Obsah

Usnesení 30. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 30. schůze rady města 1konané dne 17. 12. 2019

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

30. schůze rady města konané dne 17. 12. 2019

 

30/1/2019 Program zasedání

I.    Rada města schvaluje
navržený program schůze Rady města Přelouče.

 

30/2/2019 Nákup majetku nad 40 tis. Kč - ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. 45


I. Rada města souhlasí
s požadavkem příspěvkové organizace Základní škola Přelouč, Masarykovo nám. 45, zakoupit kopírovací stroj Konica Minolta v hodnotě 90 000,00 Kč z fondu investic této příspěvkové organizace.

30/3/2019 Výsledky nezávislé kontroly hospodaření příspěvkových organizací města


I. Rada města bere na vědomí
výsledky kontrol hospodaření příspěvkových organizací města provedených ve dnech 11. a 13. listopadu 2019 společností AUDIT OBCE s.r.o., na základě pověření zřizovatelem.

 

30/4/2019 Výplata odměn členům komisí a výborů za rok 2019


I.    Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit limitní výši odměn komisí rady a výborů zastupitelstva města, která bude rozdělena mezi jednotlivé členy komise/výboru, takto:

Finanční výbor 21 600,00 Kč (6 členů) Kontrolní výbor 21 600,00 (6 členů) Majetkový výbor 21 600,00 Kč (6 členů) Osadní výbor Lohenice 21 600,00 Kč (6 členů) Osadní výbor Klenovka 21 600,00 Kč (6 členů) Osadní výbor Mělice 21*600,00 Kč (6 členů) Bezpečnostní a dopravní komise 39 600,00 Kč (11 členů) Komise pro rozvoj města 28 800,00 Kč (8 členů) Komise sociální a zdravotní 25 200,00 Kč (7 členů) Komise školská a kulturní 21 600,00 Kč (6 členů) Komise sportovní 28 800,00 Kč (8 členů) Komise SPOZ 64 800,00 Kč (9 členů)

KMS Štěpánov 21 600,00 Kč (6 členů)
KMS Tupesy 21 600,00 Kč (6 členů)
KMS Lhota, Škudly 14 400,00 Kč (4 členové).

II.    Rada města doporučuje
zastupitelstvu města uložit předsedům výborů a komisí předložit v termínu do 31. 1. 2020 na sekretariát Městského úřadu Přelouč písemný návrh odměn určených k výplatě členům řízené komise/výboru za práci v roce 2019.

 

30/5/2019 Smlouva o poskytnutí peněžitého daru na spolufinancování sociální terénní služby


I. Rada města schvaluje
Smlouvu o poskytnutí peněžitého daru uzavřenou v souladu s ustanovením § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění s městem Chrudim na spolufinancování sociální služby.

 

30/6/2019 Změna platových tarifů škol a školských zařízení Přelouč


I.    Rada města bere na vědomí
změnu platových tarifů u ředitelů škol a školských zařízení Přelouč s platností od 1. 1. 2020 (Nařízení vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů).
II.    Rada města schvaluje
Vnitřní platový předpis města Přelouče, zřizovatele škol čt školských zařízení s účinností od 1. 1. 2020.
III.    Rada města schvaluje
platové výměry ředitelům škol a školských zařízení s platností od 1.1. 2020.

 

30/7/2019 Smlouva o akceptaci platebních karet se společností Moneta Money Bank


I.    Rada města schvaluje
Smlouvu o akceptaci platebních karet mezi EVO Czech Republic s.r.o., EVO payments international GmbH a městem Přelouč.
II.    Rada města schvaluje
podání výpovědi smlouvy o přijímání platebních karet uzavřenou s Komerční bankou a,s, Praha 1, Na Příkopě 969/33, IČ:45317054, kterou schválila rada města dne 16.5.2016 usnesením č. 49/5.

 

30/8/2019 Výměna střešní krytiny na objektu č.p. 25


I.    Rada města souhlasí
s odstoupením od smlouvy o dílo, uzavřené se společností Stavby Jech & Hoffmann s.r.o., Husitská 107/3, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO 05676924, na výměnu střešní krytiny na objektu č.p. 25 na Masarykově náměstí v Přelouči, a to v souladu s odst. VII. čl. 17 a s odst. IX., č. 6 smlouvy, ve vazbě na odst. VII., čl. 5 a čl. 6 smlouvy (nedodržení kvalitativních podmínek při provádění díla).
II.    Rada města ukládá
p. Manželovi zaslat písemné vyhotovení odstoupení od smlouvy společnosti Stavby Jech & Hoffman s.r.o.
T: 20. 12. 2019

 

30/9/2019 Odkup pozemku


I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Kupní smlouvu č. 1001941944 uzavíranou mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem a městem Přelouč, na odkoupení pozemku p.č. 282/4 v k.ú. Přelouč o výměře 132 m2.

 

30/10/2019 Vzdání se předkupního práva


I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vzdání se zákonného předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu 4/174 na pozemku p.č. 930/4 o celkové výměře 861 m2, ke spoluvlastnickému podílu 4/174 na pozemku p.č. 924/22 o celkové výměře 71 m2, ke spoluvlastnickému podílu 4/174 na pozemku p.č. 1971/2 o celkové výměře 73 m2a ke spoluvlastnickému podílu 4/174 na pozemku p.č.st. 2476 o celkové výměře 27 m2, vše v k.ú. Přelouč, ve vlastnictví p.I.P., bytem Praha.


30/11/2019 Zřízení věcného břemene


I.    Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 1465/35 a 1463/1, oba v k.ú. Přelouč.
II.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č.

 

30/12/2019 Pronájem nebytových prostor

I.    Rada města schvaluje
záměr na pronájem místnosti v budově č.p. 56 ve Lhotě p. A.K., bytem Řečany nad Labem, za účelem pořádání cvičení jógy, v rozsahu 1 hodina týdně, za cenu 200,00 Kč měsíčně.
II.    Rada města schvaluje
záměr na pronájem místnosti v budově č.p. 27 na Masarykově náměstí v Přelouči Bytovému družstvu Veverkova Přelouč, za účelem uskladnění nábytku, za cenu 200,00 Kč měsíčně na dobu 6 měsíců.

 

30/13/2019 Dodatek smlouvy o poskytnutí půjčky


I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí půjčky, uzavřené dne 29. 6. 2016 mezi městem Přelouč a společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. v souvislosti s výstavbou splaškové kanalizace ve Lhotě a Škudlech. Dodatek č. 2 navyšuje jistinu půjčky o částku 8 500 000,00 kč a prodlužuje splatnost půjčky nejpozději do 31.12. 2022, pokud nebude možné z rozhodnutí valné hromady společnosti v termínu do 30. 6. 2022 realizovat navýšení základního kapitálu společnosti formou peněžitého vkladu.

 

30/14/2019 Smlouvy o výpůjčce


I. Rada města schvaluje
Smlouvu o výpůjčce, uzavřenou mezi městem Přelouč a Mateřskou školou Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice, na výpůjčku budovy č.p. 935 v Přelouči včetně příslušných pozemků a movitého majetku pořízeného v rámci přístavby nového pavilonu v roce 2018.

 

30/15/2019 Zápis OV Klenovka


I. Rada města bere na vědomí
Zápis č. 9/2019 zjednání Osadního výboru Klenovka ze dne 29.11. 2019.

 

30/16/2019 Dodatek č. 1 SoD „Účelová komunikace k č.p. 48, Přelouč"


I.    Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Účelová komunikace k č.p. 48, Přelouč" s dodavatelem NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s., Střelecká 672/14, 500 02 Hradec Králové, IČO 28812875, kterým se sjednaná smluvní cena snižuje o částku 78 640,00 Kč bez DPH z důvodu upřesnění výměr položek rozpočtu dle skutečného rozsahu provádění.


II.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle usnesení č. 30/16/2019-1.
  T: 6. 1. 2020.
 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 19. 12. 2019
Poslední aktualizace: 19. 12. 2019 11:17
Autor: