Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky

Usnesení 35. schůze rady města

Usnesení 35. schůze rady města 1

konané dne 19. 2. 2024

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

35. schůze rady města konané dne 19. 2. 2024

 

35/1/2024           Program schůze

 1. Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

35/2/2024           Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2023

 1. Rada města Přelouče schvaluje

změnu č. 3 závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace a plán odpisů na rok 2023.

35/3/2024           Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace a plán odpisů na rok 2024

 1. Rada města Přelouče schvaluje

závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2024.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

plán odpisů příspěvkových organizací na rok 2024.

35/4/2024           Žádost o odkoupení pozemku

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města zamítnout žádost p.S.J., bytem Pardubice, o směnu pozemku části p.č. 246/2 v k.ú. Mělice ve vlastnictví města Přelouč za část pozemku p.č. 252/2 k.ú. Mělice v jeho vlastnictví.

35/5/2024           Dodatek smlouvy o nájmu

 1. Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 4 smlouvy o nájmu nebytových prostor v č.p. 877 v Přelouči, uzavřené dne 4. 3. 2014 mezi městem Přelouč a společností Hanel, spol. s.r.o. Tímto dodatkem se ruší povinnost nájemce uzavřít od 1. 1. 2025 samostatnou smlouvu s dodavatelem elektrické energie.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku smlouvy o nájmu dle usnesení č. 35/5/2024-I.

T: 29. 2. 2024

35/6/2024           Smlouva o výpůjčce

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o výpůjčce, uzavíranou mezi městem Přelouč a Jednotkou sboru dobrovolných hasičů města Přelouče, na výpůjčku nemovitostí ve Zborovské ulici v Přelouči (budova č.p. 54 včetně příslušných pozemků).

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce dle usnesení č. 35/6/2024-I.

T: 29. 2. 2024

35/7/2024           Dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Cyklostezka Přelouč – Klenovka“

 1. Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Cyklostezka Přelouč – Klenovka“, uzavíraný se společností Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO 26271303, kterým se upravuje smluvní rozpočet dle požadavku poskytovatele dotace, bez vlivu na cenu díla (přesun některých položek rozpočtu z uznatelných nákladů do neuznatelných).

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle usnesení č. 35/7/2024-I.

T: 26. 2. 2024

35/8/2024           Zápis OV Lohenice

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis ze schůze č. 1/2024 Osadního výboru Lohenice ze dne 1. 2. 2024.

35/9/2024           Zápis Komise bezpečnostní a dopravní

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis z jednání Komise bezpečnostní a dopravní ze dne 1. 2. 2024.

 1. Rada města Přelouče odvolává

pana Karla Šilhavého z funkce člena Komise bezpečností a dopravní ke dni 29. 2. 2024.

 1. Rada města Přelouče jmenuje

Ing. Zdeňka Mrkvičku členem Komise bezpečností a dopravní ke dni 1. 3. 2024.

35/10/2024         Souhlas s pořízením majetku nad 40 tis. Kč a dotace do investičního fondu

 1. Rada města Přelouče souhlasí

s pořízením sekačky na trávu Raymo B Torpedo s žací hlavou R48CRAFT a s přepravním vozíkem v pořizovací ceně do 893 000,00 Kč z investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby města Přelouče.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města v rámci rozpočtového opatření zařadit do rozpočtu města částku 893 000,00 Kč jako dotaci do investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby města Přelouče.

35/11/2024         Souhlas s nákupem energií na Českomoravské komoditní burze Kladno

 1. Rada města Přelouče souhlasí

s nákupem zemního plynu a elektřiny na rok 2025 pro Město Přelouč a jeho příspěvkové organizace na českomoravské komoditní burze Kladno, náměstí Sítná 3127, 272 01 Kladno, IČO 49546392.

35/12/2024         Založení společnosti veřejných zadavatelů

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o společnosti veřejných zadavatelů uzavřenou mezi Městem Přelouč a příspěvkovými organizacemi zřízenými městem za účelem společného postupu při nákupu zemního plynu a elektřiny pro rok 2025 na Českomoravské komoditní burze Kladno, náměstí Sítná 3127, 272 01 Kladno, IČO 49546392.

35/13/2024         Schválení veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč z rozpočtu města

 1. Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D14/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a SH ČMS – Sbor dobrovolných Mělice na poskytnutí dotace ve výši 15 000,00 Kč na činnost SDH, nákup výstroje a výzbroje, pojištění hasičského auta, dopravu na soutěže a výstavy, na ceny a na odměny pro soutěžící, 16. ročník soutěže hasičských stříkaček.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D15/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a Laxus z.ú. na poskytnutí dotace ve výši 20 000,00 Kč na zdravotní materiál pro výměnný injekční program, kontejnery na bezpečnou likvidaci zdravotnického materiálu, testy a hygienu – související s poskytováním terénních služeb v katastru města.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D16/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a Linkou bezpečí, z.s. na poskytnutí dotace ve výši 2 000,00 Kč na pokrytí části provozních nákladů celostátní telefonní Linky bezpečí a Rodičovské linky (ekonomické služby, služby na propagaci, marketing a PR).

 1. Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D17/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a Auto-Moto veteráni spolek Přelouč na poskytnutí dotace ve výši 15 000,00 Kč na nákup pohárů a věcných cen pro účastníky soutěžní jízdy 17. ročníku Rallye Železné hory.

 1.      Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D18/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a Klubem aktivní senior Přelouč, z.s.  na poskytnutí dotace ve výši 20 000,00 Kč na vstupné a poplatky za průvodcovské služby, pronájem sálu na zdravotní tělocvik, materiál na výrobu drobných předmětů a vstupné do bazénu.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D19/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a Klubem turistů Přelouč, z.s. na poskytnutí dotace ve výši 15 000,00 Kč na úhradu energií.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D20/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a Domovem pod hradem Žampach na poskytnutí dotace ve výši 6 000,00 Kč na náklady spojené s poskytováním celoroční sociální péče o občany s trvalým bydlištěm v Přelouči (energie: elektřina, plyn, vodné, stočné).

 1. Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D21/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a Další cestou z.s. na poskytnutí dotace ve výši 15 000,00 Kč na náklady související s provozem sociální služby (materiálové vybavení, mzdové náklady, energie).

 1. Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D22/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a Juniors Přelouč FC z.s. na poskytnutí dotace ve výši 10 000,00 Kč na pronájem sportovní haly, dopravu, startovné, rozhodčí ve futsale a na nákup sportovních pomůcek (míče, tréninkové pomůcky, brankářské rukavice, dresy).

 1. Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D23/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a L.S., na poskytnutí dotace ve výši 10 000,00 Kč na celoroční činnosti oddílu KARATE Přelouč – úhradu nákladů za pronájem tělocvičen a nákup tréninkových pomůcek (bloky, lapy, chrániče).

 1. Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D24/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a Tennis clubem Přelouč, z.s. na poskytnutí dotace ve výši 29 000,00 Kč na nákup antuky.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D25/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a Římskokatolickou farností Přelouč na poskytnutí dotace ve výši 20 000,00 Kč na provozní náklady koncertů pořádaných v rámci 1. sezony Svatojakubských koncertů v kostele sv. Jakuba (propagace a odměny pro účinkující).

 1. Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D26/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a V.M. na poskytnutí dotace ve výši 10 000,00 Kč na úhradu technických a produkčních nákladů akce M.T.O. UNIVERSAL PRAHA konané v Přelouči dne 17.02.2024.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D27/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a Tanellno s.r.o. na poskytnutí dotace ve výši 5 000,00 Kč na honoráře umělcům, tisk a výlep plakátů, tisk vstupenek a programů, organizační činnosti v souvislosti s pořádáním Velikonočního koncertu v kostele sv. Jakuba Většího v Přelouči, který se uskuteční dne 7. dubna 2024.

 1. Rada města Přelouče ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle usnesení č. 35/13/2024-I.-XIV.

T: 18. 3. 2024

35/14/2024         Návrh platového výměru ředitelky Městské knihovny Přelouč

 1. Rada města Přelouče schvaluje

platový výměr paní Ladislavy Hývlové, ředitelky Městské knihovny Přelouč, Masarykovo náměstí 44, 535 01 Přelouč, s účinností od 1. 2. 2024, dle předloženého návrhu.

35/15/2024         Žádost o souhlas s užitím znaku města

 1. Rada města Přelouče souhlasí

s užitím znaku města pro společnost Tanellno s.r.o. na plakátech, letácích, vstupenkách a na sociálních sítích v rámci propagace Velikonočního koncertu v Přelouči.

35/16/2024         Výroční zpráva o činnosti podle zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2023.

35/17/2024         Vlajka pro Tibet

 1. Rada města Přelouče souhlasí

se zapojením města Přelouče do mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. 2024 před budovou MěÚ.

35/18/2024         Užívání závěsného znaku

 1. Rada města Přelouče stanoví,

že člen zastupitelstva města Mgr. Petr Veselý, může při přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství používat závěsný odznak.

 

 

Martin Šmíd                                                                       Ing. Ivan Moravec starosta                                                                                  místostarosta

Datum vložení: 21. 2. 2024 6:40
Datum poslední aktualizace: 21. 2. 2024 6:46
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
2
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
2
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 13. 4. 2024
zataženo 21 °C 10 °C
neděle 14. 4. slabý déšť 22/12 °C
pondělí 15. 4. slabý déšť 14/8 °C
úterý 16. 4. déšť 10/5 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi