Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 38. schůze rady města

Usnesení 38. schůze rady města 1

konané dne 6. 4. 2020

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

38. schůze rady města konané dne 6. 4. 2020

 

38/1/2020           Program zasedání

 • Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

38/2/2020           Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy v Přelouči

 • Rada města povoluje

Mateřské škole Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice pro školní rok 2020/2021 výjimku z nejvyššího počtu dětí v mateřské škole stanoveného v prováděcím právním předpise, kterým je vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a to do počtu 26 dětí v jedné třídě a 25 dětí ve dvou třídách za předpokladu, že toto navýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

38/3/2020           Potvrzení pracovního místa ředitele ZUŠ Přelouč

 • Rada města potvrzuje

pracovní poměr panu Michalovi Chmelařovi, řediteli Základní umělecké školy Přelouč, K. H. Máchy 325, okres Pardubice s účinností od 1. 5. 2020 na dobu určitou 6 let na pracovní místo ředitele v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

38/4/2020           Žádost o dotaci z rozpočtu města do 50 tis. Kč na rok 2020

 • Rada města rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro

 • Potravinová banka Pardubice, z.s. ve výši 5 000,00 Kč na potravinové balíčky a náklady na dopravu.
 • Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Přelouč ve výši 5 000,00 Kč na ceny, propagaci a na dopravu na akci Handicap Fish Cup 2020.
 • Střelecký klub Přelouč, z.s. ve výši 5 000,00 Kč na nákup stavebního materiálu pro opravu střechy na střelišti úseku A střelnice Střeleckého klubu Přelouč.
 • Klub českých turistů Přelouč, ve výši 15 000,00 Kč na energie.
 • Spolek Vrbová stáj, z.s. Tupesy ve výši 10 000,00 Kč na nákup krmiv, vitamínů, veterinární péči, kopytářské práce, odvoz při úhynu a výkup týraných zvířat.
 • Klub aktivní senior Přelouč, z.s. ve výši 10 000,00 Kč na vstupné a poplatky za průvodcovské služby, materiál na rukodělné práce a občerstvení při společenských setkáních.
 • EDA cz, z.ú. Praha 4 – Chodov ve výši 7 000,00 Kč na zajištění služby sociální prevence – ranou péči v plném rozsahu 3 konkrétním rodinám dětí s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením s bydlištěm na území města Přelouče.
 • KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s. ve výši 2 000,00 Kč na zajištění nepřetržitého provozu krajské Linky důvěry Ústí nad Orlicí v roce 2020.
 • Domov pod hradem Žampach ve výši 5 000,00 Kč na úhradu energií (elektřina, plyn, vodné, stočné).
 • Domov pod Kuňkou, p.o. ve výši 20 000,00 Kč na dofinancování provozních nákladů pro zařízení sociálních služeb klientů s trvalým bydlištěm v Přelouči.
 • ATELIER JOSEF – Josef Dvořáček Přelouč ve výši 15 000,00 Kč na náklady spojené s realizací akce ZAHRADNÍ GALERIE ART 2020, 14. ročník.
 • Oblastní charita Červený Kostelec ve výši 5 000,00 Kč na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním služeb pacientů města s roztroušenou sklerózou.
 • Domov pro seniory Heřmanův Městec, p. o. ve výši 5 000,00 Kč na péči o klienty, kteří mají trvalé bydliště v Přelouči.
 • Hasičský sbor ČHJ Přelouč ve výši 25 000,00 Kč na činnost s mládeží, na sportovní vybavení pro požární sport, nákup cen, doprava na soutěže, vodné a stočné.

38/5/2020           Informace k odchytu zdivočelých holubů v centru města

 • Rada města bere na vědomí

informaci k odchytu zdivočelých holubů v centru města v období od 20. 1. do 17. 3. 2020.

38/6/2020           Výzva k podání nabídky a návrh příkazní smlouvy na výkon činnosti technického dozoru stavebníka

 • Rada města schvaluje

výzvu k podání nabídky a návrh příkazní smlouvy na výkon činnosti technického dozoru stavebníka, prováděné při výstavbě splaškové kanalizace v Mělicích s převedením odpadních vod do Lohenic.

38/7/2020           Výzva k podání nabídky a návrh příkazní smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi

 • Rada města schvaluje

výzvu k podání nabídky a návrh příkazní smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi, prováděné při výstavbě splaškové kanalizace v Mělicích s převedením odpadních vod do Lohenic.

38/8/2020           Vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení

 • Rada města rozhoduje

o vyloučení účastníka MOBIKO plus a.s., Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 26788675 z další účasti v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“ z důvodu nedoložení ve stanovené lhůtě požadovaných technických kvalifikačních předpokladů v souladu s § 46 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.

38/9/2020           Výzva k podání nabídky

 • Rada města schvaluje

výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky „Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“, která bude zaslána účastníkům zadávacího řízení, kteří splnili požadované kvalifikační předpoklady pro výběr dodavatele (zhotovitele) této veřejné zakázky.

38/10/2020         Majetkové převody – lokalita RD v Klenovce

 • Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod komunikace, dešťové kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení a veřejné zeleně v lokalitě pro výstavbu rodinných domů v Klenovce, z vlastnictví společnosti KK Investiční, s.r.o., IČ 03115461, se sídlem Průmyslová 647, Chrudim, do vlastnictví města.

 • Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu č. 20/19, uzavíranou mezi společností KK Investiční, s.r.o., IČ 03115461 a městem Přelouč, na darování komunikace, dešťové kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení a veřejné zeleně v lokalitě pro výstavbu rodinných domů v Klenovce.

 • Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p.č. 16/60, p.č. 16/61, p.č. 16/62, p.č. 16/63, p.č. 16/64, p.č. 16/65, p.č. 16/66, p.č. 16/67, p.č. 16/68, p.č. 16/69, p.č. 16/70, p.č 16/71, p.č. 16/72, p.č. 16/73, p.č. 16/74, p.č. 16/75, vše v k.ú. Klenovka, společnosti KK Investiční, s.r.o., IČ 03115461, se sídlem Průmyslová 647, Chrudim, za cenu 2 861 200,- Kč.

 • Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 20/20, uzavíranou mezi společností KK Investiční, s.r.o., IČ 03115461 a městem Přelouč, na prodej pozemků p.č. 16/60, p.č. 16/61, p.č. 16/62, p.č. 16/63, p.č. 16/64, p.č. 16/65, p.č. 16/66, p.č. 16/67, p.č. 16/68, p.č. 16/69, p.č. 16/70, p.č 16/71, p.č. 16/72, p.č. 16/73, p.č. 16/74, p.č. 16/75, vše v k.ú. Klenovka.

38/11/2020         Zřízení věcného břemene

 • Rada města schvaluje

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 620/2, p.č. 620/3 a p.č. 620/4 vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.

 • Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 38/11/2020-I.

T: 30. 4. 2020

 • Rada města schvaluje

Smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1301/34 v k.ú. Přelouč.

 • Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 38/11/2020-III.

T: 30. 4. 2020

 • Rada města schvaluje

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 410/4, v k.ú. Lohenice u Přelouče.

 • Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 38/11/2020-V.

T: 30. 4. 2020

38/13/2020         Prominutí nájemného

 • Rada města schvaluje

prominutí nájemného z pronájmu nebytových prostor v č.p. 19 v Klenovce p.P.K., bytem Přelouč z důvodu nemožnosti využívat pronajímaný prostor pro účely stanovené v nájemní smlouvě, a to po dobu trvání nouzového stavu v ČR.

 • Rada města schvaluje

prominutí nájemného z pronájmu nebytových prostor v č.p. 1714 v Přelouči p.I.S. bytem Přelouč z důvodu nemožnosti využívat pronajatý prostor pro účely stanovené v nájemní smlouvě, a to po dobu trvání nouzového stavu v ČR.

38/14/2020         Omezení tonáže na mostě Valy – Mělice pro transitní dopravu nad 12 t

 • Rada města ukládá

starostce města zaslat vlastníkovi komunikace III/32219 požadavek na stanovení dopravního značení na mostě Valy – Mělice na omezení tonáže pro tranzitní dopravu nad 12 t z důvodu zajištění bezpečnosti chodců a probíhající výstavby splaškové kanalizace na komunikaci III/32219 v Mělicích.

38/15/2020         Změna termínů schůzí rady a zasedání zastupitelstva města

 • Rada města ruší

z důvodu vyhlášeného nouzového stavu zasedání zastupitelstva města, které bylo plánováno v termínu 28. 4. 2020.

 • Rada města bere na vědomí

že příští schůze rady se uskuteční v termínu 20. 4. 2020.

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

Datum vložení: 7. 4. 2020 11:01
Datum poslední aktualizace: 7. 4. 2020 11:06
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
déšť 22 °C 12 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 23/12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi