Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 55. schůze rady města

Usnesení 55. schůze rady města 1

konané dne 7. 12. 2020

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

55. schůze rady města konané dne 7. 12. 2020

 

55/1/2020    Program schůze
I.    Rada města schvaluje
navržený program schůze Rady města Přelouče.
55/2/2020    Návrh rozpočtového patření č. 6 rozpočtu města na rok 2020
I.    Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Přelouče schválit rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu města na rok 2020.
55/3/2020    Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2021
I.    Rada města schvaluje
rozpočty na rok 2021 těchto příspěvkových organizací: ZŠ Masarykovo náměstí, ZŠ Smetanova, MŠ Kladenská, MŠ Za Fontánou, ZUŠ Přelouč, Školní jídelna Přelouč, Dům dětí a mládeže Přelouč, Technické služby města Přelouče, Kulturní a informační centrum města Přelouče a Městská knihovna Přelouč.
55/4/2020    Nabídka bezúplatného předání a souhlas s likvidací majetku – MŠ Kladenská a MŠ Za Fontánou
I.    Rada města nepřijímá
nabídku příspěvkové organizace Mateřská škola Přelouč, Kladenská 1332 na bezúplatný převod majetku a souhlasí s vyřazením tohoto majetku z evidence, a to likvidací. Jedná se o sklopnou litinovou pánev, která je zastaralá a byla nahrazena novou.
II.    Rada města nepřijímá
nabídku příspěvkové organizace Mateřská škola Přelouč, Za Fontánou 935 na bezúplatný převod majetku a souhlasí s vyřazením tohoto majetku z evidence, a to likvidací. Jedná se o chladící skříň 148 l, mrazící skříň 100 l, chladící skříň B 0193 a mrazící skříň B 0580. Majetek je zastaralý, částečně nefunkční a jeho opravy nerentabilní.
55/5/2020    Změna č. 2 závazných ukazatelů a plánu odpisů PO na rok 2020
I.    Rada města schvaluje
změnu č. 2 závazných ukazatelů plánu příspěvkových organizací a plánu odpisů na rok 2020.
55/6/2020    Návrh řešení stavebních úprav domu č.p. 433 v ulici Za Fontánou v Přelouči
I.    Rada města bere na vědomí
návrh dispozičního řešení stavebních úprav stávající části bytového domu č.p. 433 v ulici Za Fontánou v Přelouči včetně dispozičního řešení vestavby bytů do jeho podkroví.
55/7/2020    Výstavba splaškové kanalizace v místní části Klenovka
I.    Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a provedení stavby splaškové kanalizace v místní části Klenovka, uzavíranou se společností IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238/55, 500 03 Hradec Králové, IČO 27482782, za cenu 286 000,00 Kč bez DPH, 346 060,00 Kč s 21 % DPH.
II.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. 55/7/2020-I.
T: 18. 12. 2020
55/9/2020    Majetkové převody
I.    Rada města schvaluje
záměr na prodej části pozemku p.č. 41/71 v k.ú. Mělice o výměře cca 180 m2 za cenu minimálně 200,00 Kč/m2 paní Marcele Mokřížové, bytem Mělice 20.
II.    Rada města schvaluje
záměr na směnu pozemku p.č. 251/3 o výměře 15 m2 odděleného z pozemku p.č. 251/2 a pozemku p.č. 252/4 o výměře 49 m2, odděleného z pozemku p.č. 252/2, vše v k.ú. Tupesy u Přelouče, ve vlastnictví p.O.B., bytem Pardubice, za pozemek p.č. 219/8 o výměře 25 m2, oddělený z pozemku p.č. 219/2 v k.ú. Tupesy u Přelouče, ve vlastnictví města Přelouč s tím, že rozdíl v cenách pozemků bude doplacen ve výši znaleckého posudku.
III.    Rada města schvaluje
záměr na prodej pozemku p.č. 219/7 o výměře 5 m2, odděleného z pozemku p.č. 219/2 v k.ú. Tupesy u Přelouče, za cenu minimálně 130,00 Kč /m2, Ing. J.M., bytem Pardubice.
55/10/2020    Pronájem části střechy
I.    Rada města souhlasí 
s pronájmem části střechy budovy č.p. 1771 v Choceňské ulici v Přelouči společnosti Tlapnet s.r.o., IČO 27174824, za účelem umístění anténního stožáru veřejné internetové sítě.
55/11/2020    Pronájem pozemků
I.    Rada města schvaluje
záměr na pronájem části pozemku p.č. 310/23 a části pozemku p.č. 310/28, oba v k.ú. Lohenice u Přelouče, o celkové výměře cca 66 300 m2, spolku Fotbal Park Přelouč z.s., IČO 09688315, se sídlem Podhomolí 1548, Choceň, za účelem provozování hřiště pro fotbalgolf. Pronájem bude na dobu určitou 10 let za roční nájemné 10 000,00 Kč.
55/12/2020    Zřízení věcného břemene
I.    Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 469/1, p.č. 471/2, p.č. 474/14, p.č. 475/1 a p.č. 2269, vše v k.ú. Přelouč.
II.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 55/12/2020-I.
T: 31. 12. 2020
55/13/2020    Dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Rekonstrukce VO v ul. Karla Čapka a nám. 17. listopadu v Přelouči“
I.    Rada města schvaluje
dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce VO v ul. Karla Čapka a nám. 17. listopadu v Přelouči“, uzavíraný se společností ELPROM spol. s r.o., Šípkova 154, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO 60112867, kterým se sjednaný termín ukončení plnění prodlužuje do 15. 2. 2021 z důvodu opoždění dodávky stožárů veřejného osvětlení od výrobce.
II.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle usnesení č. 55/13/2020-I.
T: 14. 12. 2020
55/14/2020    Zápis KMS Tupesy
I.    Rada města bere na vědomí
zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 27. 11. 2020.
55/15/2020    Aktualizace kompetencí ve věci zajištění správy sportoviště
I.    Rada města schvaluje
rozsah prací, povinností a kompetencí ve vztahu k organizaci Technické služby města Přelouče pověřené správou a údržbou sportoviště v Přelouči.
55/16/2020    Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací
I.    Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Přelouče schválit změnu č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Kulturní a informační centrum města Přelouč.
II.    Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Přelouče schválit změnu č. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby města Přelouč.
55/17/2020    Prodloužení nájemních smluv na dobu určitou
I.    Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s P.K. na byt č. 14 v ulici Za Fontánou 433 na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
II.    Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s O.R. na byt č. 8 v ulici Za Fontánou 433 na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
III.    Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s J.V. na byt č. 5 v ulici Za Fontánou 433 na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
IV.    Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s F.K. na byt č. 7 v ulici Za Fontánou 433 na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
V.    Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s E.N. na byt č. 13 v ulici Za Fontánou 433 na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
VI.    Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s J.H. na byt č. 1 v ulici Za Fontánou 433 na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022.
VII.    Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s J.N. na byt č. 6 v ulici Za Fontánou 433 na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
VIII.    Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy se Z.F. na byt č. 10 v ulici Za Fontánou 433 na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021.
IX.    Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s K.O. na byt č. 15 v ulici Za Fontánou 433 na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021.
X.    Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy se S.P. na byt č. 4 v ulici Za Fontánou 433 na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
XI.    Rada města ukládá
Mgr. Dvořákové uzavřít nájemní smlouvy dle usnesení č. 55/17/2019-I.-X.
T: 31. 12. 2019
55/18/2020    Nařízení odvodu části provozního příspěvku na rok 2020 organizaci Technické služby města Přelouče
I.    Rada města nařizuje
z titulu zřizovatele příspěvkové organizace Technické služby města Přelouče odvod části provozního příspěvku, který byl organizaci poskytnut na rok 2020, a to ve výši 800 tis. kč. Odvod se nařizuje v souladu s ustanovením § 28 odst. 14 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, z důvodu závažné a objektivní příčiny. Termín vrácení do 20. 12. 2020
II.    Rada města ukládá 
řediteli TS Přelouč p. Šilhavému odvod části provozního příspěvku dle usnesení č. 55/20/2020-I.
T: 20. 12. 2020
55/19/2020    Nákup vahadlové houpačky 
I.    Rada města souhlasí
s požadavkem Osadního výboru Klenovka na nákup vahadlové houpačky v hodnotě nad 10 000,00 Kč, který bude financován z prostředků Osadního výboru Klenovka. 
55/20/2020    Návrh programu XIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče
I.    Rada města schvaluje
návrh programu XIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

            Bc. Irena B u r e š o v á                                                                   Ing. Ivan M o r a v e c

                       starostka                                                                                  místostarosta 

Datum vložení: 10. 12. 2020 8:01
Datum poslední aktualizace: 28. 12. 2020 8:31
Autor: Petr Vlček

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
déšť 22 °C 12 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 23/12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi