Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 60. schůze rady města

Usnesení 60. schůze rady města 1

konané dne 24. 10. 2016

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

60. schůze rady města konané dne 24. 10. 2016

 

Rada města Přelouče :  

 

  • BERE NA VĚDOMÍ :

 

60/  1   Zápis ze schůze osadního výboru Mělice ze dne 9. 10. 2016.

 

  • SCHVALUJE :

 

60/  2   Vnitřní směrnici č. SM 14/2016 „Rozpočet a oběh účetních dokladů“.

60/  3   Dodatek č. 4/2016 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu uzavřené mezi městem Přelouč a společností SOP a.s.

60/  4   Změny jízdního řádu linky č. 655101 městské autobusové dopravy v Přelouči s účinností od 11. 12. 2016.

60/  5   Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Realizace projektu EPC v objektech Města Přelouč“.

60/  6   Smlouvu o zajištění plnění povinností na úseku požární ochrany a na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uzavřenou mezi městem Přelouč a p. Milanem Plecháčkem, Bílý Podhořany u Ronova 538 03, IČ: 64818624.

60/  7   Smlouvu o dílo S11/2016 na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na výstavbu splaškové kanalizace v místní části Štěpánov včetně jejího napojení na kanalizační řad Přelouče se společností IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238/55, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27482782, za nabídkovou cenu 439.000 Kč bez DPH, 531.190 Kč včetně 21% DPH.

60/  8   Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníků v obci Štěpánov – 1. část „Chodníky a zpevněné plochy“ s firmou NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s., Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové, IČ: 28812875, s navýšením ceny o 488.415 Kč bez DPH a posunutím termínu ukončení realizace na 12. 12. 2016.

60/  9   Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce fotbalového hřiště a atletické dráhy“ s firmou PROSTAVBY, a. s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ: 27713130, s úpravou termínů realizace v závislosti na termínu přidělení dotace z MŠMT.

60/10   Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie číslo Z_S14_12_8120056979 uzavíranou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, v souvislosti s plánovanou výstavbou parkoviště v Jaselské ulici na pozemku p.č. 382/109 v k. ú. Přelouč.

60/11   Kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a Polabskou lesní s.r.o., na prodej dřevní hmoty z těžby souší v městských lesích v k. ú. Přelouč.

60/12   Smlouvu o právu provést stavbu „Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“ na pozemcích p.č. 215/5 a p.č. 215/6 v k. ú. Klenovka uzavřenou mezi městem Přelouč a p. Petrem Tichým, Klenovka 5, Přelouč, za účelem uložení napájecího kabelu čerpací stanice kanalizace do předmětných pozemků v jeho vlastnictví.

60/13   Dodatek č. 4 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce tribuny fotbalového stadionu – Přelouč“ s firmou MIKOSTAV s.r.o., Klešice 96, 538 03 Heřmanům Městec, IČ: 27464300, s úpravou termínu dokončení realizace stavby.

60/14   Podání žádosti o účelovou dotaci na podporu sociálních služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů na financování nákladů pečovatelské služby v roce 2017.

60/15   Uzavření dodatku č. 2 veřejnoprávní smlouvy č. 1/2011 na úseku evidence obyvatel s obcí Sovolusky, a to od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021.

60/16   Smlouvu o spolupráci mezi obcemi ve formě poskytování pečovatelské služby pro obec Sopřeč s platností od nabytí účinnosti smlouvy.

60/17   Smlouvu o dílo uzavíranou se spol. KING AIR, s.r.o., Na Magistrále 769, 280 02 Kolín II, IČ: 27142914 na zpracování „Plánu prevence kriminality města“ a „Rozšiřujících podmínek a provoz městského kamerového dohlížecího systému“ za cenu 119.100 Kč vč. DPH.

60/18   Návrh programu XII. zasedání zastupitelstva města.

 

  • SOUHLASÍ :

 

60/19   S požadavkem příspěvkové organizace MŠ Kladenská zakoupit Magic Box – interaktivní tabuli v hodnotě 90.930 Kč a průmyslovou pračku se sušičkou v hodnotě 115.000 Kč z fondu investic této příspěvkové organizace.

 

  • JMENUJE :

 

60/20   Komisi pro otevírání obálek se žádostí o účast a hodnocení kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky „Realizace projektu EPC v objektech Města Přelouč“ ve složení Petr Bína (náhradník Ing. Ivana Lejhancová), Vladimír Racek (náhradník Miroslav Manžel).

60/21   Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Realizace projektu EPC v objektech Města Přelouč“ ve složení: Petr Bína (náhradník Vladimír Racek), Miroslav Manžel (náhradník Bc. Pavel Caha) a stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběrová řízení vyhlašovaná radou města Ing. Mgr. Radim Jelínek, Ph.D. (náhradník Václav Nekvapil).

 

  • DELEGUJE :

 

60/22   Jako zástupce zadavatele do komise pro otevírání obálek se žádostí o účast a hodnocení kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky „Realizace projektu EPC v objektech Města Přelouč“ Ing. Vladimíru Henelovou (náhradník Ing. Helena Bellingová) na základě Příkazní smlouvy uzavřené se společností ENVIROS, s.r.o. schválené usnesením rady č. 55/23.

60/23   Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Realizace projektu EPC v objektech Města Přelouč“ Bc. Irenu Burešovou (náhradník Ing. Ivan Moravec) a na základě Příkazní smlouvy uzavřené se společností ENVIROS, s.r.o. schválené usnesením rady č. 55/23 Ing. Vladimíru Henelovou (náhradník Ing. Helena Bellingová).

 

  • DOPORUČUJE :

 

60/24   Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu města pro rok 2016.

60/25   Zastupitelstvu města schválit odkoupení podílu 3/174 pozemku p.č. 930/1 a podílu 3/174 pozemku p.č. 930/2, oba v k. ú. Přelouč, z vlastnictví p. J. L., bytem Přelouč,  za  cenu 10.043 Kč.

60/26   Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 16/60 uzavřenou mezi p. J. L., bytem Přelouč a městem Přelouč na odkoupení podílu 3/174 pozemků p.č. 930/1 a p.č. 930/2, oba v k. ú. Přelouč.

60/27   Zastupitelstvu města schválit odkoupení podílu 3/174 pozemku p.č. 930/1 a podílu 3/174 pozemku p.č. 930/2, oba v k. ú. Přelouč z vlastnictví p. J. K., bytem Přelouč, za cenu 10.043 Kč.

60/28   Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 16/61 uzavřenou mezi p. J. K., bytem Přelouč a městem Přelouč na odkoupení podílu 3/174 pozemků p.č. 930/1 a p.č. 930/2, oba v k. ú. Přelouč.

60/29   Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 130/106 o výměře 46 m2 v k. ú. Štěpánov u Přelouče z vlastnictví společnosti OJGAR, s.r.o., IČ: 27404498 za cenu 8.280 Kč.

60/30   Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu uzavřenou mezi společností OJGAR, s.r.o., IČ: 27404498, se sídlem Křížová 1018/6, 150 00 Praha 5, Smíchov, na odkoupení pozemku p.č. 130/106 v k. ú. Štěpánov u Přelouče.

60/31   Zastupitelstvu města udělit souhlas s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě na odkoupení stavby veřejného osvětlení na pozemku p.č. 778 v k. ú. Přelouč uzavřenou mezi společností BONZO s.r.o., IČ: 60930675 a městem Přelouč.

60/32   Zastupitelstvu města pověřit jednáním s německými soudy ohledně pozemků nutných pro cyklostezku Přelouč – Lhota (dědictví po V. K., zemř. 2016, poslední bydliště Frankfurt nad Mohanem) KVB advokátní kancelář s.r.o., IČ: 01460412, se sídlem Teplého 2786, Pardubice.

60/33   Zastupitelstvu města schválit plnou moc pro KVB advokátní kancelář s.r.o., IČ: 01460412, se sídlem Teplého 2786, Pardubice, pro jednání jménem města Přelouč ohledně pozemků nutných pro cyklostezku Přelouč – Lhota (dědictví po V. K., zemř. 2016, poslední bydliště Frankfurt nad Mohanem).

60/34   Zastupitelstvu města pověřit podpisem plné moci starostku města Bc. Irenu Burešovou.

60/35   Zastupitelstvu města schválit realizaci druhé etapy projektu regenerace panelového sídliště  U Školy  v roce 2017.

60/36   Zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci na II. etapu regenerace panelového sídliště U Školy  v roce 2017 na Ministerstvo pro místní rozvoj.

60/37   Zastupitelstvu města rozhodnout o ukončení veřejnoprávní smlouvy č. D 06/2016 FK Přelouč na 60. ročník celostátního žákovského turnaje v kopané v roce 2016, který se neuspořádal.

60/38   Zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 100.000 Kč FK Přelouč na dopravu mužstev k mistrovským utkáním v rámci kraje, na úhradu nákladů za energie a na úhradu pronájmů kabin rugby klubu a hokejbalistů.

60/39   Zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu č. D40/2016 uzavřenou mezi městem Přelouč a FK Přelouč o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 100.000 Kč.

 

 

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 25. 10. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 1. 2017 6:20
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, čtvrtek 1. 6. 2023
zataženo 22 °C 10 °C
pátek 2. 6. oblačno 20/8 °C
sobota 3. 6. jasno 18/5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi