Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 63. schůze rady města

Usnesení 63. schůze rady města 1

konané dne 5. 12. 2016

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

63. schůze rady města konané dne 5. 12. 2016

 

Rada města Přelouče :  

 

  • BERE NA VĚDOMÍ :

 

63/  1   Zápis z jednání osadního výboru Klenovka ze dne 18. 11. 2016.

63/  2   Zápis ze schůze osadního výboru Lohenice ze dne 30. 11. 2016.

63/  3   Výsledky kontrol hospodaření příspěvkových organizací města za období 10 – 12/2015 a 1 – 9/2016 provedených společností AUDIT OBCE s.r.o. na základě pověření zřizovatelem.

63/  4   Přehled žádostí o dotace z rozpočtu města na rok 2017.

 

  • SCHVALUJE :

 

63/  5   Ceník pečovatelských služeb a změnu provozní doby pečovatelské služby s platností od 1. 1. 2017 dle předloženého návrhu.

63/  6   Přijetí finančního účelově určeného daru příspěvkové organizaci Základní škola Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice, a to v hodnotě 15.000 Kč od společnosti Sev.en EC a.s. na realizaci projektu „Nákup sportovních dresů pro reprezentanty 1. stupně ZŠ Smetanova“.

63/  7   Přijetí finančního účelově určeného daru příspěvkové organizaci Základní škola Přelouč, Masarykovo nám. 45, okres Pardubice, a to v hodnotě 5.000 Kč od p. F. K. na doplnění učebních pomůcek pro výpočetní techniku.

63/  8   Dodatek č. 8 smlouvy s dopravcem ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. na provozování městské autobusové dopravy v Přelouči.

63/  9   Uzavření nájemní smlouvy s p. F. K. na byt č. 7 v  Přelouči na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

63/10   Uzavření nájemní smlouvy s p. K. S. na byt č. 2 v  Přelouči na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017.

63/11   Uzavření nájemní smlouvy s p. H. T. na byt č. 9 v  Přelouči na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017.

63/12   Uzavření nájemní smlouvy s p. O. R. na byt č. 8 v  Přelouči na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017.

63/13   Uzavření nájemní smlouvy s p. J. V. na byt č. 5 v Přelouči na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

63/14   Uzavření nájemní smlouvy s p. M. K. na byt č. 14 v  Přelouči na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

63/15   Uzavření nájemní smlouvy s p. I. B. na byt č. 3 v  Přelouči na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017.

63/16   Uzavření nájemní smlouvy s p. K. O. na byt č. 15 v Přelouči na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017.

63/17   Uzavření nájemní smlouvy s p. Z. F. na byt č. 10 v Přelouči od 1. 12. 2016 do 28. 2. 2017.

63/18   Záměr na prodej části pozemku p.č. 250/4 o výměře cca 2 m2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče p. P. T., bytem Pardubice, za cenu minimálně 250 Kč/m2.

63/19   Záměr na směnu pozemků p.č. 1841/19 o výměře 601 m2 a p.č. 1851/4 o výměře 384 m2, oba v k. ú. Přelouč ve vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR za pozemky p.č. 1841/16 o výměře 646 m2, p.č. 1841/17 o výměře 2 m2, p.č. 1841/18 o výměře 64 m2, p.č. 2020/4 o výměře 18 m2 a p.č. 2287 o výměře 220 m2, vše v k. ú. Přelouč ve vlastnictví města Přelouč.

63/20   Pronájem části pozemku p.č. 882/1 a části pozemku p.č. 882/5, oba v k. ú. Přelouč o celkové výměře 83 m2, p. L. T., bytem Přelouč, za roční nájemné 1.660 Kč pro účel využití jako zahrádka.

63/21   Smlouvu o nájmu pozemku uzavřenou mezi městem Přelouč a p. L. T., bytem Přelouč, na pronájem části pozemku p.č. 882/1 a části pozemku p.č. 882/5, oba v k.ú. Přelouč o celkové výměře 83 m2.

63/22   Pronájem části pozemku p.č. 882/1 a části pozemku p.č. 882/5, oba v k.ú. Přelouč o celkové výměře 124 m2, p. Z. H., bytem Přelouč, za roční nájemné 2.480 Kč pro účel využití jako zahrádka.

63/23   Smlouvu o nájmu pozemku uzavřenou mezi městem Přelouč a p. Z. H., bytem Přelouč, na pronájem části pozemku p.č. 882/1 a části pozemku p.č. 882/5, oba v k.ú. Přelouč o celkové výměře 124 m2.

63/24   Pronájem části pozemku p.č. 882/1 a části pozemku p.č. 882/5, oba v k.ú. Přelouč o celkové výměře 92 m2 p. V. M., bytem Přelouč,  za roční nájemné 1.840 Kč pro účel využití jako zahrádka.

63/25   Smlouvu o nájmu pozemku uzavřenou mezi městem Přelouč a p. V. M., bytem Přelouč, na pronájem části pozemku p.č. 882/1 a části pozemku p.č. 882/5, oba v k.ú. Přelouč o celkové výměře 92 m2.

63/26   Pronájem části pozemku p.č. 882/1 a části pozemku  p.č. 882/5, oba v k.ú. Přelouč o celkové výměře 114 m2  p. Z. D., bytem Přelouč, za roční nájemné 2.280 Kč pro účel využití jako zahrádka.

63/27   Smlouvu o nájmu pozemku uzavřenou mezi městem Přelouč a p. Z. D., bytem Přelouč, na pronájem části pozemku p.č. 882/1 a části pozemku p.č. 882/5, oba v k.ú. Přelouč o celkové výměře 114 m2.

63/28   Pronájem části pozemku p.č. 882/1 a části pozemku p.č. 882/5, oba v k.ú. Přelouč o celkové výměře 92 m2, p. G.D., bytem Přelouč, za roční nájemné 1.840 Kč pro účel využití jako zahrádka.

63/29   Smlouvu o nájmu pozemku uzavřenou mezi městem Přelouč a p. G. D., bytem, Přelouč, na pronájem části pozemku p.č. 882/1 a části pozemku p.č. 882/5, oba v k.ú. Přelouč o celkové výměře 92 m2.

63/30   Pronájem části pozemku p.č. 882/1 a části pozemku p.č. 882/5, oba v k.ú. Přelouč o celkové výměře 82 m2 p. M. B., bytem Přelouč, za roční nájemné 1.640 Kč pro účel využití jako zahrádka.

63/31   Smlouvu o nájmu pozemku uzavřenou mezi městem Přelouč a p. M. B., bytem Přelouč, na pronájem části pozemku p.č. 882/1 a části pozemku p.č. 882/5, oba v k.ú. Přelouč o celkové výměře 82 m2.

63/32   Pronájem části pozemku p.č. 882/1 a části pozemku p.č. 882/5, oba v k.ú. Přelouč o celkové výměře 75 m2 p. J. V., bytem Přelouč, za roční nájemné 1.500 Kč pro účel využití jako zahrádka.

63/33   Smlouvu o nájmu pozemku uzavřenou mezi městem Přelouč a p. J. V., bytem Přelouč, na pronájem části pozemku p.č. 882/1 a části pozemku p.č. 882/5, oba v k.ú. Přelouč o celkové výměře 75 m2.

63/34   Pronájem části pozemku p.č. 882/1 v k.ú. Přelouč o výměře 104 m2 p. A. B., bytem Přelouč, za roční nájemné 2.080 Kč pro účel využití jako zahrádka.

63/35   Smlouvu o nájmu pozemku uzavřenou mezi městem Přelouč a p. A. B., bytem Přelouč, na pronájem části pozemku p.č. 882/1 v k.ú. Přelouč o výměře 104 m2.

63/36   Pronájem části pozemku p.č. 882/1 v k.ú. Přelouč o výměře 192 m2 p. R. H., bytem Přelouč, za roční nájemné 3.840 Kč pro účel využití jako zahrádka.

63/37   Smlouvu o nájmu pozemku uzavřenou mezi městem Přelouč a p. R. H. bytem, na pronájem části pozemku p.č. 882/1 v k.ú. Přelouč o výměře 192 m2.

63/38   Pronájem části pozemku p.č. 882/1 a pozemku p.č. 2355, oba v k.ú. Přelouč o celkové výměře 90 m2 p. J. P., bytem Přelouč, za roční nájemné 1.800 Kč pro účel využití jako zahrádka.

63/39   Smlouvu o nájmu pozemku uzavřenou mezi městem Přelouč a p. J. P., bytem Přelouč, na pronájem části pozemku p.č. 882/1 a pozemku p.č. 2355 oba v k.ú. Přelouč o celkové výměře 90 m2.

63/40   Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 395/4, p.č. 402/6 a p.č. 402/29, vše v k.ú. Přelouč.

63/41   Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníků v obci Štěpánov – 2. část – Veřejné osvětlení“ s firmou Mopos Communications, a.s., Rokycanova 2798, 530 02 Pardubice, IČ: 26222396, s navýšením ceny o 10.612 Kč bez DPH.

63/42   Podání žádosti o poskytnutí podpory z Integrovaného regionálního operačního programu  na projekt „Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči“ zprostředkujícímu subjektu ITI (Magistrát města Pardubic) s vazbou na 50. Výzvu ŘO IROP a s vazbou na 1. výzvu nositele ITI.

63/43   Vnitřní předpis č. R 16/2016 „Organizační řád Městského úřadu Přelouč“ s účinností od 1. 1. 2017.

63/44   Návrh programu XIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

  • SOUHLASÍ :

 

63/45   S cenovou nabídkou společnosti IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238/55, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27482782, na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na veřejné části kanalizačních přípojek splaškové kanalizace v místních částech Klenovka a Štěpánov ve výši 2.500 Kč/projekt 1 kanalizační přípojky plus 21% DPH.

63/46   S vyřazením nepotřebného majetku dle předloženého seznamu v pořizovací hodnotě nad 20.000 Kč likvidací.

 

  • DOPORUČUJE :

 

63/47   Zastupitelstvu města schválit a vydat Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

63/48   Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu města pro rok 2016.

63/49   Zastupitelstvu města vzít na vědomí možnosti vyhlášení záměru na propachtování zemědělských pozemků ve vlastnictví města Přelouč.

63/50   Zastupitelstvu města vyhradit si v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích  pravomoc schvalovat  právní jednání v oblasti propachtování zemědělských pozemků města s účinností od 1. 1. 2017.

63/51   Zastupitelstvu města schválit souhlasné prohlášení města Přelouč a Ředitelství silnic a dálnic ČR, kterým se uznává vlastnické právo ČR s příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR k pozemku p.č. 1939/2 v k.ú. Přelouč.

63/52   Zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p.č. 2320 v k.ú. Přelouč z vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Přelouč.

63/53   Zastupitelstvu města schválit smlouvu o bezúplatném převodu majetku uzavřenou mezi ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Přelouč na převod pozemku p.č. 2320 v k.ú. Přelouč.

63/54   Zastupitelstvu města schválit dohodu o ukončení smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřenou mezi městem Přelouč a spoluvlastníky pozemku p.č.st. 1973 v k.ú. Přelouč ze Společenství pro dům č.p. Studentská 1350 – 1352 na prodej části pozemku p.č. 749/3 v k.ú. Přelouč.

 

  • STANOVÍ :

 

63/55   Celkový počet zaměstnanců Městského úřadu Přelouč na 86 ke dni 1. 1. 2017.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 6. 12. 2016 13:25
Datum poslední aktualizace: 1. 1. 2017 5:20
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
slabý déšť 20 °C 8 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 24/11 °C
neděle 16. 6. zataženo 22/13 °C
pondělí 17. 6. skoro jasno 27/13 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi