Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • V období od 18.7.2024 do 8.8.2024 bude fungování úseku místních poplatků/vymáhání pohledávek z provozních důvodů omezeno. Neodkladné záležitosti ve výše uvedeném období lze vyřídit na tel. č. 466 094 120 – Mgr. Dofková, 466 094 123 – p. Šmejdová.
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 49. schůze rady města

Usnesení 49. schůze rady města 1

konané dne 29. 9. 2020

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

49. schůze rady města konané dne 29. 9. 2020

 

49/1/2020           Návrh programu

        I.            Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

49/3/2020           Rozptylová loučka na městském hřbitově v Přelouči

        I.            Rada města bere na vědomí

podnět občanky na úpravu okolí rozptylové loučky na městském hřbitově v Přelouči včetně návrhu na rozšíření plochy pro tento způsob pohřbívání.

49/4/2020           Rekonstrukce veřejného osvětlení v místní části Mělice

        I.            Rada města schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy o dílo na rekonstrukci veřejného osvětlení v místní části Mělice, v úseku podél silnic č. III/32219 a č. III/32220, uzavřený se společností ENERGIOLAND spol. s r.o., Pardubická 18, 530 02 Srnojedy, IČO 47472961, kterým se smluvně sjednaný rozsah prací rozšiřuje o dodávku a montáž stožárů, svítidel a rozvaděče veřejného osvětlení včetně jeho zprovoznění a demontáž stávajících stožárů a svítidel a uzavřená smluvní cena se zvyšuje o částku 1 384 251,24 Kč bez DPH, 1 647 944,00 Kč s 21 % DPH.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. 49/4/2020-I.

T: 15. 10. 2020

49/5/2020           Podání žádosti o příspěvek na projekt „Rekonstrukce chodníku podél silnice I/2 v ulici Pardubická, Přelouč“

        I.            Rada města souhlasí

s podáním žádosti o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt „Rekonstrukce chodníku podél silnice I/2 v ulici Pardubická, Přelouč“.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi podat žádost o příspěvek dle usnesení č. 49/5/2020-I.

T: 29. 1. 2021

49/6/2020           smlouva o podmínkách zřízení stavby „Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“

        I.            Rada města schvaluje

smlouvu o podmínkách zřízení stavby „Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“, uzavíranou s Pardubickým krajem, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO 070892822, zastoupeným Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČO 00085031, kterou se sjednává povinnost jednorázové peněžité náhrady ve výši 100 675,00 Kč bez DPH, 121 816,75 Kč včetně DPH za zásah do silničního tělesa z důvodu uložení kanalizace.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. 49/6/2020-I.

T: 30. 9. 2020

49/7/2020           Žádost o souhlas s podnájmem bytu č. 8, Tůmy Přeloučského 1540

        I.            Rada města souhlasí

s podnájmem bytu č. 8 v č.p. 1540 v ulici Tůmy Přeloučského v Přelouči, nájemce P.H., bytem Řečany nad Labem.

49/8/2020           Převody členských podílů v družstvech vlastníků bytů v Přelouči

        I.            Rada města souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 21 v č.p. 1520 ve Veverkově ulici v Přelouči s panem M.N., bytem Přelouč, po převodu členského podílu v Družstvu vlastníků bytů v Přelouči, Veverkova č.p. 1520 z paní J.N. na jeho osobu.

      II.            Rada města souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy na byt B4 v č.p. 1562 v ulici Jana Dítěte v Přelouči s paní O.K., po převodu členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1562, spojeného s právem nájmu uvedeného bytu z paní M.P..

49/9/2020           Zadávací řízení VZ „Víceúčelové hřiště (ledová plocha) – 2. část – Kluziště s umělým ledem“

        I.            Rada města schvaluje

smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ (LEDOVÁ PLOCHA) – 2.část – Kluziště s umělým ledem“ s dodavatelem BaP HOLDING a.s., Purkyňova 3030/35b, 612 00 Brno – Královo Pole, IČO 27854591, za nabídkovou cenu 7 421 500,00 Kč bez DPH.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 49/9/2020-I.

T: 20. 10. 2020

49/10/2020         Smlouva o podmínkách provedení stavby

        I.            Rada města schvaluje

smlouvu o podmínkách povedení stavby, uzavíranou mezi Pardubickým krajem a městem Přelouč, opravňující město Přelouč umístit stavbu „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč“ na pozemku p.č. 905/12 v k.ú. Přelouč, ve vlastnictví Pardubického kraje.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby dle usnesení č. 49/10/2020-I.

T: 31. 10. 2020

49/11/2020         Majetkové převody

        I.            Rada města ruší

usnesení rady města č. 47/6/2020-III. ze dne 24. 8. 2020, kterým byl schválen záměr na směnu pozemků mezi městem Přelouč a manželi Černými za účelem získání pozemků potřebných pro realizaci stavby „Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,668)“.

      II.            Rada města schvaluje

záměr na směnu pozemku p.č. 157/11 o výměře 75 m2 a části pozemku p.č. 157/12 o výměře cca 578 m2, oba v k.ú. Přelouč ve vlastnictví manželů Č., bytem Brloh, za pozemek p.č. 157/1 o výměře 948 m2 v k.ú. Přelouč ve vlastnictví města Přelouč s tím, že rozdíl v cenách pozemků bude doplacen ve výši dle znaleckého posudku.

49/12/2020         Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a GasNet, s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 1780/20, p.č. 1780/18 a p.č. 48/1 vše v k.ú. Přelouč.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 49/12/2020-I.

T: 30. 10. 2020

    III.            Rada města schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 778/2 v k.ú. Přelouč.

    IV.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 49/12/2020-III.

T: 30. 10. 2020

      V.            Rada města schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavíraný mezi městem Přelouč, Českou republikou – Ředitelství vodních cest ČR a Pardubickým krajem na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 41/51, p.č. 41/57, p.č. 41/62 a p.č. 41/67 v k.ú. Mělice.

    VI.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 49/12/2020-V.

T: 30. 10. 2020

  VII.            Rada města schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 502/6 a p.č. 502/7 oba v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

VIII.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 49/12/2020-VII.

T: 30. 10. 2020

49/13/2020         Dodatek č. 2 SoD „ZŠ Kladenská 494, Přelouč – výměna stropní konstrukce“

        I.            Rada města schvaluje

dodatek č. 2 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „ZŠ Kladenská 494, Přelouč – výměna stropní konstrukce“ s dodavatelem Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno, IČO 41432037, se snížením ceny o 546 218,01 Kč bez DPH.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi uzavřít dodatek č. 2 smlouvy o dílo dle usnesení č. 49/13/2020-I.

T: 16. 10. 2020

49/14/2020         Schválení dodatku č. 3 smlouvy o dílo

        I.            Rada města schvaluje

dodatek č. 3 smlouvy o dílo na akci „Chodník a veřejné osvětlení ulice Kladenská, Přelouč“, uzavíraný se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 25953818, kterým se sjednaná kupní cena snižuje o částku 65 360,00 Kč bez DPH, 79 085,60 Kč včetně DPH, z důvodu úpravy rozsahu městem požadovaných prací.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo dle usnesení č. 49/14/2020-I.

T: 30. 9. 2020

49/15/2020         Zápis KMS Tupesy

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 4. 9. 2020.

49/16/2020         Zápis KMS Lhota – Škudly

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis z jednání Komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 9. 9. 2020.

49/17/2020         Dodatek č. 2/2020 ke smlouvě č. 64/02 o dovozu odpadu mezi městem Přelouč a SOP a.s.       

        I.            Rada města schvaluje

Dodatek č. 2/2020 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu mezi městem Přelouč a společností SOP a.s.

49/18/2020         Souhlas zřizovatele k přijetí účelového peněžního daru

        I.            Rada města souhlasí

s přijetím účelového peněžního daru od poskytovatele Nadační fond Povyskoč si, Luční 1626, Přelouč pro příjemce Dům dětí a mládeže Přelouč v hodnotě 23 520,00 Kč.

49/19/2020         Žádost o poskytnutí dotace do 50tis. kč z rozpočtu města v roce 2020

        I.            Rada města rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro Juniors Přelouč FC z.s. ve výši 10 000,00 Kč na pronájem sportovní haly, dopravu, startovné, rozhodčí ve futsale a na nákup sportovních pomůcek.

      II.            Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D41/2020 uzavřenou mezi městem Přelouč a Juniors Přelouč FC z.s. ve výši 10 000,00 Kč na pronájem sportovní haly, dopravu, startovné, rozhodčí ve futsale a na nákup sportovních pomůcek.

    III.            Rada města ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít Veřejnoprávní smlouvu č. D41/2020 dle usnesení č. 49/19/2020-II.

T: 20. 10. 2020

49/20/2020         Navýšení udržovacího poplatku pro informační systém Ginis

        I.            Rada města bere na vědomí

navýšení ročního udržovacího poplatku pro stávající informační systém Ginis od firmy Gordic spol. s r.o., Erbenova 4, Jihlava, IČO 47903783 o 60 923,50 Kč s DPH ročně.

49/21/2020         Prodloužení pronájmu bytu č. 2 v ulici Za Fontánou č.p. 433, Přelouč

        I.            Rada města schvaluje

prodloužení pronájmu bytu č. 2 v domě v ulici Za Fontánou č.p. 433, Přelouč panu L.P. trvale bytem, Přelouč na dobu určitou s platností od 10. 10. 2020 do 9. 1. 2021.

49/22/2020         Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb pro pečovatelskou službu

        I.            Rada města schvaluje

Dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytování služeb pro pečovatelskou službu ze dne 17. 5. 2007 s platností od 1. 10. 2020, kterým se zvyšuje cena jednoho hotového jídla a polévky.

49/23/2020         Uplatnění nároku na náhradu škody

        I.            Rada města souhlasí

s uplatněným nárokem na náhradu škody paní I.H. a přiznává jej ve výši 11 801,60 Kč a 500,00 Kč za pořízení nutné lékařské dokumentace.

49/24/2020         Petice občanů

        I.            Rada města bere na vědomí

petici občanů města Přelouče na nevhodné jednání pana J.S.

49/25/2020         Žádost o souhlas s použitím loga města

        I.            Rada města souhlasí

s použitím znaku města na tiskovinách Charity Přelouč v  souvislosti s 20. výročím jejího založení.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

 

Datum vložení: 30. 9. 2020 12:23
Datum poslední aktualizace: 30. 9. 2020 12:29
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi