Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 44. schůze rady města

Usnesení 44. schůze rady města

konané dne 14. 3. 2016

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

44. schůze rady města konané dne 14. 3. 2016

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

44/  1   Zápis ze schůze osadního výboru Mělice ze dne 27. 2. 2016.

44/  2   Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 2. 3. 2016.

44/  3   Záměr realizace Programu dlouhodobé primární prevence pro žáky přeloučských základních škol.

44/  4   Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 13. 3. 2016.

44/  5   Zápis z jednání sportovní komise ze dne 7. 3. 2016.

 

 1. ZŘIZUJE :

 

44/  6   Pracovní místo referent územního plánu v odboru stavebním Městského úřadu Přelouč.

 

 1. SCHVALUJE :  

 

44/  7   Záměr na směnu pozemků p. č. 4/33 o výměře 19 m2 a p. č. 4/35 o výměře 75 m2 vzniklého na základě geometrického plánu z původního pozemku p. č. 4/35 a části p. č. 4/3, vše v k. ú. Mělice ve vlastnictví města Přelouč za pozemek p. č. 4/39 o výměře 2 m2 ve vlastnictví p. L. V., bytem Přelouč, s tím, že rozdíl v cenách pozemků bude doplacen ve výši dle znaleckého posudku.

44/  8   Záměr na prodej pozemku p. č. 4/37 o výměře 23 m2 vzniklého na základě geometrického plánu z původních pozemků p. č. 4/37, p. č. 4/36 a částí p. č. 4/3 a p. č. 246/2, vše v k. ú. Mělice p. Č. D., bytem Přelouč, za cenu minimálně 4.816 Kč.

44/  9   Záměr na prodej pozemku p. č. 18/2 v k. ú. Mělice o výměře cca 183 m2 p. M.M., bytem Přelouč, za cenu minimálně 20.000 Kč.

44/10   Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi městem Přelouč a Svazem tělesně postižených v České republice z. s., místní organizace Přelouč, na výpůjčku prostor v budově č. p. 25 na Masarykově náměstí v Přelouči.

44/11   Dohodu o narovnání se ZD Libčany, IČ: 00123498, se sídlem Libčany 320, Libčany, ohledně vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemků ve vlastnictví města ve výši 6.299 Kč.

44/12   Záměr na pronájem prostor k podnikání – skladu v budově č. p. 17 v Lohenicích – p. Tomáši Černíkovi, IČ: 74217143, za cenu 150 Kč/m2 ročně.

44/13   Záměr na pronájem malé zasedací místnosti č. 3.17 v budově č. p. 1665 v ul. Československé armády v Přelouči Generálnímu finančnímu ředitelství, Lazarská 15/7, Praha 1, od 1. 5. 2016 ve dnech pondělí a středa za cenu 2.000 Kč/měsíc na dobu neurčitou.

44/14   Záměr na pronájem části pozemku p.č. 66/1 v k. ú. Lohenice u Přelouče p. M. V., bytem Mělice, za účelem zajištění parkování vozidel návštěvníků mělicko-lohenických písníků na dobu určitou od 15. 5. 2016 do 15. 9. 2016 za cenu 10.000 Kč.

44/15   Změnu č. 8 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 25. 11. 2004 mezi městem Přelouč a Kulturním a informačním centrem města Přelouče, kterou se upravuje hodnota objektu č. p. 687 v Přelouči, budovy městského kina, jehož rekonstrukcí došlo ke zhodnocení objektu.

44/16   Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč, manželi K.,  bytem Pardubice a současnými vlastníky pozemku p. č. 600/1 v k.ú. Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k části pozemku p. č. 541/7 v k. ú. Přelouč, za účelem zajištění přístupu na budoucí pozemek p. č. 600/2 vzniklý oddělením z pozemku p. č. 600/1 v k. ú. Přelouč.

44/17   Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb pro pečovatelskou službu ze dne 2. 2. 2015 uzavřenou mezi městem Přelouč a Školní jídelnou Přelouč, Obránců míru 1025, okres Pardubice, s platností od 1. 4. 2016.

44/18   Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9, v ul. Za Fontánou v Přelouči s p. H. T. na dobu určitou od 1. 3. 2016 do 31. 5. 2016.

44/19   Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v ul. Jana Dítěte v Přelouči s p. J. B. na dobu určitou od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2021.

44/20   Uzavření nájemní smlouvy na byt v č. p. 1338 v ul. Sportovní v Přelouči s manželi O. a A. E. na dobu určitou od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017.

44/21   Přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č. p. 433 v ul. Za Fontánou v Přelouči p. O. R. na dobu určitou od 1. 4. 2016 do 31. 8. 2016.

44/22   Přílohu č. 3 „Organizační struktura městského úřadu“ vnitřního předpisu R10/2014 „Organizační řád Městského úřadu Přelouč“.

44/23   Podání žádosti o zvýšení kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává Základní škola Přelouč Smetanova 1509, okres Pardubice, ze 120 žáků na 150 žáků s účinností od 1. 9. 2016.

44/24   Poskytnout dotaci Junáku – Český skaut, středisku Přelouč, z.s. na úhradu energií a nákup stanů ve výši 50.0000 Kč schválené zastupitelstvem města.

 

 1. ROZHODUJE :

 

44/25   Neuplatňovat zvýšení nájemného z nebytových prostor a pozemků o míru inflace za rok 2015 z důvodu její nízké výše  0,3%.

44/26  O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 10.000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Mělice na dopravu na soutěže a výstavy, na ceny a odměny pro soutěžící a schvaluje podstatné náležitosti smlouvy.

44/27   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 20.000 Kč Hasičskému sboru ČHJ v Přelouči na pořádání soustředění mladých hasičů Zderaz a dopravu na soutěže a schvaluje podstatné náležitosti smlouvy.

44/28   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 5.000 Kč Auto-Moto veteráni, spolku Přelouč na úhradu energií a nákup cen pro účastníky 9. ročníku Rallye Železné hory a schvaluje podstatné náležitosti smlouvy.

44/29   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 5.000 Kč Potravinové bance Pardubice, z.s. na potravinové balíčky a na náklady na dopravu a schvaluje podstatné náležitosti smlouvy.

44/30   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 10.000 Kč Klubu umění – Art club z.s. Přelouč  na úhradu nájemného, sochařský workshop a pořádání akcí v Přelouči a schvaluje podstatné náležitosti smlouvy.

44/31   Neposkytnout dotaci z rozpočtu města na rok 2016 Pěveckému sboru Josef Bohuslav Foerster Přelouč z důvodu nesplnění podmínek vyplývajících z „Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města“.

44/32   Neposkytnout dotaci z rozpočtu města na rok 2016 NK Klondajku Klenovka – B. V. z důvodu nesplnění podmínek vyplývajících z „Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města“.

44/33   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 Českému svazu chovatelů, z. o. Přelouč ve výši 8.000 Kč na nákup čestných cen, nákup krmítek a klecí a startovné na soutěže v králičím hopu a schvaluje podstatné náležitosti smlouvy.

 

 1. SOUHLASÍ :  

 

44/34   S úhradou nákladů na prodloužení autobusové linky 650620, spoj č. 8 z Mělic a Lohenic na zastávku Přelouč, Masarykovo náměstí.

44/35   S provedením těžby dřeva v lesním porostu 5 F12 v k. ú. Štěpánov u Přelouče dle návrhu odborného lesního hospodáře města.

44/36   S tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi určil za osobu užívající byt za účelem bydlení v ubytovně JOVA, Dukelské nám. 1513, 535 01 Přelouč p. R. P., trvale bytem Přelouč.

 

 1. PŘIJÍMÁ :  

 

44/37   Cenovou nabídku společnosti KING AIR s.r.o., Na Magistrále 769, Kolín na zpracování Plánu prevence kriminality města dle metodiky Ministerstva vnitra ČR.

44/38   Nabídku č.j. 2016/328 Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje, nám Republiky 12, 530 21 Pardubice na zpracování žádosti o dotaci v rámci 35. výzvy Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zpracování studie odtokových poměrů v Přelouči“.

 

 

 1. DOPORUČUJE : 

 

44/39   Zastupitelstvu města zařadit do úpravy rozpočtu města pro rok 2016 částku ve výši 5.000 Kč na úhradu nákladů na prodloužení autobusové linky 65020, spoj č. 8.

44/40   Zastupitelstvu města zamítnout žádost manželů H. o odkup částí pozemků p. č. 152/4, p. č. 300/2 a p. č. 1891, vše v k. ú. Přelouč.

44/41   Zastupitelstvu města schválit smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi společností TERECO, společnost s ručením omezeným, a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č.st. 289/3 v k. ú. Přelouč ve prospěch města z důvodu uložení elektroměrového rozvaděče a připojovacího kabelu do zdiva budovy č. p. 863, která je součástí tohoto pozemku, pro městský kamerový dohlížecí systém na Dukelském náměstí a přilehlých komunikacích, který bude budován v rámci přestupního terminálu.

 

 1. POVĚŘUJE :

 

44/42   Bc. Irenu Burešovou, starostku města Přelouče, k uzavření smlouvy s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje na zpracování žádosti o dotaci na projekt „Zpracování Studie odtokových poměrů v Přelouči“ v souladu s nabídkou č.j. 2016/328

 

 1. STANOVÍ :   

 

44/43   Počet zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu Přelouč na 86.

           

 1. NESOUHLASÍ : 

 

44/44   S tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi určil za osobu užívající byt za účelem bydlení v ubytovně Kalich, Jaselská 1755, 535 01 Přelouč p. Ing. V. M., trvale bytem Mutěnice. Orgánu samosprávy nesmí být o posuzované osobě poskytnuty bližší informace o jejích sociálních poměrech. Posuzovaná osoba není občanem města Přelouče a orgán samosprávy není proto schopen objektivně posoudit oprávněnost výplaty doplatku na bydlení.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 16. 3. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 30. 12. 2016 5:34
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Bookstart

Počasí

dnes, neděle 28. 5. 2023
jasno 20 °C 6 °C
pondělí 29. 5. jasno 21/7 °C
úterý 30. 5. jasno 21/9 °C
středa 31. 5. jasno 16/7 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi