Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 57. schůze rady města

Znak města

konané dne 11. 1. 2021

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

57. schůze rady města konané dne 11. 1. 2021

 

57/1/2021 Program schůze

I. Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

57/2/2021 Zřízení věcného břemene

I. Rada města schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 482/8, p.č.č 484/10, p.č. 484/11 a p.č. 484/13, vše v k.ú. Přelouč.

II. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 57/2/2021-I.

T: 31. 1. 2021

III. Rada města schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 311/4, p.č. 311/14, p.č. 1891 a p.č. 152/4, vše v k.ú. Přelouč.

IV. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 57/2/2021-III.

T: 31. 1. 2021

57/3/2021 Žádost o odkoupení pozemku

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města zamítnout žádost manželů Š., bytem Přelouč o odkoupení pozemku p.č. 1/4 v k.ú. Klenovka.

57/4/2021 Dodatek smlouvy o dílo – těžba lesního porostu

I. Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo, uzavřené mezi městem Přelouč a Polabskou lesní s.r.o., na provedení těžby a obnovy lesního porostu na lesních pozemcích města.

II. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 57/4/2021-I.

T: 31. 1. 2021

57/5/2021 Upravený návrh řešení stavebních úprav domu č.p. 433 v ulici Za Fontánou v Přelouči

I. Rada města souhlasí

s upraveným návrhem dispozičního řešení přestavby a nástavby části bytového domu č.p. 433 v ulici Za Fontánou v Přelouči, dle kterého zde vznikne 18 malometrážních bytů.

57/6/2021 Smlouva na provádění pozáručního servisu systému měření a regulace u objektů města s metodou EPC

I. Rada města schvaluje

Smlouvu č. 2020-012 o poskytování pozáručního systému měření a regulace u objektů města Přelouč, na kterých byla realizována úspora energií metodou EPC, uzavíranou od 01. 02. 2021 se společností AS Control Plus s.r.o., Vídeňská 134/102, 619 00 Brno, IČO 06363130, a to v rozsahu roční profylaktické prohlídky a funkční kontroly systému za částku 26 600,00 Kč bez DPH, 32 186,00 Kč s 21% DPH, roční částky za pohotovostní služby ve výši 8 400,00 Kč bez DPH, 10 164,00 Kč s 21% DPH + náklady na spotřební materiál, komponenty, cenu práce na odstranění závad a dopravné.

II. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. 57/6/2021-I.

T: 31. 1. 2021

57/7/2021 Výstavba optické sítě společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. v Přelouči

I. Rada města bere na vědomí

zájmovou oblast společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. pro výstavbu optické sítě v Přelouči a vyjádření města k projektové dokumentaci pro povolení stavby.

57/8/2021 Projektové dokumentace na rekonstrukci městských komunikací v roce 2021

I. Rada města souhlasí

s pořízením dále uvedených projektových dokumentací na rekonstrukci městských komunikací a veřejného osvětlení v roce 2021:

- rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Svazu bojovníků za svobodu (předpokládané náklady na PD a realizaci činí cca 3 500 000,00 Kč)

- rekonstrukce komunikace, chodníků a veřejného osvětlení v části Bratrouchovské ulice, mezi ulicemi Havlíčkova a Jiráskova (předpokládané náklady na PD a realizaci činí cca 2 800 000,00 Kč)

- rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení u Račanského rybníka, mezi ulicemi Račanská, U rybníčka a Mánesova (předpokládané náklady na PD a realizaci činí cca 3 400 000,00 Kč)

- revitalizace vnitrobloku za bytovými domy č.p. 986 – č.p. 989 (proti městskému kinu) - (předpokládané náklady na PD a realizaci činí cca 1 300 000,00 Kč)

- rekonstrukce komunikace „k bytovce“ v místní části Lohenice (předpokládané náklady na PD a realizaci činí cca 5 500 000,00 Kč).

57/9/2021 Přechod přes silnici I/2 u budovy České pošty, s.p. v Přelouči

I. Rada města bere na vědomí

informaci včetně návrhu situačního řešení výstavby ochranného přechodového ostrůvku na přechodu přes silnici I/2 u budovy České pošty, s.p. v Pardubické ulici č.p. 115 v Přelouči.

57/10/2021 Zápis KMS Lhota – Škudly

I. Rada města bere na vědomí

zápis z jednání Komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 17. 12. 2020.

57/11/2021 J.S. – uplatnění nároku na náhradu škody

I. Rada města souhlasí

se zahájením právních kroků směřujících k uplatnění nároku na náhradu škody z poničených thují soudní cestou vůči J.S.

II. Rada města ukládá 

Mgr. Zuzaně Dvořákové, vedoucí Oddělení pohledávek a přestupků uplatnit příslušné právní kroky.

III. Rada města uděluje

plnou moc Mgr. Zuzaně Dvořákové, vedoucí Oddělení pohledávek a přestupků ke všem stupňům řízení.

57/12/2021 Pronájem bytu č. 2 v ulici Za fontánou č.p. 433, Přelouč

I. Rada města schvaluje

pronájem bytu č. 2 v domě v ulici Za Fontánou č.p. 433, Přelouč, p.P.K., Přelouč na dobu určitou s platností od 12. 1. 2021 do 11. 4. 2021.

57/13/2021 Návrh Dodatku č. 1/2021 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu 

I. Rada města schvaluje

Dodatek č. 1/2021 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu mezi městem Přelouč a společností SOP a.s.

II. Rada města ukládá

Mgr. Ferancovi zajistit uzavření dodatku dle usnesení č. 57/13/2021-I.

T: 31. 1. 2021

57/14/2021 Zpráva o činnosti města, jeho orgánů a zařízení za rok 2020

I. Rada města žádá

předsedy komisí místních samospráv a osadních výborů o vypracování zprávy o činnosti komise/výboru za rok 2020 a o její předložení na sekretariát Městského úřadu Přelouč.

T: 28. 2. 2021

Zodpovídají: předsedové KMS Lhota – Škudly, Štěpánov, Tupesy

         předsedové OV Lohenice, Mělice, Klenovka

57/15/2021 Termíny schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města v roce 2021

I. Rada města schvaluje

konání schůzí rady města v roce 2021 v těchto termínech: 

11. 1., 25. 1., 8. 2., 15. 2., 1. 3., 15. 3., 29. 3., 12. 4., 3. 5., 17. 5., 31. 5., 7. 6., 28. 6., 19. 7., 

9. 8., 30. 8., 20. 9., 4. 10., 25. 10., 8. 11., 22. 11. a 6. 12.

II. Rada města schvaluje

konání zasedání zastupitelstva města v roce 2021 v těchto termínech:

25. 2., 22. 4., 17. 6., 9. 9., 14. 10. a 21. 12.

57/16/2021 Zánik mandátu RSDr. Jaroslava Čapského, nastoupení náhradníka pana Jana Šimona

I. Rada města bere na vědomí

zánik mandátu p. RSDr. Jaroslava Čapského dnem 29. 12. 2020 z důvodu úmrtí.

II. Rada města osvědčuje,

že dnem 30. 12. 2020 se stává členem zastupitelstva města pan Jan Šimon, trvale bytem Přelouč.

57/17/2021 Změna platových výměrů u ředitelů škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč a schválení Vnitřního platového předpisu města Přelouče, zřizovatele Š/ŠZ s platností od 1. 1. 2021

I. Rada města bere na vědomí

změnu platových tarifů u ředitelů škol a školských zařízení Přelouč s platností od 1. 1. 2021 (Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění novely nařízením vlády č. 603/2020 Sb., s účinností dnem 1. 1. 2021).

II. Rada města schvaluje

Vnitřní platový předpis města Přelouče (dále jen VPP), zřizovatele škol a školských zařízení s účinností od 1. 1. 2021.

III. Rada města schvaluje

platové výměry ředitelům škol a školských zařízení s platností od 1. 1. 2021.

57/18/2021 Uplatnění slevy v případě ukládání obecních komunálních odpadů na skládku

I. Rada města prohlašuje,

že město Přelouč má zájem, aby spol. SOP a.s. v zastoupení města Přelouč u provozovatele spol. Bohemian Waste Management a.s. ve smyslu ust. § 157 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších změn („dále jen NZOD“), uplatnila nárok na zahrnutí komunálního odpadu splňujícího podmínky podle ust. § 40 odst. 1 NZOD s výjimkou nebezpečných odpadů (dále jen „Odpad“), jehož původcem je město, do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu namísto dílčího základu poplatku za ukládání využitelných odpadů, a to ve vztahu k veškerému Odpadu, ke kterému bude v souladu s NZOD možné, uloženému na skládku.

 

            Bc. Irena B u r e š o v á                                                                   Ing. Ivan M o r a v e c

                       starostka                                                                                  místostarosta 

Datum vložení: 12. 1. 2021 9:37
Datum poslední aktualizace: 12. 1. 2021 10:27
Autor: Petr Vlček

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Valy

Počasí

dnes, sobota 3. 6. 2023
jasno 18 °C 5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C
pondělí 5. 6. slabý déšť 22/10 °C
úterý 6. 6. slabý déšť 16/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi