Obsah

XVIII. zasedání Zastupitelstva města

Typ: ostatní
ze dne 27.1.2005

 

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘELOUČE
usnesení
XVIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče ze dne 27.1.2005


Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady, zprávu o činnosti výboru majetkového , zprávu o činnosti osadních výborů Lohenice a Klenovka, změnu konceptu územního plánu města Přelouče, žádost Klubu vodního lyžování o zřízení další plavební plochy, žádost obyvatel č.p. 1501 a 1502 o vrácení části nájemného, majetkové převody, zřízení věcného břemene ve prospěch Českého Telecomu, odměny neuvolněným členům zastupitelstva, odměny členům výborů zastupitelstva.

Zastupitelstvo města Přelouče :

I. VOLÍ :

Návrhovou komisi ve složení : RSDr. Čapský, pí. Dvořáková, Mgr. Culek.

II. BERE NA VĚDOMÍ :

1) Zprávu o činnosti rady města v období mezi XVII. a XVIII. zasedáním zastupitelstva města.
2) Zprávu o činnosti výboru majetkového v období mezi XVII. a XVIII. zasedáním zastupitelstva města.
3) Zprávu o činnosti osadního výboru Lohenice v období mezi XVII. a XVIII. zasedáním zastupitelstva města.
4) Zprávu o činnosti osadního výboru Klenovka v období mezi XVII. a XVIII. zasedáním zastupitelstva města.
5) Žádost obyvatel čp. 1501 a 1502 v Přelouči o vrácení části nájemného.
6) Rezignaci p. P. P. na členství v osadním výboru Klenovka.

III. SCHVALUJE :

1) Program XVIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.
2) Výplatu odměn členům výborů za práci v roce 2004, kteří nejsou zaměstnanci MěÚ, v této výši:
- výbor kontrolní, finanční a majetkový 800 Kč/člen/rok
- osadní výbor Lohenice a Klenovka 800 Kč/člen/rok.
3) Odprodej pozemku p.p.č. 231/7 o výměře 568 m2 a část pozemku p.p.č. 231/6 o výměře cca 300 m2 (výměra bude upřesněna na základě geometrického plánu) v k.ú. Tupesy u Přelouče za cenu 101,- Kč/m2.
4) Smlouvu o bezúplatném převodu protipovodňové zábrany mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací a městem Přelouč do vlastnictví města.

IV. JMENUJE :

Paní J.T. členkou osadního výboru Klenovka.

V. NESCHVALUJE :

Výplatu finančních prostředků z rozpočtu města do fondu oprav majitelů bytů v č.p. 1501 a 1502 v ul. Pardubická v Přelouči.

VI. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

Na prodej pozemku p.p.č. 75/5 o výměře 78 m2 v k.ú. Mělice za cenu minimálně 100,-Kč/m2.

VII. SOUHLASÍ :

Se zřízením věcného břemene na p.p.č. 396/1, p.p.č. 396/39, p.p.č. 396/40 a budovách na těchto pozemcích stavěných, vše v k.ú. Přelouč, ve prospěch Českého Telecomu, a.s..


VIII. NESOUHLASÍ :

S poskytnutím práva užívání vodní plochy – zřízení další plavební dráhy (za poloostrovem) na písnících Lohenice – Mělice dle požadavku Klubu vodního lyžování Přelouč.

IX. STANOVÍ :

1) Měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva s účinností od 1.1.2005 v této výši:
- člen rady města 1 560,- Kč
- člen zastupitelstva města 520,- Kč
- předseda komise nebo výboru 1 280,- Kč.
2) S účinností od 1.1. 2005 měsíční odměnu předsedům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, ve výši 1 280,- Kč.

X. UKLÁDÁ :

Předsedům výborů zřizovaných zastupitelstvem města přerozdělit v termínu do 28.2. 2005 odměny za rok 2004 mezi jednotlivé členy výborů dle jejich aktivity.

XI. ODKLÁDÁ :

Rozhodnutí o změně návrhu konceptu územního plánu do doby společně předloženého návrhu ing. arch. Mudruňky a firmy KASI.

XII. RUŠÍ:

Usnesení XV. zasedání zastupitelstva města ze dne 21.10. 2004 , odst. IV) o vyhlášení záměru na prodej části pozemku p.p.č. 491/1 a části p.p.č. 491/8 v průmyslové zóně Přelouč.

 

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 


Vytvořeno: 14. 5. 2013
Poslední aktualizace: 14. 5. 2013 00:00
Autor: