Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • Z důvodu rozsáhlého požáru sběrného dvora v Přelouči ze dne 27. února je sběrný dvůr do odvolání uzavřen z důvodu odstraňování následků požáru. Děkujeme za pochopení.

 • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
 • MěÚ Přelouč oznamuje, že dne 26. 3. 2024 z důvodu školení bude stavební odbor uzavřen.

Usnesení 34. schůze rady města

Usnesení 34. schůze rady města 1

konané dne 5. 2. 2024

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

34. schůze rady města konané dne 5. 2. 2024

 

34/1/2024           Program schůze

 1. Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

34/2/2024           Návrh rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu města na rok 2024

 1. Rada města Přelouče doporučuje

Zastupitelstvu města Přelouče schválit rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu města na rok 2024.

34/3/2024           Projektová dokumentace protipovodňových opatření v místní části Tupesy

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

oznámení společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5, IČO 47116901, o odstoupení od uzavřené smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro společné povolení a provádění stavby včetně související inženýrské činnosti na protipovodňová opatření v místní části Tupesy z důvodu nemožnosti projednat stavbu se všemi vlastníky stavbou dotčených pozemků.

 1. Rada města Přelouče pověřuje starostu

informovat společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha o projednání jejího odstoupení od uzavřené smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro společné povolení a provádění stavby včetně související inženýrské činnosti na protipovodňová opatření v místní části Tupesy v radě města.

T: 20. 2. 2024

34/4/2024           Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu číslo 24_SOP_4122283233 o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), uzavíranou se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČO 24729035, z důvodu zřízení odběrného místa elektro na pozemku p.č. 234/1 v k.ú. Štěpánov u Přelouče pro čerpací stanici splaškové kanalizace PSOV1.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu číslo 24_SOP_4122283241 o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), uzavíranou se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČO 24729035, z důvodu zřízení odběrného místa elektro na pozemku p.č. 2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče pro čerpací stanici splaškové kanalizace PSOV2.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu číslo 24_SOP_4122283245 o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), uzavíranou se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČO 24729035, z důvodu zřízení odběrného místa elektro na pozemku p.č. 234/5 v k.ú. Štěpánov u Přelouče pro čerpací stanici splaškové kanalizace PSOV3.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smluv pro zřízení nových odběrných míst elektro dle usnesení
č. 34/4/2024-I., č. 34/4/2024-II. a č. 34/4/2024-III.

T: 15. 2. 2024

34/5/2024           Dodatek smlouvy o výpůjčce

 1. Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce nebytových prostor, uzavřené dne 12. 2. 2016 mezi městem Přelouč a SK Kuželky Přelouč, IČO 48157465. Tímto dodatkem se upravuje rozsah povinností vypůjčitele.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku smlouvy o výpůjčce dle usnesení č. 34/5/2024-I.

T: 29. 2. 2024

34/6/2024           Bezúplatný převod spoluvlastnických podílů na pozemcích

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu přijmout nabídku p.R.P., bytem Praha – Klánovice, na bezúplatný převod spoluvlastnických podílů 1/58 na pozemcích p.č. 930/4, p.č. 924/22 a p.č. 1971/2, vše v k.ú. Přelouč, do vlastnictví města.

34/7/2024           Dohoda o uznání vlastnického práva k pozemkům

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu schválit Dohodu o uznání vlastnického práva, uzavíranou mezi městem Přelouč a Ing. V. D., bytem Chýně, jejímž předmětem je uznání vlastnického práva Ing. V. D. k pozemkům p.č. 1286/2 a p.č. 1936/2 v k. ú. Přelouč ve výši podílu 2/3.

34/8/2024           Žádost Komerční banky, a.s. o úpravu indexace pro rok 2024

 1. Rada města Přelouče zamítá

žádost Komerční banky, a. s. o úpravu výše indexace pro zvýšení nájemného v roce 2024 za pronajaté prostory v budově Občanské záložny č.p. 44 v Přelouči.

34/9/2024           Prodej pozemků

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstva města schválit prodej pozemku p.č. 1781/28 o výměře 5 m2, odděleného z pozemku p. č. 1781/6 v k. ú. Přelouč, p.M.V., bytem Přelouč, za cenu 5 445,00 Kč, včetně DPH.  

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 24/01, uzavíranou mezi městem Přelouč a P.m.v., bytem Přelouč, na prodej pozemku p. č. 1781/28 v k. ú. Přelouč.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 1781/29 o výměře 5 m2, odděleného z pozemku p. č. 1781/6 v k. ú. Přelouč, p.P.M., bytem Břehy, za cenu 5 445,00 Kč, včetně DPH.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 24/02, uzavíranou mezi městem Přelouč a p.P.M., bytem Břehy, na prodej pozemku p. č. 1781/29 v k. ú. Přelouč.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit budoucí prodej dvou částí pozemku p. č. 917/1 v k. ú. Přelouč, každý o výměře cca 14 m2, za cenu dle znaleckého posudku, společnosti ČEZ Distribuce a.s., pozemky budou využity pro výstavbu trafostanic v lokalitě Na Hodinářce.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. SOBSK/5018/2023; IV-12-2027645, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností ČEZ, a.s., na prodej části pozemku p. č. 917/1 v k. ú. Přelouč.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. SOBSK/5018/2023; IV-12-2027628, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností ČEZ, a.s., na prodej části pozemku p.č. 917/1 v k.ú. Přelouč.

34/10/2024         Zadávací řízení VZ „Elektromobil – PS Přelouč“ – výběr dodavatele a kupní smlouva

 1. Rada města Přelouče rozhoduje

v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Elektromobil – PS Přelouč“:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

                Jméno (název) dodavatele:                       SERVICE CENTER s.r.o.

Sídlo dodavatele:                                           Šnajdrova 851, Chrudim III, 537 01 Chrudim

IČO dodavatele:                                              06675476            

Nabídková cena:                                             819 206,61 Kč bez DPH

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

kupní smlouvu na realizaci veřejné zakázky „Elektromobil – PS Přelouč“ s dodavatelem SERVICE CENTER s.r.o., Sídlem: Šnajdrova 851, 537 01 Chrudim, IČO 06675476, za nabídkovou cenu 819 206,61 Kč bez DPH.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. 34/10/2024-II.

T: 15. 3. 2024

34/11/2024         Zadávací řízení VZ „Rekonstrukce ul. Sportovní, Přelouč“

 1. Rada města Přelouče schvaluje

výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci a znění smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Rekonstrukce ul. Sportovní, Přelouč“.

34/12/2024         Zadávací řízení VZ „Městský park Přelouč“ – Smlouva o dílo

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Městský park Přelouč“ s dodavatelem NOVOSTAV KOMUNIKACE a. s., Střelecká 672/14, 500 02 Hradec Králové, IČO 28812875, za nabídkovou cenu 9 221 438,00 Kč bez DPH.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 34/12/2024-I.

T: 29. 2. 2024

34/13/2024         Zápis Komise místní samosprávy ve Štěpánově

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis č. 1/2024 ze schůze Komise místní samosprávy ze dne 24. 1. 2024 ve Štěpánově.

34/14/2024         Vyřazení majetku města z evidence darováním

 1. Rada města Přelouče souhlasí

s darováním 23 kusů jízdních kol nalezených od roku 2014 do roku 2018, která jsou v majetku města, a to obecně prospěšné společnosti KOLA PRO AFRIKU.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

darovací smlouvu mezi městem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČO 00274101 a obecně prospěšnou společností KOLA PRO AFRIKU, Závodní 2006/101, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČO 29397596.

34/15/2024         Vyřazení majetku města z evidence bezúplatným převodem

 1. Rada města Přelouče souhlasí

s bezúplatným převodem vozidla Škoda Fabia Combi, RZ 6E8 9919, rok výroby 2003 z majetku Města Přelouče na Technické služby města Přelouče.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu o bezúplatném převodu vozidla Škoda Fabia Combi, RZ 6E8 9919, rok výroby 2003 z majetku Města Přelouče na Technické služby města Přelouče.

34/16/2024         Pověření ředitele Technických služeb k předání autovraků k ekologické likvidaci vozidel

 1. Rada města Přelouče pověřuje

Ing. Zdeňka Mrkvičku, ředitele příspěvkové organizace Technické služby města Přelouče, IČO 69170754, se sídlem Choceňská 1771, Přelouč, k zajištění předání autovraků: Fiat Ducato, RZ 7U5 8358, Škoda Felicia, RZ 2AA 5911, Ford Mondeo, RZ 6E1 8957 umístěných v areálu Technických služeb na adrese Choceňská 1771, Přelouč, k ekologické likvidaci.

34/17/2024         Poskytování dotací nad 50 000,00 Kč – návrh na vyhrazení si pravomoci  zastupitelstvem města

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města, aby si pro rok 2024 vyhradilo podle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodovat o poskytování dotací z rozpočtu města nad 50 000,00 Kč a schvalovat veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí těchto dotací.

34/18/2024         Aktualizace Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Přelouče

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Přelouče.

34/19/2024         Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města v roce 2024

 1. Rada města Přelouče rozhoduje

o poskytnutí dotací na rok 2024 z rozpočtu města pro

 • SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Mělice ve výši 15 000,00 Kč na činnost SDH, nákup výstroje a výzbroje, pojištění hasičského auta, dopravu na soutěže a výstavy, na ceny a odměny pro soutěžící a 16. ročník soutěže hasičských stříkaček.
 • Laxus z.ú. ve výši 20 000,00 Kč na zdravotní materiál pro výměnný injekční program, kontejnery na bezpečnou likvidaci zdravotnického materiálu, testy a hygienu – související s poskytováním terénních služeb v katastru města.
 • Linku bezpečí, z.s. ve výši 2 000,00 Kč na pokrytí části provozních nákladů celostátní telefonní Linky bezpečí a Rodičovské linky (ekonomické služby, služby na propagaci, marketing a PR).
 • Auto-Moto veteráni spolek Přelouč ve výši 15 000,00 Kč na nákup pohárů a věcných cen pro účastníky soutěžní jízdy 17. ročníku Rallye Železné hory.
 • Klub aktivní senior Přelouč, z.s. ve výši 20 000,00 Kč na vstupné a poplatky za průvodcovské služby, pronájem sálu na zdravotní tělocvik, materiál na výrobu drobných předmětů a vstupné do bazénu.
 • Klub českých turistů Přelouč, z.s. ve výši 15 000,00 Kč na úhradu energií.
 • Domov pod hradem Žampach ve výši 6 000,00 Kč na náklady spojené s poskytováním celoroční sociální péče o občany s trvalým bydlištěm v Přelouči (energie: elektřina, plyn, vodné, stočné).
 •  Další cestu z.s. ve výši 15 000,00 Kč na náklady související s provozem sociální služby (materiálové vybavení, mzdové náklady, energie).
 • Juniors Přelouč FC z.s. ve výši 10 000,00 Kč na pronájem sportovní haly, dopravu, startovné, rozhodčí ve futsale a na nákup sportovních pomůcek (míče, tréninkové pomůcky, brankářské rukavice, dresy).
 • L.S. ve výši 10 000,00 Kč na celoroční činnost oddílu KARATE Přelouč – úhrada nákladů za pronájem tělocvičen a nákup tréninkových pomůcek (bloky, lapy, chrániče).
 • Tennis club Přelouč, zs. ve výši 29 000,00 Kč na nákup antuky.
 • Římskokatolickou farnost Přelouč ve výši 20 000,00 Kč na provozní náklady koncertů pořádaných v rámci 1. sezony Svatojakubských koncertů v kostele sv. Jakuba (propagace a odměny pro účinkující).
 • V.M. ve výši 10 000,00 na úhradu technických a produkčních nákladů akce M.T.O. UNIVERSAL PRAHA konané v Přelouči dne 17. 2. 2024.
 • Tanellno s.r.o. ve výši 5 000,00 Kč na honoráře umělcům, tisk a výlep plakátů, tisk vstupenek a programů, organizační činnosti v souvislosti s pořádáním Velikonočního koncertu v kostele sv. Jakuba Většího v Přelouči, který se uskuteční dne 7. dubna 2024.
 1. Rada města Přelouče zamítá

žádosti o poskytnutí dotací na rok 2024 z rozpočtu města pro

 • Rodinné Integrační centrum z.s. na didaktické a stimulační pomůcky, materiál k výrobě pomůcek, školení pracovníků a jiné služby (tisk letáků, IT, web, nájemné, energie) v rámci služby Raná péče pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, poruchami komunikace a sociální interakce.
 • Rodinné Integrační centrum z.s. na odborné vzdělávání pracovníků v rámci služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, nájemné, energie a nákup spotřebního materiálu.
 • Rodinné Integrační centrum z.s. na kancelářské potřeby, vzdělávání pracovníků v přímé péči, mzdové náklady a jiné služby (IT, web, odpady) poskytované v rámci sociální služby Osobní asistence pro osoby s poruchami autistického spektra.

34/20/2024         Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města v roce 2024 nad 50 tis. Kč

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

   zpětvzetí žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2024 na žádost žadatele, JUDO Přelouč, z.s., IČO 17212723, z důvodu nepřesně uvedených informací.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu rozhodnout o poskytnutí dotací na rok 2024 z rozpočtu měst pro

 • Domov u fontány ve výši 800 000,00 Kč na dofinancování poskytovaných sociálních služeb, pobytových služeb domov pro seniory a domov se zvláštním režimem, na úhradu provozních a osobních nákladů (mzdy a odvody zaměstnavatele) a na úhradu nákladů na odvoz kontaminovaného odpadu.
 • Basketbalový klub Přelouč, z.s. ve výši 400 000,00 Kč na pronájem sportovní haly a tělocvičen, cestovní náhrady a platby rozhodčím.
 • JUDO Přelouč z.s. ve výši 190 000,00 Kč na celoroční činnost oddílu – pronájem tělocvičen, sportovišť, tréninkové a sportovní vybavení, náborový materiál, startovné pro děti, kondiční příprava dětí, účetní služby a vzdělávání trenérů.
 • Spolek obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku v Lohenicích ve výši 60 000,00 Kč na pořízení odborných a oponentních posudků v oblasti lohenicko-mělických písníků a na náklady související s činností spolku.
 • Péči o duševní zdraví, z.s. Pardubice ve výši 20 000,00 Kč na podporu celoročního provozu – sociálních služeb duševně nemocným spoluobčanům (mzdové náklady pracovníků přímé péče, nákup PHM pro služební vozidla pro přímou péči, vzdělávání pracovníků přímé péče).
 • Orla jednotu Přelouč ve výši 300 000,00 Kč na celoroční činnost oddílu – pronájem sportovní haly, rozhodčí, cestovné, licence a startovné v soutěžích, zdravotní službu, úrazové pojištění, náborové materiály a nákup sportovního vybavení.
 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu schválit

 • Veřejnoprávní smlouvu č. D10/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a Domovem u fontány na poskytnutí dotace ve výši 800 000,00 Kč na dofinancování poskytovaných sociálních služeb, pobytových služeb domov pro seniory a domov se zvláštním režimem, na úhradu provozních a osobních nákladů (mzdy a odvody zaměstnavatele) a na úhradu nákladů na odvoz kontaminovaného odpadu.
 • Veřejnoprávní smlouvu č. D11/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a Basketbalovým klubem Přelouč, z.s. na poskytnutí dotace ve výši 400 000,00 Kč na pronájem sportovní haly a tělocvičen, cestovní náhrady a platby rozhodčím.
 • Veřejnoprávní smlouvu č. D08/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a JUDO Přelouč, z.s. na poskytnutí dotace ve výši 190 000,00 Kč na celoroční činnost oddílu – pronájem tělocvičen, sportovišť, tréninkové a sportovní vybavení, náborový materiál, startovné pro děti, kondiční příprava dětí, účetní služby a vzdělávání trenérů.
 • Veřejnoprávní smlouvu č. D12/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a Spolkem obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku na poskytnutí dotace ve výši 60 000,00 Kč na pořízení odborných a oponentních posudků v oblasti lohenicko-mělických písníků a na náklady související s činností spolku.
 • Veřejnoprávní smlouvu č. D13/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a Péčí o duševní zdraví, z.s. Pardubice na poskytnutí dotace ve výši 20 000,00 Kč na podporu celoročního provozu – sociálních služeb duševně nemocným spoluobčanům (mzdové náklady pracovníků přímé péče, nákup PHM pro služební vozidla pro přímou péči, vzdělávání pracovníků přímé péče).
 • Veřejnoprávní smlouvu č. D06/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a Orlem jednotou Přelouč na poskytnutí dotace 300 000,00 Kč na celoroční činnost oddílu – pronájem sportovní haly, rozhodčí, cestovné, licence a startovné v soutěžích, zdravotní službu, úrazové pojištění, náborové materiály a nákup sportovního vybavení.

34/21/2024         Žádost o poskytnutí finančního daru

 1. Rada města Přelouče schvaluje

poskytnutí finančního daru p.A.G., bytem Přelouč ve výši 30 000,00 Kč jako peněžitý dar za úspěšné vedení Smíšeného pěveckého sboru Josefa Bohuslava Foerstera Přelouč, z. s. na pozici sbormistryně.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a p.A.G., bytem Přelouč na částku 30 000,00 Kč jako peněžitý dar za úspěšné vedení Smíšeného pěveckého sboru J. B. Foerstera Přelouč, z. s. na pozici sbormistryně.

 1. Rada města ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít darovací smlouvu dle usnesení č. 34/21/II.

T: 1. 3. 2024

34/22/2024         Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis č. 7/2024 ze zasedání Komise sociálně zdravotní ze dne 31. 1. 2024.

34/23/2024         Pronájem bytu v bytové domě v ulici Za Fontánou 433, Přelouč

 1. Rada města Přelouče schvaluje 

pronájem bytu č. 2 v bytovém domě v ulici Za Fontánou 433, Přelouč, p.A.Š., trvale bytem Chvaletice na dobu určitou s platností od 6. 2. 2024 do 30. 4. 2024

34/24/2024         Pronájem sociálního bytu v ulici Choceňská čp. 877, Přelouč

 1. Rada města Přelouče schvaluje 

pronájem bytu č. 2 o vel. 2+kk o vel. 36 m2, ul. Choceňská 877, Přelouč p.M.H., trvale bytem Chvaletice na dobu určitou s platností od data nástupu do 28. 2. 2025.

34/25/2024         Pronájem bytu v domě s byty zvláštního určení v Přelouči, ulice Sluneční 1414

 1. Rada města Přelouče schvaluje 

pronájem bytu č. 30 o vel. 1+kk v domě s byty zvláštního určení v ulici Sluneční 1414, Přelouč, p.V.Š., trvale bytem Přelouč na dobu neurčitou s platností od data nástupu.

34/26/2024         Stanovení výše odměn členům zastupitelstva města

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města stanovit měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce člena rady města ve výši 10 300,00 Kč. Odměna bude vyplácena počínaje dnem 1. 3. 2024.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města stanovit měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za souběh výkonu funkcí člena rady města a předsedy komise/výboru v souhrnné výši 15 500,00 Kč. Odměna bude vyplácena počínaje dnem 1. 3. 2024.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města stanovit měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za souběh funkcí člena zastupitelstva města a předsedy komise/výboru v souhrnné výši 7 700,00 Kč. Odměna bude vyplácena počínaje dnem 1. 3. 2024.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města stanovit měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města (bez dalších funkcí) ve výši 2 500,00 Kč. Odměna bude vyplácena počínaje dnem 1. 3. 2024.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města stanovit měsíční odměnu osobám, které nejsou členy zastupitelstva města za výkon funkce předsedy komise/výboru ve výši 4 600,00 Kč. Odměna bude vyplácena počínaje dnem 1. 3. 2024.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města stanovit, že v souladu s § 74 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, při souběhu více funkcí může být neuvolněnému členu zastupitelstva města poskytnuta odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města stanovit postup při výplatě odměn členům komisí rady a členům výborů zastupitelstva takto:

 1. odměna za výkon funkce člena komise a výboru bude vyplácena 1 x ročně po uplynutí předcházejícího kalendářního roku;
 2. o konkrétní výši odměny určené k výplatě za výkon funkce člena výboru zastupitelstva města rozhodne zastupitelstvo města na základě návrhu předloženého předsedou výboru;
 3. o konkrétní výše odměny určené k výplatě za výkon funkce člena komise rady města rozhodne rada města na základě návrhu předloženého předsedou komise;
 4. návrh výplaty odměn vypracovaný předsedou komise/výboru bude vycházet z limitní částky určené k přerozdělení mezi členy řízené komise/výboru;
 5. limitní částka určená k přerozdělení mezi členy komise/výboru bude vypočtena jako součin počtu členů komise a částky 7 200,00 Kč/rok/člen v případě komise SPOZ, nebo částky 3 600,00 Kč/rok člen v případě všech ostatních komisí rady města a výborů zastupitelstva města.

34/27/2024         Výplata odměn členům komisí za rok 2023

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit výplatu odměn za rok 2023 členům Komise Kulturní a školské, členům Komise sportovní, členům Komise bezpečnostní a dopravní, členům Komise sboru pro občanské záležitosti, členům Komise sociální a zdravotní, členům Komise pro rozvoj města, členům Komise místní samosprávy Štěpánov, členům Komise místní samosprávy Lhota – Škudly a členům Komise místní samosprávy Tupesy, dle předložených návrhů předsedů jednotlivých komisí.

34/28/2024         Výplata odměn členům výborů za rok 2023

 1. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit výplatu odměn za rok 2023 členům výborů finančního, kontrolního, majetkového, Osadního výboru Mělice, Osadního výboru Klenovka a Osadního výboru Lohenice dle předložených návrhů předsedů jednotlivých výborů.

34/29/2024         Změna kompetencí u uvolněných členů rady

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města Přelouče zrušit usnesení ustavujícího zasedání zastupitelstva města Přelouče č. 11/2022-I. ze dne 20. 10. 2022 (svěření úkolů místostarostovi).

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města Přelouče svěřit místostarostovi Ing. Ivanovi Moravcovi plnění úkolů v oblasti předškolního (MŠ) a školního (ZŠ, ZUŠ, DDM) vzdělávání, školní jídelny, kultury (KICMP, MK) a sportu.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města Přelouče svěřit plnění úkolů v oblasti Technických služeb města Přelouče starostovi města p. Martinu Šmídovi.

34/29/2024         Návrh programu zasedání ZM  

 1. Rada města Přelouče schvaluje

návrh programu VIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

 

Martin Šmíd                                                                       Ing. Ivan Moravec starosta                                                                                  místostarosta

Datum vložení: 7. 2. 2024 15:59
Datum poslední aktualizace: 7. 2. 2024 16:08
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12
1
13 14 15 16 17
18 19 20 21 22
1
23 24
25 26 27 28
1
29 30 31

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12
1
13 14 15 16 17
18 19 20 21 22
1
23 24
25 26 27 28
1
29 30 31

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pondělí 4. 3. 2024
zataženo 10 °C 5 °C
úterý 5. 3. slabý déšť 10/6 °C
středa 6. 3. slabý déšť 7/3 °C
čtvrtek 7. 3. jasno 10/1 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi