Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 15. schůze rady města

Usnesení 15. schůze rady města 1

konané dne 3. 5. 2023

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

15. schůze rady města konané dne 3. 5. 2023

 

15/1/2023    Program schůze

I.    Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

15/2/2023    Dohoda o ukončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení

I.    Rada města Přelouče schvaluje

„Dohodu o uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě č. 4121747749 (Přelouč, Za Tratí p.č. 1853/27 – knn)“, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, na jejímž základě bude ukončen smluvní vztah na zřízení odběrného místa elektro pro odlehčovací komoru splaškové kanalizace v ulici Za Tratí v Přelouči z důvodu změny uvažované trasy kanalizace a z toho plynoucí nepotřebnosti sjednaného odběrného místa.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření Dohody o ukončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy dle usnesení č. 15/2/2023-I.
T: 15. 5. 2023

15/3/2023    Návrh na zřízení sjezdu do Nádražní ul. Od plánované výstavby bytových domů

I.    Rada města Přelouče nesouhlasí

s návrhem projektanta na zřízení sjezdu do Nádražní ulice v Přelouči od plánované výstavby tří bytových domů s celkem 76 parkovacími stáními na pozemcích p.č. 402/1, p.č. 403/1 a p.č. st. 428/2, přes chodník na pozemku p.č. 1791/2 ve vlastnictví města Přelouč, a to z důvodu již stávajícího vysokého dopravního zatížení této komunikace v místě navrženého sjezdu.

15/4/2023    Zřízení věcného břemene

I.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 581/5 v k.ú. Lohenice u Přelouče.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 15/4/2023-I.
T: 31. 5. 2023

III.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a CETIN a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 484/10 a p.č. 484/31, oba v k.ú. Přelouč.

IV.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 15/4/2023-III.
T: 31. 5. 2023

15/5/2023    Dodatek smlouvy

I.    Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy o realizaci domovní kanalizační přípojky pro č.p. 2 v Mělicích, uzavíraný mezi městem Přelouč a p.J.P., bytem Přelouč, kterým se stanoví nový termín povinnosti připojení nemovitosti na veřejnou kanalizaci do 31. 12. 2025.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku smlouvy o realizaci domovní kanalizační přípojky dle usnesení č. 15/5/2023-I.
T: 30. 5. 2023

15/6/2023    Výpověď nájemní smlouvy

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

výpověď smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 1985 v k.ú. Přelouč, uzavřené dne 2. 8. 2017 mezi městem Přelouč a p.M.S., bytem Přelouč.

15/7/2023    Zadávací řízení veřejné zakázky „lávka ev. č. L-001 Přelouč – oprava“ – výběr dodavatele

I.    Rada města Přelouče rozhoduje,

    že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Lávka ev. č. L-001 Přelouč – oprava“:
Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:
Jméno (název) dodavatele:    MDS solution s. r. o.
Sídlo dodavatele:        Vraclavská 163, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
IČO dodavatele:        07674856
Nabídková cena:         11 177 480,02 Kč bez DPH

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, které je uvedeno v přiložené zprávě o hodnocení nabídek.

15/8/2023    Přehled členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1562

I.    Rada města Přelouče souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy na byt C8 v č. p. 1562 v ulici Jana Dítěte v Přelouči s Ing. A.D., po převodu členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1562, spojeného s právem nájmu uvedeného bytu z p.M.S.

15/9/2023    „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč – DOKONČENÍ ROZPRACOBVANÍÉ STAVBY – Dodatek k SOD č. 1“

I.    Rada města Přelouče schvaluje

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč-DOKONČENÍ ROZPRACOVANÉ STAVBY“ s dodavatelem STAVER Luže s.r.o., Zdislav 38, Luže 538 54, IČ: 03564240, se zvýšením ceny o 922.140,26 Kč bez DPH.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 15/9/2023-I.
T: 10.5.2023

15/10/2023    Zápis KMS Tupesy

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

Zápis č. 3/2023 ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 21. 4. 2023.

15/11/2023    Žádost SVOS, spol. s r.o. o součinnost při odklizení nezákonně soustředěného odpadu na lesním pozemku v k.ú. Přelouč

I.    Rada města Přelouče schvaluje

poskytnutí součinnosti společnosti SVOS, spol s r.o., Chrudimská 1663, 535 01 Přelouč, IČO 48152056, při odklizení nezákonně soustředěného odpadu na lesním pozemku p.č. 463/13 v k.ú. Přelouč, který je ve vlastnictví společnosti, spočívající v poskytnutí bezplatné pomoci při sběru nezákonně soustředěného odpadu prostřednictvím Technických služeb měst Přelouče.

15/12/2023    Pravidla pro připojování externích subjektů k elektřině

I.    Rada města Přelouče schvaluje

Vnitřní předpis č. SM 2/2023 – pravidla pro připojování externích subjektů k elektřině.

15/13/2023    Žádost o poskytnutí dotace do 50tis. Kč a schválení veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu města v roce 2023

I.    Rada města Přelouče rozhoduje

o poskytnutí dotace na rok 2023 z rozpočtu města pro:

-    Malou jezdeckou společnost z.s. ve výši 10 000,00 Kč na pořádání závodů na koních pro děti (nákup cen), nákup sena, vitamíny pro koně, služby veterináře a kopytáře.

II.    Rada města Přelouče schvaluje

-    Veřejnoprávní smlouvu č. D31/2023 uzavřenou mezi městem Přelouč a Malou jezdeckou společností z.s. na poskytnutí dotace ve výši 10 000,00 Kč na pořádání závodů na koních pro děti (nákup cen), nákup sena, vitamíny pro koně, služby veterináře a kopytáře.

-    Veřejnoprávní smlouvu č. D32/2023 uzavřenou mezi městem Přelouč a Českou hasičskou jednotou – hasičský sbor Přelouč na poskytnutí dotace ve výši 30 000,00 Kč na činnost s mládeží, nákup a opravu sportovního vybavení pro požární sport, nákup cen a startovné, úhradu vodného a stočného a na dopravu (autobus, vlak).

-    Veřejnoprávní smlouvu č. D33/2023 uzavřenou mezi městem Přelouč a Cross clubem Přelouč z.s. na poskytnutí dotace ve výši 10 000,00 Kč na účast na Mistrovství České republiky a Mistrovství Evropy v Truck Trialu (náklady spojené s provozem závodního vozidla), startovné, doprava a opravy vozidla AVIA 4x4 a úpravu nového motokrosového závodiště.

-    Veřejnoprávní smlouvu č. D34/2023 uzavřenou mezi městem Přelouč a Myklíčem, z.s. na poskytnutí dotace ve výši 15 000,00 Kč na úhradu provozních nákladů (energie, pronájem), kancelářské a hygienické potřeby, vstupné a dopravné v rámci akcí pro děti, sportovní vybavení a spotřební materiál, mzdové náklady lektorů a na náklady spojené se zpracováním účetních podkladů.

-    Veřejnoprávní smlouvu č. D35/2023 uzavřenou mezi městem Přelouč a Smíšeným pěveckým sborem Josefa Bohuslava Foerstera Přelouč, z.s. na poskytnutí dotace ve výši 15 000,00 Kč na autobusovou dopravu na soutěž Svátky písní Olomouc 2023.

III.    Rada města Přelouče ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít veřejnoprávní smlouvy č. D31/2023, č. D32/2023, č. D33/2023,              č. D34/2023 a č. D35/2023, dle usnesení č. 15/3/2023-II.
T: 29.05.2023

15/14/2023    Revokace usnesení zastupitelstva č. XXIII./9/2022-III. ze dne 21. 4. 2022

I.    Rada města Přelouče nedoporučuje

Zastupitelstvu města Přelouč revokovat usnesení zastupitelstva č. XXIII. /9/2022-III. ze dne
21. 4. 2022.

15/15/2023    Odpis nedobytných pohledávek

I.    Rada města Přelouče souhlasí

s odpisem nedobytné pohledávky za společností OLPET Pardubice s.r.o., v likvidaci, IČO 27512185, se sídlem K Vápence 1237, Pardubice-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, ve výši 11 591,00 Kč + 800,00 Kč náklady řízení z důvodu ukončeného insolvenčního řízení (KSPA 44 INS 22585/2014) bez majetku dlužníka.

II.    Rada města Přelouče souhlasí

s odpisem nedobytné pohledávky za společností za společností LONET s.r.o., IČO 25951271, se sídlem Pražská 341, 535 01 Přelouč, ve výši 536,00 Kč z důvodu, že společnost je dlouhodobě v likvidaci bez majetku a osoby likvidátora.

15/16/2023    Odpis nedobytných pohledávek

I.    Rada města Přelouče souhlasí

s odpisem nedobytných pohledávek za p.L.S., bytem Přelouč, ve výši 8 166,00 Kč z důvodu, že pohledávka je vedena dvojmo.

II.    Rada města Přelouče souhlasí

s odpisem nedobytných pohledávek za p.S.Z., bytem Přelouč, ve výši 2 860,00 Kč (nedoplatek z roku 2016) z důvodu úmrtí.

III.    Rada města Přelouče souhlasí

s odpisem nedobytných pohledávek za p.V.R., bytem Přelouč, ve výši
1 073,00Kč (nedoplatek z roku 2017), z důvodu nedobytnosti.

IV.    Rada města Přelouče souhlasí

s odpisem nedobytných pohledávek za p. A.Š., bytem Přelouč, ve výši 403,00 Kč, (nedoplatek vyúčtování) z důvodu úmrtí.

V.    Rada města Přelouče souhlasí

s odpisem nedobytných pohledávek za p.H.P., bytem Přelouč ve výši 1 801,00 Kč (nedoplatek vyúčtování) z důvodu, že pohledávka je vedena dvojmo.

VI.    Rada města Přelouče souhlasí

s odpisem nedobytných pohledávek za p. A.K., bytem Přelouč, ve výši 12 053,00 Kč z důvodu úmrtí (dědické řízení ukončeno pro nemajetnost).

15/17/2023    Nájemní smlouva

I.    Rada města Přelouče schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s nezl. D.V., zastoupen zákonným zástupcem p. M.V., (matkou) na byt č. 3 v ulici Jana Dítěte 1564 od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2026.

15/18/2023    Oslavy gymnaziálního vzdělávání v Přelouči – darovací smlouva

I.    Rada města Přelouče schvaluje

Darovací smlouvu na poskytnutí sponzorského finančního daru ve výši 20 000,00 Kč, na oslavy 70 let gymnaziálního vzdělávání v Přelouči, uzavřenou mezi městem Přelouč a Gymnáziem a grafickou střední odbornou školou Přelouč, IČO 72543159, se sídlem Obránců míru 1025,
535 01 Přelouč.

15/19/2023    Schválení přijetí dotace

I.    Rada města Přelouče schvaluje

přijetí neinvestiční dotace 70 000,00 Kč od Pardubického kraje na přípravu a konání 29. ročníku udílení Cen Františka Filipovského za dabing.

II.    Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu č. KH/23/22011 o poskytnutí dotace na přípravu a konání 29. ročníku udílení cen Františka Filipovského za dabing.

 

 

 

 

Martin Šmíd                                                                       Ing. Ivan Moravec starosta                                                                                  místostarosta

Datum vložení: 4. 5. 2023 12:34
Datum poslední aktualizace: 4. 5. 2023 12:43
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
déšť 22 °C 12 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 23/12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi