Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 104. schůze rady města

Usnesení 104. schůze rady města 1

konané dne 12. 9. 2022

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

104. schůze rady města konané dne 12. 9. 2022

 

104/1/2022    Program schůze

I.    Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

104/2/2022    Návrh rozpočtového opatření č. 4 rozpočtu města na rok 2022

I.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu města na rok 2022.

104/3/2022    Pronájem pozemku na hřbitově    

I.    Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu o nájmu pozemku, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností GRANDIA INVEST s.r.o., IČO 27530515, na pronájem části pozemku p.č. 1983 v k.ú. Přelouč o výměře 1 m2, za účelem umístění prodejního automatu na svíčky.

104/4/2022    Zřízení věcného břemene

I.    Rada města Přelouče ruší

usnesení č. 92/3/2022-III. ze dne 21. 4. 2022, kterým byla schválena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 75/62 a p.č. 604/2, oba v k.ú. Lohenice u Přelouče.

II.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 75/62, p.č. 604/2, p.č. 75/36 a p.č. 66/1, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.

III.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 104/4/2022-II.
T: 30. 9. 2022

IV.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a GasNet, s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 758/8, p.č. 773/8, p.č. 876/1, p.č. 882/2, p.č. 907/27, p.č. 1810/3, p.č. 1811/6, p.č. 1811/3, p.č. 2202, p.č. 2203, p.č. 2204 a p.č. 2205, vše v k.ú. Přelouč.

V.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 104/4/2022-IV.
T: 30. 9. 2022

VI.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 1791/2, p.č. 1791/21, p.č. 1901/2, p.č. 2002/2, p.č. 2000/1 a p.č. 340/13, vše v k.ú. Přelouč.

VII.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 104/4/2022-VI.
T: 30. 9. 2022

VIII.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 763/1 v k.ú. Přelouč.

IX.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 104/4/2022-VIII.
T: 30. 9. 2022

X.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č.st. 2146 v k.ú. Přelouč.

XI.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 104/4/2022-X.
T: 30. 9. 2022

104/5/2022    Majetkové převody

I.    Rada města Přelouče ruší

usnesení č. 101/10/2022-III., ze dne 25. 7. 2022, kterým byl schválen záměr na směnu části pozemku p.č.st. 1/1 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče ve vlastnictví pana L. K., bytem Nemošice, za část pozemku p.č. 250/17 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Štěpánov, ve vlastnictví města Přelouč.

II.    Rada města Přelouče schvaluje

záměr na směnu části pozemku p.č.st. 1/11 o výměře cca 32 m2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče ve vlastnictví pana L. K., bytem Nemošice, za část pozemku p.č. 250/17 o výměře cca 32 m2 v k.ú. Štěpánov, ve vlastnictví města Přelouč, s doplatkem rozdílu cen směňovaných pozemků.

III.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města zamítnout žádost na prodej spoluvlastnického podílu ½ pozemků p.č. 398/37 o celkové výměře 3 901 m2, p.č. 398/43 o celkové výměře 90 m2 a p.č. 398/52 o celkové výměře 366 m2, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.

IV.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 1471/27 o výměře 267 m2, odděleného z pozemku p.č. 1471/1 v k.ú.  Přelouč, panu F.D., bytem Přelouč, za cenu 400 500,- Kč.

V.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 22/13, uzavíranou mezi městem Přelouč a panem F.D., bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 1471/27 v k.ú. Přelouč.

VI.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej dílu „a“ pozemku p.č. 2016 o výměře 37 m2 v k.ú.  Přelouč, panu M.S., bytem Přelouč, za cenu 31 450,- Kč.

VII.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 22/14, uzavíranou mezi městem Přelouč a panem M.S., bytem Přelouč, na prodej dílu „a“ pozemku p.č. 2016 v k.ú. Přelouč.

VIII.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit směnu dílu „b“ pozemku p.č. 39/3  v k.ú. Lhota pod Přeloučí o výměře 74 m2, ve vlastnictví města Přelouč,  za díl „a“ pozemku p.č.st. 35 v k.ú. Lhota pod Přeloučí o výměře 9 m2, ve vlastnictví paní B.F., bytem Přelouč, s doplatkem rozdílu cen směňovaných pozemků.

IX.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit směnnou smlouvu č. 22/15, uzavíranou mezi městem Přelouč a paní B.F., bytem Přelouč, na směnu dílu „b“ pozemku p.č. 39/3 o výměře 74 m2 a dílu „a“ pozemku p.č.st. 35, oba v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

104/6/2022    Protipovodňová opatření v místní části Tupesy

I.    Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, uzavřené se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5, IČO 47116901, na vypracování projektové dokumentace pro společné povolení a provádění stavby včetně související inženýrské činnosti na protipovodňová opatření v místní části Tupesy, kterým se upravují postupové termíny a ceny pro jednotlivé fáze smlouvy v návaznosti na časovou náročnost prověřování možnosti umístění navrhovaných opatření na pozemky soukromých vlastníků.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 3 dle usnesení č. 104/6/2022-I.
T: 30. 9. 2022

104/9/2022    Dodatek č. 3 SoD „Stavební úprava nebytových prostor, Choceňská č.p. 877, Přelouč“

I.    Rada města Přelouče schvaluje

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Stavební úpravy nebytových prostor, Choceňská č.p. 877, Přelouč“ s dodavatelem STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o., Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč, IČO 47473053, se zvýšením ceny o 235 485,57 Kč bez DPH a prodloužením termínu realizace do 16. 12. 2022.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 104/9/2022-I.
T: 30. 9. 2022

104/10/2022    Zadávací řízení VZ „Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723) – 1.část – Mosty a lávky“ – vyloučení vybraného uchazeče

I.    Rada města Přelouče rozhoduje

o vyloučení dodavatele BAUSET CZ, a.s., Nemošická 1495, 530 02 Pardubice, IČO 63217139, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723) – 1.část – Mosty a lávky“, z důvodu jeho odstoupení na vlastní žádost.

II.    Rada města Přelouče rozhoduje

že bude k uzavření smlouvy o dílo vyzván dodavatele KAVE Bau s.r.o., K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice, IČO 24135658, který se v hodnocení umístil na druhém místě.

104/11/2022    Zadávací řízení VZ „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč – DOKONČENÍ ROZPRACOVANÉ STAVBY“

I.    Rada města Přelouče schvaluje

výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč – DOKONČENÍ ROZPRACOVANÉ STAVBY“.

104/12/2022    Rekonstrukce stropu v č.p. 26 na Masarykově náměstí v Přelouči

I.    Rada města Přelouče schvaluje

výjimku z vnitřní směrnice č. SM 10/2018 – pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – na společnou realizaci rekonstrukce stropu nad 2. n.p. v budově č.p. 26 na Masarykově náměstí v Přelouči panem Ladislavem Kmoníčkem, 533 43 Rohovládová Bělá 125, IČO 61233081 a společností MISTR Tesař spol. s r.o., Lipová 1754, 250 88 Čelákovice, IČO 27079562.

II.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o dílo na společnou realizaci rekonstrukce stropu nad 2. n.p. v budově č.p. 26 na Masarykově náměstí v Přelouči, uzavíranou s panem Ladislavem Kmoníčkem, 533 43 Rohovládová Bělá 125, IČO 61233081, za cenu 530 873,56 Kč bez DPH, 642 357,01 Kč s 21 % DPH.

III.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o dílo na společnou realizaci rekonstrukce stropu nad 2. n.p. v budově č.p. 26 na Masarykově náměstí v Přelouči, uzavíranou se společností MISTR Tesař spol. s r.o., Lipová 1754, 250 88 Čelákovice, IČO 27079562, za cenu 983 725,00 Kč bez DPH, 1 190 307,25 Kč s 21 % DPH.

IV.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smluv o dílo dle usnesení č. 104/12/2022-II. a č. 104/12/2022-III.
T: 30. 9. 2022

104/13/2022    Převod členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1563

I.    Rada města Přelouče souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy na byt C5 v č.p. 1563 v ulici Jana Dítěte v Přelouči s Ing. J.P., bytem Přelouč, po převodu členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1563, spojeného s právem nájmu uvedeného bytu, z paní M.S..

104/14/2022    Zápis KMS Štěpánov

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

Zápis č. 6/2022 ze schůze Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 24. 8. 2022.

104/15/2022    Zápisy OV Klenovka

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

Zápis č. 5/2022 z mimořádného jednání Osadního výboru ze dne 19. 8. 2022 a zápis č. 6/2022 z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 19. 8. 2022.

104/16/2022    Stížnost občana

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

stížnost anonymního pisatele.

104/17/2022    Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce 2022

I.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace na rok 2022 z rozpočtu města pro:
-    Junák – český skaut, středisko Přelouč, z.s. ve výši 80 000,00 Kč na úhradu energií, úsporných opatření na vytápění budovy (programovatelné tepelné hlavice) a úhradu poplatků na vzdělávacích akcích pro členy střediska.

104/18/2022    Změna platového výměru ředitelky ŠJ, Přelouč

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

změnu platového tarifu ředitelky ŠJ Přelouč na základě Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění novely nařízení vlády č. 264/2022 Sb., s účinností od 1. 9. 2022.

II.    Rada města Přelouče schvaluje

platový výměr ředitelky ŠJ Přelouč s platností od 1. 9. 2022.

104/19/2022    Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ Přelouč, Kladenská

I.    Rada města Přelouče povoluje

Mateřské škole Přelouč, Kladenská č.p. 1332, okres Pardubice pro školní rok 2022/2023 výjimku z nejvyššího počtu dětí v mateřské škole stanoveného v prováděcím právním předpise, kterým je vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a to do počtu 26 dětí v sedmi třídách za předpokladu, že toto navýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

104/20/2022    Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

Zápis č. 5/2022 ze zasedání sociálně zdravotní komise Rady města Přelouče ze dne 7. 9. 2022.

104/21/2022    Pronájem bytu v domě s byty zvláštního určení

I.    Rada města Přelouče schvaluje

pronájme bytu č. 21 o vel. 1+kk v domě s byty zvláštního určení v ulici Sluneční 1414, Přelouč, paní J.D., od 1. 10. 2022 na dobu neurčitou.

104/22/2022    Pronájmy bytů v č.p. 433, ul. Za fontánou, Přelouč

I.    Rada města Přelouče schvaluje

pronájem bytu č. 3 o vel. 1+0, v ulici Za Fontánou, č.p. 433, Přelouč, panu P.K., na dobu určitou s platností od 13. 9. 2022 do 31. 12. 2022.

II.    Rada města Přelouče schvaluje

pronájem bytu č. 14 v domě v ulici Za Fontánou č.p. 433, Přelouč, paní E.T. na dobu určitou s platností od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022.

III.    Rada města Přelouče schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v ulici Za Fontánou č.p. 433, Přelouč od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022 s panem J.M. zastoupeného opatrovníkem Městem Přelouč.

104/23/2022    Prodloužení nájemní smlouvy

I.    Rada města Přelouče schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou s p. A. H.,  od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2024.

104/24/2022    Stanovisko zřizovatele k žádosti ZUŠ Přelouč

I.    Rada města Přelouče souhlasí

se zapojením Základní umělecké školy Přelouč, okres Pardubice, Karla Hynka Máchy 325, 535 01 Přelouč, IČO 48160971, do výzvy MŠMT Šablony pro ZŠ a MŠ 1 v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský.

104/25/2022     Návrh programu zasedání ZM 

I.    Rada města Přelouče schvaluje

návrh programu XXV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 22. 9. 2022.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 13. 9. 2022 12:35
Datum poslední aktualizace: 13. 9. 2022 12:47
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi