Obsah

Usnesení 117. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 117. schůze rady města 1konané dne 3. 9. 2018

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

117. schůze rady města konané dne 3. 9. 2018

 

Rada města Přelouče :  

         

 

  • BERE NA VĚDOMÍ :

 

117/  1 Zápis č. 4/2018 ze schůze OV Lohenice ze dne 21. 8. 2018.

117/  2 Zápis ze schůze KMS Štěpánov ze dne 16. 8. 2018.

117/  3 Zápis ze schůze KMS Lhota, Škudly ze dne 27. 8. 2018

117/  4 Předložené studie zástavby lokality Na Hodinářce zpracované architektonickými ateliéry a to, Atelier Ing. arch. Pavel Mudruňka, Med Pavlík architekti a  ADAM PRVNÍ spol. s r.o.

 

  • SCHVALUJE :

 

117/  5 Záměr na prodej části pozemku p.č. 609/9v k.ú. Lohenice u Přelouče o výměře 18 m2 za cenu minimálně 209,00 Kč/m2.

117/  6 Záměr na prodej části pozemku p.č. 240/1 v k.ú. Klenovka o výměře cca 23 m2 za cenu minimálně 240,00 Kč/m2.

117/  7 Záměr na směnu části pozemku p.č. 16/14 o výměře cca 5 m2 v k.ú. Klenovka, ve vlastnictví manželů B., Přelouč, za části pozemků p.č. 16/11 o výměře cca 14 m2, p.č. 16/33 o výměře cca 37 m2, p.č. 16/34 o výměře cca 110 m2 a p.č. 16/6 o výměře cca 43 m2, vše v k.ú. Klenovka, ve vlastnictví města Přelouče s tím, že rozdíl v cenách pozemků bude doplacen ve výši 240,00 Kč/m2.

117/  8 Záměr na směnu pozemku p.č. st. 7/1 o výměře 122 m2 a části pozemku p.č. 37 o výměře cca 110 m2, oba v k.ú. Tupesy u Přelouče, ve vlastnictví pana J. D., bytem Přelouč, za část pozemku p.č. 225/1 o výměře cca 32 m2 v k.ú. Tupesy u Přelouče, ve vlastnictví města Přelouč s tím, že rozdíl cenách pozemků bude doplacen ve výši 215,00 Kč/m2.

117/  9 Výpověď smlouvy o nájmu pozemku, uzavřené dne 10. 5. 2014 mezi městem Přelouč a Českým rybářským svazem, Místní organizací Přelouč, na pronájem pozemku p.č. 873 v k.ú. Přelouč, na kterém se nachází vodní nádrž Račanský rybník, z důvodu jeho plánované revitalizace.

117/ 10  Záměr na pronájem nebytových prostor v č.p. 25 na Masarykově náměstí v Přelouči, 2 místnosti v I. NP o výměrách 18 m2 a 17 m2, za roční nájemné minimálně 46 560,00 Kč včetně služeb.

117/ 11  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribice, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1796/4 v k.ú. Přelouč.

117/ 12  Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „5.1a. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Školní 1510, Přelouč“ s dodavatelem PF Stavitelství, s.r.o., Divišova 234, 530 03 Pardubice, IČO: 05406595, jímž se cena díla snižuje o 91 927,93 Kč včetně DPH.

117/ 13   Nový ceník městské autobusové dopravy v Přelouči platný od 1. 9. 2018.

117/ 14   Veřejnoprávní smlouvu č. D37/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a Juniors Přelouč FC z.s. ve výši 10 000,00 Kč na pronájem sportovní haly, dopravu, startovné a rozhodčí při soutěžích ve futsale.

117/ 15   Veřejnoprávní smlouvu č. D38/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a Českým svazem chovatelů, z.o. Přelouč ve výši 8 000,00 Kč na nákup cen (poháry, medaile, diplomy) na XII. Krajskou soutěžní výstavu drobného zvířectva 13. – 14. 10. 2018 v Přelouči a na nákup čestných cen pro mladé chovatele.

117/ 16   Veřejnoprávní smlouvu č. D39/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a Marcelou Danihelkovou ve výši 3 000,00 Kč na malířskou výstavu – pomůcky na kreslení, kopírování, barvy do PC a další potřebné pomůcky k výstavě.

 

  • DOPORUČUJE :

 

117/ 17   Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu mezi společností K2 invest, s.r.o. a městem Přelouč, na prodej komunikací včetně chodníků, veřejného osvětlení a sadových úprav vybudovaných v lokalitě Na Hodinářce.

117/ 18   Zastupitelstvu města schválit odkoupení spoluvlastnického podílu ¼ pozemku p.č. 7/3 o celkové výměře 338 m2 a spoluvlastnického podílu 1/56 na pozemcích p.č. 90/11 o celkové výměře 2 221 m2, p.č. 91/68 o celkové výměře 10 m2 a p.č. 108/18 o celkové výměře 1 m2, vše v k.ú. Tupesy u Přelouče, z vlastnictví p. M. T., Čáslav, za cenu 18 168,00 Kč.

117/ 19   Zastupitelstvu města schválit odkoupení spoluvlastnického podílu ¼ pozemku p.č. 7/3 o celkové výměře 338 m2 a spoluvlastnického podílu 1/56 na pozemcích p.č. 90/11 o celkové výměře 2 221 m2, p.č. 91/68 o celkové výměře 10 m2 a p.č. 108/18 o celkové výměře 1 m2, vše v k.ú. Tupesy u Přelouče, z vlastnictví p. E. Z., bytem Praha 10, za cenu 18 168,00 Kč.

 

  • SOUHLASÍ :

 

117/ 20   S vyřazením nepotřebného majetku v pořizovací hodnotě nad 20 000,00 Kč likvidací dle předloženého návrhu.

 

  • POVOLUJE :

 

117/ 21 Konání akce 12. ročník Zahradní galerie ART, pořádanou Klubem umění – ART CLUB z.s., IČO: 02777924, se sídlem Hradecká 1383, 535 01 Přelouč, ve dnech 15. – 16. 9. 2018.

 

  • UKLÁDÁ :

 

117/ 22  Komisi pro rozvoj města a Komisi bezpečnostní a dopravní projednat do 20. 9. 2018 předložené studie zástavby na Hodinářce.

 

  • UDĚLUJE :

 

117/ 23  Pokyn insolvenčnímu správci ve věci přímého prodeje nemovitosti v ulici Čechova č.p. 613, Přelouč s posečkáním přímého prodeje nejvyšší nabídce 1 100 000,00 Kč učiněné dne 28. 8. 2018 a to do doby pravomocného rozhodnutí soudu ve věci navrácení dědických podílů po p. J. S., zemřelém dne 26. 11. 2014.

 

  • NEUDĚLUJE :

 

117/ 24  Výjimku z časového omezení stanoveného OZV č. 10/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, čistoty veřejných prostranství a ochrany veřejné zeleně Klubu umění – ART CLUB z.s., IČO: 02777924, se sídlem Hradecká 1383, 535 01 Přelouč, za účelem konání živé hudby JAM SESSION, v termínu 16. 9. 2018 od 0:00 do 02:00 hodin ráno.

 

  • NESOUHLASÍ :

 

117/ 25   S umístěním zařízení pro kontrolu objektu na pozemku p.č.st. 2194/4v k.ú. Přelouč na sloup veřejného osvětlení č. 09-139 v Pardubické ulici v Přelouči dle žádosti Společenství vlastníků Pardubická 1455, 1456, 1457 Přelouč, IČO: 72049430, z legislativních důvodů (GDPR).

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 6. 9. 2018
Poslední aktualizace: 6. 9. 2018 10:25
Autor: