č. 476/1 a p.p.č. 479/2 v k.ú. Přelouč 

                                             na katolickém hřbitově v Přelouči do vlastnictví města.

                                        6) Odkoupení pozemků p.p.č. 2301/19 o výměře 272 m2 v k.ú. Přelouč a 

                                             p.p.č. 615/1 o výměře 538 m2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí za cenu maxi-

                                             málně 75,- Kč/m2.

                                        7) Kupní smlouvu mezi městem Přelouč a Českou republikou, Úřadem pro

                                             zastupování státu ve věcech majetkových na ideální podíl 1/9 pozemku 

                                             p.č. 1389 o výměře 12 m2, ideální podíl 1/9 pozemku p.č. 321/10 o 

                                             výměře 7 350 m2 a ideální podíl 1/9 pozemku p.p.č. 322/33 o výměře 

                                             6 132 mzapsaných na listu vlastnictví č. 11713 pro k.ú. Přelouč, obec

                                             Přelouč v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním  úřadem pro Pardu-

                                             bický kraj katastrálním pracovištěm Pardubice.

 

                                         8) Odprodej bytu č. 989/1 v č.p. 989 v ul. Pardubická v Přelouči pí. P.

                                              H., bytem Přelouč za cenu 900 000,- Kč.

                                         9) Odprodej domu č.p. 17 na pozemku st.p.č. 141, dům č.p. 921 na pozemku

                                              st.p.č. 900, pozemek st.p.č. 141 o výměře 510 m2 a pozemek st.p.č. 900

                                              o výměře 102 m2, vše v k.ú. Přelouč manželům P. B. a H.

                                              B., bytem Přelouč za cenu 2 230 000,- Kč.

                                        10) Odprodej pozemku p.p.č. 64/5 o výměře 45 m2 a pozemek st.p.č. 2303

                                               o výměře 1 m2 v k.ú. Přelouč manželům M. R. a D. R.,

                                               Přelouč za cenu 34 500,- Kč.

 

     IV.     SOUHLASÍ : Se zpracováním studie rekonstrukce Pernštýnského a Václavského náměstí se

                                        zachováním dvousměrného provozu.

 

      V.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR : 1) Na směnu pozemků p.p.č. 94/1 o výměře 6 938 m2 a p.p.č. 

                                                               94/12 o výměře 869 m2 v k.ú. Přelouč ze spoluvlastnictví J.

                                                               B. (1/4), I.J. (1/4), Mgr. K.L. (1/4)

                                                               a M. S. (1/4) za část pozemku p.p.č. 917/2 o výmě-

                                                                ře cca 15 000 m2 v k.ú. Přelouč z vlastnictví města.  

                                                            2) Na směnu pozemku st.p.č. 209/1 v k.ú. Přelouč z vlastnictví

                                                                p. H. za část pozemku p.p.č. 1781/6 o výměře max. 110 m2:

                                                                - vklad do katastru nemovitostí na směnu pozemků mezi p.

                                                                   H. a městem bude učiněn nejdéle do 29.2. 2008,

                                                                 - část pozemku p.p.č. 1781/6 se směňuje výhradně za účelem

                                                                    výstavby nemovitostí sloužících k výdělečné činnosti se  

                                                                    stanovením smluvních pokut.

                                                            3) Na směnu staveb bez č.p. stojících na pozemku st.p.č. 209/1 z

                                                                 vlastnictví p. R.H. za byt č. 1 v č.p. 988, ul. Českoslo-

                                                                 venské armády, Přelouč o výměře 59,9 m2:

                                                                 - vklad na směnu do katastru nemovitostí bude učiněn dnem

                                                                    fyzického předání staveb bez č.p. nacházejících se na po-

                                                                    zemku st.p.č. 209/1 městu , nejdéle však do 31.12. 2008.

 

    VI.      VYDÁVÁ : Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 o místním poplatku za provoz systému

                                     shromažďování,  sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

                                     komunálních odpadů s účinností od 1.1. 2008.

 

  VII.      DOPORUČUJE :  1) Radě města uzavřít s p. H. smlouvu o výpůjčce pozemku st.p.č.

                                                    209/1 za účelem výdělečné činnosti na dobu od 1.3. 2008 do doby  

                                                    předání nemovitostí bez č.p. na pozemku stojících, maximálně však  

                                                    do  31.12. 2008.

                                                2) Radě města prověřit zvyšující se náklady odvozu odpadu firmou SOP

                                                     včetně velkoobjemového odpadu.

 

 VIII.     ZAMÍTÁ : Návrh (formulovaný v Petici ze dne 2.11. 2007) zástupců organizací města na

                                   přejmenování části ulice Pražská.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    IX.     ŽÁDÁ : 1) O pomoc Radu Pardubického kraje ve věci omezení maximálního povoleného 

                                  zatížení  mostu ev.č. 333- 003 přes řeku Labe v Přelouči a zahájení kroků  

                                  vedoucích k výstavbě nového  mostu.

                              2) Pana R.H. o ukončení výdělečné činnosti na pozemku st.p.č. 209/1 a ve

                                  stavbách na něm se nacházejících nejdéle v termínu do 31.12. 2008.

 

     X.     RUŠÍ : Usnesení zastupitelstva města č. III/13 ze dne 27.9. 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

     Irena  B u r e š o v á                                                                             Ing. Ivan  M o r a v e c

                starostka                                                                                               místostarosta

Datum vložení: 20. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 16. 6. 2024
zataženo 22 °C 13 °C
pondělí 17. 6. skoro jasno 27/13 °C
úterý 18. 6. zataženo 29/15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi