Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 45. schůze rady města

Usnesení 45. schůze rady města

konané dne 29. 3. 2016

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

45. schůze rady města konané dne 29. 3. 2016

 

Rada města Přelouče :  

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :  

 

45/  1   Zápis z jednání pracovní skupiny pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům konané dne 18. 3. 2016.

45/  2   Zápis z jednání osadního výboru Klenovka ze dne 4. 3. 2016.

45/  3   Zápis ze schůze osadního výboru Lohenice ze dne 10. 3. 2016.

45/  4   Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise ze dne 21. 3. 2016.

45/  5   Zápis ze schůze školské a kulturní komise ze dne 7. 3. 2016.

45/  6   Zápis ze schůze komise pro rozvoj města ze dne 21. 3. 2016.

45/  7   Návrh občanů města na udělení ocenění Čestný občan města a Osobnost města Přelouče in memoriam p. Miloši Stantejskému.

45/  8   Zápis z jednání Řídící a monitorovací komise pro realizaci strategického plánu města Přelouč ze dne 22. 3. 2016.

 

  1. ROZHODUJE :

 

45/  9   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 10.000 Kč  SK SKI Přelouč, z.s. na nákup pohonných hmot pro člun vodního lyžování.

 

  1. SCHVALUJE :  

 

45/10   Nákup vysoušecího zařízení ED 50 BA pro potřebu Jednotky sboru dobrovolných hasičů Přelouč v ceně 22.930 Kč.

45/11   Vzorovou smlouvu o výpůjčce vysoušecího zařízení ED 50 BA.

45/12   Kupní smlouvu na nákup osobního automobilu pro potřeby Pečovatelské služby uzavřenou mezi městem Přelouč a společností Louda Auto a.s., Choťánky 166, Poděbrady 290 01, IČ: 46358714 za celkovou cenu 229.950 Kč vč. DPH.

45/13   Účetní závěrky za rok 2015 příspěvkových organizací Technických služeb města Přelouče, Kulturního a informačního centra města Přelouče, Městské knihovny Přelouč, MŠ Kladenská, MŠ Za Fontánou, ZŠ Masarykovo náměstí, ZŠ Smetanova, ZUŠ Přelouč, Školní jídelny Přelouč a Domu dětí a mládeže Přelouč.

45/14   Podání žádosti o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí (výzva č. 35) na projekt „Analýza odtokových poměrů včetně studie proveditelnosti protipovodňových opatření v Přelouči“.

45/15   Podání žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (výzva č. 14 – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání) na projekt „Dostavba mateřské školy Za Fontánou v Přelouči“.

45/16   Záměr na prodej části pozemku p.č. 609/1 v k.ú. Lohenice u Přelouče o výměře cca 45 m2 p. E.B., bytem Přelouč, p. J. M., bytem Lázně Bohdaneč, p. E. N. bytem Iža, Slovenská republika a p. J. Ž., bytem Levice, Slovenská republika, za cenu minimálně 209,- Kč/m2.

45/17   Záměr na prodej části pozemku p.č. 609/1 v k. ú. Lohenice u Přelouče o výměře cca 35 m2 manželům Š. bytem Praha, za cenu minimálně 209,- Kč/m2.

45/18   Záměr na prodej části pozemku p.č. 609/1 v k.ú. Lohenice u Přelouče o výměře cca 40 m2 p. F. Č., bytem Přelouč, za cenu minimálně 209,- Kč/m2.

45/19   Záměr na prodej části pozemku p.č. 609/1 v k. ú. Lohenice u Přelouče o výměře cca 80 m2 p. J.P., bytem Přelouč za cenu minimálně 209,- Kč/m2.

45/20   Záměr na prodej části pozemku p.č. 609/9 v k. ú. Lohenice u Přelouče o výměře cca 40 m2 p. V. Š., bytem Praha, za cenu minimálně 209,-Kč/m2.

45/21   Záměr na prodej pozemku p.č. 52/3 v k. ú. Lohenice u Přelouče o výměře 35 m2 Ing. T. F., bytem a Ing. M. S., bytem Praha, za cenu minimálně 7.330 Kč.

45/22   Záměr na směnu částí pozemků p.č.st. 47 a p.č. 21 o výměře cca 28 m2 ve vlastnictví Mgr. M.L., bytem Pardubice, za část pozemku p.č. 609/9 o výměře cca 25 m2 ve vlastnictví města Přelouč s tím, že rozdíl v cenách pozemků bude doplacen ve výši dle znaleckého posudku.

45/23   Záměr na směnu částí pozemku p.č.st. 15/3 o výměře cca 14 m2 ve vlastnictví J. J., bytem Přelouč za části pozemků p.č.st. 640, p.č. 581/5 a p.č. 581/4 o výměře cca 75 m2 ve vlastnictví města Přelouč s tím, že rozdíl v cenách pozemků bude doplacen ve výši dle znaleckého posudku.

45/24   Záměr na směnu části pozemku p.č.st. 59 o výměře cca 25 m2 ve spoluvlastnictví R. D., bytem Přelouč, R. P., bytem Přelouč a Z. Z., Přelouč, za část pozemku p.č. 587/4 o výměře cca 58 m2 ve vlastnictví města Přelouč s tím, že rozdíl v cenách pozemků bude doplacen ve výši dle znaleckého posudku.

45/25   Záměr na prodej pozemku p.č.st. 133 v k. ú. Lohenice u Přelouče o výměře 13 m2 p. Z. Z., bytem Přelouč, za cenu minimálně 2.720 Kč.

45/26   Záměr na prodej pozemků p.č.st. 256/3 o výměře 62 m2, p.č. 863/3 o výměře 85 m2, p.č. 1781/27 o výměře 295 m2 a p.č. 2323 o výměře 101 m2, vše v k. ú. Přelouč, manželům P. a D. V., bytem Přelouč za cenu minimálně 206.000 Kč z důvodu zajištění přístupu k jejich nemovitostem.

45/27   Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a RWE GasNet, s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 1817/7 a p.č. 1817/9 v k. ú. Přelouč.

45/28   Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě č.j. E791-V-97/2016 uzavřenou mezi městem Přelouč a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 382/109 v k. ú. Přelouč.

45/29   Záměr na propachtování dále uvedených pozemků společnosti Zemědělské a obchodní družstvo „Bratranců Veverkových“ Živanice, IČ: 00127876: p.č. 458/23 o výměře 482 m2 v k.ú. Valy nad Labem z pachtovné ve výši minimálně 2.580 Kč/ha/rok, podíl ½ p.č. 360/4 o celkové výměře 215 m2 v k. ú. Lohenice u Přelouči za pachtovné ve výši minimálně 2.754 Kč/ha/rok.

45/30   Záměr na propachtování dále uvedených pozemků společnosti LIPONOVA, a.s., IČ: 25282778: p.č. 262 o výměře 2.057 m2 v k. ú. Poběžovice u Přelouče za pachtovné ve výši minimálně 2.928 Kč/ha/rok, p.č. 1813/3 o výměře 277 m2 v k. ú. Přelouč za pachtovné ve výši minimálně 3.546 Kč/ha/rok,  p.č. 91/65 o výměře 986 m2, p.č. 91/113 o výměře 1.381 m2, p.č. 108/17 o výměře 2.603 m2, vše v k. ú. Tupesy u Přelouče, za pachtovné ve výši minimálně 3.369 Kč/ha/rok.

45/31   Záměr na propachtování dále uvedených pozemků soukromému zemědělci Jiřímu Čermákovi, IČ:41237064: p.č. 582/7 o výměře 154 m2, p.č. 603/1 o výměře 1.882 m2, vše v k.ú. Lhota pod Přeloučí za pachtovné ve výši minimálně 2.910 Kč/ha/rok, p.č. 1403/10 o výměře 108 m2, podíl 1/7 p.č. 1586/10 o celkové výměře 151 m2, p.č. 1819 o výměře 585 m2, p.č. 1820/2 o výměře 479 m2, vše v k.ú. Přelouč za pachtovné ve výši minimálně 3.546 Kč/ha/rok, p.č. 91/13 o výměře 258 m2 v k.ú. Škudly za pachtovné ve výši minimálně 2.277 Kč/ha/rok.

45/32   Záměr na propachtování dále uvedených pozemků společnosti Farma Čermákovi s.r.o., IČ: 03304566: p.č. 64/3 o výměře 882 m2, p.č. 273/4 o výměře 82 m2, p.č. 277/1 o výměře 80 m2, p.č. 277/6 o výměře 16 m2, vše v k.ú. Lhota pod Přeloučí za pachtovné ve výši minimálně 2.910 Kč/ha/rok, podíl 18/54 p.č. 1083/4 o celkové výměře 273 m2, p.č. 1403/6 o výměře 149 m2, p.č. 1749/8 o výměře 320 m2, p.č. 1847/31 o výměře 233 m2, podíl 7/8 p.č. 1764/1 o celkové výměře 29.759 m2, vše v k.ú. Přelouč za pachtovné ve výši minimálně 3.546 Kč/ha/rok, p.č. 118 o výměře 3 200 m2, podíl 2/13 p.č. 124/18 o celkové výměře 952 m2, vše v k.ú. Štěpánov u Přelouče za pachtovné ve výši minimálně 3.624 Kč/ha/rok.

45/33   Záměr na propachtování dále uvedených pozemků společnosti AGRO ZIPAL s.r.o.,IČ: 2594869: podíl 2/3 p.č. 393/2 o celkové výměře 316 m2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí za pachtovné ve výši minimálně 2.910 Kč/ha/rok, p.č. 345/1 o výměře 4 513 m2, podíl ½ p.č. 345/4 o celkové výměře 43 m2, p.č. 916/105 o výměře 286 m2, p.č. 917/23 o výměře 1 850 m2, podíl 6/174 p.č. 930/4  o celkové výměře 861 m2, podíl 18/54 p.č. 1124/2 o celkové výměře 315 m2, p.č. 1195/9 o výměře 46 m2, p.č. 1195/11 o výměře 73 m2, p.č. 1205/2 o výměře 226 m2, p.č. 1820/1 o výměře 968 m2, p.č. 1864/25 o výměře 247 m2, vše v k.ú. Přelouč za pachtovné ve výši minimálně 3.546 Kč/ha/rok, p.č. 130/83 o výměře 8 494 m2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče za pachtovné ve výši minimálně 3.624 Kč/ha/rok, p.č. 250/1 o výměře 1 318 m2 v k.ú. Škudly za pachtovné ve výši minimálně 2.277 Kč/ha/rok.

45/34   Záměr na propachtování dále uvedených pozemků společnosti Agro Choltice spol. s r.o. IČ: 28847652: p.č. 456 o výměře 14 757 m2, p.č. 491/8 o výměře 2 032 m2, podíl 2/30 p.č. 808/4 o celkové výměře  7 213 m2, p.č. 1804/3 o výměře 2 032 m2, vše v k.ú. Přelouč za pachtovné ve výši minimálně 3.546 Kč/ha/rok, p.č. 81/3 o výměře 1 039 m2, p.č. 83 o výměře 4 028 m2, p.č. 130/79 o výměře 5 058 m2, p.č. 183/1 o výměře 410 m2, p.č. 183/2 o výměře 94 m2, p.č. 186/2 o výměře 352 m2, p.č. 202/25 o  výměře 1 538 m2, podíl 8/21 p.č. 202/35 o celkové výměře 2 375 m2, vše v k.ú. Štěpánov u Přelouče za pachtovné ve výši minimálně 3.624 Kč/ha/rok.

45/35   Záměr na propachtování dále uvedených pozemků soukromému zemědělci Františku Kmentovi, IČ: 46492135: p.č. 1024/2 o výměře 58 m2, p.č. 1024/5 o výměře 51 m2, p.č. 1024/7 o výměře 54 m2, p.č. 1078/4 o výměře 98 m2, p.č. 1104/5 o výměře 7 m2, p.č. 1104/7 o výměře 79 m2, p.č. 1864/42 o výměře 95 m2, p.č. 1864/46 o výměře 445 m2, p.č. 1864/58 o výměře 89 m2, vše v k.ú. Přelouč za pachtovné ve výši minimálně 3.546 Kč/ha/rok.

45/36   Záměr na propachtování dále uvedených pozemků společnosti AGROS-Kojice, spol. s r.o., IČ: 49815768: část p.č. 1651/5 o výměře 288 m2, p.č. 1651/6 o výměře 39 961 m2, p.č. 1671/2 o výměře 6.246 m2, p.č. 1671/3 o výměře 84 m2, vše v k.ú. Přelouč za pachtovné ve výši minimálně 3.546 Kč/ha/rok.

45/37   Záměr na propachtování dále uvedených pozemků společnosti Zemědělské družstvo Libčany, IČ: 00123498: část (1/2 výměry) p.č. 64/1, parcela zjednodušené evidence, o výměře 14 207,5 m2, p.č. 75/4 o výměře 329 m2, p.č. 252/9, parcela zjednodušené evidence, o výměře 301 m2, vše v k.ú. Štěpánov u Přelouče za pachtovné ve výši minimálně 3.624 Kč/ha/rok.

45/38   Záměr na propachtování dále uvedených pozemků společnosti TAGPEL s.r.o., IČ: 27521681: p.č. 55/14, parcela zjednodušené evidence, o výměře 963 m2, část (1/2 výměry) p.č. 64/1, parcela zjednodušené evidence, o výměře 14 207,5 m2, část (1/2 výměry) p.č. 64/3, parcela zjednodušené evidence, o výměře 1 276 m2, p.č. 252/10, parcela zjednodušené evidence, o výměře 32 m2, vše v k.ú. Štěpánov u Přelouče za pachtovné ve výši minimálně 3.624 Kč/ha/rok.

45/39   Záměr na propachtování dále uvedených pozemků soukromému zemědělci Vladimíru Malému, IČ: 14548836: p.č. 75/6 o výměře 667 m2 v k. ú. Lohenice u Přelouče za pachtovné ve výši minimálně 2.754 Kč/ha/rok.

45/40   Záměr na propachtování dále uvedených pozemků p.č. 349/1 o výměře 2 415 m2 v k.ú. Přelouč za pachtovné ve výši minimálně 3.546 Kč/ha/rok a p.č. 171/13 o výměře 4 177 m2 v k.ú. Klenovka za pachtovné ve výši minimálně 2.610 Kč/ha/rok.

45/41   Záměr na změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 5. 12. 2001 mezi městem Přelouč a Výrobním a obchodním družstvem Lhota pod Přeloučí. Smlouva bude upravena podle NOZ (zemědělský pacht), bude převeden nájem na spol. na AGRO ZIPAL s.r.o, IČ: 25948695, se sídlem B. V. Kunětické 2569, Pardubice, jakožto právního nástupce Výrobního a obchodního družstva Lhota pod Přeloučí a bude zvýšeno pachtovné.

45/42   Záměr na změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 10. 10. 2001 mezi městem Přelouč a Jiřím Čermákem, IČ: 41237064, Lhota 74, Přelouč, nájemní smlouvy uzavřené dne 22. 5. 2002 mezi městem Přelouč a Jiřím Čermákem, IČ: 41237064, Lhota 74, Přelouč a nájemní smlouvy uzavřené dne 3. 8. 2008 mezi městem Přelouč a Jiřím Čermákem, IČ: 41237064, Lhota 74, Přelouč. Stávající 3 smlouvy budou nahrazeny jednou smlouvou, která bude upravena podle NOZ (zemědělský pacht) a bude zvýšeno pachtovné.

45/43   Záměr na změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 29. 1. 2003 mezi městem Přelouč a Zemědělským a obchodním družstvem „Bratranců Veverkových“ Živanice, IČ: 00127876, se sídlem Živanice 106, Živanice. Smlouva bude upravena podle NOZ (zemědělský pacht), bude zvýšeno pachtovné.

45/44   Záměr na změnu pachtovní smlouvy uzavřené dne 14. 1. 2014 mezi městem Přelouč a společností LIPONOVA, a.s., IČ: 25282788, se sídlem Lipoltice 104, Lipoltice. Bude zvýšeno pachtovné.

45/45   Nájemní smlouvu na pronájem pozemku p.č. 81/21 v k.ú. Zdechovice uzavřenou mezi městem Přelouč a obcí Zdechovice.

45/46   Pronájem bytu č. 17 o vel. 1+kk v domě s chráněnými byty v ul. Sluneční, Přelouč, p.I.  H., trvale bytem Přelouč s platností od 1. 4. 2016 na dobu neurčitou.

45/47   Pronájem bytu č. 3 v ul. Jana Dítěte, , o vel. 2+kk o výměře 54,91 m2 nezl. D. V., trvale bytem Sopřeč, zastoupen zák. zástupcem p. M. V., trvale bytem Sopřeč s platností od 1. 4. 2016 na dobu určitou 1 rok.

45/48   Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb pro pečovatelskou službu ze dne 25. 1. 2010 uzavřené mezi městem Přelouč a Restaurací U Jiřího, Masarykovo nám. 24, Přelouč s platností od 1. 4. 2016.

45/49   Dohodu o narovnání s p. Vladimírem Malým, IČ: 14548836, Dukelské náměstí 269, Přelouč ohledně vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemku ve vlastnictví města ve výši 47,- Kč.

45/50   Výplatu odměn členům Komise k projednávání přestupků města Přelouč za rok 2015 dle předloženého návrhu.

45/51   Výplatu odměn členům Řídící a monitorovací komise pro realizaci strategického plánu města Přelouč za rok 2015 dle předloženého návrhu.

45/52   Záměr na směnu podílu ½ pozemku p.č. 2301/22 o výměře 474 m2, odděleného z pozemku p.č. 1231 v k. ú. Přelouč za pozemky p.č. 587 o výměře 1 478 m2, p.č. 212/10 o výměře 697 m2, p.č. 586 o výměře 1 392 m2, p.č. 581 o výměře 2 395 m2, p.č. 431 o výměře 565 m2, p.č. 433/1 o výměře 597 m2, p.č. 408/9 o výměře 2 726 m2, p.č. 408/11 o výměře 172 m2, p.č. 433/3 o výměře 907 m2, p.č. 365/5 o výměře 1 487 m2, p.č. 82/15 o výměře 336 m2, p.č. 194/16 o výměře 63 m2, p.č. 152/1 o výměře 395 m2, p.č. 599 o výměře 488 m2 a p.č. 212/17 o výměře 216 m2, vše v k.ú. Lhota pod Přeloučí, ve vlastnictví města s tím, že rozdíl v cenách pozemků bude doplacen ve výši dle znaleckého posudku.

45/53   Záměr na směnu pozemku p.č. 515/2 o výměře 314 m2 odděleného z pozemků p.č. 515 a 533 v k.ú. Lhota pod Přeloučí, za pozemky p.č. 228/3 o výměře 5 873 m2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí, p.č. 1833 o výměře 1 759 m2 a p.č. 1749/6 o výměře 7 932 m2, oba v k.ú. Přelouč, ve vlastnictví města s tím, že rozdíl v cenách pozemků bude doplacen ve výši dle znaleckého posudku.

 

  1. SOUHLASÍ : 

 

45/54   Aby si spolek ABUS Přelouč, z.s. zřídil sídlo v objektu č.p. 845 (parcela st.č. 820) v ul. Kladenská, Přelouč.

45/55   S pořízením malého vícemístného komunálního vozidla – sklápěče, celkové hmotnosti do 2,0 t pro potřeby správy pohřebiště a údržby zeleně v pořizovací ceně do 700.000 Kč vč. DPH z investičního fondu organizace Technické služby města Přelouče.

 

  1. DOPORUČUJE : 

 

45/56   Zastupitelstvu města schválit změnu č. 3 zřizovací listiny Základní školy Přelouč, Smetanova 1509.

45/57   Zastupitelstvu města schválit změnu č. 2 zřizovací listiny Domu dětí a mládeže Přelouč.

45/58   Zastupitelstvu města schválit změnu č. 3 zřizovací listiny mateřské školy Přelouč, Za Fontánou 935.

45/59   Zastupitelstvu města schválit prohlášení o uznání vlastnictví pozemku, jehož předmětem je uznání vlastnického práva manželů B., bytem Přelouč, k pozemku p.č. 4/32 v k. ú. Mělice.

45/60   Jednat s Mgr. P. P. o narovnání vlastnických vztahů k pozemku p.č. 1932/7 v 

k. ú. Přelouč a nabídnout odkoupení pozemku za cenu stanovenou znaleckým posudkem.

45/61   Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 2292/2 o výměře 17 m2 odděleného z pozemku p.č. 2292 v k.ú. Přelouč z vlastnictví p. J. D., bytem Přelouč za cenu 4.250 Kč.

45/62   Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 16/21 uzavřenou mezi p. J. D., bytem Přelouč a městem Přelouč na odkoupení pozemku p.č. 2292/2 v k. ú. Přelouč.

45/63   Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 893/7 o výměře 24 m2 odděleného z pozemku p.č. 893/2 v k.ú. Přelouč z vlastnictví p. J. D., bytem Přelouč a p. J. D., bytem Přelouč, za cenu 6.000 Kč.

45/64   Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 16/22 uzavřenou mezi p. J. D., bytem Přelouč, p. J. D., bytem Přelouč a městem Přelouč na odkoupení pozemku p.č. 893/7 v k. ú. Přelouč.

45/65   Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemků p.č. 2353 o výměře 63 m2 a p.č. 2354 o výměře 32 m2 oddělených z pozemku p.č.st. 849/1 v k.ú. Přelouč a pozemku p.č. 907/25 o výměře 112 m2 z vlastnictví p. J. D., bytem Přelouč, Ing. Z. L., bytem Přelouč a p. L. V., bytem Stěžery, za cenu 51.750 Kč.

45/66   Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 16/23 uzavřenou mezi p. J. D., bytem Přelouč, Ing. Z. L., bytem Přelouč, p. L. V., bytem Stěžery a městem Přelouč na odkoupení pozemků p.č. 2353,  p.č. 2354 a p.č. 907/25, vše v k.ú. Přelouč.

45/67   Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu uzavřenou mezi Východočeskými energetickými závody, státní podnik v likvidaci, a městem Přelouč na odkoupení pozemku p.č. 2012/3 o výměře 63 m2 v k.ú. Přelouč.

45/68   Zastupitelstvu města schválit odkoupení podílu ½ pozemku p.č. 2301/6 o výměře 153 m2, odděleného z pozemku p.č. 1319/1 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví paní B. Ž., bytem Hořice, za cenu 13 426,- Kč.

45/69    Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 16/13, uzavřenou mezi paní B. Ž., bytem Hořice a městem Přelouč, na odkoupení podílu ½ pozemku p.č. 2301/6 v k.ú. Přelouč.

45/70   Zastupitelstvu města schválit odkoupení podílu ½ pozemku p.č. 2301/6 o výměře 153 m2,  odděleného z pozemku p.č. 1319/1 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví Ing. V. D., bytem Chýně, za cenu 13 426,- Kč.

45/71   Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 16/119, uzavřenou mezi Ing. V. D., bytem Chýně a městem Přelouč, na odkoupení podílu ½ pozemku p.č. 2301/6 v k.ú. Přelouč.

45/72  Zastupitelstvu města schválit odkoupení podílu ½ pozemku p.č. 2301/8 o výměře 16 m2, odděleného z pozemku p.č. 1321/2 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví pana M.J., bytem Přelouč, za cenu 1 404,- Kč.

45/73   Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 16/12, uzavřenou mezi panem M. J., bytem Přelouč, a městem Přelouč, na odkoupení podílu ½ pozemku p.č. 2301/8 v k.ú. Přelouč.

45/74  Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 751/25 o výměře 53 m2, odděleného z pozemku p.č. 751/9 v k.ú. Přelouč, pozemku p.č. 751/27 o výměře 47 m2, odděleného z pozemku p.č. 751/12, pozemku p.č. 758/9 o výměře 530 m2, odděleného z pozemku p.č. 758/4 a pozemku p.č. 1812/28 o výměře 47 m2, odděleného z pozemku p.č. 1812/10, vše v k.ú. Přelouč, z vlastnictví pana V. S., bytem Sopřeč, za cenu 170 000,- Kč.

45/75  Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 16/07, uzavřenou mezi panem V. S., bytem Sopřeč  a městem Přelouč, na odkoupení pozemků p.č. 751/25, p.č. 751/27, p.č. 758/9 a p.č. 1812/28, vše v  k.ú. Přelouč.

45/76  Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 752/12 o výměře 327 m2, odděleného z pozemku p.č. 752/11 v k.ú. Přelouč, podílu ½ pozemku p.č. 753/7 o výměře 216 m2, odděleného z pozemku p.č. 753/3 v k.ú. Přelouč a podílu ½  pozemku p.č. 1814/3 o výměře 13 m2, odděleného z pozemku p.č. 1814/1 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví Ing. V.N., bytem Praha, za cenu 110 375,- Kč.

45/77  Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 16/16, uzavřenou mezi Ing. V. N., bytem, Praha a městem Přelouč, na odkoupení pozemku p.č. 752/12, podílu ½ pozemku p.č. 753/7 a podílu ½ pozemku p.č. 1814/3, vše v  k.ú. Přelouč.

45/78  Zastupitelstvu města schválit odkoupení podílu ½ pozemku p.č. 753/7 o výměře 216 m2, odděleného z pozemku p.č. 753/3 v k.ú. Přelouč a podílu ½  pozemku p.č. 1814/3 o výměře 13 m2, odděleného z pozemku p.č. 1814/1 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví PhDr. J. L., bytem Praha, za cenu 28 625,- Kč.

45/79  Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 16/15, uzavřenou mezi PhDr. J. L., bytem Praha a městem Přelouč, na odkoupení podílu ½ pozemku p.č. 753/7 a podílu ½ pozemku p.č. 1814/3, oba v  k.ú. Přelouč.

45/80  Zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p.č. 1453/10 o výměře 13 m2,  odděleného z pozemku p.č. 1453/2 na základě geometrického plánu č. 2037-87/2013 a p.č. 1456/18 o výměře 37 m2, odděleného z pozemku p.č. 1453/2 na základě geometrického plánu č. 2037-87/2013, z vlastnictví ČR – Státní pozemkový úřad do vlastnictví města.

 

  1. ODVOLÁVÁ :

 

45/81   Na vlastní žádost z funkce člena bezpečnostní a dopravní komise Mgr. Jiřího Zimu.

 

  1. UKLÁDÁ :

 

45/82   Tajemnici MěÚ prověřit vlastnictví pozemků u č.p. 557 a předložit návrh na zřízení pietního místa v návaznosti na připravovanou rekonstrukci ul. Stantejského.

 

  1. RUŠÍ :  

 

45/83   Usnesení rady města č. 43/27 ze dne 29. 2. 2016 (schválení neadresného záměru na propachtování zemědělských pozemků).

45/84   Usnesení rady města č. 42/7 ze dne 18. 2. 2016 ve věci souhlasu s nákupem použitého nakladače pro potřeby technických služeb.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 31. 3. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 30. 12. 2016 5:18
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
2
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
2
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 20. 4. 2024
slabý déšť 6 °C 0 °C
neděle 21. 4. mírné sněžení 8/-2 °C
pondělí 22. 4. zataženo 8/0 °C
úterý 23. 4. zataženo 12/3 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi