Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 103. schůze rady města

Usnesení 103. schůze rady města 1

konané dne 29. 8. 2022

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

103. schůze rady města konané dne 29. 8. 2022

 

103/1/2022         Program schůze

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

103/2/2022         Posílení fondu investic a nákup majetku nad 40tis. kč – DDM

        I.            Rada města Přelouče souhlasí

s požadavkem příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Přelouč na převod částky ve výši 59 108,50 Kč z rezervního fondu do fondu investic.

      II.            Rada města Přelouče souhlasí

s požadavkem příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Přelouč zakoupit kopírku Canon iRAC 3822i v hodnotě 59 108,50 Kč. Majetek bude pořízen z fondu investic této příspěvkové organizace.

103/3/2022         Dohoda o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

Dohodu č.j. SPU 289706/2022, uzavíranou mezi ČR – Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 a městem Přelouč, na jejímž základě bude z důvodu převodu investorství ke stavbě „Přelouč – kanalizace – část 2“, z města Přelouč na společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., zrušena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1008C21/44, uzavřená mezi ČR – Státním pozemkovým úřadem a městem Přelouč.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dohody dle usnesení č. 103/3/2022-I.

T. 21. 9. 2022

103/4/2022         Návrh projekčního řešení komunikací u Račanského rybníka v Přelouči

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

návrh projekčního řešení rekonstrukce komunikací u Račanského rybníka v Přelouči, mezi ulicemi Račanskou, u Rybníčka a Mánesovou.

103/5/2022         Žádost o souhlas s podnájmem bytu č. 3, Veverkova 1520

        I.            Rada města Přelouče souhlasí

s podnájmem bytu č. 3 v č.p. 1520 ulice Veverkova v Přelouči, nájemce I.Š., trvale bytem Přelouč, za podmínky, že byt bude dán do podnájmu výhradně k nájemnímu bydlení.

103/6/2022    Zadávací řízení veřejné zakázky „Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723) – 1. část – Mosty a lávky“

        I.            Rada města Přelouče rozhoduje,

že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723) – 1. část – Mosty a lávky“:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (názve) dodavatele:       BAUSET CZ, a.s.

Sídlo dodavatele:                            Nemošická 1495, 530 02 Pardubice

IČO dodavatele:                              63217139

Nabídková cena:                             9 799 323,66 Kč bez DPH

Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (názve) dodavatele:       KAVE Bau s.r.o.

Sídlo dodavatele:                            K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice

IČO dodavatele:                              24135658

Nabídková cena:                             9 879 592,57 Kč bez DPH

Jako třetí v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (názve) dodavatele:       ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

Sídlo dodavatele:                            Říčanská 1799, Voděrádky, 251 01 Říčany

IČO dodavatele:                              09713662

Nabídková cena:                             10 663 920, 04 Kč bez DPH

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise.

103/7/2022     Zadávací řízení veřejné zakázky „Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723) – 2. část -   Revitalizace toku Švarcavy“

        I.            Rada města Přelouče rozhoduje

že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723) – 2. část – Revitalizace toku Švarcavy“:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (názve) dodavatele:       AQUASYS spol. s r.o.

Sídlo dodavatele:                            Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO dodavatele:                              25344447

Nabídková cena:                             8 882 400,00 Kč bez DPH

Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (názve) dodavatele:       BAUSET CZ, a.s.

Sídlo dodavatele:                            Nemošická 1495, 530 02 Pardubice

IČO dodavatele:                              63217139

Nabídková cena:                             9 696 084, 78 Kč bez DPH

Jako třetí v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (názve) dodavatele:       Stavební firma Balcar s.r.o.

Sídlo dodavatele:                            T. N. Kautníka 1644, 565 01 Choceň

IČO dodavatele:                              25261126

Nabídková cena:                             10 343 330,27 Kč bez DPH

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise.

103/8/2022         Zadávací řízení veřejné zakázky „Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723) – 3. část -   Zkapacitnění kanalizace“

        I.            Rada města Přelouče rozhoduje

že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723) – 3. část – Zkapacitnění kanalizace“:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (názve) dodavatele:       Stavební firma Balcar s.r.o.

Sídlo dodavatele:                            T. N. Kautníka 1644, 565 01 Choceň

IČO dodavatele:                              25261126

Nabídková cena:                             5 324 612,11 Kč bez DPH

Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (názve) dodavatele:       AQUASYS spol. s r.o.

Sídlo dodavatele:                            Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO dodavatele:                              25344447

Nabídková cena:                             5 530 900,00 Kč bez DPH

Jako třetí v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (názve) dodavatele:       KAVE Bau s.r.o.

Sídlo dodavatele:                            K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice

IČO dodavatele:                              24135658

Nabídková cena:                             6 425 688,78 Kč bez DPH

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise.

103/9/2022         Zadávací řízení veřejné zakázky „Kanalizace u Račanského rybníka“

        I.            Rada města Přelouče rozhoduje

v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Kanalizace u Račanského rybníka“:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (názve) dodavatele:       ROKOS STAVBY s.r.o.

Sídlo dodavatele:                            Trnková 1816, Čáslav – Nové Město, 286 01 Čáslav

IČO dodavatele:                              29414431

Nabídková cena:                             1 168 776,03 Kč bez DPH

Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (názve) dodavatele:       INSTAL CHROUSTOVICE s.r.ro.

Sídlo dodavatele:                            náměstí Josefa Haška 246, 538 63 Chroustovice

IČO dodavatele:                              28778022

Nabídková cena:                             1 476 859,50 Kč bez DPH

Jako třetí v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (názve) dodavatele:       KVIS Pardubice a.s.

Sídlo dodavatele:                            Rosice 151, 533 53 Pardubice

IČO dodavatele:                              46506934

Nabídková cena:                             1 489 871,20 Kč bez DPH

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Kanalizace u Račanského rybníka“ s dodavatelem ROKOS STAVBY s.r.o., Trnková 1816, Čáslav – Nové Město, 286 01 Čáslav, 29414431, za nabídkovou cenu 1 168 776,03 Kč bez DPH.

    III.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle unesení č. 103/9/2022-II.

T: 15. 9. 2022

103/10/2022      Aktualizace digitálního povodňového plánu města Přelouč a ORP Přelouč

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu o dílo na zpracování aktualizace digitálního povodňového plánu města Přelouč v rámci akce „Protipovodňová opatření města Přelouč II“, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno – Štýřice, IČO 28358589, za smluvní cenu ve výši 49 610,00 Kč s 21 % DPH.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu o dílo na zpracování aktualizace digitálního povodňového plánu ORP Přelouč v rámci akce „Protipovodňová opatření města Přelouč II“, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno – Štýřice, IČO 28358589, za smluvní cenu ve výši 101 640,00 Kč s 21 % DPH.

    III.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření Smluv o dílo dle usnesení č. 103/10/2022-I. a II.

T: 31. 10. 2022

103/11/2022      Zápis KMS Lhota – Škudly

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

Zápis z jednání Komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 8. 8. 2022.

103/12/2022      Žádost o poskytnutí dotací z rozpočtu města v roce 2022

        I.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotací na rok 2022 z rozpočtu města pro:

-          Tělocvičnou jednotu Sokol Přelouč ve výši 100 000,00 Kč na úhradu zvýšených záloh za energie v roce 2022.

-          Hokejbalový klub Jestřábi Přelouč ve výši 18 600,00 Kč na úhradu zvýšených záloh za energie v roce 2022 a 6 400,00 Kč na úhradu dopravy žáků na utkání.

-          FK Přelouč, z.s. ve výši 70 000,00 Kč na úhradu zvýšených záloh za elektřinu a plyn v roce 2022.

-          Rugby club Přelouč z.s. ve výši 70 000,00 Kč na úhradu zvýšených záloh za elektřinu v roce 2022.

      II.            Rada města Přelouče rozhoduje

o zamítnutí poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2022 pro Oblastní charitu Červený Kostelec z důvodů neposkytování služeb pacientům s trvalým bydlištěm na území města Přelouč.

103/13/2022      Pronájem bytu č. 2 v ul. Za Fontánou 433, Přelouč

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

pronájem bytu č. 2 v domě v ulici za Fontánou č.p. 433, Přelouč p. L.K., trvale bytem Záboří nad Labem na dobu určitou s platností od 20. 8. 2022 do 20. 11. 2022 za podmínky změny trvalého bydliště do Přelouče.

103/14/2022      Žádost ředitelky městské knihovny o snížení pracovního úvazku

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

snížení pracovního úvazku ředitelky Městské knihovny na 30 hodin týdně na její vlastní žádost s účinností od 1. 10. 2022 na dobu neurčitou.

103/15/2022      Návrh na odstoupení od smlouvy o dílo uzavřenou se společností Raeder & Falge s.r.o.

        I.            Rada města Přelouče odstupuje

od smlouvy o dílo č. 5 309 01 vč. všech dodatků uzavřenou se společností Raeder & Falge s.r.o., IČO 28714989, se sídlem Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice, nyní společnost RAF STAVBY s.r.o., IČO 28714989, se sídlem Pařížská 1323/2, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem ke dni 31. 8. 2022 na základě čl. XIII. Vyhrazené změny závazku ze smlouvy, odstoupení od smlouvy, bodu 4.

      II.            Rada města Přelouče pověřuje

starostku města Přelouče Bc. Irenu Burešovou k realizaci kroků vedoucích k odstoupení od smlouvy.

    III.            Rada města Přelouče stanovuje

termín realizace odstoupení od smlouvy do 31. 8. 2022.

    IV.            Rada města Přelouče pověřuje

starostku města Přelouče Bc. Irenu Burešovou k jednání jménem města ve věcech smluvních, dále k jednání před veškerými orgány veřejné moci (zejména soudní řízení, smírčí a rozhodčí řízení, dále v rámci insolvenčního řízení) souvisejících se zhotovitelem díla „Rekonstrukce školní jídelny“ na základě uzavřené smlouvy o dílo č. 5 309 01 vč. všech dodatků, vč. jeho odštěpených společností; všemi společnostmi ovládající zhotovitele a jeho odštěpené společnosti a zároveň vůči společnostem mající zájem na finančním plnění ze strany města Přelouč, to nejdéle do doby zvolení nové rady města a nového vedení města.

103/16/2022      Uzavření nájemní smlouvy

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

uzavření smlouvy na byt v ulici Riegrova 1537 pro p.M.K. od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023.

103/17/2022      Stav neuhrazených pohledávek ke dni 30. 6. 2022

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

stav neuhrazených pohledávek k datu 30. 6. 2022.

103/18/2022      Žádost o prominutí části nájemného

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

žádost p. A.H., trvale bytem Přelouč o prominutí části nájemného.

      II.            Rada města Přelouče promíjí

nájemné za užívání bytu Kladenská 1384, Přelouč ve výši 18,44 % z ceny nájemného od 1. 5. 2022 do 31. 12. 2022.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 30. 8. 2022 12:16
Datum poslední aktualizace: 30. 8. 2022 12:24
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pondělí 24. 6. 2024
skoro jasno 25 °C 15 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 28/14 °C
středa 26. 6. jasno 27/14 °C
čtvrtek 27. 6. oblačno 29/13 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi