Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 79. schůze rady města

Usnesení 79. schůze rady města 1

konané dne 8. 11. 2021

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

79. schůze rady města konané dne 8. 11. 2021

 

79/1/2021    Program schůze

I.    Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

79/2/2021    Plán inventur na rok 2021

I.    Rada města Přelouče schvaluje

Plán inventur na rok 2021.

79/3/2021    Odprodej vyřazené betonové dlažby

I.    Rada města Přelouče souhlasí

s odprodejem vyřazené použité betonové dlažby rozměru 30 x 30 cm, získané při rekonstrukci městských chodníků, občanům města a jeho místních částí za cenu 6,00 Kč/1 ks.

79/4/2021    Výstavba kanalizačních přípojek v místní části Klenovka

I.    Rada města Přelouče uděluje

Výjimku z usnesení zastupitelstva města č. XVII./10/2021-II. k výstavbě kanalizačních přípojek v místní části Klenovka spočívající v tom, že finanční spoluúčast města Přelouč na výstavbě kanalizační přípojky bude poskytována nejen fyzickým osobám s trvalým bydlištěm v Přelouči nebo jejích místních částech, které vlastní (spoluvlastní) v Klenovce nemovitost s číslem popisným, určenou k trvalému bydlení, ale i fyzickým osobám, které nemají trvalé bydliště v Přelouči nebo jejich místních částech, ale v jimi vlastněné (spoluvlastněné) nemovitosti je přihlášen k trvalému pobytu jejich rodinný příslušník a to ke dni 1. 1. 2021.

79/5/2021    Revizní znalecký posudek na ocenění pozemku p.č. 1320/1 v k.ú. Přelouč

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

revizní znalecký posudek na ocenění pozemku p.č. 1320/1 v k.ú. Přelouč, vypracovaný společností RSM CZ, a.s., Karolínská 661/4, 186 00 Praha 8, IČO 63998581.

79/6/2021    Jmenování komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč – VYBAVENÍ KUCHYNĚ“

I.    Rada města Přelouče jmenuje

Komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč – VYBAVENÍ KUCHYNĚ“ ve složení: Miroslav Manžel, Bc. Pavel Caha, Ing. Ivan Moravec a Eva Hrdá. Náhradníci Hana Mencová, Ing. Iva Lehárová, Ing. Lada Kubínová, Štěpán Bartoš, Ing. Pavel Hrdý.

79/7/2021    Dodatek č. 1 SoD „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ul. Obránců míru č.p. 1714, Přelouč“

I.    Rada města Přelouče schvaluje

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo n realizaci veřejné zakázky „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ul. Obránců míru č.p. 1714, Přelouč“ s dodavatelem Raeder & Falge s.r.o., Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice, IČO 28714989, se zvýšením ceny o 1 789 055,80 Kč bez DPH.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 79/7/2021-I.
T: 22. 10. 2021

79/8/2021    Smlouva o převodu investorství

I.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o převodu investorství, uzavíranou mezi městem Přelouč a spolkem Fotbal Park Přelouč z.s., IČO 09688315, se sídlem Podhomolí 1548, Choceň, na převod investorství stavby „Vodovodní a kanalizační přípojka + areálové rozvody vody pro p.č. 310/23 k.ú. Lohenice u Přelouče“.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 79/8/2021-I.
T: 30. 11. 2021

79/9/2021    Zřízení věcného břemene

I.    Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 410/4, v k.ú. Lohenice u Přelouče.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 79/9/2021-I.
T: 30. 11. 2021

III.    Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavíranou mezi městem Přelouč, p.P.Š. bytem, Heřmanův Městec a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 410/4, v k.ú. Lohenice u Přelouče.

IV.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 79/9/2021-III.
T: 30. 11. 2021

V.    Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1 a p.č. 592/1, oba v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

VI.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 79/9/2021-V.
T: 30. 11. 2021

VII.    Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a CETIN a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 484/10 a p.č. 484/31, oba v k.ú. Přelouč.

VIII.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 79/9/2021-VII.
T: 30. 11. 2021

IX.    Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 578/6 a p.č. 609/1, oba v k.ú. Lohenice u Přelouče.

X.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 79/9/2021-IX.
T: 30. 11. 2021

79/10/2021    Zápis z veřejné schůze občanů místní části Klenovka

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

Zápis z veřejné schůze občanů místní části Klenovka ze dne 15. 10. 2021.

79/11/2021    Nájemní smlouva na byt č. 10 v ul. Za Fontánou

I.    Rada města Přelouče neschvaluje

uzavření nájemní smlouvy s I. a L.P. na byt č. 10 v ul. Za Fontánou 433, Přelouč z důvodu neuhrazení závazků vůči městu.

79/12/2021    Návrh na uzavření smlouvy se správcem městských bytů AJKA, s.r.o.

I.    Rada města Přelouče schvaluje

uzavření smlouvy příkazní se společností AJKA, s.r.o., se sídlem Kunětická 101, 530 09 Pardubice na obstarávání správy domů ve vlastnictví města.

79/13/2021    Financování 27. ročníku Ceny Františka Filipovského za dabing

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

zprávu místostarosty o financování 27. ročníku udílení Cen Františka Filipovského za dabing.

79/14/2021    Žádost o poskytnutí dotace do 50tis. Kč z rozpočtu města v roce 2021

I.    Rada města Přelouče rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 pro Juniors Přelouč FC z.s. ve výši 10 000,00 Kč na pronájem sportovní haly, dopravu, startovné, rozhodčí ve futsale a na nákup sportovních pomůcek (míče, tréninkové pomůcky, dresy, sálová obuv, sportovní soupravy).    

II.    Rada města Přelouče rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 pro Římskokatolickou farnost Přelouč ve výši 39 000,00 Kč na statický posudek budovy kostela sv. Jakuba.

III.    Rada města Přelouče zamítá

poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 pro Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, oblastní spolek Pardubice, z.s. na vakcíny a na pohoštění na výroční schůzi pro místní spolek 073 Přelouč z důvodu vyčerpání finančních prostředků.

IV.    Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D38/2021 uzavřenou mezi městem Přelouč a Juniors Přelouč FC z.s. ve výši 10 000,00 Kč na pronájem sportovní haly, dopravu, startovné, rozhodčí ve futsale a na nákup sportovních pomůcek (míče, tréninkové pomůcky, dresy, sálová obuv, sportovní soupravy).

V.    Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D39/2021 uzavřenou mezi městem Přelouč a    Římskokatolickou farností Přelouč ve výši 39 000,00 Kč na statický posudek budovy kostela sv. Jakuba.

VI.    Rada města Přelouče ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít veřejnoprávní smlouvy č. D38/2021 a D39/2021 dle usnesení č. 79/14/2021-IV.-V.
T: 1. 12. 2021

79/15/2021    Naučná stezka

I.    Rada města Přelouče doporučuje

zařadit do rozpočtu města pro rok 2022 částku 250 000,00 Kč na realizaci naučné stezky.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 9. 11. 2021 11:30
Datum poslední aktualizace: 11. 11. 2021 11:26
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
1
30 31 1 2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
1
30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
slabý déšť 23 °C 12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C
středa 29. 5. slabý déšť 24/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi