Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 10. schůze rady města

Usnesení 10. schůze rady města 1

konané dne 11. 3. 2019

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

10. schůze rady města konané dne 11. 3. 2019

 

10/1/2019           Program schůze

        I.            Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

10/2/2019           Přehled produkce domovního odpadu v roce 2018

        I.            Rada města bere na vědomí

zprávu o přehledu produkce domovního odpadu v roce 2018.

10/3/2019           Žádosti o dotace z rozpočtu města do 50tis. Kč na rok 2019

        I.            Rada města rozhoduje

o poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2019 pro:

-          Laxus z.ú. Nymburk ve výši 15 000,00 Kč na zdravotní materiál, kontejnery na bezpečnou likvidaci zdravotnického materiálu a testy – související s poskytováním terénních služeb na katastru města.

-          Hasičský sbor ČHJ Přelouč ve výši 25 000,00 Kč na činnost s mládeží, na sportovní vybavení pro požární sport a nákup cen, doprava na soutěže, vodné a stočné.

-          Sbor dobrovolných hasičů Mělice ve výši 15 000,00 Kč na činnost SDH, nákup výstroje a výzbroje, dopravu na soutěže a výstavy, na ceny a odměny pro soutěžící, propagaci, 11. ročník soutěže hasičských stříkaček a pojištění hasičského auta.

-          Klub aktivní senior Přelouč z.s. ve výši 10 000,00 Kč na vstupné a poplatky za průvodcovské služby, materiál na rukodělné práce a občerstvení při společenských setkáních.

-          Klub českých turistů Přelouč ve výši 12 000,00 Kč na energie.

-          Péče o duševní zdraví, z.s. Pardubice ve výši 10 000,00 Kč na podporu celoročního provozu – sociálních služeb duševně nemocným spoluobčanům (nákup PHM pro služební vozidla pro přímou péči).

-          Auto-Moto veteráni spolek Přelouč ve výši 7 000,00 Kč na nákup pohárů a věcných cen pro účastníky soutěžní jízdy 12. ročníku Rallye Železné hory.

-          Barocco sempre giovane, o.p.s. Pardubice ve výši 30 000,00 Kč a výdaje spojené s uspořádáním 3 koncertů v Přelouči v rámci Mezinárodního festivalu Pardubické hudební jaro 2019.

-          Potravinová banka Pardubice, z.s. ve výši 5 000,00 Kč na potravinové balíčky a náklady na dopravu.

-          EDA cz, z.ú. Praha 4 – Chodov ve výši 5 000,00 Kč na zajištění sužby sociální prevence – ranou péči v plném rozsahu 2 konkrétním rodinám dětí s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením s bydlištěm na území města Přelouče.

-          ZeHa studio s.r.o. Pardubice ve výši 15 000,00 Kč na výdaje související s pořádáním akce TANK POWER SHOW XI., 11. 5. 2019 v Přelouči.

      II.            Rada města Přelouče rozhoduje

o neposkytnutí dotace Lince bezpečí, z.s. Praha 8 z důvodu, že tato služba je zabezpečena Linkou bezpečí Pardubického kraje.

 10/4/2019           Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2018

        I.            Rada města bere na vědomí

výsledky inventarizačních prací k 31. 12. 2018.

10/5/2019           Nákup majetku nad 40tis. Kč – MŠ Kladenská

        I.            Rada města souhlasí

s požadavkem příspěvkové organizace MŠ Kladenská zakoupit mycí centrum pro 7. třídu mateřské školy v hodnotě 180 000,00 Kč. Majetek bude pořízen z fondu investic této příspěvkové organizace.

      II.            Rada města souhlasí

s požadavkem příspěvkové organizace MŠ Kladenská zakoupit keramickou pec v hodnotě 100 000,00 Kč. Majetek bude pořízen z fondu investic této příspěvkové organizace.

10/6/2019           Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci s regionální rozvojovou agenturou

        I.            Rada města schvaluje

Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci mezi městem Přelouč a Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, na základě kterého se mění termín podání žádosti na akci „Revitalizace městského parku v Přelouči“.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi uzavřít Dodatek č. 2 na akci „Revitalizace městského parku v Přelouči“, dle usnesení č. 10/6/2019-I.

T: 31. 3. 2019

10/7/2019           Smlouva o výpůjčce – ZŠ Smetanova

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o výpůjčce mezi městem Přelouč a Základní školou Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice, na výpůjčku objektů, ve kterých se škola nachází a k nim příslušejících pozemků.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce dle usnesení č. 10/7/2019-I.

T: 31. 3. 2019

10/8/2019           Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, mezi městem Přelouč a Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 460/9, p.č. 491/8, p.č. 1796/9 a p.č. 1964/1, vše v k.ú. Přelouč.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 10/8/2019-I.

T: 30. 4. 2019

    III.            Rada města schvaluje

Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč, společností GasNet, s.r.o. a J. N., bytem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 396/15 v k.ú. Přelouč.

    IV.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 10/8/2019-III.

T: 30. 4. 2019

10/9/2019           Majetkové převody

        I.            Rada města ruší

usnesení rady města č. 6/9/2019-IV. ze dne 7. 1. 2019, kterým byl schválen záměr na prodej pozemku p.č. st. 2896 v k.ú. Přelouč.

      II.            Rada města schvaluje

záměr na prodej pozemků p.č. 207/4 o výměře 1 471 m2, p.č. 195/1 o výměře 453 m2, p.č. 207/3 o výměře 4 179 m2 a p.č. 207/7 o výměře 33 m2, vše v k.ú. Tupesy u Přelouče, za cenu minimálně 152 000,00 Kč.

    III.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit zveřejnění záměru na úřední desce města dle usnesení č. 10/9/2019-II.

T: 31. 3. 2019

    IV.            Rada města schvaluje

záměr na prodej části pozemku p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč o výměře cca 350 m2 za cenu minimálně 200,00 Kč/m2.

      V.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit zveřejnění záměru na úřední desce města dle usnesení č. 10/9/2019-IV.

T: 30. 4. 2019

    VI.            Rada města doporučuje zastupitelstvu města nepřijmout

nabídku paní V. S., bytem Praha, na prodej pozemku p.č. 1403/9 v k.ú. Přelouč.

  VII.            Rada města doporučuje zastupitelstvu města zamítnout

žádost p. M. V., bytem Přelouč, o odkoupení části pozemku p.č. 1495 v k.ú. Přelouč.

10/10/2019         Využití pozemků města

        I.            Rada města uděluje souhlas

Společnosti Překážkáč, s.r.o., se sídlem Pardubická 1455, Přelouč, IČO: 07814542 s využitím pozemků p.č. 461/22, p.č. 461/19 a p.č.  463/8, vše v k.ú. Přelouč, při pořádání překážkových závodů Překážkáč v termínech 27. – 28. 4. 2019 a 13. – 14. 7. 2019.

10/11/2019         Dohoda o zrušení věcného břemene

        I.            Rada města schvaluje

Dohodu o zrušení věcného břemene na pozemku p.č.st. 3028 v k.ú. Přelouč mezi ČEZ Energo, s.r.o., IČO: 29060109 a městem Přelouč.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dohody o zrušení věcného břemene dle usnesení č. 10/11/2019-I.

T: 31. 3. 2019

10/12/2019         Záměr na pronájem pozemku u mělicko-lohenických písníků

        I.            Rada města schvaluje

záměr na pronájem části pozemku p.č. 66/1 v k.ú. Lohenice u Přelouče p. J. Š., bytem Přelouč, za účelem zajištění parkování vozidel návštěvníků mělicko-lohenických písníků na dobu určitou od 15. 5. 2019 do 15. 9. 2019 za cenu minimálně 15 000,00 Kč.

10/13/2019         Poskytnutí místnosti v objektu MŠ Kladenská pro hudební zkušebnu

        I.            Rada města uděluje souhlas

příspěvkové organizaci Mateřská škola Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice k bezplatnému poskytnutí jedné místnosti v budově č.p. 1384 V Přelouči hudební skupině Acoustic Band pro účely využití jako zkušebnu  za podmínky, že mateřská škola nebude hradit související náklady za energie a součástí dohody bude stanovení měsíční výpovědní lhůty.

10/14/2019         Řešení úkolu RM odborem správa majetku

        I.            Rada města bere na vědomí

řešení úkolu č. 6/14/2019-III., týkajícího se oplocení sportovního areálu u hokejbalového a ragbyového hřiště.

10/15/2019         Dodatky smluv s ŘVC

        I.            Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu pozemků v k.ú. Mělice, uzavřené dne 18. 8. 2014 mezi městem Přelouč a Českou republikou – Ředitelství vodních cest ČR. Tímto dodatkem se z důvodu přečíslování pozemků v katastru nemovitostí aktualizuje výčet pozemků dotčených stavbou „Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi“, které jsou předmětem pronájmu.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o nájmu dle usnesení č. 10/15/2019-I.

T: 31. 3. 2019

    III.            Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce pozemků v k.ú. Mělice, uzavřené dne 18. 8. 2014 mezi městem Přelouč a Českou republikou – Ředitelství vodních cest ČR. Tímto dodatkem se z důvodu přečíslování pozemků v katastru nemovitostí aktualizuje výčet pozemků dotčených stavbou „Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi“, které jsou předmětem výpůjčky.

    IV.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce dle usnesení č. 10/15/2019-III.

T: 31. 3. 2019

10/16/2019         Výměna oken v objektu č.p. 1 a č.p. 45

        I.            Rada města schvaluje

výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „ZŠ Masarykova č.p. 1 a č.p. 45 – výměna oken“.

 10/17/2019 Výměna střešní krytiny č.p. 1 a č.p. 45

        I.            Rada města schvaluje

výjimku z vnitřní směrnice č. 10/2018 – pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – pro zadání veřejné zakázky „Výměna střešní krytiny na ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí č.p. 1 a č.p. 45“ v režimu uzavřené výzvy.

10/18/2019         Schválení smlouvy o dílo na vypracování projektových dokumentací

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo se společností Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČO: 47052121, uzavíranou pro vypracování projektových dokumentací na výstavbu a rekonstrukci sportovních staveb v Přelouči, za celkovou nabídkovou cenu 389 500,00 Kč bez DPH, 471 295,00 Kč včetně 21 % DPH.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. 10/18/2019-I.

T: 10. 4. 2019

10/19/2019         Zápisy ze schůzí KMS Tupesy ze dne 4. 2. a 26. 2.

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis ze schůze KMS Tupesy ze dne 4. 2. 2019.

      II.            Rada města bere na vědomí

zápis ze schůze KMS Tupesy ze dne 26. 2. 2019.

10/20/2019         Zápis ze schůze KMS Štěpánov

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis ze schůze KMS Štěpánov ze dne 6. 2. 2019.

10/21/2019         Zápis z jednání OV Klenovka

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis z jednání OV Klenovka ze dne 22. 2. 2019.

10/22/2019         Žádost o souhlas s užitím optického kabelu pro městské kino

        I.            Rada města souhlasí

s užitím optického kabelu firmou Tlapnet s.r.o. pro přenos dat do městského kina.

10/23/2019         Územní studie Přelouč – Lipiny

        I.            Rada města ukládá

p. Novotnému provést revizi předložené smlouvy a prodlužuje termín do 20. 3. 2019.

10/24/2019         Souhlas RM s nákupem energií na Českomoravské komoditní burze Kladno

        I.            Rada města souhlasí

s nákupem zemního plynu a elektřiny na rok 2020 a 2021 pro město Přelouč a jeho příspěvkové organizace na Českomoravské komoditní burze Kladno, náměstí Sítná 3127, 272 01 Kladno, IČO: 49546392.

10/25/2019         Založení společnosti veřejných zadavatelů pro nákup plynu a elektřiny

        I.            Rada města schvaluje

smlouvu o společnosti veřejných zadavatelů mezi městem Přelouč a příspěvkovými organizacemi zřízenými městem za účelem společného postupu při nákupu zemního plynu a elektřiny pro rok 2020 a 2021 na Českomoravské komoditní burze Kladno, náměstí Sítná 3127, 272 01 Kladno, IČO: 49546392.

10/26/2019         Schválení smlouvy na podporu sociálních služeb

        I.            Rada města schvaluje

smlouvou č. OSV/19/20541 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách s Pardubickým krajem, Komenského 125, Pardubice.

10/27/2019         Zápis z jednání Kulturní a školské komise

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis z jednání Kulturní a školské komise ze dne 29. 1. 2019.

10/28/2019         Zápis z jednání Komise sociálně zdravotní

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis z jednání Komise sociálně zdravotní ze dne 6. 2. 2019.

10/29/2019         Změna ve složení redakční rady pro zpravodaj Přeloučský ROŠT

        I.            Rada města odvolává

k 11. 3. 2019 Mgr. Věru Jelínkovou, Mgr. Drahoslavu Jiroutovou, Mgr. Jitku Myšičkovou a Bc. Danu Bystrianskou z redakční rady pro přeloučský zpravodaj ROŠT.

      II.            Rada města jmenuje

novým členem Redakční rady Ladislavu Hývlovou ke dne 11. 3. 2019.

10/30/2019         Zpráva o činnosti Bezpečnostní rady ORP Přelouč za rok 2018

        I.            Rada města bere na vědomí

zprávu o činnosti Bezpečnostní rady ORP Přelouč za rok 2018.

10/31/2019         Návrh na schválení smlouvy s VRV a.s. Přelouč – generel odvodnění

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo se spol. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4/90, Praha 5, na zpracování generelu odvodnění města za cenu 1 512 500,00 Kč včetně DPH.

      II.            Rada města ukládá

Starostce uzavřít smlouvu dle usnesení č. 10/31/2019-I.

T: 31. 3. 2019

10/32/2019         Analýza činnosti a prostorových podmínek Městské knihovny Přelouč

        I.            Rada města bere na vědomí

analýzu činnosti a prostorových podmínek Městské knihovny Přelouč zpracovanou Národní knihovnou České republiky, Knihovnickým institutem, Praha.

10/33/2019         Žádost Ing. Jindřicha Kravaříka, Cukrárna DUO

        I.            Rada města bere na vědomí

žádost Ing. Kravaříka o snížení ročního poplatku za parkovací kartu pro podnikající osoby.

10/34/2019         Podnět ke změně č. 3 Územního plánu Přelouč

        I.            Rada města žádá

o zapracování únikové cesty pro občany Lohenic v případě povodní do změny č. 3 Územního plánu města Přelouče tak, jak je určena v Povodňovém plánu města Přelouče, v části Organizace dopravy.

10/35/2019         Žádost GY&SOŠ Přelouč k vydání stanoviska k zápisu nového oboru vzdělávání

        I.            Rada města podporuje

záměr rozšířit nabídku Gymnázia a Střední odborné školy Přelouč o zápis nového učebního oboru Fotograf.

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 13. 3. 2019 13:17
Datum poslední aktualizace: 13. 3. 2019 13:24
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi