Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 60. schůze rady města

Usnesení 60. schůze rady města 1

konané dne 24. 10. 2016

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

60. schůze rady města konané dne 24. 10. 2016

 

Rada města Přelouče :  

 

  • BERE NA VĚDOMÍ :

 

60/  1   Zápis ze schůze osadního výboru Mělice ze dne 9. 10. 2016.

 

  • SCHVALUJE :

 

60/  2   Vnitřní směrnici č. SM 14/2016 „Rozpočet a oběh účetních dokladů“.

60/  3   Dodatek č. 4/2016 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu uzavřené mezi městem Přelouč a společností SOP a.s.

60/  4   Změny jízdního řádu linky č. 655101 městské autobusové dopravy v Přelouči s účinností od 11. 12. 2016.

60/  5   Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Realizace projektu EPC v objektech Města Přelouč“.

60/  6   Smlouvu o zajištění plnění povinností na úseku požární ochrany a na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uzavřenou mezi městem Přelouč a p. Milanem Plecháčkem, Bílý Podhořany u Ronova 538 03, IČ: 64818624.

60/  7   Smlouvu o dílo S11/2016 na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na výstavbu splaškové kanalizace v místní části Štěpánov včetně jejího napojení na kanalizační řad Přelouče se společností IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238/55, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27482782, za nabídkovou cenu 439.000 Kč bez DPH, 531.190 Kč včetně 21% DPH.

60/  8   Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníků v obci Štěpánov – 1. část „Chodníky a zpevněné plochy“ s firmou NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s., Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové, IČ: 28812875, s navýšením ceny o 488.415 Kč bez DPH a posunutím termínu ukončení realizace na 12. 12. 2016.

60/  9   Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce fotbalového hřiště a atletické dráhy“ s firmou PROSTAVBY, a. s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ: 27713130, s úpravou termínů realizace v závislosti na termínu přidělení dotace z MŠMT.

60/10   Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie číslo Z_S14_12_8120056979 uzavíranou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, v souvislosti s plánovanou výstavbou parkoviště v Jaselské ulici na pozemku p.č. 382/109 v k. ú. Přelouč.

60/11   Kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a Polabskou lesní s.r.o., na prodej dřevní hmoty z těžby souší v městských lesích v k. ú. Přelouč.

60/12   Smlouvu o právu provést stavbu „Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“ na pozemcích p.č. 215/5 a p.č. 215/6 v k. ú. Klenovka uzavřenou mezi městem Přelouč a p. Petrem Tichým, Klenovka 5, Přelouč, za účelem uložení napájecího kabelu čerpací stanice kanalizace do předmětných pozemků v jeho vlastnictví.

60/13   Dodatek č. 4 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce tribuny fotbalového stadionu – Přelouč“ s firmou MIKOSTAV s.r.o., Klešice 96, 538 03 Heřmanům Městec, IČ: 27464300, s úpravou termínu dokončení realizace stavby.

60/14   Podání žádosti o účelovou dotaci na podporu sociálních služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů na financování nákladů pečovatelské služby v roce 2017.

60/15   Uzavření dodatku č. 2 veřejnoprávní smlouvy č. 1/2011 na úseku evidence obyvatel s obcí Sovolusky, a to od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021.

60/16   Smlouvu o spolupráci mezi obcemi ve formě poskytování pečovatelské služby pro obec Sopřeč s platností od nabytí účinnosti smlouvy.

60/17   Smlouvu o dílo uzavíranou se spol. KING AIR, s.r.o., Na Magistrále 769, 280 02 Kolín II, IČ: 27142914 na zpracování „Plánu prevence kriminality města“ a „Rozšiřujících podmínek a provoz městského kamerového dohlížecího systému“ za cenu 119.100 Kč vč. DPH.

60/18   Návrh programu XII. zasedání zastupitelstva města.

 

  • SOUHLASÍ :

 

60/19   S požadavkem příspěvkové organizace MŠ Kladenská zakoupit Magic Box – interaktivní tabuli v hodnotě 90.930 Kč a průmyslovou pračku se sušičkou v hodnotě 115.000 Kč z fondu investic této příspěvkové organizace.

 

  • JMENUJE :

 

60/20   Komisi pro otevírání obálek se žádostí o účast a hodnocení kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky „Realizace projektu EPC v objektech Města Přelouč“ ve složení Petr Bína (náhradník Ing. Ivana Lejhancová), Vladimír Racek (náhradník Miroslav Manžel).

60/21   Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Realizace projektu EPC v objektech Města Přelouč“ ve složení: Petr Bína (náhradník Vladimír Racek), Miroslav Manžel (náhradník Bc. Pavel Caha) a stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběrová řízení vyhlašovaná radou města Ing. Mgr. Radim Jelínek, Ph.D. (náhradník Václav Nekvapil).

 

  • DELEGUJE :

 

60/22   Jako zástupce zadavatele do komise pro otevírání obálek se žádostí o účast a hodnocení kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky „Realizace projektu EPC v objektech Města Přelouč“ Ing. Vladimíru Henelovou (náhradník Ing. Helena Bellingová) na základě Příkazní smlouvy uzavřené se společností ENVIROS, s.r.o. schválené usnesením rady č. 55/23.

60/23   Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Realizace projektu EPC v objektech Města Přelouč“ Bc. Irenu Burešovou (náhradník Ing. Ivan Moravec) a na základě Příkazní smlouvy uzavřené se společností ENVIROS, s.r.o. schválené usnesením rady č. 55/23 Ing. Vladimíru Henelovou (náhradník Ing. Helena Bellingová).

 

  • DOPORUČUJE :

 

60/24   Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu města pro rok 2016.

60/25   Zastupitelstvu města schválit odkoupení podílu 3/174 pozemku p.č. 930/1 a podílu 3/174 pozemku p.č. 930/2, oba v k. ú. Přelouč, z vlastnictví p. J. L., bytem Přelouč,  za  cenu 10.043 Kč.

60/26   Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 16/60 uzavřenou mezi p. J. L., bytem Přelouč a městem Přelouč na odkoupení podílu 3/174 pozemků p.č. 930/1 a p.č. 930/2, oba v k. ú. Přelouč.

60/27   Zastupitelstvu města schválit odkoupení podílu 3/174 pozemku p.č. 930/1 a podílu 3/174 pozemku p.č. 930/2, oba v k. ú. Přelouč z vlastnictví p. J. K., bytem Přelouč, za cenu 10.043 Kč.

60/28   Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 16/61 uzavřenou mezi p. J. K., bytem Přelouč a městem Přelouč na odkoupení podílu 3/174 pozemků p.č. 930/1 a p.č. 930/2, oba v k. ú. Přelouč.

60/29   Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 130/106 o výměře 46 m2 v k. ú. Štěpánov u Přelouče z vlastnictví společnosti OJGAR, s.r.o., IČ: 27404498 za cenu 8.280 Kč.

60/30   Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu uzavřenou mezi společností OJGAR, s.r.o., IČ: 27404498, se sídlem Křížová 1018/6, 150 00 Praha 5, Smíchov, na odkoupení pozemku p.č. 130/106 v k. ú. Štěpánov u Přelouče.

60/31   Zastupitelstvu města udělit souhlas s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě na odkoupení stavby veřejného osvětlení na pozemku p.č. 778 v k. ú. Přelouč uzavřenou mezi společností BONZO s.r.o., IČ: 60930675 a městem Přelouč.

60/32   Zastupitelstvu města pověřit jednáním s německými soudy ohledně pozemků nutných pro cyklostezku Přelouč – Lhota (dědictví po V. K., zemř. 2016, poslední bydliště Frankfurt nad Mohanem) KVB advokátní kancelář s.r.o., IČ: 01460412, se sídlem Teplého 2786, Pardubice.

60/33   Zastupitelstvu města schválit plnou moc pro KVB advokátní kancelář s.r.o., IČ: 01460412, se sídlem Teplého 2786, Pardubice, pro jednání jménem města Přelouč ohledně pozemků nutných pro cyklostezku Přelouč – Lhota (dědictví po V. K., zemř. 2016, poslední bydliště Frankfurt nad Mohanem).

60/34   Zastupitelstvu města pověřit podpisem plné moci starostku města Bc. Irenu Burešovou.

60/35   Zastupitelstvu města schválit realizaci druhé etapy projektu regenerace panelového sídliště  U Školy  v roce 2017.

60/36   Zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci na II. etapu regenerace panelového sídliště U Školy  v roce 2017 na Ministerstvo pro místní rozvoj.

60/37   Zastupitelstvu města rozhodnout o ukončení veřejnoprávní smlouvy č. D 06/2016 FK Přelouč na 60. ročník celostátního žákovského turnaje v kopané v roce 2016, který se neuspořádal.

60/38   Zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 100.000 Kč FK Přelouč na dopravu mužstev k mistrovským utkáním v rámci kraje, na úhradu nákladů za energie a na úhradu pronájmů kabin rugby klubu a hokejbalistů.

60/39   Zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu č. D40/2016 uzavřenou mezi městem Přelouč a FK Přelouč o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 100.000 Kč.

 

 

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 25. 10. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 1. 2017 6:20
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, středa 24. 4. 2024
slabý déšť 10 °C 3 °C
čtvrtek 25. 4. slabý déšť 10/4 °C
pátek 26. 4. slabý déšť 11/3 °C
sobota 27. 4. slabý déšť 8/6 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi