Obsah

Usnesení 99. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 99. schůze rady města 1konané dne 5. 2. 2018

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

99. schůze rady města konané dne 5. 2. 2018

 

 

Rada města Přelouče :  

       

 • BERE NA VĚDOMÍ :

 

99/  1   Zápis z jednání bezpečnostní a dopravní komise konané dne 22. 1. 2018.

99/  2   Zápis z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 19. 1. 2018.

99/  3   Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 25. 1. 2018.

 

 • SCHVALUJE :

 

99/  4   Smlouvu o poskytnutí služeb mezi firmou Libor Černohlávek, IČO: 16539184 a městem Přelouč o sběru použitého jedlého oleje a tuku.

99/  5   Ve své kompetenci rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu města pro rok 2017.

99/  6   Smlouvu na službu rozúčtování nákladů v bytovém domě Sluneční 1414 s firmou BYTTHERM spol. s r.o., Jičínská 91, 541 01  Trutnov, IČO: 15037894.

99/  7   Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1780/6 v k.ú. Přelouč.

99/  8   Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Opěrná zeď, ul. Jaselská Přelouč“, s firmou STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o. , Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč, IČO: 47473053, s nabídkovou cenou 6 005 805,44 Kč bez DPH.

99/  9   Uzavření smlouvy s panem Jiřím Suchánkem na byt v ulici Riegrova 1537 od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2021.

99/ 10  Podání žádosti na Státní plavební správu Praha o vydání zákazu provozu plavidel s motorovým pohonem na písních Lohenice – Mělice.

99/ 11  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 16/3 v k.ú. Klenovka.

99/ 12  Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavřenou mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a městem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 590/1 v k.ú. Lhota pod Přeloučí, ve prospěch města z důvodu prodloužení kanalizační stoky ve Lhotě.

99/ 13 Návrh programu XX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

 • SOUHLASÍ :

 

99/ 14  Se záměrem firmy Libor Černohlávek, IČO: 16539184, umístit zdarma na vytipovaná stanoviště tříděného odpadu nádoby na sběr jedlého oleje a tuku.

99/ 15  Se zapojením města Přelouč do mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. 2018 na budově č.p. 25.

 

 • DOPORUČUJE :

 

99/ 16  Zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace na rok 2018 z rozpočtu města pro Charitu Přelouč ve výši 120 000,00 Kč na zajištění služby nízkoprahového centra Jakub klub – na úhrady mzdových nákladů do 30 % výše poskytnuté dotace, na nájem, energie (elektřinu, plyn, vodné, stočné), internet, potraviny na vaření s dětmi, materiál pro činnost s dětmi.

99/ 17  Zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace na rok 2018 z rozpočtu města pro Charitu Přelouč ve výši 100 000,00 Kč na zajištění služby podpora rodiny na úhradu mzdových nákladů do 50 % poskytnuté výše dotace, nájem, energie (elektřina, plyn, vodné, stočné), pohonné hmoty, opravy aut, telefony pracovníků.

99/ 18  Zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace na rok 2018 z rozpočtu města pro TJ Sokol Přelouč ve výši 350 000,00 Kč na provoz a údržbu budovy, úhradu spotřeby energií (plyn, elektřina, vodné a stočné) a na zajištění provozu oddílu všestrannosti sportovních oddílů – stolní tenis, volejbal, basketbal, gymnastika, jóga, trampolínky a další volnočasové aktivity.

99/ 19  Zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace na rok 2018 z rozpočtu města pro Fotbalový klub Přelouč ve výši 230 000,00 Kč na dopravu k utkáním, startovné na turnajích, údržba hracích ploch a tribuny, nákup sportovního vybavení, energie (elektřina, plyn, vodné, stočné) a pronájem tělocvičen.

99/ 20  Zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace na rok 2018 z rozpočtu města pro Rugby Club Přelouč ve výši 180 000,00 Kč na dopravu k zápasům, pronájem tělocvičen, sportovní vybavení, rozhodčí, ubytování a stravování na soustředění.

99/ 21  Zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace na rok 2018 z rozpočtu města pro HC Jestřábi Přelouč ve výši 150 000,00 Kč na startovné, cestovné, rozhodčí a energie (elektřina, vodné a stočné) a revize v budově.

99/ 22  Zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace na rok 2018 z rozpočtu města pro Orel Jednotu Přelouč, oddíl florbalu ve výši 150 000, Kč na pronájem sportovní haly, cestovné, rozhodčí, startovné v soutěžích a nákup sportovního spotřebního materiálu.

99/ 23  Zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace na rok 2018 z rozpočtu města pro Basketbalový klub Přelouč ve výši 150 000,00 Kč na pronájem sportovní haly, rozhodčí, cestovní výdaje na zápasy.

99/ 24  Zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace na rok 2018 z rozpočtu města pro Fotbalový klub Přelouč ve výši 150 000,00 Kč na dofinancování pořádání 60. ročníku Celostátního žákovského turnaje – na úhradu ubytování a stravování účastníků, propagace turnaje, cen a sportovního vybavení, odměn pro rozhodčí a pořadatele, provozních nákladů turnaje a zdravotního zabezpečení.

99/ 25  Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu města pro rok 2018.

99/ 26  Zastupitelstvu města schválit dokup pozemku p.č. 1817/4 po výměře 347 m2 v k.ú. Přelouč, vzniklého oddělením z pozemku p.č. 1817/4 o výměře 456 m2 na základě geometrického plánu č. 2017-301/2013, z vlastnictví CR s právem hospodařit pro Státní statek Jeneč, státní statek v likvidaci za cenu 99 810,00 Kč.

99/ 27  Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 1/910/18, uzavřenou mezi státním statkem Jeneč, státní statek v likvidaci a městem Přelouč na odkup pozemku p.č. 1817/4 o výměře 347 m2 v k.ú. Přelouč.

99/ 28  Zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace na rok 2018 z rozpočtu města pro Domov u fontány Přelouč ve výši 750 000,00 Kč na dofinancování poskytovaných sociálních služeb, pobytových služeb domov pro seniory a domov se zvláštním režimem, na úhradu provozních a osobních (mzdy a odvody zaměstnavatele) nákladů a na úhradu nákladů na odvoz kontaminovaného odpadu.

99/ 29  Zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p.č. 1836/4 v k.ú.  Přelouč o výměře 4 m2, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, do vlastnictví města.

 

 • UDĚLUJE :

 

99/ 30  Souhlas společnosti ZeHa studio s.r.o., se sídlem Lidmily Malé 821, Pardubice, IČO: 02878682 s využitím pozemků p.č. 461/22, p.č. 461/19 a p.č. 4636/8, vše v k.ú. Přelouč, při pořádání překážkových závodů Překážkáč v termínech 14. – 15. 7. 2018 a 3. – 4. 11. 2018.

99/ 31  Výjimku z OZV č. 10/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství Kulturnímu a informačnímu centru města Přelouče pro pořádání plesu v Občanské záložně dne 18. 2. 2018 od 02:00 do 03:00 hodin ráno.

99/ 32  Výjimku z OZV č. 10/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství pro SRPŠ při Gymnáziu a Střední odborné škole Přelouč za účelem konání maturitního plesu v Sokolovně v Přelouči dne 25. 2. 2018 od 02:00 do 03:00 hodin ráno.

 

 • UKLÁDÁ :

 

99/ 33  Předsedům Komise místní samosprávy Štěpánov, Tupesy a Lhota předložit nejpozději do 28. 2. 2018 zprávu i činnosti komise za rok 2017, která bude zveřejněna jako součást výroční Zprávy o činnosti města, jeho orgánů a zařízení za rok 2017.

 

 • ŽÁDÁ :

 

99/ 34  Předsedy osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka předložit nejpozději do 28. 2. 2018 zprávu o činnosti výboru za rok 2017, která bude zveřejněna jako součást výroční Zprávy o činnosti města, jeho orgánů a zařízení za rok 2017.

99/ 35  Předsedy komisí a výborů o předložení písemného návrhu (vlastnoručně podepsaného) s určením výše odměny pro jednotlivé členy řízené komise/výboru v rámci stanoveného limitu za jejich práci v komisi/výboru v roce 2017 a to v termínu do 15. 2. 2018:

 • Komise SPOZ, předseda Jaroslav Jarolím, limit odměn k rozdělení 21 600,00 Kč (9 členů)
 • Komise přestupková, předsedkyně Mgr. Zuzana Dvořáková, limit odměn k rozdělení 7 200,00 Kč (3 členové)
 • Komise školská a kulturní, předseda Miroslav Nedbal, limit k rozdělení 9 600,00 Kč (8 členů)
 • Komise sportovní, předseda Ing. Pavel Hrdý, limit k rozdělení 7 200,00 Kč (6 členů)
 • Komise bezpečnostní a dopravní, předseda Mgr. Petr Veselý, limit k rozdělení 12 000,00 Kč (10 členů)
 • Komise pro rozvoj města, předseda Mgr. Lubor Pacák, limit k rozdělení 9 600,00 Kč (8 členů)
 • Komise sociálně zdravotní, předsedkyně Mgr. Anna Kulakovská, limit k rozdělení 8 400,00 Kč (7 členů)
 • Komise řídící a monitorovací pro realizaci Strategického plánu města, předsedkyně Ing. Et Mgr. Zdeňka Kumstýřová, limit k rozdělení 2 800,00 Kč (7 členů, 4 měsíce)
 • Komise místní samosprávy Štěpánov, předsedkyně Ludmila Turynová, limit k rozdělení 6 000,00 Kč (5 členů)
 • Komise místní samosprávy Tupesy, předseda Petr Šurkala, limit k rozdělení 4 800,00 Kč (4 členové)
 • Komise místní samosprávy Lhota a Škudly, předseda Jan Pavliš, limit k rozdělení 2 800,00 Kč (4 členové, 7 měsíců)
 • Finanční výbor, předseda Ing. Martin Moravec, Ph.D., limit k rozdělení 7 200,00 Kč (6 členů)
 • Kontrolní výbor, předseda Ing. Mgr. Radim Jelínek, Ph.D., limit k rozdělení 7 200,00 Kč (6 členů)
 • Majetkový výbor, předseda Daniel Reichman, limit k rozdělení 7 200,00 Kč (6 členů)
 • Osadní výbor Lohenice, předseda Zbyněk Štolpa, limit k rozdělení 7 200,00 Kč (6 členů)
 • Osadní výbor Mělice, předseda Aleš Kouba, limit k rozdělení 7 200,00 Kč (6 členů)
 • Osadní výbor Klenovka, předseda Michal Vachek, limit k rozdělení 7 200,00 Kč (6 členů).

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 8. 2. 2018
Poslední aktualizace: 8. 2. 2018 08:23
Autor: