Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 10. schůze rady města

Usnesení 10. schůze rady města 1

konané dne 27. 2. 2023

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

10. schůze rady města konané dne 27. 2. 2023

 

10/1/2023     Program schůze

I.    Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

10/2/2023    Zřízení věcného břemene

I.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 917/13, p.č. 917/1, p.č. 917/5, p.č. 1820/1 a p.č. 1817/6, vše v k.ú. Přelouč.

II.    Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 10/2/2023-I.
T: 15. 3. 2023

10/3/2023    Nájemní smlouva

I.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o nájmu pozemku, navrženou společností BARTH Reklamka, a.s., IČO 25256181, na pronájem části pozemku p.č. 1781/4 v k.ú. Přelouč, za účelem umístění 2 ks reklamního zařízení (billboardů) za celkové roční nájemné 29 376,00 Kč + DPH dle platných právních předpisů.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o nájmu pozemku dle usnesení č. 10/3/2023-I.
T: 28. 2. 2023

10/4/2023    Majetkové převody

I.    Rada města Přelouče schvaluje

záměr na prodej pozemku p.č. 172/3 v k.ú. Lohenice u Přelouče o výměře 75 m2, za cenu minimálně dle znaleckého posudku.

10/5/2023    Zadávací řízení VZ „Revitalizace vnitrobloku za bytovými domy č.p. 986–989, Přelouč“

I.    Rada města Přelouče schvaluje

výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci a znění smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Revitalizace vnitrobloku za bytovými domy č.p. 986–989, Přelouč“.

10/6/2023    Žádost o zařazení investičních akcí pro rok 2023 v místní části Lohenice

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

žádost o zařazení investičních akcí pro rok 2023 v místní části Lohenice.

10/7/2023    Užívání závěsného znaku

I.    Rada města Přelouče stanoví,

že členka zastupitelstva města paní Bc. Dana Bystrianská, může při přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství používat závěsný odznak.

10/8/2023    Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2023 a plán odpisů na rok 2023

I.    Rada města Přelouče schvaluje

závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2023.

II.    Rada města Přelouče schvaluje

plán odpisů příspěvkových organizací na rok 2023.

10/9/2023    Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis č. 3/2023 ze zasedání sociálně zdravotní komise Rady města Přelouče ze dne 15. 2. 2023.

10/10/2023    Pronájem bytu ul. Sluneční č.p. 1414

I.    Rada města Přelouče schvaluje

pronájem bytu č. 10 o vel 2+kk v domě zvláštního určení v ulici Sluneční 1414, Přelouč, p. A. V. a p. A.A., oba trvale bytem Přelouč,  od 1. 3. 2023 na dobu neurčitou.

10/11/2023    Schválení veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč z rozpočtu města

I.    Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D13/2023 uzavřenou mezi městem Přelouč a SH ČMS – Sbor dobrovolných Mělice na poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč na činnost SDH, nákup výstroje a výzbroje, pojištění hasičského auta, dopravu na soutěže a výstavy, na ceny a na odměny pro soutěžící, 15. ročník soutěže hasičských stříkaček, Výstavu hasičské techniky Přibyslav a soutěž Škrdlovice.

II.    Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D14/2023 uzavřenou mezi městem Přelouč a Laxus z.ú. na poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč na zdravotní materiál pro výměnný injekční program, kontejnery na bezpečnou likvidaci zdravotnického materiálu, testy a hygienu – související s poskytováním terénních služeb v katastru města.

III.    Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D15/2023 uzavřenou mezi městem Přelouč a Péčí o duševní zdraví na poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč na podporu celoročního provozu – sociálních služeb duševně nemocným spoluobčanům (mzdové náklady pracovníků přímé péče, nákup PHM pro služební vozidla pro přímou péči, vzdělávání pracovníků přímé péče).

IV.    Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D16/2023 uzavřenou mezi městem Přelouč a Linkou bezpečí, z.s. na poskytnutí dotace ve výši 2 000,- Kč na pokrytí části provozních nákladů celostátní telefonní Linky bezpečí a Rodičovské linky (ekonomické služby, služby na propagaci, marketing a PR).

V.    Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D17/2023 uzavřenou mezi městem Přelouč a Potravinovou bankou Pardubice z.s. na poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč na potravinové balíčky a na náklady na dopravu.

VI.    Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D18/2023 uzavřenou mezi městem Přelouč a Auto-Moto veteráni spolek Přelouč na poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč na nákup pohárů a věcných cen pro účastníky soutěžní jízdy 16. ročníku Rallye Železné hory.

VII.    Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D19/2023 uzavřenou mezi městem Přelouč a Klubem aktivního seniora Přelouč, z.s.  na poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč na vstupné a poplatky za průvodcovské služby, pronájem sálu na zdravotní tělocvik, materiál na výrobu drobných předmětů a vstupné do bazénu.

VIII.    Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D20/2023 uzavřenou mezi městem Přelouč a Klubem turistů Přelouč, z.s. na poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč na energie.

IX.    Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D21/2023 uzavřenou mezi městem Přelouč a KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s. na poskytnutí dotace ve výši 2 000,- na zajištění nepřetržitého provozu krajské Linky důvěry Ústí nad Orlicí v roce 2023.

X.    Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D22/2023 uzavřenou mezi městem Přelouč a Domovem pod hradem Žampach na poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč na náklady spojené s poskytováním celoroční sociální péče o občany s trvalým bydlištěm v Přelouči (energie: elektřina, plyn, vodné, stočné).

XI.    Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D23/2023 uzavřenou mezi městem Přelouč a Další cestou z.s. ve na poskytnutí dotace ve výši 10 000,- na náklady související s provozem sociální služby.

XII.    Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D24/2023 uzavřenou mezi městem Přelouč a Juniors Přelouč FC z.s. na poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč na pronájem sportovní haly, dopravu, startovné, rozhodčí ve futsale a na nákup sportovních pomůcek (míče, tréninkové pomůcky, brankářské rukavice, dresy).

XIII.    Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D25/2023 uzavřenou mezi městem Přelouč a Lubomírem Součkem na poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč na celoroční činnosti oddílu KARATE Přelouč, IČO 65185056 – úhradu nákladů za pronájem tělocvičen a na nákup tréninkových pomůcek (bloky, lapy).

XIV.    Rada města Přelouče ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít veřejnoprávní smlouvu č. D13/2023, č. D14/2023, č. D15/2023,
č. D16/2023, č. D17/2023, č. D18/2023, č. D19/2023, č. D19/2023, č. D20/2023, č. D21/2023,    č. D22/2023, č. D23/2023, č. D24/2023 a č. D25/2023  dle usnesení č. 10/11/2023-I.XIII.
T: 20.03.2023

10/12/2023    Výroční zpráva města Přelouče o činnosti podle zákona č. 106/1999 Sb.

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

výroční zprávu města Přelouče o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

10/13/2023    Zadávací řízení veřejné zakázky „Výkon technického dozoru při realizaci veřejné zakázky Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723), rozdělené na dvě části“

I.    Rada města Přelouče odstupuje

od příkazní smlouvy č. 5 204 06–01 uzavřené dne 16. 9. 2022 se společností ARTENDR s.r.o., sídlem: Nádražní 67, 281 51 Velký Osek, IČO 24190853, na realizaci veřejné zakázky „Výkon technického dozoru při realizaci zakázky Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723), rozdělené na části“ a to ke dni 28. 2, 2023 na základě čl. X. Odstoupení od smlouvy.    

II.    Rada města Přelouče ověřuje

starostu města Přelouče Martina Šmída k realizaci kroků vedoucích k odstoupení od smlouvy dle usnesení č. 10/13/2023-I.

III.    Rada města Přelouče schvaluje

příkazní smlouvu na realizaci veřejné zakázky „Výkon technického dozoru při realizaci zakázky Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723), rozdělené na části“ s příkazníkem SDRUŽENÍ „REALSTAV a BMS – Švarcava – TD“ – vedoucí společník REALSTAV MB spol. s r.o., Klaudiánova 124/7, Mladá Boleslav II. 293 01 Mladá Boleslav, IČO 25685210, za nabídkovou cenu 352 000,00 Kč bez DPH.  

IV.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření příkazní smlouvy dle usnesení č. 10/13/2023-III.
T: 1. 3. 2023

 

 

 

 

 

 

Martin  Š m í d                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starosta                                    místostarosta

Datum vložení: 28. 2. 2023 11:34
Datum poslední aktualizace: 28. 2. 2023 11:41
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, středa 24. 4. 2024
slabý déšť 10 °C 3 °C
čtvrtek 25. 4. slabý déšť 10/4 °C
pátek 26. 4. slabý déšť 11/3 °C
sobota 27. 4. slabý déšť 8/6 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi