Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 44. schůze rady města

Usnesení 44. schůze rady města 1

konané dne 13. 7. 2020

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

44. schůze rady města konané dne 13. 7. 2020

 

44/1/2020           Program schůze

I. Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče

44/3/2020           Nabídka bezúplatného předání nepotřebného majetku zřizovateli a souhlas s likvidací – ZŠ Smetanova

I. Rada města nepřijímá

nabídku příspěvkové organizace Základní škola Přelouč, Smetanova 1509 na bezúplatný převod drobného majetku a souhlasí s vyřazením tohoto majetku z evidence, a to likvidací. Jedná se o 22 kusů šatních skříněk, které byly pořízeny v roce 2002 a jsou značně opotřebované a poničené.

44/4/2020           Návrh dodatku ke smlouvě o odvozu odpadu mezi městem Přelouč a společností SOP a.s.

I. Rada města schvaluje

Dodatek č. 3/2020 ke smlouvě č. 6402 o odvozu odpadu mezi městem Přelouč a společností SOP a.s.

44/5/2020           Žádost o součinnost

I. Rada města stanoví

pro bezpečné uskladnění odpadu podle § 58 odst. 3 z.č. 185/2001 Sb., o odpadech, pozemek p.č. 917/5 v k.ú. Přelouč (areál Benešovice).

44/7/2020           Projekt „Regenerace sídliště U Sokolovny – II. etapa“

I. Rada města souhlasí

s podáním žádosti o dotaci na projekt „Regenerace sídliště U Sokolovny – II. etapa“.

II. Rada města schvaluje

Příkazní smlouvu na zpracování žádosti o podporu ze Státního fondu podpory investic a zároveň vedení administrace projektu „Regenerace sídliště U Sokolovny – II. etapa“ s Ing. Janou Holanovou, Na Vinici 234, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, IČO 03753549, neplátce DPH za nabídkovou cenu 108 000,00 Kč.

III. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření příkazní smlouvy dle usnesení č. 44/7/2020-II.

T: 31. 7. 2020

44/8/2020           Dodatek č.1 SoD „Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 1. etapa“

I. Rada města schvaluje

Dodatek č.1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 1. etapa“ s dodavatelem Agrostav Pardubice a.s., Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice, IČ: 46506063, se snížením ceny o 205.300 Kč bez DPH.

II. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo dle usnesení č. 44/8/2020-I.

T: 24. 7. 2020

44/9/2020           Majetkové převody

I.    Rada města ruší

usnesení rady města č. 22/6/2019 ze dne 2. 9. 2019, kterým byl schválen záměr na prodej spoluvlastnického podílu části pozemku p.č. 489/13 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně 280,00 Kč/m2.

II.    Rada města schvaluje

záměr na směnu podílu ½ na pozemku p.č. 489/13 o výměře 2 494 m2 (v rozsahu dle geometrického plánu po oddělení pozemku p.č. 489/18) v k.ú. Přelouč, ve vlastnictví města Přelouč, za pozemek p.č. 489/19 o výměře 280 m2 oddělený z pozemků p.č. 489/1 a p.č. 489/2 a podíl ½ pozemku p.č. 489/18 o výměře 75 m2, odděleného z pozemku p.č. 489/13, vše v k.ú. Přelouč s tím, že rozdíl v cenách pozemků bude doplacen ve výši 280,00 Kč/m2.

III.    Rada města schvaluje

záměr na prodej části pozemku p.č. 225/1 v k.ú. Tupesy u Přelouče o výměře cca 15 m2, za cenu minimálně 240,00 kč/m2 panu P.Š., bytem Tupesy, Přelouč za podmínky získání předchozího souhlasného stanoviska Silničního správního úřadu a vybudování sjezdu na komunikaci na vlastní náklady.

IV.    Rada města neschvaluje

záměr na směnu pozemků p.č. 64/2 o výměře 121 m2 a p.č. 64/3 o výměře 293 m2, oba v k. ú. Přelouč, ve vlastnictví města Přelouč, za pozemek p.č. 1932/7 o výměře 87 m2 v k. ú. Přelouč ve vlastnictví Mgr. P.P., bytem Lázně Bohdaneč s tím, že rozdíl v cenách pozemků bude doplacen.

 

44/10/2020         Dodatek ke smlouvě o výpůjčce

I.    Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce budovy hasičské zbrojnice bez čísla popisného a evidenčního, která je součástí pozemku p.č.st. 57 v k.ú. Lohenice u Přelouče uzavřené mezi městem Přelouč a Sborem dobrovolných hasičů Lohenice, IČO 08294003. Tímto dodatkem se ruší povinnost vypůjčitele hradit náklady na elektrickou energii.

II.    Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku smlouvy o výpůjčce dle usnesení č. 44/10/2020-I.

T: 31. 7. 2020

44/11/2020         Zřízení věcného břemene

I.    Rada města schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 2187/2, p.č. 2187/6, p.č. 2246/1 a p.č. 2188/1, vše v k.ú. Přelouč.

II.    Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 44/11/2020-I.
T: 30. 7. 2020

III.    Rada města schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 395/2, p.č. 395/6, p.č. 394/22, p.č. 394/21 a p.č. 394/1, vše v k.ú. Přelouč.

IV.    Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 44/11/2020-III.
T: 30. 7. 2020

V.    Rada města schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 1297/1, p.č. 1297/8 a p.č. 1297/12, vše v k.ú. Přelouč.

VI.    Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 44/11/2020-V.
T: 30. 7. 2020

VII.    Rada města schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 1305/3, p.č. 2013, p.č. 2301/1, p.č. 2301/2 a p.č. 2301/3, vše v k.ú. Přelouč.

VIII.    Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 44/11/2020-VII.
T: 30. 7. 2020

IX.    Rada města uděluje výjimku

z Pravidel pro zřizování práv odpovídajících věcnému břemeni pro CETIN, a.s., ve formě jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě k pozemkům p.č. 905/11 a p.č. 907/17, oba v k.ú. Přelouč, ve výši 50,- Kč/bm.

X.    Rada města schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a CETIN, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 905/11 a p.č. 907/17, oba v k.ú. Přelouč.

XI.    Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti dle usnesení č. 44/11/2020-X.
T: 30. 7. 2020

XII.    Rada města schvaluje

smlouvu o zřízení služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a CETIN, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1791/3 v k.ú. Přelouč.

XIII.    Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti dle usnesení č. 44/11/2020-XII.
T: 30. 7. 2020

XIV.    Rada města schvaluje

Smlouvu o zřízení služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a CETIN, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1780/14 v k.ú. Přelouč.
XV.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti dle usnesení č. 44/11/2020-XIV.
T: 30. 7. 2020

XVI.    Rada města schvaluje

Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 1794/6  a p.č. 2194/5, oba v k.ú. Přelouč.

XVII.    Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 44/11/2020-XVI.
T: 30. 7. 2020

44/12/2020         Kupní smlouva na prodej použitých betonových stropních panelů

I. Rada města schvaluje

kupní smlouvu na prodej 79 ks použitých betonových stropních panelů z demontáže opevnění břehů Račanského rybníka, uzavíranou s panem J.N., Kolesa 7, 535 01 Přelouč, IČO 01608835.

II. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. 44/12/2020-I.

T: 20. 7. 2020

44/13/2020         Dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Revitalizace Račanského rybníka“

I. Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Revitalizace Račanského rybníka“, uzavíraný se společností PP-GROUP.cz s.r.o., Pasecká 378, 539 44 Proseč, IČO 28829913, kterým se požadovaný termín ukončení plnění prodlužuje do 10. 9. 2020 z důvodu zaplavení rybníka současnými vydatnými dešti.

II. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle usnesení č. 44/13/2020-I.

T: 20. 7. 2020

44/14/2020         Zápis Komise místní samosprávy Tupesy

I. Rada města bere na vědomí

zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 16. 6. 2020 a dopis ze dne 26. 6. 2020.

44/15/2020         Zápis Komise místní samosprávy Lhota – Škudly

I. Rada města bere na vědomí

zápis z jednání Komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 15. 6. 2020.

44/16/2020         Zápis Komise místní samosprávy Štěpánov

I. Rada města bere na vědomí

zápis č. 3/2020 ze schůze Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 3. 6. 2020.

44/17/2020         Zápis Kulturní a školské komise

I. Rada města bere na vědomí

zápis č. 6 z jednání Kulturní a školské komise ze dne 10. 6. 2020.

44/18/2020         Zápis Sociální a zdravotní komise

I. Rada města bere na vědomí

zápis č. 10 z jednání Sociální a zdravotní komise ze dne 8. 7. 2020.

44/19/2020         Pronájem bytu č. 2 v ulici Za Fontánou č.p. 433, Přelouč

I. Rada města schvaluje

pronájem bytu č. 2 v domě v ulici Za Fontánou č.p. 433, Přelouč, panu L.P., trvale bytem  Přelouč, na dobu určitou s platností od 9. 7. 2020 do 9. 8. 2020.

44/20/2020         Žádosti o dotace z rozpočtu města do 50 tis. Kč na rok 2020

I. Rada města rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro CROSS CLUB PŘELOUČ z.s. ve výši 10 000 Kč na startovné, dopravu a opravy vozidla AVIA 4x4 na Mistrovství České republiky a Mistrovství Evropy v Truck Trialu a úpravu tratě.

II. Rada města rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro CROSS CLUB PŘELOUČ, z.s. ve výši 6 000 Kč na výdaje spojené s pořádáním mezinárodního závodu – Classic Enduro.

44/21/2020         Žádost o schválení smluv na dotace poskytnuté z rozpočtu města do 50tis. Kč na rok 2020

I. Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D35/2020 uzavřenou mezi městem Přelouč a Malou jezdeckou společností z.s. na nákup cen pro děti, pohárů, dekorací pro jejich koně za dosažené výsledky a občerstvení pro děti při závodech v termínech 9. 8., 5. 9. a 18. 10. 2020 ve výši 5 000,00 Kč.

II. Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D36/2020 uzavřenou mezi městem Přelouč a Pionýrem z.s. - Pionýrská skupina Přelouč na dopravu pro děti na letní tábor a na nákup desinfekčních prostředků ve výši 7 000,00 Kč.

III. Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D37/2020 uzavřenou mezi městem Přelouč a CROSS CLUB PŘELOUČ z.s. na startovné, dopravu a opravy vozidla AVIA 4x4 na Mistrovství České republiky a Mistrovství Evropy v Truck Trialu a úpravu tratě ve výši 10 000 Kč.

IV. Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D38/2020 uzavřenou mezi městem Přelouč a CROSS CLUB PŘELOUČ, z.s. na výdaje spojené s pořádáním mezinárodního závodu – Classic Enduro ve výši 6 000 Kč.

V. Rada města schvaluje

Dohodu o ukončení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2020 uzavřenou mezi městem Přelouč a Smíšeným pěveckým sborem Josef Bohuslav Foerster Přelouč, z.s. na pořízení nahrávky jarního koncertu ve výši 5 500,00 Kč.

VI. Rada města ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít Veřejnoprávní smlouvy dle usnesení č. 44/21/2020-I.-V.

T: 31. 7. 2020

44/22/2020         Povodňová komise města Přelouč – jmenování člena

I. Rada města odvolává

člena povodňové komise města Přelouč Otakara Siberu jmenovaného dne 19. 12. 2017.

  • II. Rada města jmenuje

členem povodňové komise města Přelouč Ing. Vladislava Kvocha, referenta krizového řízení.

44/23/2020         Žádost o souhlas k pořízení DHIM z investičního fondu

I. Rada města souhlasí

s pořízením sekací a mulčovací nástavby na stávající univerzální komunální nosič zn. Kärcher MIC 35, pro četnější a extenzivní údržbu travnatých ploch v ceně do 220 tis. kč z investičního fondu organizace.

II. Rada města souhlasí

s pořízením třetího nezávislého čelního kartáče na stávající univerzální komunální nosič nářadí zn. Kärcher MIC 35 pro čištění a úklid špatně dostupných míst a likvidaci plevele u obrubníků, v ceně do 200 tis. kč z investičního fondu organizace.

III. Rada města souhlasí

s pořízením sady nástaveb pro zimní údržbu chodníků a sídlištních spojovacích komunikací (radlice, alt. kartáč, sypač) na stávající univerzální komunální nosič nářadí zn. Kärcher MIC 35 v ceně cca 350 tis. Kč z investičního fondu organizace.

 

44/24/2020         Návrh na výplatu mimořádných odměn

I. Rada města schvaluje

výplatu mimořádných odměn vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací města dle předloženého návrhu

44/25/2020         Schválení přijetí dotace

I. Rada města schvaluje

přijetí neinvestiční dotace 70 000,00 Kč od Pardubického kraje na přípravu a konání 26. ročníku udílení Cen Františka Filipovského za dabing.

II. Rada města schvaluje

smlouvu č.  KH/2022403 o poskytnutí dotace na přípravu a konání 26. ročníku udílení Cen Františka Filipovského za dabing.

44/26/2020         Schválení přijetí nadačního příspěvku

I. Rada města schvaluje

přijetí nadačního příspěvku 50 000,00 Kč od Nadace ČEZ na přípravu a konání 26. ročníku udílení Cen Františka Filipovského za dabing.

     II.       Rada města schvaluje

Smlouvu č. PR20/1131 o poskytnutí nadačního příspěvku Nadace ČEZ na 26. ročník udílení Cen Františka Filipovského za dabing.

44/27/2020         Schválení přijetí dotace od Ministerstva kultury ČR

I. Rada města schvaluje

Přijetí neinvestiční dotace 50 000, 00 Kč od Ministerstva kultury na přípravu a konání 26. ročníku udílení Cen Františka Filipovského za dabing dle rozhodnutí ke spisu č. MK – S 5099/2020.

44/28/2020         Žádost Sportovního klubu Lohenice o vydání souhlasu s umístěním sídla spolku

I. Rada města souhlasí

S umístěním sídla spolku Sportovní klub Lohenice, z.s. na adrese Lohenice 17, 535 01 Přelouč.

44/29/2020         Nabídka mobilní aplikace od spol. APPSISTO s.r.o.

I. Rada města zamítá

nabídku spol. APPSISTO s.r.o. na mobilní aplikaci pro komunikaci s občany.

 

44/31/2020         Smlouva o provedení interního auditu

I. Rada města schvaluje

Smlouvu o provedení interního auditu s firmou AUDIT OBCE s.r.o., Klatovská 371, Příbram za nabídkovou cenu 54.000,- Kč bez DPH, tj. 65.340,- Kč s DPH.

 

44/32/2020         Nákup majetku nad 40 tis. Kč a dotace do fondu investic – ZŠ Masarykovo nám.

I. Rada města souhlasí

s požadavkem příspěvkové organizace Základní škola Přelouč, Masarykovo nám. 45, pořídit multifunkční herní plochu v hodnotě 258 700,- Kč. Majetek bude pořízen z fondu investic této příspěvkové organizace.

II.   Rada města souhlasí

s požadavkem příspěvkové organizace Základní škola Přelouč, Masarykovo nám. 45, na přesun částky ve výši 73 000,- Kč z rezervního fondu do fondu investic.

III.   Rada města souhlasí

s investiční dotací do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola Přelouč, Masarykovo nám. 45, ve výši 58 700,- Kč, která bude kompenzována snížením provozního příspěvku ve výše uvedené částce.

44/33/2020         Souhlas zřizovatele k přijetí účelového peněžního a věcného daru

I. Rada města souhlasí

s přijetím účelového peněžního daru od poskytovatele L.P., bytem Čáslav pro příjemce Dům dětí a mládeže Přelouč v hodnotě 4 000,- Kč.

II. Rada města souhlasí

s přijetím účelového věcného daru od poskytovatele J.H., Přelouč pro příjemce Dům dětí a mládeže Přelouč v hodnotě 300,- Kč.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 14. 7. 2020 12:38
Datum poslední aktualizace: 14. 7. 2020 13:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, čtvrtek 1. 6. 2023
zataženo 22 °C 10 °C
pátek 2. 6. oblačno 20/8 °C
sobota 3. 6. jasno 18/5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi