Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení IV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 26.4. 2007

 

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________IV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konaného dne 26.4. 2007__________

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zadání vypracování studie obchvatu silnice č. I/2 v Přelouči – severní variantu, právní stanovisko k žádosti pí. J.O. o opakování výběru uchazečů u odprodeje budovy čp. 2 „fotografia“, směnu pozemků, doporučení stavebnímu úřadu udělit výjimku s umístěním stavby na p.p.č. 881/2 v k.ú. Přelouč, zprávu o činnosti rady města, stanoviska a návrhy výborů majetkového, finančního a kontrolního, návrhy osadních výborů Lohenice, Klenovka a Mělice, pořízení regulačního plánu Přelouč – Klenovka, rozpočtová opatření III rozpočtu města na rok 2007, Pravidla o tvorbě a použití Fondu na reformu veřejné správy, závěrečný účet města Přelouče za rok 2006, majetkové převody, ceny bytů v ul. Tůmy Přeloučského, Československé armády a Pardubická, použití výtěžku z výherních hracích přístrojů za rok 2006, zprávu Policie ČR obvodního oddělení Přelouč o bezpečnostní situaci na teritoriu města, Pravidla  financování pro osadní výbory a komise místních samospráv, Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení za rok 2006 a stanovisko města k obsahu Rozhodnutí CHKO Kokořínsko.

 

I.                   VOLÍ : 1)  Návrhovou komisi ve složení : MVDr. Jadrníček, Mgr. Pacák, p. Macháček.

                                2)  Předsedou osadního výboru Mělice p. Jaroslava Kopeckého.

 

    II.          BERE NA VĚDOMÍ : 1) Zprávu o činnosti rady města v období mezi III. a IV. zasedáním

                                                              Zastupitelstva města Přelouče.

                                                         2) Stanoviska majetkového výboru dle usnesení ze dne 23.4. 2007.

                                                         3) Stanoviska finančního výboru dle zápisu ze dne 23.4. 2007.                                    

                                                         4) Návrhy osadního výboru Lohenice  dle zápisů ze dne 30.3. 2007 a 31.3. 2007.

                                                         5) Návrhy osadního výboru Mělice dle zápisů ze dne 16.3. 2007 a 24.4. 2007

                                                         6) Návrhy osadního výboru Klenovka ze dne 6.3. 2007 a 3.4. 2007.                                               

                                                         7) Návrh zadání „Regulačního plánu Přelouč – Klenovka“.

                                                         8) Přímé zadání zpracování „Regulačního plánu Přelouč – Klenov-

                                                              ka“ ing. arch. Mudruňkovi.

                                                         9) Zprávu Policie ČR, obvodního oddělení Přelouč, o bezpečnost-

                                                              ní situaci na teritoriu města za rok 2006.

 

  III.          SCHVALUJE : 1) Program IV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

                                             2) Pořízení „Regulačního plánu Přelouč – Klenovka“.

                                             3) Rozpočtové opatření III rozpočtu města Přelouče pro rok 2007.

                                             4) Pravidla o tvorbě a použití prostředků Fondu na reformu veřejné

                                                  správy.

                                             5) Ceny bytů v ul. Tůmy Přeloučského, Československé armády a Pardu-

                                                  bická dle návrhu pro potřeby průzkumu prodeje bytů.

                                             6) Použití výtěžku z výherních hracích přístrojů ve výši 1 050 167,46- Kč

                                                  za rok 2006 na úhradu nákladů pečovatelské služby pro staré a nemocné občany města Přelouče.     

                                             7) S účinností od 1.5. 2007 nové znění Pravidel financování pro osadní        

                                                 výbory a komise místních samospráv, včetně přílohy č. 1.

                                             8) Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení za rok 2006.

                                             9) Zadání zpracování studie obchvatu silnice č. I/2 v Přelouči – severní

                                                 variantu.

                                           10) Odkoupení pozemku p.p.č. 2296 o výměře 2 m2 v k.ú. Přelouč za cenu

                                                  maximálně 150,- Kč/m2.

                                           11) Odkoupení dílu „c“ pozemku st.p.č. 536 o výměře 10 m2 v k.ú. Přelouč

                                                  za cenu maximálně 150,- Kč/m2.

                                           12) Odkoupení dílu „d“ pozemku st.p.č. 467 o výměře 11 m2 v k.ú. Přelouč

                                                   za cenu maximálně 150,- Kč/m2.

                                           13) Odkoupení pozemků p.p.č. 1297/1 o výměře 237 m2, p.p.č. 1297/41 o

                                                   výměře 131 m2 a p.p.č. 1301/32 o výměře 89 m2, vše v k.ú. Přelouč za

                                                  cenu dle znaleckého posudku 72 260,- Kč.

                                           14) Odprodej pozemku p.p.č. 75/48 v k.ú. Lohenice u Přelouče o výměře

                                                  343 m2 p. ing. Zdeňku P., , Pardubice za

                                                  cenu 51 500,- Kč s ohledem na to, že dle územního plánu je pozemek

                                                  určen k zástavbě stavbami pro bydlení venkovského typu.

                                           15) Zařadit do úpravy rozpočtu částku ve výši 420 000,- Kč na zpracování

                                                  studie obchvatu silnice č. I/2 v Přelouči – severní variantu.

 

IV.                   SOUHLASÍ :   Po projednání závěrečného účtu s celoročním hospodařením města  

                                          Přelouče za  rok 2006 bez výhrad.

                                          

V.           VYHLAŠUJE ZÁMĚR :  1) Na prodej části pozemku p.p.č. 1417/73 v k.ú. Přelouč o vý-

                                                                měře cca 800 m2 za cenu minimálně 500,- Kč/m2.

                                                            2) Na prodej pozemku p.p.č. 278/1 v k.ú. Přelouč o výměře

                                                                 517 m2 za cenu minimálně 150,- Kč/m2.

                                                            3) Na prodej části pozemku p.p.č. 64/1 v k.ú. Přelouč o výmě-

                                                                 ře cca 40 m2 za cenu minimálně 500,- Kč/m2.

                                                            4) Na směnu části pozemku p.p.č. 938/2 a části pozemku p.p.

                                                                 č. 938/42 z vlastnictví města za část pozemku p.p.č. 931/3,

                                                                 vše v k.ú. Přelouč.

                                                            5) Na směnu dílu „b“ pozemku p.p.č. 1936/1 o výměře 1 m2

                                                                 z vlastnictví města za díl „a“ pozemku st.p.č. 671 o výměře

                                                                 1 m2, vše v k.ú. Přelouč.

                                                           

 VI.            ROZHODUJE :   O prodeji nemovitosti čp. 2 a pozemku st.p.č. 165/1 v k.ú. Přelouč pí.

                                             J.O:, Přelouč za nabídnutou kupní

                                             cenu  dle zastupitelstvem schváleného záměru ze dne 15.6. 2006 ve

                                             výši 1 500 000,- Kč.                          

 

VII.           NABÍZÍ :   Právnímu zástupci vlastníků pozemků p.p.č. 94/1 o výměře 6 938 m2 a p.p.č.

                                      94/12 o výměře 869 m2 v k.ú. Přelouč odkup těchto pozemků do vlastnictví

                                      města  za cenu dle znaleckého posudku.

 

VIII.        NESCHVALUJE :  1) Žádost o prodej pozemku č. 83 (PK)  o výměře 3 190 m2, č. 123/1 (PK) o výměře 9 960 m2, č. 125/2 (PK) o výměře  2 252 m2 a č. 125/5 (PK) o výměře 1 343 m2 v k.ú. Škudly u Přelouče za cenu minimálně 25,- Kč/m2.

                                                     2) Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 16/3 v k.ú. Klenovka o výměře maximálně 800 m2 za cenu minimálně 200,- Kč/m2.

                                                     3)  Prodej pozemku p.p.č. 776/77 o výměře 40 382 m2 společnosti

                                                          Czech consulting and developement s.r.o. Praha 4 z důvodu

                                                          nesplnění podmínek pro prodej nemovitostí města.

 

  IX.           ŽÁDÁ : Pardubický kraj o bezúplatný převod bývalé silnice č. II/333 z majetku Pardu-

                                  bického kraje na město Přelouč, která byla rozhodnutím odboru dopravy KrÚ PK

                                  vyřazena ze silniční sítě z důvodu jejího zařazení do sítě místních komunikací

                                  města Přelouče. Jedná se o převod pozemků p.p.č. 1791/21 (vzniklý oddělením

                                  části pozemku p.p.č. 1791/19), p.p.č. 1791/11 a p.p.č. 1919/3, p.p.č. 1994, p.p.č.

                                  1995, p.p.č. 1996, vše v k.ú. Přelouč.

 

 

     X.          RUŠÍ : Druhý záměr na prodej nemovitosti čp. 2 „Fotografia“ a pozemku st.p.č. 165/1 v

                                 k.ú. Přelouč za minimální cenu 1 600 000,- Kč, vyhlášený pod odst. IV, usnesení

                                 ze dne 1.3. 2007.   

 

   XI.          DŮRAZNĚ ODMÍTÁ : Tvrzení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO

                                                             Kokořínsko, které zmíněná Agentura uvádí ve svých Rozhodnu-

                                                             tích č.j.  00712/KK/2007 a č.j. 00639/KK/2007 o změně postoje

                                                             města Přelouče po volbách 2006 k výstavbě vodního díla Plavební stupeň Přelouč. Toto stanovisko je nepravdivé, ničím nepodložené a v přímém rozporu se skutečným názorem města. Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 14.12. 2006 nový územní plán města Přelouče, jehož součástí je vymezení prostoru plavebního kanálu a současně vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006 o závazných částech územního plánu města, kde v čl. 10 „Seznam veřejně prospěšných staveb“ na 1. místě uvádí nový plavební kanál. Zastupitelstvo města od samého začátku přípravy této stavby svými usneseními jednoznačně výstavbu vodního díla podporovalo a potvrzuje, že tento zájem trvá i nadále. Zastupitelstvo města žádá Správu CHKO Kokořínsko o vysvětlení, z jakého důvodu Agentura šíří o městě nepravdy a na základě jakých informací dospěla k názoru, že plavební kanál  zůstává v územním plánu města „zatím“. Toto stanovisko města obdrží  i ostatní adresáti, v závěru Rozhodnutí uvedeni. 

 

 XII.            ODKLÁDÁ : Rozhodnutí o směně části pozemku p.p.č. 881/2 z vlastnictví města za po-

                                            zemek st.p.č. 209/1 a udělení výjimky pro umístění stavby na pozemku

                                            p.č. 881/2 (investiční záměr p. H. ) do doby předložení výsledku o prů-

                                            zkumu kontaminace zeminy na pozemku st.p.č. 209/1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Irena  B u r e š o v á                                                                     ing.  Ivan  M o r a v e c

                starostka                                                                                          místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vložení: 20. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
slabý déšť 20 °C 8 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 24/11 °C
neděle 16. 6. zataženo 22/13 °C
pondělí 17. 6. skoro jasno 27/13 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi