Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky

Usnesení 37. schůze rady města

Usnesení 37. schůze rady města 1

konané dne 18. 3. 2024

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

37. schůze rady města konané dne 18. 3. 2024

 

 

37/1/2024           Program schůze

 1. Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

37/2/2024           Odprodej vyřazených automatických stavěčů kuželek včetně příslušenství

 1. Rada města Přelouče schvaluje

prodej 4 ks vyřazených automatických stavěčů kuželek včetně jejich elektronického ovládání a ukazatelů spolku SKK České Meziříčí z.s., Záhumenská 487, 517 71 České Meziříčí, za cenu 40 000,00 Kč.

37/3/2024           Zřízení věcného břemene

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi paní Editou Maglenovou, bytem Podmokelská 29/40, Děčín, městem Přelouč a společností ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 1283/33 v k.ú. Přelouč.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemen dle usnesení č. 37/3/2024-I.

T: 15. 4. 2024

37/4/2024           Majetkové převody

 1. Rada města Přelouče schvaluje

záměr na bezúplatný převod pozemků p.č. 9/6 o výměře 6 m2, p.č. 41/80 o výměře 18 m2 a p.č. 41/82 o výměře 41 m2, vše v k.ú. Mělice, do vlastnictví Pardubického kraje. Na pozemcích se nachází po výstavbě chodníků a jejich zaměření silnice č. III/32219 a č. III/32220.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

záměr na směnu pozemku p.č. 41/83 v k.ú. Mělice o výměře 9 m2 z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro Ředitelství vodních cest ČR, za část pozemku p.č. 1764/1 v k.ú. Přelouč o výměře 9 m2 z vlastnictví města Přelouč.

37/5/2024           Pronájem pozemku

 1. Rada města Přelouče schvaluje

záměr na pronájem části pozemku p.č. 881/2 v k.ú. Přelouč, za účelem umístění a provozování prodejních stánků na období 1. 5. 2024 až 31. 8. 2024. K pronájmu město nabídne 2 prodejní místa, každé o výměře cca 16 m2, za týdenní nájemní minimálně 640,00 Kč.

37/6/2024           Zadání veřejné zakázky Herní prvky Antivandal – výjimka z vnitřní směrnice

 1. Rada města Přelouče souhlasí

s umístěním herních prvků Antivandal v rámci revitalizace Městského parku v Přelouči dle cenové nabídky společnosti SAPEKOR s.r.o., Lipová 1128, 737 01 Český Těšín, IČO 01874241, ze dne 8. 3. 2024 ve výši Kč 952 053,00 bez DPH, Kč 1 151 984,00 včetně 21 % DPH.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

výjimku z vnitřní směrnice č. SM 13/2022 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ za účelem přímého zadání veřejné zakázky „Dodávka herních prvků Antivandal“, společnosti SAPEKOR s.r.o., Lipová 1128, 737 01 Český Těšín, IČO 01874241, dle cenové nabídky ze dne 8. 3. 2024 ve výši Kč 952 053,00 bez DPH, Kč 1 151 984,00 včetně 21 % DPH. Tato zakázka bude realizována v rámci revitalizace Městského parku v Přelouči.

37/7/2024           Zápisy OV Klenovka

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

zápisy z jednání OV Klenovka č. 2/2024 ze dne 11. 2. 2024 a č. 3/2024 ze dne 25. 2. 2024.

 1. Rada města Přelouče ukládá

Komisi pro rozvoj města prověřit stav chodníků v místní části Klenovka.

T: 30. 4. 2024

37/8/2024           Zápis KMS Štěpánov

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis ze schůze Komise místní samosprávy Štěpánov č. 2/2024 ze dne 6. 3. 2024.

37/9/2024           Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby

 1. Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 11 ke smlouvě o závazku veřejné služby „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu města Přelouč veřejnými službami v přepravě cestujících“ s dodavatelem ARRIVA autobusy a.s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, IČO 25945408, kterým se s platností od 1. 4. 2024 stanoví cena veřejné služby (dopravního výkonu) ve výši 51,77 Kč/km.

 1. Rada města Přelouče souhlasí

s uzavřením dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby.

 1. Rada města Přelouče ukládá

Mgr. Dobruskému uzavřít dodatek č. 11 dle usnesení č. 37/9/2024-I.

T: 31. 3. 2024

37/10/2024         Zřízení funkčního místa

 1. Rada města Přelouče zřizuje

funkční místo “referent – územní a stavební řízení” v odboru stavebním.

 1. Rada města Přelouče stanovuje

celkový počet zaměstnanců úřadu na 93 s účinností od 1. 4. 2024.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

změnu přílohy č. 3 vnitřního předpisu č. R 14/2022 “Organizační řád městského úřadu Přelouč” s účinností od 1. 4. 2024.

37/11/2024         Návrh výpovědi smlouvy

 1. Rada města Přelouče schvaluje

výpověď smlouvy uzavřené mezi městem Přelouč a poskytovatelem služeb p. Liborem Černohlávkem na obsluhu sběrných nádob určených na jedlé oleje a tuky.

37/12/2024         Žádost o prodloužení nájemní smlouvy

 1. Rada města Přelouče schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13, Za Fontánou 433, Přelouč, mezi městem Přelouč a p. E.N., Přelouč, na dobu určitou od 1. 4. 2024 do 30. 6. 2024.

37/13/2024         Stav pohledávek v roce 2023

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

stav neuhrazených pohledávek za kalendářní rok 2023.

37/14/2024         Vyřazení majetku města z evidence – bezúplatným převodem

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod osobního vozidla Škoda Fabia r.z. 4E7 0464, rok výroby 2013 z majetku města Přelouč na příspěvkovou organizaci Technické služby města Přelouče, IČO 69170754, se sídlem Choceňská 1771, 535 01 Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o bezúplatném převodu shora uvedeného osobního vozidla uzavřenou mezi městem Přelouč a příspěvkovou organizaci Technické služby města Přelouče, IČO 69170754, se sídlem Choceňská 1771, 535 01 Přelouč.

37/15/2024         Žádost o souhlas na užití znaku

 1. Rada města Přelouče souhlasí

s užitím znaku města ve výroční zprávě Laxus z.ú.

37/16/2024         Zápis Komise sociálně zdravotní

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis č. 8/2024 ze schůze Komise sociální a zdravotní ze dne 13. 3. 2024.

37/17/2024         Směna bytů

 1. Rada města Přelouče neschvaluje

směnu bytů č. 14 a č. 10 v bytovém domě č.p. 433, ul. Za Fontánou, Přelouč p.Z.L., Přelouč.

 1. Rada města Přelouče neschvaluje

pronájem bytu č. 14 v bytovém domě v ulici Za Fontánou č.p. 433, Přelouč, p.L.P., Přelouč.

37/18/2024         Prodloužení nájemních smluv

 1. Rada města Přelouče schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v ulici Za Fontánou 433, Přelouč, s p.D.T., Přelouč na dobu určitou od 1. 4. 2024 do 30. 6. 2024.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v ulici Za Fontánou 433, Přelouč, s p.N.K., Přelouč na dobu určitou od 1. 4. 2024 do 30. 6. 2024.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v ulici Sluneční 1414, Přelouč, s p.I.J.,Přelouč, zastoupenou opatrovníkem městem Přelouč, na dobu určitou od 1. 4. 2024 do 30. 4. 2024.

 

 

 

 

Martin Šmíd                                                                       Ing. Ivan Moravec starosta                                                                                  místostarosta  

Datum vložení: 19. 3. 2024 11:25
Datum poslední aktualizace: 19. 3. 2024 11:29
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
2
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
2
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 13. 4. 2024
zataženo 21 °C 10 °C
neděle 14. 4. slabý déšť 22/12 °C
pondělí 15. 4. slabý déšť 14/8 °C
úterý 16. 4. déšť 10/5 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi