Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 4. schůze rady města

Usnesení 4. schůze rady města 1

konané dne 5. 12. 2022

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

4. schůze rady města konané dne 5. 12. 2022

 

4/1/2022     Program schůze

I.    Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

4/2/2022    Zadávací řízení VZ „stavební úpravy jídelny a kuchyně školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč – DOKONČENÍ ROZPRACOVANÉ STAVBY“ – výběr dodavatele

I.    Rada města Přelouče ruší

Usnesení č. 2/18/2022-I. ze dne 14.11.2022, kterým rozhodla, že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč – DOKONČENÍ ROZPRACOVANÉ STAVBY“ podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku dodavatel MIKOMONT s.r.o., Pardubická 1631, 535 01 Přelouč, IČ: 08107823.

II.    Rada města Přelouče rozhoduje

o vyloučení dodavatele MIKOMONT s.r.o., Pardubická 1631, 535 01 Přelouč, IČ: 08107823, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč – DOKONČENÍ ROZPRACOVANÉ STAVBY“, z důvodu jeho odstoupení na vlastní žádost.

III.    Rada města Přelouče rozhoduje

o vyloučení dodavatele CLIMA – STAV CZ s.r.o., Škrovád 186, 538 21 Slatiňany, IČ: 28829786, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč – DOKONČENÍ ROZPRACOVANÉ STAVBY“, z důvodu jeho odstoupení na vlastní žádost.

IV.    Rada města Přelouče rozhoduje

že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy     školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč – DOKONČENÍ ROZPRACOVANÉ STAVBY“:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:    STAVER Luže s.r.o.
Sídlo dodavatele:        Zdislav 38, 538 54 Luže
IČ dodavatele:            03564240
Nabídková cena:         23.920.219,03 Kč bez DPH

Jako další v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:    STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.
Sídlo dodavatele:        Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč
IČ dodavatele:            47473053
Nabídková cena:         24.236.522,78 Kč bez DPH

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, které je uvedeno v přiložené zprávě o hodnocení nabídek.

4/3/2022    Převod členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1562

I.    Rada města Přelouče souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy na byt C10 v č.p. 1562 v ulici Jana Dítěte v Přelouči s p. R.P., po převodu členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1562, spojeného s právem nájmu uvedeného bytu, z p. Z.Z.

4/4/2022    Pravidla města Přelouče

I.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit Pravidla prodeje nemovitého majetku města Přelouče, platná od 16. 12. 2022.

4/5/2022    Žádost o snížení nájemného

I.    Rada města Přelouče

zamítá žádost JUDr. V. D. o snížení nájemného za užívání místnosti v č.p. 25 v Přelouči.

4/6/2022    Návrh OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

I.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit a vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

4/7/2022    Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města v roce 2022

I.    Rada města Přelouče zamítá

žádost Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Přelouči z důvodu nesouladu žádosti s Pravidly o poskytování dotací z rozpočtu města Přelouč na opravu střechy kostela a fary.

II.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace na rok 2022 (realizace na jaře 2023) z rozpočtu města pro Orla jednotu Přelouč, pobočný spolek na projekt Přelouč na svatojakubské cestě – východočeská trasa.

III.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit Veřejnoprávní smlouvu č. D52/2022 uzavřenou mezi městem Přelouč a Orlem jednotou Přelouč, pobočný spolek na poskytnutí dotace ve výši 100 000,00 Kč na projekt Přelouč na svatojakubské cestě – východočeská trasa.

4/8/2022    Odměny za 2. pololetí 202 pro ředitele škol a školských zařízení zřízených městem

I.    Rada města Přelouče schvaluje

odměny za 2. pololetí 2022 pro ředitele škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce a předloženého návrhu.

4/9/2022    Návrh na výplatu mimořádných odměn

I.    Rada města Přelouče schvaluje

výplatu mimořádných odměn vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací města dle předloženého návrhu.

4/10/2022    Uzavření nájemních smluv na byty v ulici Za Fontánou 433

I.    Rada města Přelouče schvaluje

uzavření smlouvy na byt č. 8 v ulici Za Fontánou 433 od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 s p.J.M., zastoupeného opatrovníkem Městem Přelouč.

II.    Rada města Přelouče schvaluje

uzavření smlouvy na byt č. 9 v ulici Za Fontánou 433 od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 s p. J.H.

4/11/2022    Zřízení OV Lohenice, volba členů a předsedy

I.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města zřídit v místní části Lohenice Osadní výbor Lohenice.

II.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města určit, že Osadní výbor Lohenice bude mít 7 členů.

III.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města určit členy Osadního výboru Lohenice Miroslava Bernkrauta, Bohuslava Bínu, Libora Cápaye, Jaromíra Dobruského, doc. Ing. Milana Erbena, Ph.D., Radka Hutlu a Josefa Štěpánka.

IV.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města zvolit předsedou Osadního výboru Lohenice Jaromíra Dobruského.

4/12/2022    Pověření člena zastupitelstva k oddávání

I.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města pověřit pana Víta Priessnitze přijímáním prohlášení snoubenců o uzavření manželství.

4/13/2022    Ukončení smluvního vztahu v roce 2022

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

ukončení smluvního vztahu mezi městem Přelouč a S.Š., Přelouč na střežení objektu stodola Štěpánov Pultem centralizované ochrany s výpovědí k 31. 12. 2022.

II.    Rada města Přelouče bere na vědomí

ukončení smluvního vztahu mezi městem Přelouč a L.S., Sopřeč
 IČO 11070099 na střežení objektu Krtkův ráj č.p. 2, Přelouč, Pultem centralizované ochrany s výpovědí k 1. 1. 2023.

4/14/2022    Zajištění dopravní obslužnosti částí Lohenice a Mělice

I.    Rada města Přelouče schvaluje

finanční spoluúčast města Přelouč s Pardubickým krajem na úhradě části ztráty z provozu veřejné linkové autobusové dopravy linky č. 650620 spoje č. 8 a tří párových spojů č. 10, 11, 16, 18, 19 a 27 (pro zajištění dopravní obslužnosti Lohenic a Mělic v pracovních dnech) s vedením ranního školního spoje č. 8 přes zastávky Přelouč, Pardubická – Centrum, Masarykovo náměstí a Pernštýnské náměstí – pro období od 11. 12. 2022 do 9. 12. 2023.

II.    Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 11. 12. 2022 do 9. 12. 2023 a úhradě nákladů s tím spojených.

III.    Rada města Přelouče ukládá

p. Novotnému uzavřít smlouvu o finanční spoluúčasti dle usnesení č. 4/14/2022-II.
T: 31. 12. 2022

4/15/2022    Dodatek ke smlouvě

I.    Rada města Přelouče schvaluje

Dodatek č. 440/B2/2022/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 na akci „III/32219 – Mělice – II/333 + Mělice – chodník podél III/32220“. Dodatkem SFDI opravuje své nesprávné údaje v textu smlouvy.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření Smlouvy o dílo dle usnesení č. 4/15/2022-I.
T: 31. 12. 2022

4/16/2022    Návrh programu zasedání ZM  

I.    Rada města Přelouče schvaluje

návrh programu I. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

 

 

Martin Š m í d                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starosta                                    místostarosta

Datum vložení: 7. 12. 2022 8:19
Datum poslední aktualizace: 7. 12. 2022 8:30
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, čtvrtek 13. 6. 2024
slabý déšť 19 °C 9 °C
pátek 14. 6. slabý déšť 20/8 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 24/11 °C
neděle 16. 6. zataženo 22/13 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi