Obsah

XXII. zasedání Zastupitelstva města

Typ: ostatní
ze dne 29.9.2005

 

 

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘELOUČE
usnesení
XXII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče ze dne 29.9.2005Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města, zprávu o činnosti výboru finančního a majetkového, zprávu o činnosti osadních výborů Lohenice a Klenovka, rozpočtová opatření IV rozpočtu města pro rok 2005, delegování pravomocí radě města schvalovat rozpočtová opatření týkající se dotací, varianty na zajištění pečovatelské služby pro město Přelouč, schválení souborného stanoviska pro zpracování návrhu územního plánu města Přelouče, majetkové převody a úpravy obecně závazných vyhlášek.

Zastupitelstvo města Přelouče :

I. VOLÍ :

Návrhovou komisi ve složení : Mgr. Rambousek, p. Kocourek, Mgr. Culek.

II. BERE NA VĚDOMÍ :

1) Zprávu o činnosti rady města v období mezi XXI. a XII. zasedáním zastupitelstva města.
2) Zprávu o činnosti finančního výboru v období mezi XXI. a XXII. zasedáním zastupitelstva města.
3) Zprávu o činnosti majetkového výboru v období mezi XXI. a XXII. zasedáním zastupitelstva města.
4) Zprávu o činnosti osadního výboru Lohenice v období mezi XXI. a XXII. zasedáním zastupitelstva.
5) Zprávu o činnosti osadního výboru Klenovka v období mezi XXI. a XXII. zasedáním zastupitelstva.
6) Variantní možnosti zajištění pečovatelské služby.
7) Kladné vyjádření nadřízeného orgánu územního plánování č. j. KrÚ 3607/2004 OSRK OUP ze dne 8.9. 2004, kterým je odbor strategického rozvoje kraje Krajského úřadu v Pardubicích.

III. SCHVALUJE :

1) Program XXII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.
2) Zajištění pečovatelské služby začleněním do sociálního odboru městského úřadu jako samostatné oddělení za podmínky bezúplatného převodu movitého majetku z Pardubického kraje.
3) „Souborné stanovisko“ s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu města Přelouč.
4) Rozhodnutí o podaných námitkách ke konceptu řešení územního plánu města Přelouč tak, jak je uvedeno v „souborném stanovisku“ v čl. VI.
5) Bezúplatný převod pozemku p.p.č. 1850/5 o výměře 50 m2 v k.ú. Přelouč z vlastnictví Ministerstva obrany ČR do vlastnictví města ve veřejném zájmu k zařazení do sítí místních komunikací.
6) Schvaluje směnu pozemků p.p.č. 541/6 o výměře 910 m2 a p.p.č. 541/7 o výměře 910 m2 v k.ú. Přelouč ve vlastnictví města za pozemek p.p.č. 776/77 o výměře 3 243 m2 v k.ú. Přelouč ve vlastnictví pí. M.K. s tím, že rozdíl ve výměrách směnovaných pozemků bude doplacen v ceně 150,-Kč/m2.
7) Směnu pozemku p.p.č. 20/27 o výměře 770 m2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče ve vlastnictví města za podíl 1 na pozemku p.p.č. 20/17 o výměře 514 m2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče ve vlastnictví manželů ing. J. a Z. M. s tím, že rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude doplacen v ceně 80,- Kč/m2.
8) Směnu pozemku p.p.č. 20/29 o výměře 817 m2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče ve vlastnictví města za podíl 3 na pozemku p.p.č. 20/17 o výměře 514 m2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče ve vlastnictví pí. J. H.a p. F. O. s tím, že rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude doplacen v ceně 80,-Kč/m2.
9) Odprodej budovy č.p. 192 (Diakonie) v ul. Nádražní v Přelouči a pozemky st.p.č. 468 o výměře 376 m2, st.p.č. 469 o výměře 173 m2 a p.p.č. 392/1 o výměře 3 294 m2 v k.ú. Přelouč Diakonii ČCE – Středisko náhradní rodinné péče, Českobratrská 87, Přelouč za cenu 1 680 000,- Kč.
10) Odprodej pozemku p.p.č. 938/30 o výměře 979 m2 v k.ú. Přelouč ing. A.V. za cenu 800 000,- Kč.
11) Nový název „ U Hájku“ stávající ulice v Přelouči –část silnice III/34216 v úseku od ul. Chrudimské po hranici katastrálního území Klenovka.

IV. SOUHLASÍ :

1) S rozpočtovým opatřením IV rozpočtu města pro rok 2005. 
2) S delegováním pravomoci celoročně schvalovat rozpočtová opatření dotací (změna vztahu k jinému rozpočtu) na radu města.

V. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

1) Na směnu pozemku p.p.č. 938/39 o výměře 636 m2 v k.ú. Přelouč z vlastnictví města za pozemek p.p.č. 938/31 o výměře 1 448 m2 a pozemek p.p.č. 938/35 o výměře 227 m2 v k.ú. Přelouč s tím, že město doplatí rozdíl v cenách pozemků.
2) Na prodej pozemku p.p.č. 938/38 o výměře 179 m2 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně 450,- Kč/m2.
3) Na prodej pozemku p.p.č. 20/26 o výměře 771 m2 a pozemku p.p.č. 20/28 o výměře 771 m2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče za cenu minimálně 100,-Kč/m2.
4) Na prodej pozemku č. 244 ve zjednodušené evidenci, původ PK o výměře 432 m2 v k.ú. Škudly za cenu minimálně 25,- Kč/m2.
5) Na prodej pozemku p.p.č. 1840/4 o výměře 285 m2 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně 50,- Kč/m2.
6) Na prodej pozemku p.p.č. 9/4 o výměře 297 m2, p.p.č. 9/5 o výměře 21 m2 a pozemku p.p.č. 204/2 o výměře 51m2 v k.ú. Lohenice u Přelouče za cenu minimálně 80,- Kč/m2.
7) Na prodej pozemku p.p.č. 460/13 v k.ú. Přelouč o výměře 127 m2 za cenu minimálně 20,-Kč/m2.

VI. VYDÁVÁ :

1) Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 2/05, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 4/2004, Požární řád města Přelouče.
2) Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 3/05, kterou se mění obecně
závazná vyhláška města Přelouče č. 8/1999 o městské policii, ve znění obecně závazné vyhlášky obecně závazné vyhlášky č. 4/2002.
3) Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 4/05, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/1992 o veřejné dražbě při prodeji nemovitého majetku města ze dne 16.4. 1992.

VII. RUŠÍ :

1) Bod IV, odst. 2, usnesení XVII. zasedání zastupitelstva města ze dne 21.12.2004 o delegování pravomoci schvalovat rozpočtová opatření dotací rozpočtu města Přelouče na radu města v měsících prosinci a lednu.
2) Usnesení XIV. zasedání zastupitelstva města ze dne 23.9. 2004, odst. IV, bod 5).
3) Usnesení XX. zasedání zastupitelstva města ze dne 25.5. 2005, odst. III, bod 13.

VIII. ŽÁDÁ :

Pardubický kraj o bezúplatný převod movitého majetku, nezbytného pro zajištění pečovatelské služby v Přelouči do majetku města Přelouče.

IX. VYJADŘUJE :

Zásadní nesouhlas s návrhem Krajského úřadu Pardubického kraje na zrušení učebních oborů automechanik a klempíř v SOUT Přelouč od 1.7. 2006.

 

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 


Vytvořeno: 14. 5. 2013
Poslední aktualizace: 14. 5. 2013 00:00
Autor: