Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 39. schůze rady města

Usnesení 39. schůze rady města 1

konané dne 22. 4. 2024

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

39. schůze rady města konané dne 22. 4. 2024

 

 

39/1/2024           Program schůze

 1. Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

39/2/2024           Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2024 – změna č. 1

 1. Rada města Přelouče schvaluje

změnu č. 1 závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace na rok 2024.

39/3/2024           Majetkové převody

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit záměr na směnu pozemku p.č. 1339 v k.ú. Přelouč o výměře
4 323 m2 ve vlastnictví města Přelouč za část pozemku p.č. 1336 v k.ú. Přelouč o výměře cca
5 400 m2 s doplatkem ve výši rozdílu kupních cen pozemků.

39/4/2024           Majetkové převody

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků p.č. 241/8, p.č. 241/9, p.č. 241/10, p.č. 241/11, p.č. 241/12, p.č. 244/3, p.č. 244/4, p.č. 244/5, p.č. 244/6, p.č. 244/7, p.č. 244/8 a p.č. 244/9, vše v k.ú. Mělice, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města. 

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu, uzavíranou mezi Pardubickým krajem a městem Přelouč, na převod pozemku p.č. 241/8, p.č. 241/9, p.č. 241/10, p.č. 241/11, p.č. 241/12, p.č. 244/3, p.č. 244/4, p.č. 244/5, p.č. 244/6, p.č. 244/7, p.č. 244/8 a p.č. 244/9, vše v k.ú. Mělice.

39/5/2024           Pronájem pozemku

 1. Rada města Přelouče schvaluje

záměr na pronájem části pozemku p.č. 78/1 v k.ú. Štěpánov u Přelouče o výměře cca 225 m2 p.J.K., bytem Štěpánov, za účelem využití jako zahrada, za nájemné 24,00 Kč/m2/rok.

39/6/2024           Pronájem pozemku pro umístění prodejních stánků

 1. Rada města Přelouče schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 881/2 v k.ú. Přelouč p. E.C., Pardubice, IČO 46516999, za účelem umístění a provozování prodejního stánku na dobu určitou od 20. 5. 2024 do 31. 7. 2024 za nájemné ve výši 15 653,00 Kč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o nájmu pozemku, uzavíranou mezi městem Přelouč a p. E.C., Pardubice, IČO 46516999, na pronájem části pozemku p.č. 881/2 v k.ú. Přelouč, za účelem umístění a provozování prodejního stánku.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o nájmu pozemku dle usnesení č. 39/6/2024-II.

T: 30. 4. 2024

 1. Rada města Přelouče schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 881/2 v k.ú. Přelouč p. J.L., Přelouč, IČO 47459549, za účelem umístění a provozování prodejního stánku na dobu určitou od 1. 5. 2024 do 31. 8. 2024 za nájemné ve výši 13 071,00 Kč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o nájmu pozemku, uzavíranou mezi městem Přelouč a p. J. L., Přelouč, IČO 47459549, na pronájem části pozemku p.č. 881/2 v k.ú. Přelouč, za účelem umístění a provozování prodejního stánku.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o nájmu pozemku dle usnesení č. 39/6/2024-V.

T: 30. 4. 2024

39/7/2024           Zřízení věcného břemene

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 581/5 v k.ú. Lohenice u Přelouče.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 39/7/2024-I.

T: 15. 5. 2024

39/8/2024           Návštěvní řád dětského hřiště a aktualizace provozního řádu hřišť

 1. Rada města Přelouče schvaluje

návštěvní řád dětského hřiště Pod Záložnou.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

aktualizaci provozního řádu veřejných hřišť.

39/9/2024           Oprava lesní účelové komunikace Lohenice – Výrov (Břehy)

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

cenovou nabídku společnosti Skanska a.s. na opravu části lesní účelové komunikace mezi Lohenicemi a Výrovem (břehy) v k.ú. Lohenice u Přelouče ve výši 2 771 304,01 Kč bez DPH, 3 353 277,85 Kč včetně 21 % DPH.

39/10/2024         Zápis KMS Štěpánov

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis č. 4/2024 ze schůze Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 3. 4. 2024.

39/11/2024         Zápis KMS Lhota – Škudly

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis z jednání Komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 29. 3. 2024.

39/12/2024         Žádost SVJ o zrušení veřejného sportovního hřiště „Jižní“

 1. Rada města ruší

veřejné sportovní hřiště Jižní na žádost obyvatel SVJD 1368–1370.

39/13/2024         Přehled množství KO uloženého na skládku za 1. čtvrtletí 2024

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

přehled množství uloženého komunálního odpadu na skládku za 1. čtvrtletí 2024 pro uplatnění třídící slevy.

39/14/2024         Smlouva o poskytnutí dotace pro jednotku SDH Přelouč

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace ve výši 100 % skutečných nákladů, maximálně ve výši 12 000,00 Kč, na proškolení členů jednotky SDH města Přelouč, jako poskytovatelů první pomoci na vyžádání, z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2024, ev. č. smlouvy OZ/24/21666.

39/15/2024         Novanta Medical s.r.o. – žádost o vyslovení podpory

 1. Rada města Přelouče vyjadřuje

podporu společnosti Novanta Medical s.r.o. v rámci projektu expanze „Centre of Excellence Central European Tubeset Production 2.0“.

39/16/2024         Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb pro pečovatelskou službu

 1. Rada města Přelouče schvaluje

Dodatek č. 5 ke Smlouvě mezi Městem Přelouč a Školní jídelnou Přelouč o poskytování služeb ze dne 2. 2. 2015.

 1. Rada města Přelouče ukládá

pí Konvalinové zajistit uzavření dodatku smlouvy dle usnesení č. 39/16/2024-I.

T: 30. 4. 2024

39/17/2024         Prodloužení pronájmu bytu v bytovém domě v ulici Za Fontánou, Přelouč

 1. Rada města Přelouče schvaluje

prodloužení pronájmu bytu č. 2 v bytovém domě v ulici Za Fontánou č. p. 433, Přelouč p. A.Š., trvale bytem Přelouč na dobu určitou s platností od 1. 5. 2024 do 31. 7. 2024.

 1. Rada města Přelouče ukládá

Mgr. Dofkové zajistit uzavření nájemní smlouvy dle usnesení č. 39/17/2024-I.

T: 26. 4. 2024

39/18/2024         Pronájem bytu v domě zvláštního určení v ulici Sluneční, Přelouč

 1. Rada města Přelouče schvaluje

pronájem bytu č. 18 o vel. 1+kk, v domě zvláštního určení v ulici Sluneční č. p. 1414, Přelouč, p. O.S., trvale bytem Kolín na dobu neurčitou s platností od 1. 5. 2024.

 1. Rada města Přelouče ukládá

Mgr. Dofkové zajistit uzavření nájemní smlouvy dle usnesení č. 39/18/2024-I.

T: 26. 4. 2024

39/19/2024         Návrh nařízení obce o vyhlášení záměru

 1. Rada města Přelouče schvaluje a vydává

nařízení obce o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov (dále též LHO) pro zařizovací obvod (dále též ZO) Přelouč – sever, kód LHO 505821, tj. LHO s dobou platnosti od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2035.

39/20/2024         Žádost o náhradu škody

 1. Rada města Přelouče zamítá

žádost o náhradu škody ze dne 6.3.2024 podanou p. M. A., Přelouč.

 1. Rada města Přelouče odkazuje

p. M.A., Přelouč s uplatněním nároku na náhradu škody na věcně a místně příslušný okresní soud.

39/21/2024         Výpověď smlouvy o dílo

 1. Rada města Přelouče schvaluje

výpověď smlouvy o dílo č. 061/03 uzavřenou mezi městem Přelouč a obcí Břehy, IČO 0027392, se sídlem Bahníkova 8, Břehy, 535 01 Přelouč.

39/22/2024         Návrh smlouvy o výkonu činnosti exekuční a další činnosti soudního exekutora

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o výkonu exekuční a další činnosti soudního exekutora uzavřenou mezi městem Přelouč a Mgr. Tomášem Voborníkem, soudním exekutorem, Exekutorský úřad Pardubice se sídlem v Moravanech, 9. května 215, 533 72, IČO 65200241.

 1. Rada města Přelouče ukládá

Mgr. Dofkové zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. 39/22/2024-I.

T: 15. 5. 2024

39/23/2024         Oprava živičného povrchu vozovky v Jaselské ulici v Přelouči

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o dílo na opravu živičného povrchu vozovky v Jaselské ulici v Přelouči, uzavíranou se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 35 Pardubice, IČO 00085031, za nabídkovou cenu 3 461 843,00 Kč bez DPH, 4 188 830,03 Kč včetně 21 % DPH.

 

 

Martin Šmíd                                                                       Ing. Ivan Moravec starosta                                                                                  místostarosta

Datum vložení: 24. 4. 2024 9:33
Datum poslední aktualizace: 24. 4. 2024 9:38
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
déšť 22 °C 12 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 23/12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi