Obsah

Usnesení 118. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 118. schůze rady města 1konané dne 17. 9. 2018

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

118. schůze rady města konané dne 17. 9. 2018

 

Rada města Přelouče :  

          

  • BERE NA VĚDOMÍ :

 

118/  1 Zápis OV Mělice ze dne 8. 9. 2018.

118/  2 Zápis OV Lohenice ze dne 9. 9. 2018.

118/  3 Zápis KMS Tupesy ze dne 7. 9. 2018.

118/  4 Zápis Komise pro rozvoj města ze dne 10. 9. 2018.

 

  • SCHVALUJE :

 

118/  5 Dodatek č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu města Přelouč veřejnými službami v přepravě cestujících“ s dodavatelem ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, IČO: 25945408, a souhlasí s jejím uzavřením.

118/  6 Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Rekonstrukce chodníků v ul. B. Němcové v Přelouči“.

118/  7 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Město Přelouč – snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení“ s dodavatelem Mopos Communications, a.s. Rokycanova 2798, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 26222396, s navýšením ceny o 108 406,00 Kč bez DPH.

118/  8 Pronájem kulturního sálu v budově č.p. 19 v Klenovce p. P. K., bytem Přelouč, za roční nájemné 12 000,00 Kč.

118/  9 Smlouvu o nájmu nebytového prostoru v budově č.p. 19 v Klenovce, uzavřenou mezi městem Přelouč a p. P. K., bytem Přelouč.

118/ 10  Záměr na prodej části pozemku p.č. 1287/44 v k.ú. Přelouč o výměře cca 22 m2 za cenu minimálně 290,00 Kč/m2.

118/ 11 Zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty na pozemku Pardubického kraje p.č. 905/12 v k.ú. Přelouč, ve prospěch města, zajišťující přístup do budovy na pozemku p.č. 2147 v k.ú. Přelouč.

118/ 12  Zřízení věcného břemene služebnosti stezky na pozemku budoucího vlastníka města Přelouč p.č.st. 2147 v k.ú. Přelouč, ve prospěch Pardubického kraje, zajišťující přístup do budovy na tomto pozemku.

118/ 13   Dodatek č. 3 smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Opěrná zeď, ul Jaselská, Přelouč“, kterým se rozsah prací sjednaný v dodatku č. 1 této smlouvy snižuje o částku 69 000,34 Kč bez DPH, 83 490,41 Kč vč. 21 % DPH, za neprováděné práce.

118/ 14  Záměr na pronájem části pozemku p.č. 41/13 v k.ú. Mělice o výměře cca 24 m2 vlastníkům pozemku p.č.st. 23/1 v k.ú. Mělice, za účelem umístění plechové garáže, za roční nájemné minimálně 20,00 Kč/m2.

118/ 15   Záměr na výpůjčku dále uvedených pozemků Ředitelství vodních cest ČR za účelem managmentu a monitoringu vhodného pro populaci totenových modrásků v rámci přípravy na realizaci splavnění Labe v oblasti Přelouče: v k.ú. Břehy část p.č. 651/10 o výměře 904 m2, v k.ú. Lohenice u Přelouče část p.č. 158/1 o výměře 16 628 m2, část p.č. 202/6 o výměře 2 260 m2, část p.č. 202/2 o výměře 2 885 m2, část p.č. 198/1 o výměře 15 817 m2, část p.č. 200 o výměře 1 798 m2, část p.č. 607/2 o výměře 365  m2, p.č. 199/2 o výměře 455 m2 a p.č. 198/7 o výměře 63 m2, v k.ú. Přelouč část p.č. 1857/41 o výměře 956 m2, část p.č. 1868/9 o výměře 8 678 m2, část p.č. 1695/1 o výměře 1 889 m2, část p.č. 1771/3 o výměře 2 166 m2, část p.č. 1857/9 o výměře 343 m2, část p.č. 1857/37 o výměře 5 202 m2, část p.č. 432/1 o výměře 6 410 m2, p.č. 433/3 o výměře 2 492 m2, p.č. 433/10 o výměře 1 909 m2, část p.č. 1541/1 o výměře 3 629 m2, část p.č. 1699/8 o výměře 2 840 m2, část p.č. 1699/16 o výměře 877 m2 a část p.č. 1699/21 o výměře 147 m2, v k.ú. Valy nad Labem p.č. 458/27 o výměře 3 263 m2.

118/ 16  Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 5/2015 uzavíranou mezi městem Přelouč a obcí Sovolusky o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

118/ 17   Vzorovou smlouvu o poskytování pečovatelských služeb.

118/ 18  Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 218.

118/ 19   Návrh programu XXIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

  • DOPORUČUJE :

 

118/ 20   Zastupitelstvu města Přelouče v reakci na přípis ze dne 12. 9. 2018, který městu Přelouč zaslala KK Investiční s.r.o., IČO: 03115461, se sídlem Průmyslová 647, 537 01 Chrudim uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 15/28 ve znění dodatku č. 1 dle předloženého návrhu.

118/ 21  Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu města pro rok 2018.         

118/ 22   Zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p.č.st. 2174 v k.ú. Přelouč o výměře 1 007 m2, jehož součástí je stavba bez čísla popisného, a pozemku p.č. 905/14 o výměře 1 259 m2 v k.ú. Přelouč z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Přelouč.

118/ 23   Zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Pardubickým krajem a městem Přelouč, na bezúplatný převod pozemků p.č.st. 2147 a p.č. 905/14, oba v k.ú. Přelouč, a na zřízení věcných břemen na pozemcích p.č. 905/12 a p.č.st. 2147 v k.ú. Přelouč.

118/ 24 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu uzavřenou mezi společnosti Farma Duha s.r.o., IČO: 04175662 a městem Přelouč, na odkup spoluvlastnického podílu 1/8 pozemku p.č. 1764/1 v k.ú. Přelouč.

118/ 25 Zastupitelstvu města schválit směnu pozemků p.č. 1817/13 o výměře 908 m2 a p.č. 1817/14 o výměře 325 m2 oddělené z pozemku p.č. 1817/1 v k.ú. Přelouč, ve vlastnictví Pardubického kraje, za pozemek p.č. 2255/11 o výměře 1 339 m2 v k.ú. Přelouč, díl „f“ pozemku p.č. 2187/8 o výměře 2 m2 v k.ú. Přelouč, pozemek p.č. 219/6 o výměře 77 m2 v k.ú. Tupesy u Přelouče a pozemek p.č. 267 o výměře 221 m2 v k.ú. Tupesy u Přelouče, vše ve vlastnictví města Přelouč.

118/ 26 Zastupitelstvu města schválit směnnou smlouvu uzavřenou mezi Pardubickým krajem a městem Přelouč, na směnu pozemků p.č. 1417/13 a p.č. 1417/14 v k.ú. Přelouč za pozemky p.č. 2255/1 a díl „f“ p.č. 2187/8, oba v k.ú. Přelouč, a pozemků p.č. 219/6 a p.č. 267, oba v k.ú. Tupesy u Přelouče.

118/ 27 Zastupitelstvu města schválit smlouvu o bezúplatném převodu pozemku uzavřenou mezi Českou republikou – Státní pozemkový úřad a městem Přelouč, na bezúplatný převod pozemku p.č.1836/4 v k.ú. Přelouč.

118/ 28 Odkoupení pozemků p.č. 778/2 o výměře 2 524 m2, p.č.  778/32 o výměře 27 m2 a p.č. 778/33 o výměře 28 m2, vše v k.ú. Přelouč, z vlastnictví společnosti BONZO s.r.o., IČO: 60930675, za cenu 644 750,00 Kč.

118/ 29 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu uzavřenou mezi společností BONZO s.r.o., IČ 609 30 675 a městem Přelouč, na odkup pozemků p.č. 778/2 o výměře 2 524 m2, p.č.  778/32 o výměře 27 m2 a p.č. 778/33 o výměře 28 m2, vše v k.ú. Přelouč.

118/ 30 Zastupitelstvu města vyjádřit předběžný souhlas s budoucím převzetím technické infrastruktury pro 33 rodinných domů (komunikace, dešťová kanalizace a veřejné osvětlení) na pozemku p.č. 72/39 v k.ú. Klenovka do vlastnictví města Přelouč po její výstavbě dle obdržené žádosti v příloze.

118/ 31 Zastupitelstvu města zrušit usnesení XXIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče, konaného dne 28. 6. 2018, odst. II, bod 10) a odst. II, bod 11), kterým bylo schváleno propachtování zemědělských pozemků, uvedených v příloze, společnosti LIPONOVA, a.s, se sídlem Lipoltice 104, IČO: 25282778, za celkové roční pachtovné ve výši 664 978,00 Kč od 1. 10. 2018 a schválena pachtovní smlouva.

118/ 32 Zastupitelstvu města schválit propachtování zemědělských pozemků, uvedených v příloze, společnosti LIPONOVA, a.s, se sídlem Lipoltice 104, IČO: 25282778, za celkové roční pachtovné ve výši 610 102,00 Kč od 1. 10. 2018.

118/ 33Zastupitelstvu města schválit pachtovní smlouvu na propachtování zemědělských pozemků, uzavřenou mezi městem Přelouč a společností LIPONOVA, a.s, se sídlem Lipoltice 104, IČO: 25282778.

118/ 34Zastupitelstvu města schválit záměr na propachtování souboru zemědělských pozemků p.č. 108/30 o výměře 383 m2, p.č. 153/7 o výměře 68 m2, p.č. 209 o výměře 246 m2, p.č. 216 o výměře 78 m2 a p.č. 217 o výměře 483 m2 vše v k.ú. Tupesy u Přelouče, ve vlastnictví města Přelouč jedinému zájemci, který nabídne nejvyšší celkové pachtovné za všechny nabízené pozemky, a to za podmínek stanovených v záměru.

118/ 35 Zastupitelstvu města vydat souhlas s uzavřením předložené Smlouvy o výpůjčce s vypůjčitelem Fotbal park Litomyšl s.r.o., IČO: 038698661 za účelem vybudování fotbal parku na pozemcích města.

118/ 36 Zastupitelstvu města stanovit, že budoucí nájemné za pronájem pozemků města, na nichž bude Fotbal park Přelouč vybudován, bude činit 10 000,00 Kč ročně.

 

  • POVOLUJE :

 

118/ 37 Výjimku z počtu žáků na školní rok 2018/2019 ve třídě VI. B na 32 žáků Základní školy Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice dle § 23, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.  (školský zákon).

 

  • ROZHODUJE :

 

118/ 38   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2018 pro ZeHa studio s.r.o. Pardubice ve výši 5 000,00 Kč na výdaje související s pořádáním akce překážkový běh – PŘEKÁŽKÁČ v areálu TANK POWER ve dnech 3. – 4. 11. 2018 – zvýšená propagace akce (tisk, média), technické zajištění (výroba překážek, zajištění časomíry, pódium ozvučení, tiskopisy) a nákup cen pro výherce.

118/ 39   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2018 pro Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Přelouči ve výši 30 000,00 Kč k nátěru věže evangelického kostela v Přelouči.

 

  • SOUHLASÍ :

 

118/ 40   S tím, aby ve věci církevních restitucí, řešených v rámci soudního sporu o určení vlastnického práva státu k pozemkům p.č. 316/1 a 316/3 v k.ú. Přelouč, kdy jednou ze žalovaných stran v restitučním sporu je i město Přelouč, byla podána stížnost k Ústavnímu soudu ČR:

 

  • JMENUJE :

 

118/ 41  Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníků v ul. B. Němcové v Přelouči“ ve složení Bc. Pavel Caha, Miroslav Manžel, Hana Mencová (náhradníci Ing. Iva Lehárová, Ing. Lada Kubínová, Vlastimil Černý), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběrová řízení vyhlašovaná radou města Ing. Mgr. Radim Jelínek, Ph.D. (náhradník Václav Nekvapil).

 

  • DELEGUJE :

 

118/ 42   Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníků v ul. B. Němcové v Přelouči“ pana Ing. Ivana Moravce (náhradník Ing. Pavel Hrdý).

 

  • POVĚŘUJE :

 

118/ 43 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníků v ul. B. Němcové v Přelouči“ otevíráním nabídek.

118/ 44  Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníků v ul. B. Němcové v Přelouči“ schvalováním rozpočtových změn při realizaci veřejné zakázky.

 

  • RUŠÍ :

 

118/ 45  Své usnesení č. 114/17 ze dne 30. 7. 2018 (doporučení ZM jednostranně odstoupit od smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 15/28 ve znění dodatku č. 1).

118/ 46 Své usnesení č. 114/15 ze dne 30. 7. 2018 (návrh programu XXIV. zasedání ZM).           

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 19. 9. 2018
Poslední aktualizace: 19. 9. 2018 12:02
Autor: