Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.
  • MěÚ oznamuje že dne 5.12.2023 bude oddělení matriky uzavřeno.

Usnesení 37. schůze rady města

Usnesení 37. schůze rady města 1

konané dne 23. 3. 2020

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

37. schůze rady města konané dne 23. 3. 2020

 

37/1/2020           Program zasedání

        I.            Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

37/2/2020           Pronájem bytu v ul. Sluneční č.p. 1516 

        I.            Rada města schvaluje

pronájem bytu č. 10 o vel. 1+1, 29,14 m2 v domě s chráněnými byty v ulici Sluneční č.p. 1516, Přelouč, p. MUDr. B. trvale bytem Pardubice s platností od 1. 4. 2020 na dobu neurčitou.

37/3/2020           Dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby

        I.            Rada města schvaluje

dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu města Přelouč veřejnými službami v přepravě cestujících“ s dodavatelem ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., Na Ostrově 177, Chrudim 537 01, IČO 25945408, kterým se stanoví cena veřejné služby (dopravního výkonu) ve výši 45,17 Kč s platností od 1. 4. 2020 na dobu jednoho roku. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku.

37/4/2020           Příkazní smlouva na výkon autorského dozoru projektanta

        I.            Rada města schvaluje

příkazní smlouvu na výkon autorského dozoru projektanta, prováděného při výstavbě splaškové kanalizace v Mělicích s převedením odpadních vod do Lohenic, která je uzavírána se společností IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové, IČO 27482782, za částku 580,00 Kč bez DPH za 1 hodinu výkonu dozoru potvrzeného příkazcem, za částku 701,80 Kč s 21 % DPH.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření příkazní smlouvy dle usnesení č. 37/4/2020-I.

T: 15. 4. 2020

37/5/2020           Příkazní smlouva na výkon technického dozoru stavebníka

        I.            Rada města schvaluje

Příkazní smlouvu na výkon technického dozoru stavebníka, prováděného při stavebních pracích na revitalizaci Račanského rybníka v Přelouči, která je uzavírána se společností VDI Stavby s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČO 08573689, za částku 15 600,00 Kč bez DPH, 18 876,00 Kč s 21 % DPH.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření příkazní smlouvy dle usnesení č. 37/5/2020-I.

T: 31. 3. 2020

37/6/2020           Napojení lokality rodinných domů v Klenovce na splaškovou kanalizaci

        I.            Rada města rozhoduje

o výstavbě přečerpávací stanice odpadních vod pro napojení lokality pro výstavbu rodinných domů na pozemcích p.č. 16/60 až p.č. 16/75 v k.ú. Klenovka na projektovaný rozvod splaškové kanalizace v této místní části.

37/7/2020           Příkazní smlouva na výkon autorského dozoru projektanta stavby „Revitalizace Račanského rybníka“

        I.            Rada města schvaluje

Příkazní smlouvu na výkon autorského dozoru projektanta stavby „Revitalizace Račanského rybníka“, která je uzavírána se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90/4, 150 56 Praha, za částku 16 000,00 Kč bez DPH, 19 360,00 Kč s 21 % DPH.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření příkazní smlouvy dle usnesení č. 37/7/2020-I.

T: 31. 3. 2020

37/8/2020           Výpověď nájemní smlouvy

        I.            Rada města schvaluje

výpověď smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v budově č.p. 1340 v Přelouči, uzavřené mezi městem Přelouč a Hanou Hlavatou, IČO 12960502, Martinou Beňadíkovou, IČO 70168831, Lenkou Pokornou, IČO 73589373 a Ditou Svobodovou, IČO 04592611, nájemkyni Ditě Svobodové. IČO 04592611.

37/9/2020           Majetkové převody

        I.            Rada města schvaluje

Záměr na prodej pozemku p.č. 507/4 v k.ú. Lhota pod Přeloučí o výměře 30 m2 manželům P., bytem Přelouč za cenu minimálně 18 000,00 Kč.

      II.            Rada města schvaluje

záměr na prodej pozemku p.č. 591/12 o výměře 346 m2, odděleného z pozemku p.č. 591/1 v k.ú. Lhota pod Přeloučí, p.A.S., bytem Přelouč za cenu minimálně 242 200,00 Kč.

37/10/2020         Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, a městem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 590/1 v  k.ú. Lhota pod Přeloučí, ve prospěch města z důvodu uložení vedení veřejného osvětlení cyklostezky Přelouč - Lhota.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 37/10/2020-I.

T: 30. 4. 2020

     III.            Rada města schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, a městem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 1841/12 a p.č. 1841/1 v k.ú. Přelouč, ve prospěch města z důvodu uložení vedení veřejného osvětlení cyklostezky Přelouč – Lhota.

    IV.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 37/10/2020-III.

T: 30. 4. 2020

      V.            Rada města schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 502/6 a p.č. 502/7, oba v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

    VI.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 37/10/2020-V.

T: 30. 4. 2020

  VII.            Rada města schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 2191/13, p.č. 467/1 a p.č. 1983, vše v k.ú. Přelouč.

VIII.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 37/10/2020-VII.

T: 30. 4. 2020

    IX.            Rada města schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 16/6, p.č. 16/22, p.č. 16/9, p.č. 16/59, p.č. 16/58, p.č. 16/41, p.č. 226/2, p.č. 226/3, p.č. 16/57, p.č. 16/3, p.č.  16/72, p.č. 16/70, p.č. 16/68, p.č. 16/66, p.č. 16/64, p.č. 16/62, p.č. 16/60, p.č. 16/61, p.č. 16/63 a p.č. 16/65, vše v k.ú. Klenovka.

      X.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 37/10/2020-IX.

T: 30. 4. 2020

    XI.            Rada města schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 1462/4 a p.č. 2015, oba v k.ú. Přelouč.

  XII.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 37/10/2020-XI.

T: 30. 4. 2020

XIII.            Rada města schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 469/1, p.č. 471/14 a p.č. 858/2, vše v k.ú. Přelouč.

XIV.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 37/10/2020-XIII.

T: 30. 4. 2020

37/11/2020         Zadávací řízení veřejné zakázky „Chodník a veřejné osvětlení ulice Kladenská, Přelouč“

        I.            Rada města rozhoduje

v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Chodník a veřejné osvětlení ulice Kladenská, Přelouč“:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Sídlo dodavatele:                            Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

IČO dodavatele:                              25953818

Nabídková cena:                             3 283 164,60 Kč bez DPH

Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       TES, spol. s r.o.

Sídlo dodavatele:                            Vrchovská 1354, Čáslav – Nové Město, 286 01 Čáslav

IČO dodavatele:                              47539330

Nabídková cena:                             3 427 107,99 Kč bez DPH

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

      II.            Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Chodník a veřejné osvětlení ulice Kladenská, Přelouč“ s dodavatelem Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 25953818, za nabídkovou cenu 3 283 164,60 Kč bez DPH.

    III.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 37/11/2020-II.

T: 9. 4. 2020

37/12/2020         Zadávací řízení veřejné zakázky „Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 1.etapa“

        I.            Rada města schvaluje

smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 1. etapa“ s dodavatelem Agrostav Pardubice a.s., Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice, IČO 46506063, za nabídkovou cenu 12 139 950,00 Kč bez DPH.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 37/12/2020-I.

T: 9. 4. 2020

37/13/2020         Zápis OV Klenovka

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis č. 2/2020 z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 6. 3. 2020.

37/14/2020         Zápis KMS Štěpánov

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis č. 2/2020 z jednání Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 11. 3. 2020.

37/15/2020         Zápis KMS Tupesy

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis z jednání Komise místní samospráv Tupesy ze dne 17. 3. 2020.

37/16/2020         Smlouva o spolupráci na zajištění administrace projektu v realizaci u stavby „Revitalizace Račanského rybníka“

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o spolupráci na zajištění administrace projektu v realizaci u stavby „Revitalizace Račanského rybníka“, uzavíranou mezi městem Přelouč a regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, za smluvní cenu ve výši 40 000,00 Kč bez DPH, 48 400,00 Kč s 21 % DPH.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření Smlouvy o spolupráci dle usnesení č. 37/16/2020-I.

T: 31. 3. 2020

37/17/2020         Zápis z jednání bezpečnostní a dopravní komise

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis č. 6 z jednání bezpečnostní a dopravní komise ze dne 9. 3. 2020.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zahájit jednání k instalaci dopravního značení dle zápisu dopravní komise ze dne 9. 3. 2020 k bodu 3 v lokalitě Račanského rybníka.

T: 15. 4. 2020

37/18/2020         Žádost Laxus z.ú. s použitím znaku města

        I.            Rada města uděluje

souhlas Laxus z.ú. s použitím znaku města ve výroční zprávě za rok 2019.

37/19/2020         Pověření k oddávání

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města pověřit pana Mgr.  Petra Veselého k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 25. 3. 2020 8:34
Datum poslední aktualizace: 25. 3. 2020 8:39
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
1
4 5
1
6 7
1
8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
1
4 5
1
6 7
1
8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 3. 12. 2023
mírné sněžení -5 °C -12 °C
pondělí 4. 12. zataženo -4/-14 °C
úterý 5. 12. mírné sněžení -4/-14 °C
středa 6. 12. mírné sněžení -7/-14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi