Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.
 • MěÚ oznamuje že dne 5.12.2023 bude oddělení matriky uzavřeno.

Usnesení 99. schůze rady města

Usnesení 99. schůze rady města 1

konané dne 5. 2. 2018

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

99. schůze rady města konané dne 5. 2. 2018

 

 

Rada města Přelouče :  

       

 • BERE NA VĚDOMÍ :

 

99/  1   Zápis z jednání bezpečnostní a dopravní komise konané dne 22. 1. 2018.

99/  2   Zápis z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 19. 1. 2018.

99/  3   Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 25. 1. 2018.

 

 • SCHVALUJE :

 

99/  4   Smlouvu o poskytnutí služeb mezi firmou Libor Černohlávek, IČO: 16539184 a městem Přelouč o sběru použitého jedlého oleje a tuku.

99/  5   Ve své kompetenci rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu města pro rok 2017.

99/  6   Smlouvu na službu rozúčtování nákladů v bytovém domě Sluneční 1414 s firmou BYTTHERM spol. s r.o., Jičínská 91, 541 01  Trutnov, IČO: 15037894.

99/  7   Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1780/6 v k.ú. Přelouč.

99/  8   Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Opěrná zeď, ul. Jaselská Přelouč“, s firmou STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o. , Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč, IČO: 47473053, s nabídkovou cenou 6 005 805,44 Kč bez DPH.

99/  9   Uzavření smlouvy s panem Jiřím Suchánkem na byt v ulici Riegrova 1537 od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2021.

99/ 10  Podání žádosti na Státní plavební správu Praha o vydání zákazu provozu plavidel s motorovým pohonem na písních Lohenice – Mělice.

99/ 11  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 16/3 v k.ú. Klenovka.

99/ 12  Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavřenou mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a městem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 590/1 v k.ú. Lhota pod Přeloučí, ve prospěch města z důvodu prodloužení kanalizační stoky ve Lhotě.

99/ 13 Návrh programu XX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

 • SOUHLASÍ :

 

99/ 14  Se záměrem firmy Libor Černohlávek, IČO: 16539184, umístit zdarma na vytipovaná stanoviště tříděného odpadu nádoby na sběr jedlého oleje a tuku.

99/ 15  Se zapojením města Přelouč do mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. 2018 na budově č.p. 25.

 

 • DOPORUČUJE :

 

99/ 16  Zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace na rok 2018 z rozpočtu města pro Charitu Přelouč ve výši 120 000,00 Kč na zajištění služby nízkoprahového centra Jakub klub – na úhrady mzdových nákladů do 30 % výše poskytnuté dotace, na nájem, energie (elektřinu, plyn, vodné, stočné), internet, potraviny na vaření s dětmi, materiál pro činnost s dětmi.

99/ 17  Zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace na rok 2018 z rozpočtu města pro Charitu Přelouč ve výši 100 000,00 Kč na zajištění služby podpora rodiny na úhradu mzdových nákladů do 50 % poskytnuté výše dotace, nájem, energie (elektřina, plyn, vodné, stočné), pohonné hmoty, opravy aut, telefony pracovníků.

99/ 18  Zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace na rok 2018 z rozpočtu města pro TJ Sokol Přelouč ve výši 350 000,00 Kč na provoz a údržbu budovy, úhradu spotřeby energií (plyn, elektřina, vodné a stočné) a na zajištění provozu oddílu všestrannosti sportovních oddílů – stolní tenis, volejbal, basketbal, gymnastika, jóga, trampolínky a další volnočasové aktivity.

99/ 19  Zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace na rok 2018 z rozpočtu města pro Fotbalový klub Přelouč ve výši 230 000,00 Kč na dopravu k utkáním, startovné na turnajích, údržba hracích ploch a tribuny, nákup sportovního vybavení, energie (elektřina, plyn, vodné, stočné) a pronájem tělocvičen.

99/ 20  Zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace na rok 2018 z rozpočtu města pro Rugby Club Přelouč ve výši 180 000,00 Kč na dopravu k zápasům, pronájem tělocvičen, sportovní vybavení, rozhodčí, ubytování a stravování na soustředění.

99/ 21  Zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace na rok 2018 z rozpočtu města pro HC Jestřábi Přelouč ve výši 150 000,00 Kč na startovné, cestovné, rozhodčí a energie (elektřina, vodné a stočné) a revize v budově.

99/ 22  Zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace na rok 2018 z rozpočtu města pro Orel Jednotu Přelouč, oddíl florbalu ve výši 150 000, Kč na pronájem sportovní haly, cestovné, rozhodčí, startovné v soutěžích a nákup sportovního spotřebního materiálu.

99/ 23  Zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace na rok 2018 z rozpočtu města pro Basketbalový klub Přelouč ve výši 150 000,00 Kč na pronájem sportovní haly, rozhodčí, cestovní výdaje na zápasy.

99/ 24  Zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace na rok 2018 z rozpočtu města pro Fotbalový klub Přelouč ve výši 150 000,00 Kč na dofinancování pořádání 60. ročníku Celostátního žákovského turnaje – na úhradu ubytování a stravování účastníků, propagace turnaje, cen a sportovního vybavení, odměn pro rozhodčí a pořadatele, provozních nákladů turnaje a zdravotního zabezpečení.

99/ 25  Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu města pro rok 2018.

99/ 26  Zastupitelstvu města schválit dokup pozemku p.č. 1817/4 po výměře 347 m2 v k.ú. Přelouč, vzniklého oddělením z pozemku p.č. 1817/4 o výměře 456 m2 na základě geometrického plánu č. 2017-301/2013, z vlastnictví CR s právem hospodařit pro Státní statek Jeneč, státní statek v likvidaci za cenu 99 810,00 Kč.

99/ 27  Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 1/910/18, uzavřenou mezi státním statkem Jeneč, státní statek v likvidaci a městem Přelouč na odkup pozemku p.č. 1817/4 o výměře 347 m2 v k.ú. Přelouč.

99/ 28  Zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace na rok 2018 z rozpočtu města pro Domov u fontány Přelouč ve výši 750 000,00 Kč na dofinancování poskytovaných sociálních služeb, pobytových služeb domov pro seniory a domov se zvláštním režimem, na úhradu provozních a osobních (mzdy a odvody zaměstnavatele) nákladů a na úhradu nákladů na odvoz kontaminovaného odpadu.

99/ 29  Zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p.č. 1836/4 v k.ú.  Přelouč o výměře 4 m2, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, do vlastnictví města.

 

 • UDĚLUJE :

 

99/ 30  Souhlas společnosti ZeHa studio s.r.o., se sídlem Lidmily Malé 821, Pardubice, IČO: 02878682 s využitím pozemků p.č. 461/22, p.č. 461/19 a p.č. 4636/8, vše v k.ú. Přelouč, při pořádání překážkových závodů Překážkáč v termínech 14. – 15. 7. 2018 a 3. – 4. 11. 2018.

99/ 31  Výjimku z OZV č. 10/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství Kulturnímu a informačnímu centru města Přelouče pro pořádání plesu v Občanské záložně dne 18. 2. 2018 od 02:00 do 03:00 hodin ráno.

99/ 32  Výjimku z OZV č. 10/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství pro SRPŠ při Gymnáziu a Střední odborné škole Přelouč za účelem konání maturitního plesu v Sokolovně v Přelouči dne 25. 2. 2018 od 02:00 do 03:00 hodin ráno.

 

 • UKLÁDÁ :

 

99/ 33  Předsedům Komise místní samosprávy Štěpánov, Tupesy a Lhota předložit nejpozději do 28. 2. 2018 zprávu i činnosti komise za rok 2017, která bude zveřejněna jako součást výroční Zprávy o činnosti města, jeho orgánů a zařízení za rok 2017.

 

 • ŽÁDÁ :

 

99/ 34  Předsedy osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka předložit nejpozději do 28. 2. 2018 zprávu o činnosti výboru za rok 2017, která bude zveřejněna jako součást výroční Zprávy o činnosti města, jeho orgánů a zařízení za rok 2017.

99/ 35  Předsedy komisí a výborů o předložení písemného návrhu (vlastnoručně podepsaného) s určením výše odměny pro jednotlivé členy řízené komise/výboru v rámci stanoveného limitu za jejich práci v komisi/výboru v roce 2017 a to v termínu do 15. 2. 2018:

 • Komise SPOZ, předseda Jaroslav Jarolím, limit odměn k rozdělení 21 600,00 Kč (9 členů)
 • Komise přestupková, předsedkyně Mgr. Zuzana Dvořáková, limit odměn k rozdělení 7 200,00 Kč (3 členové)
 • Komise školská a kulturní, předseda Miroslav Nedbal, limit k rozdělení 9 600,00 Kč (8 členů)
 • Komise sportovní, předseda Ing. Pavel Hrdý, limit k rozdělení 7 200,00 Kč (6 členů)
 • Komise bezpečnostní a dopravní, předseda Mgr. Petr Veselý, limit k rozdělení 12 000,00 Kč (10 členů)
 • Komise pro rozvoj města, předseda Mgr. Lubor Pacák, limit k rozdělení 9 600,00 Kč (8 členů)
 • Komise sociálně zdravotní, předsedkyně Mgr. Anna Kulakovská, limit k rozdělení 8 400,00 Kč (7 členů)
 • Komise řídící a monitorovací pro realizaci Strategického plánu města, předsedkyně Ing. Et Mgr. Zdeňka Kumstýřová, limit k rozdělení 2 800,00 Kč (7 členů, 4 měsíce)
 • Komise místní samosprávy Štěpánov, předsedkyně Ludmila Turynová, limit k rozdělení 6 000,00 Kč (5 členů)
 • Komise místní samosprávy Tupesy, předseda Petr Šurkala, limit k rozdělení 4 800,00 Kč (4 členové)
 • Komise místní samosprávy Lhota a Škudly, předseda Jan Pavliš, limit k rozdělení 2 800,00 Kč (4 členové, 7 měsíců)
 • Finanční výbor, předseda Ing. Martin Moravec, Ph.D., limit k rozdělení 7 200,00 Kč (6 členů)
 • Kontrolní výbor, předseda Ing. Mgr. Radim Jelínek, Ph.D., limit k rozdělení 7 200,00 Kč (6 členů)
 • Majetkový výbor, předseda Daniel Reichman, limit k rozdělení 7 200,00 Kč (6 členů)
 • Osadní výbor Lohenice, předseda Zbyněk Štolpa, limit k rozdělení 7 200,00 Kč (6 členů)
 • Osadní výbor Mělice, předseda Aleš Kouba, limit k rozdělení 7 200,00 Kč (6 členů)
 • Osadní výbor Klenovka, předseda Michal Vachek, limit k rozdělení 7 200,00 Kč (6 členů).

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 8. 2. 2018 8:13
Datum poslední aktualizace: 8. 2. 2018 8:23
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 1. 12. 2023
sněžení 0 °C -3 °C
sobota 2. 12. mírné sněžení -2/-7 °C
neděle 3. 12. mírné sněžení -5/-12 °C
pondělí 4. 12. zataženo -4/-14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi