Obsah

Usnesení 105. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 105. schůze rady města 1konané dne 9. 4. 2018

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

105. schůze rady města konané dne 9. 4. 2018

 

Rada města Přelouče :  

          

 • BERE NA VĚDOMÍ :

 

105/  1 Zápis z jednání Komise místní samosprávy Lhota, Škudly ze dne 26. 3. 2018.

105/  2 Zápis z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 23. 3. 2018.

105/  3 Využití části areálu organizace Technické služby města Přelouče v rámci akce Den strojů, vědy a techniky dne 12. 5. 2018, pořádané se společností Mykabo s.r.o., za předem stanovených podmínek.

 

 • SCHVALUJE :

 

105/  4 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „5.1 b. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Smetanova 1509, Přelouč – větrání učeben“ s dodavatelem TERMOMONT s.r.o., Václavské nám. 823/33, 110 00 Praha 1, IČO: 45538875, za nabídkovou cenu 1 652 940,00 Kč bez DPH.

105/  5 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „5.1 b. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Školní 1510, Přelouč – větrání učeben“ s dodavatelem TERMOMONT s.r.o., Václavské nám. 823/33, 110 00 Praha 1, IČO: 45538875, za nabídkovou cenu 2 222 556,00 Kč bez DPH.

105/  6 Pronájem části střechy budovy č.p. 845 v Kladenské ulici v Přelouči společnosti Tlapnet s.r.o., IČO: 27174824, za účelem umístění anténního stožáru veřejné internetové sítě, za roční nájemné 6 000,00 Kč plus DPH.

105/  7 Nájemní smlouvu, uzavřenou mezi městem Přelouč a společností Tlapnet s.r.o., IČO: 27174824, na pronájem části střechy budovy č.p. 845 v Kladenské ulici v Přelouči, za účelem umístění anténního stožáru veřejné internetové sítě.

105/  8 Smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavřenou mezi městem Přelouč a společností GasNet, s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1781/1 v k.ú. Přelouč.

105/  9 Záměr na pronájem části pozemku o rozloze 1 000 m2 p.č. 66/1 v k.ú. Lohenice u Přelouče p. J. Š., bytem Přelouč, na dobu určitou od 15. 5. 2018 do 15. 9. 2018 za cenu minimálně 15 000,00 Kč.

105/ 10  Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi městem Přelouč a Pardubickým krajem z Programu „Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji“ na akci „Dovybavení dopravního hřiště v Přelouči“. Poskytovatel Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice schválil dotaci ve výši 43 000,00 Kč.

105/ 11 Uzavření dodatku nájemní smlouvy se Z. F. na byt v ulici Za Fontánou  od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018.

105/ 12  Uzavření nájemní smlouvy s A. E. na byt v ulici Sportovní, Přelouč od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019.

105/ 13  Uzavření dodatku nájemní smlouvy se S. P. na byt č. 4 v ulici Za Fontánou od 1. 4. 2018 do 30. 9. 2018.

105/ 14   Návrh programu XXII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

 • SOUHLASÍ :

 

105/ 15  S umístěním reklamy spol. BECO Link s.r.o. na ploše autobusu MAD Přelouč dle předloženého návrhu.

 

 • DOPORUČUJE :

 

105/ 16  Zastupitelstvu města vydat zrušení „Regulačního plánu Přelouč – Lipiny“.

105/ 17  Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu města pro rok 2018.

105/ 18  Zastupitelstvu města přijmout nabídku společnosti Farma Duha s.r.o. na odkup podílu 1/8 pozemku p.č. 1764/1 v k.ú. Přelouč o celkové výměře 29 759 m2 a nabídnout cenu 71 130,00 Kč stanovenou znaleckým posudkem.     

105/ 19 Zastupitelstvu města schválit odkup spoluvlastnického podílu 1/9 pozemku p.č. 396/38 v k.ú. Přelouč o celkové výměře 2 408 m2 z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města za cenu 161 000,00 Kč.

105/ 20  Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. UZSVM/HPU/2251/2018-HPUM, uzavřenou mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Přelouč, na odkup spoluvlastnického podílu 1/9 pozemku p.č. 396/38 v k.ú. Přelouč.

105/ 21 Zastupitelstvu města zamítnout žádost společnosti ISA CONSULT s.r.o. a firmy ALESSA 248 s.r.o. o prodej části pozemku p.č. 917/1 v k.ú. Přelouč.

105/ 22  Zastupitelstvu města doporučit společnosti ISA CONSULT s.r.o. a firmě ALESSA 248 s.r.o. zúčastnit se soutěže o výběr nejvhodnějšího developera na zástavbu Na Hodinářce, kterou město připravuje.

105/ 23  Zastupitelstvu města vzít na vědomí studii využití budov č.p. 25 a 26 na Masarykově náměstí zpracovanou firmou FAPAL s.r.o..

105/ 24 Zastupitelstvu města poskytnout dotaci spolku Junák – český skaut, středisko Přelouč, z.s. ve výši 75 000,00 Kč na část úhrady energií (voda, plyn, elektřina), vybavení klubovny a nákup Teepee.

105/ 25 Zastupitelstvu města vzít na vědomí rozhodnutí p.J. R. nežalovat město Přelouč o náhradu škody z důvodu rekonstrukce ulice Zborovská.

105/ 26  Zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu na finanční dar pro sbormistra Smíšeného pěveckého sboru J. B. Foerster dle předloženého návrhu.

105/ 27  Zastupitelstvu města zrušit usnesení zastupitelstva města č. II/11 ze dne 24. 4. 2014, kterým byl schválen záměr na prodej pozemku st.p.č. 838/2, jehož součástí je budova č.p. 877, pozemku p.č. 1299/6 a pozemku p.č. 1299/7.

105/ 28 Zastupitelstvu města zvolit přísedícími Okresního soudu v Pardubicích na volebním období let 2018–2022:

            p. Č. D., bytem Přelouč,

            p. H. Z., bytem Přelouč,

            p. JUDr. V. L., . bytem Přelouč.

105/ 29  Zastupitelstvu města souhlasit s výpůjčkou částí pozemků p.p.č. 310/23 a 310/28, oba v k.ú. Lohenice o rozloze 50 tis. m2 půjčiteli Česká fotbalgolfová asociace, za účelem vybudování FotbalParku Přelouč po dokončení změny funkčního využití dotčených pozemků v územním plánu města.

105/ 30  Zastupitelstvu města vydat souhlas se zřízením odstavné plochy pro parkování vozidel návštěvníků písníků Lohenice a Mělice jako veřejně prospěšné stavby na části pozemků p.p.č. 310/23 a 310/28, oba v k.ú. Lohenice, o celkové rozloze cca 50 tis. m2.

105/ 31 Zastupitelstvu města rozhodnout o pořízení změny č. 3 Územního plánu Přelouč.

 

 • PŘEDKLÁDÁ :

 

105/ 32  Zastupitelstvu města k posouzení možné varianty výběru investora zástavby lokality Na Hodinářce.

 

 • ROZHODUJE:

105/ 33  Že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Město Přelouč – snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení“ podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku dodavatel Mopos Communications, a.s., Rokycanova 2798, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 26222396, s nabídkovou cenou 2 369 190,17 Kč bez DPH.

 • jako druhý v pořadí se umístil dodavatel Osvětlení a energetické systémy a.s., 142 00 Praha 4, Novodvorská 1010/14, IČO: 25088092.
 • jako třetí v pořadí se umístil dodavatel ERMO spol. s.r.o., Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové, IČO: 15062201.
 • jako čtvrtý v pořadí se umístil dodavatel RAISA s.r.o., Havlíčkova 822, 280 02 Kolín 4, IČO: 43005071.
 • jako pátý v pořadí se umístil dodavatel AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V., IČO: 25148117.

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, které je uvedeno v přiložené zprávě o hodnocení nabídek.

105/ 34  O poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2018 pro:

 • Pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster Přelouč ve výši 4 500,00 Kč na výdaje související s pořádáním jarního koncertu.
 • Oblastní Charitu Červený Kostelec ve výši 5 000,00 Kč na úhradu části nákladů souvisejících s poskytováním služeb pacientů s roztroušenou sklerózou.
 • Mykabo spol. s r.o., Přelouč, ve výši 5 000,00 Kč na výdaje související s pořádáním zábavně-sportovní akce 2. ročníku den strojů, vědy a techniky II – odměny pro soutěžící, vybavení stanovišť a tombola.

105/ 35  Neposkytnout dotace z rozpočtu města na rok 2018 pro:

 • KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s. na zajištění nepřetržitého provozu krajské Linky důvěry Ústí nad Orlicí v roce 2018.
 • Rodinné integrační Centrum z.s. Pardubice na spotřební materiál k výrobě pomůcek pro děti s poruchami autistického spektra.

 

 • UDĚLUJE :

 

105/ 36  Výjimku z OZV č. 10/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství p. J. H. pro pořádání hudební produkce v restauraci Na Růžku, a to v neděli 15. 4. 2018 od 02:00 do 03:00 hodin.

105/ 37   Výjimku z OZV č. 10/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství KICMP pro pořádání tanečních večerů v parku za školou na Masarykově náměstí, a to na dny 3. 6. 2018, 22. 7. 2018, 11. 8. 2018 a 18. 8. 2018, vždy od 00:00 do 01:00 hodin, s tím že pořadatel zodpovídá za to, že po 22:00 hodině hudební produkce nenaruší noční klid.

105/ 38  Souhlas společnosti LAXUS z.ú. použít znak města Přelouč ve Výroční zprávě za rok 2017.

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 


Vytvořeno: 11. 4. 2018
Poslední aktualizace: 11. 4. 2018 13:09
Autor: