Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 53. schůze rady města

Usnesení 53. schůze rady města 1

konané dne 9. 11. 2020

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

53. schůze rady města konané dne 9. 11. 2020


53/1/2020    Program schůze
I.    Rada města schvaluje
navržený program schůze Rady města Přelouče.
53/2/2020    Posouzení ekonomické efektivity protipovodňových opatření na Brložském potoce a v místní části Škudly
I.    Rada města schvaluje
smlouvu o dílo, uzavíranou se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5, IČO 47116901, na posouzení ekonomické efektivity protipovodňových opatření na Brložském potoce v místní části Škudly, za nabídkovou cenu 25 000,00 Kč bez DPH, 30 250,00 Kč včetně 21 % DPH.
II.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. 53/2/2020-I.
T: 30. 11. 2020
53/3/2020    Vyhledávací studie retenčních kapacit v povodí Brložského potoka
I.    Rada města schvaluje
smlouvu o dílo, uzavíranou se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5, IČO 47116901, na vypracování vyhledávací studie retenčních kapacit v povodí Brložského potoka, za nabídkovou cenu 154 000,00 Kč bez DPH, 186 340,00 Kč včetně 21 % DPH.
II.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. 53/3/2020-I.
T: 30. 11. 2020
53/4/2020    Investiční záměr přírodě blízkých protipovodňových opatření v místní části Tupesy
I.    Rada města schvaluje
smlouvu o dílo, uzavíranou se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5, IČO 47116901, na vypracování investičního záměru přírodě blízkých protipovodňových opatření v místní části Tupesy – Podvrdy, za nabídkovou cenu 76 800,00 Kč bez DPH, 92 928,00 Kč včetně 21 % DPH.
II.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. 53/4/2020-I.
T: 30. 11. 2020
53/5/2020    Požadavky KMS, OV a příspěvkových organizací do rozpočtu města na rok 2021
I.    Rada města bere na vědomí
celkový přehled požadavků komisí místních samospráv, osadních výborů a příspěvkových organizací, uplatněných u Odboru správy majetku k zařazení do rozpočtu města Přelouč na rok 2021.
53/6/2020    Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování DSP a DPS k projektu „Revitalizace Švarcavy (ř. km 0,200 – 0,723)“
I.    Rada města schvaluje
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS k projektu „Revitalizace Švarcavy (ř. km 0,200 – 0,723)“, uzavíraný se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5, IČO 47116901, kterým se prodlužuje termín zpracování soupisu prací z důvodu souběhu probíhajících projekčních prací na akci „Zkapacitnění kanalizace u toku Švarcavy“.
II.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo dle usnesení č. 53/6/2020-I.
T: 20. 11. 2020
53/7/2020    Prominutí nájemného
I.    Rada města schvaluje
prominutí nájemného z pronájmu nebytových prostor v č.p. 19 v Klenovce p.P.K., bytem Klenovka z důvodu nemožnosti využívat pronajímaný prostor pro účely stanovené v nájemní smlouvě, a to po dobu platnosti nařízení vlády souvisejícího s Covid – 19.
53/8/2020    Majetkové převody
I.    Rada města schvaluje
záměr na směnu spoluvlastnického podílu 2/3 pozemku p.č. 489/17 o výměře 72 m2, odděleného z pozemku p.č. 489/5 v k.ú. Přelouč, ve vlastnictví p.M.M., bytem Přelouč, za část pozemku p.č. 395/4 o výměře cca 105 m2 ve vlastnictví města Přelouč s tím, že rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude doplacen v ceně 900,00 Kč/m2.
53/9/2020    Odkup stánku
I.    Rada města ruší
Usnesení rady města č. 50/6/2020-I. až 50/6/2020-III. ze dne 12. 10. 2020, kterými byl schválen pronájem a nájemní smlouva k části pozemku p.č. 1780/1 v k.ú. Přelouč za účelem umístění prodejního stánku.
II.    Rada města schvaluje
odkup prodejního stánku umístěného na Masarykově náměstí na pozemku p.č. 1780/1 v k.ú. Přelouč za cenu 30 000,00 Kč.
III.    Rada města schvaluje
Kupní smlouvu č. 20/36, uzavíranou mezi p.H.C., Přelouč, IČO 71946187 a městem Přelouč, na odkoupení prodejního stánku. 
IV.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. 53/9/2020-III.
T: 30. 11. 2020
53/10/2020    Pronájem pozemků
I.    Rada města schvaluje
pronájem části pozemku p.č. 64/2 o výměře 30 m2 p.P.A., bytem Přelouč, pro využití jako zahrádka za roční nájemné 600,00 Kč. 
II.    Rada města schvaluje
Smlouvu o nájmu pozemku uzavřenou mezi městem Přelouč a p.P.A., bytem Přelouč, na pronájem části pozemku p.č. 64/2 o výměře 30 m2.
III.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o nájmu pozemku dle usnesení č. 53/10/2020-II.
T: 15. 12. 2020
IV.    Rada města schvaluje
pronájem části pozemku p.č. 64/2 a části pozemku p.č. 64/3 o celkové výměře 29 m2 manželům M., bytem Vrdy, pro využití jako zahrádka za roční nájemné 580,00 Kč.
V.    Rada města schvaluje
Smlouvu o nájmu pozemku uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi M., bytem Vrdy, na pronájem části pozemku p.č. 64/2 a části pozemku p.č. 64/3 o celkové výměře 29 m2. 
VI.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o nájmu pozemku dle usnesení č. 53/10/2020-V.
T: 15. 12. 2020
VII.    Rada města schvaluje
pronájem části pozemku p.č. 64/3 o výměře 43 m2 p.J.B., bytem Přelouč, pro využití jako zahrádka za roční nájemné 860,00 Kč. 
VIII.    Rada města schvaluje
Smlouvu o nájmu pozemku uzavřenou mezi městem Přelouč a p.J.B., bytem Přelouč, na pronájem části pozemku p.č. 64/3 o výměře 43 m2. 
IX.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o nájmu pozemku dle usnesení č. 53/10/2020-VIII.
T: 15. 12. 2020
X.    Rada města schvaluje
pronájem části pozemku p.č. 64/3 o výměře 30 m2 Ing. M.Z., bytem Přelouč, pro využití jako zahrádka za roční nájemné 600,00 Kč. 
XI.    Rada města schvaluje
Smlouvu o nájmu pozemku uzavřenou mezi městem Přelouč a Ing. M.Z., bytem 535 01 Přelouč, na pronájem části pozemku p.č. 64/3 o výměře 30 m2. 
XII.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o nájmu pozemku dle usnesení č. 53/10/2020-XI.
T: 15. 12. 2020
XIII.    Rada města schvaluje
pronájem části pozemku p.č. 64/3 o výměře 30 m2 manželům W., bytem Přelouč, pro využití jako zahrádka za roční nájemné 600,00 Kč. 
XIV.    Rada města schvaluje
Smlouvu o nájmu pozemku uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi W., bytem 535 01 Přelouč, na pronájem části pozemku p.č. 64/3 o výměře 30 m2.
XV.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o nájmu pozemku dle usnesení č. 53/10/2020-XIV.
T: 15. 12. 2020
XVI.    Rada města schvaluje
pronájem části pozemku p.č. 64/3 o výměře 48 m2 manželům H., bytem Přelouč, pro využití jako zahrádka za roční nájemné 960,00 Kč. 
XVII.    Rada města schvaluje
Smlouvu o nájmu pozemku uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi H., bytem Přelouč, na pronájem části pozemku p.č. 64/3 o výměře 48 m2.   
XVIII.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o nájmu pozemku dle usnesení č. 53/10/2020-XVII.
T: 15. 12. 2020
53/11/2020    Dodatek š. 2 SoD „Výměna střešní krytiny na ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. č.p. 1 a č.p. 45“
I.    Rada města schvaluje
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Výměna střešní krytiny na ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. č.p. 1 a č.p. 45“ s dodavatelem A.N., se sídlem Přelouč, IČO 74581503, se snížením ceny o 65 045,00 Kč bez DPH.
II.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo dle usnesení č. 53/11/2020-I.
T: 25. 11. 2020
53/12/2020    Zápis z jednání KMS Lhota – Škudly
I.    Rada města bere na vědomí
zápis z jednání Komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 22. 10. 2020.
53/13/2020    Žádost o poskytnutí dotace do 50 tis. Kč z rozpočtu města v roce 2020
I.    Rada města rozhoduje
o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro Rodinné centrum Sluníčko Přelouč ve výši 25 000,00 Kč na vybavení herny, nákup energií a materiálu na tvoření s dětmi a rodiči.

II.    Rada města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu č. D43/2020 uzavřenou mezi městem Přelouč a Rodinným centrem Sluníčko Přelouč ve výši 25 000,00 Kč na vybavení herny, nákup energií a materiálu na tvoření s dětmi a rodiči.
III.    Rada města ukládá
Bc. Kalouskové uzavřít Veřejnoprávní smlouvu č. D43/2020 dle usnesení č. 53/13/2020-II.
T: 20. 11.2020
53/14/2020    Žádost o schválení dohody o ukončení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
I.    Rada města schvaluje
Dohodu o ukončení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. D19/2020 uzavřenou mezi městem Přelouč a Českým rybářským svazem, z.s., místní organizace Přelouč určenou na ceny, propagaci a na dopravu na akci Handicap Fish Cup 2020 ve výši 5 000,00 Kč.
53/15/2020    Místní akční plán vzdělávání III na území ORP Přelouč (MAP III)
I.    Rada města bere na vědomí 
informaci o realizaci projektu „Místní akční plán vzdělávání III na území ORP Přelouč“ v období 2022–2023.

            Bc. Irena B u r e š o v á                                                                   Ing. Ivan M o r a v e c

                       starostka                                                                                  místostarosta 

 

Datum vložení: 11. 11. 2020 11:05
Datum poslední aktualizace: 28. 12. 2020 8:32
Autor: Petr Vlček

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi