Obsah

Usnesení 21. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 21. schůze rady města 1konané dne 19. 8. 2019

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

21. schůze rady města konané dne 19. 8. 2019

 

21/1/2019           Program schůze

        I.            Rada města schvaluje

navržený program schůze rady města Přelouč.

21/2/2019           Vyřazení majetku města z evidence prodejem – automobil Dacia Logan rok výroby                    2007 

        I.            Rada města souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku v pořizovací hodnotě nad 20tis. Kč prodejem za minimální cenu dle znaleckého odhadu.

21/3/2019           Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu číslo 19_SOP_01_4121553977 o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), uzavíranou se společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/5, 405 02 Děčín IV – Podmokly, z důvodu výměny rozvaděče veřejného osvětlení v odběrném místě v ulici Boženy Němcové v Přelouči.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení dle usnesení č. 21/3/2019-I.

T: 10. 9. 2019

21/4/2019           Půdní vestavba v budově základní školy v Kladenské ulici čp. 494 v Přelouči

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo na vypracování stavební části projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby na půdní vestavbu v budově základní školy v Kladenské ulici č.p. 494 v Přelouči s Ing. Vítězslavem Vomočilem, Pardubice, IČO 13179527, za cenu 170 600,00 Kč (neplátce DPH).

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. 21/4/2019-I.

T: 20. 8. 2019

21/5/2019           Smlouva o dílo na výstavbu kanalizační stoky A1 splaškové kanalizace v Klenovce

        I.            Rada města schvaluje

výjimku z vnitřní směrnice č. SM 10/2018 – pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – na výstavbu kanalizační stoky A1 splaškové kanalizace v Klenovce společností
HOLD s.r.o., Orel 35, 538 21 Slatiňany, IČO 45538425.

      II.            Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo č. 39/2019 na generální dodávku stavby „Zhotovení kanalizační stoky A1 pro zastávku RD Klenovka – Třešňovka“ se společností HOLD s.r.o., Orel 35, 538 21 Slatiňany, IČO 45538425, za nabídkovou cenu 920 003,02 Kč bez DPH, 1 113 203,65 Kč s 21 % DPH.

 

    III.            Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 21/5/2019-II.

T: 23. 8. 2019

21/6/2019           Zadávací řízení veřejné zakázky „Veřejné osvětlení v obci Lhota, Přelouč – II. etapa“

        I.            Rada města rozhoduje

v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Veřejné osvětlení v obci Lhota, Přelouč – II. etapa“:

ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       AVE Kolín s.r.o.

Sídlo dodavatele:                            Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V

IČO dodavatele:                              25148117

Nabídková cena:                             2 159 058,00 Kč bez DPH

jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       RAISA, spol. s r.o.

Sídlo dodavatele:                            Havlíčkova 822, 280 02 Kolín

IČO dodavatele:                              43005071

Nabídková cena:                             2 457 273,00 Kč bez DPH

jako třetí pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       GAMET elektro s.r.o.

Sídlo dodavatele:                            Žižkova 165, 533 03 Dašice

IČO dodavatele:                              25945670

Nabídková cena:                             2 582 333,00 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

      II.            Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Veřejné osvětlení v obci Lhota, Přelouč – II. etapa“ s dodavatelem AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V, IČO: 25148117, za nabídkovou cenu 2 159 058,00 Kč bez DPH.

    III.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 21/6/2019-II.

T: 30. 8. 2019

21/7/2019           Výběr dodavatele a schválení smlouvy v zadávacím řízení „Parkoviště a zastávky bus ulice Jaselská“

        I.            Rada města rozhoduje

V zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Parkoviště a zastávky BUS ul. Jaselská, Přelouč“:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:                       D & D PROFI, s. r. o.

Sídlo dodavatele:                                           Palackého 485, 533 03 Dašice

IČ dodavatele:                                                 25250167

Nabídková cena:                                             4.438.908.68 Kč bez DPH

 

 Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:                       MIROS Pardubice a. s.

Sídlo dodavatele:                                           Pardubice – Polabiny, Hradecká 545, PSČ 533 52

IČ dodavatele:                                                 27523934

Nabídková cena:                                             4.449.652,50 Kč bez DPH

 

Jako třetí v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno(název) dodavatele:                        Agrostav Pardubice a. s.

Sídlo dodavatele:                                           Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice

IČ dodavatele:                                                 46506063

Nabídková cena.                                             4.628.349,00 Kč bez DPH

 

Jako čtvrtý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:                       NOVOSTAV KOMUNIKACE a. s.

Sídlo dodavatele:                                           Střelecká 672/14, 500 02 Hradec Králové

IČ dodavatele:                                                 28812875

Nabídková cena:                                             4.818.571,00 Kč bez DPH

 

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

       II.            Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Parkoviště a zastávky BUS ul. Jaselská, Přelouč“ s dodavatelem D & D PROFI, s. r. o., Palackého 485, 533 03 Dašice, IČ: 25250167, za nabídkovou cenu 4.438.908,68 Kč bez DPH.

     III.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 21/7/2019-II.

T: 30. 8. 2019

 21/8/2019           Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klenovce – 3.  etapa“

        I.            Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klenovce – III. etapa“ s dodavatelem Mopos Communications, a. s., sídlem. Rokycanova 2798, 530 02 Pardubice, IČ:  26222396.

       II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření DODATKU č. 1 smlouvy o dílo dle usnesení č. 21/8/2019-I.

T: 30. 8. 2019

 21/9/2019           Smlouva o právu provést stavbu

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit Smlouvu o právu provést stavbu, uzavíranou mezi městem Přelouč a Společenstvím vlastníků jednotek Pardubická 91, Přelouč, opravňující Společenství vlastníků jednotek Pardubická 91, Přelouč realizovat stavbu „Rampa u bytového domu č.p. 91“ na pozemku p.č. 881/1 v k.ú. Přelouč ve vlastnictví města Přelouč.

21/10/2019         Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 74/6 v k.ú. Mělice.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení
č. 21/10/2019-I.

T: 15. 9. 2019

    III.            Rada města schvaluje

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 2205 v k.ú. Přelouč.

    IV.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemen dle usnesení
č. 21/10/2019-III.

T: 15. 9. 2019

21/11/2019         Dohoda o ukončení smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci Trutnovské ulice a část ulice V Zahrádkách včetně veřejného osvětlení

        I.            Rada města schvaluje

Dohodou o ukončení smlouvy o dílo, uzavřené se společností PRODIN a. s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ 25292161, na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby na celkovou rekonstrukci Trutnovské ulice s částí ulice V Zahrádkách včetně veřejného osvětlení.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi uzavřít smlouvu dle usnesení č. 21/11/2019-I.

T: 15. 9. 2019

  21/12/2019         Rekonstrukce Jaselské ulice v Přelouči

         I.            Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené na vypracování projektových dokumentací dopravních staveb v roce 2019 se společností VDI Projekt s. r. o., K Botiči 1453/86, 101 00 Praha 10, IČ 28860080, kterým se dodání projektové dokumentace na rekonstrukci Jaselské ulice v Přelouči prodlužuje do 29. 11. 2019 a sjednaná smluvní cena zvyšuje o částku 66.000 Kč bez DPH, 79.860 Kč vč. 21% DPH, z důvodu nutnosti vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci části řádu dešťové kanalizace v této komunikaci.

       II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku smlouvy dle usnesení č. 21/12/2019-I.

T: 10. 9. 2019

 21/13/2019         Příkazní smlouva na podání žádosti o podporu z OPŽP na projekt „Revitalizace Švarcavy (ř. km 0,200 – 0,723)“

        I.            Rada města schvaluje

Příkazní smlouvu na podání žádosti o podporu z OPŽP na projekt „Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723)“ se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5, IČO: 47116901, za nabídkovou cenu 334.000 Kč bez DPH, 404.140 Kč s 21 % DPH.

       II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření příkazní smlouvy dle usnesení č. 21/13/2019-I.

 21/14/2019         Smlouvy o nájmu

        I.            Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 1780/1 v k.ú. Přelouč, za účelem umístění a provozování prodejního stánku, za roční nájemné 7 280,00 Kč, p.D.S., bytem Dvůr Králové nad Labem.

      II.            Rada města schvaluje

Smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 1780/1 v k.ú. Přelouč, uzavíranou mezi městem Přelouč a p.D.S., bytem Dvůr Králové nad Labem.

    III.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o nájmu dle usnesení č. 21/14/2019-II.

T: 31. 8. 2019

    IV.            Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 20. 9. 2018 mezi městem Přelouč a p.P.K., bytem Přelouč. Tímto dodatkem se upravuje rozsah užívání objektu z 12 na 10 kalendářních měsíců v roce a s tím spojená výše nájemného.

      V.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o nájmu dle usnesení č. 21/14/2019-IV.

T: 31. 8. 2019

21/15/2019         Majetkové převody

        I.            Rada města schvaluje

záměr na prodej pozemku p.č. 4/46 v k.ú. Mělice o výměře 23 m2, odděleného z pozemku p.č. 4/1 v k.ú. Mělice, p.V.B., bytem Přelouč, za cenu minimálně 5 060,00 Kč.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit zveřejnění záměru na úřední desce města dle usnesení č. 21/15/2019-I.

T: 21. 8. 2019

    III.            Rada města schvaluje

záměr na prodej části pozemku p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč o výměře 62 m2 manželům R., bytem Přelouč, za cenu minimálně 16 120,00 Kč.

    IV.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit zveřejnění záměru na úřední desce města dle usnesení č. 21/15/2019-III.

T: 21. 8. 2019

      V.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit darování pozemku p.č. 265 o výměře 56 m2 v k.ú. Mělice p.V.B., bytem Přelouč. Jedná se o nápravu nesouladu zápisu vlastnictví v katastru nemovitostí s vlastnictvím vyplývajícím z § 872 odst. 1 zákona č. 509/1991 Sb.

    VI.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit Darovací smlouvu č. 19/30 uzavíranou mezi městem Přelouč a p.V.B, bytem Přelouč, na darování pozemku p.č. 265 o výměře 56 m2 v k.ú. Mělice

21/16/2019         Zápis ze schůze KMS Štěpánov

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 24. 7. 2019.

 21/17/2019         Zápis ze schůze OV Klenovka ze dne 19. 7. 2019

        I.            Rada města bere na vědomí

Zápis OV Klenovka ze dne 19. 7. 2019

 21/18/2019         Zápis ze schůze OV Lohenice ze dne 11. 8. 2019

        I.            Rada města bere na vědomí

Zápis OV Lohenice ze dne 11. 8. 2019

21/19/2019         Zápis ze schůze KMS Lhota – Škudly ze dne 13. 8. 2019

        I.            Rada města bere na vědomí

Zápis KMS Lhota - Škudly ze dne 13. 8. 2019

21/20/2019         Zápis ze schůze KMS Tupesy ze dne 9. 8. 2019

      I.            Rada města bere na vědomí

Zápis KMS Tupesy ze dne 9. 8. 2019

 21/21/2019         Nákup majetku nad 40 tis. Kč – ZUŠ Přelouč

        I.            Rada města souhlasí

s požadavkem příspěvkové organizace Základní umělecká škola Přelouč zakoupit hudební nástroj křídlovku YAMAHA YFH – 8310 ZGS v hodnotě 70.000 Kč z fondu investic této příspěvkové organizace.

21/22/2019         Návrh směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

        I.            Rada města schvaluje
směrnici č. SM 5/2019 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

21/23/2019         Pronájem bytu č. 24 v domě s chráněnými byty v Přelouči, ul. Sluneční č. p. 1414

        I.            Rada města schvaluje

Pronájem bytu č. 24 o vel. 1+kk 27,08 m2 v domě s chráněnými byty v ulici Sluneční č. p. 1414, Přelouč, p.K.K., Přelouč s platností od 1. 9. 2019 na dobu neurčitou.

 

21/24/2019         Návrh na změnu systému svozu komunálního odpadu

        I.            Rada města rozhoduje
o předložení návrhu odboru životního prostředí na změnu systému svozu komunálního odpadu zastupitelstvu města

      II.            Rada města doporučuje
schválit změnu systému svozu komunálního odpadu ve variantě:

 -          úprava svozu SKO (směsný komunální odpad) od rodinných domů na frekvenci 1 x 14 dní

-          zavedení svozu BIO (hnědé popelnice) i v zimním období s frekvencí svozu 1 x 28 dní

-          rozšíření svozu plastu a tetrapaku (žluté popelnice) na frekvenci svozu 1 x 14 dní

-          zavedení svozu papíru od rodinných domů (modré popelnice) s frekvencí svozu 1 x 28 dní

-          doplnění sběru jedlých olejů v rámci svozu hnědých popelnic

21/25/2019         Informace o uzavření smluv se společností Tlapnet, s.r.o.

        I.            Rada města souhlasí
s uzavřením smluv se společností Tlapnet s.r.o. na zajištění internetu ve sportovní hale

21/26/2019         Souhlas zřizovatele s realizací projektu ZŠ Smetanova, Přelouč

        I.            Rada města souhlasí

s realizací projektu Personální podpora pro Základní školu Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice, podávaného na základě výzvy MŠMT č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 28. 8. 2019
Poslední aktualizace: 28. 8. 2019 09:07
Autor: