Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 41. schůze rady města

Usnesení 41. schůze rady města

konané dne 8. 2. 2016

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

41. schůze rady města konané dne 8. 2. 2016

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

41/  1   Informaci oddělení pohledávek a přestupků Městského úřadu Přelouč o odpisu nedobytnýchpohledávek za daňové dlužníky ve smyslu § 158 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, tedy pohledávek vzniklých nezaplacením pokut na základě rozhodnutí na úseku dopravních přestupků a rozhodnutích vydaných městskou policií v letech 2006 – 2012.

41/  2   Zápis z jednání osadního výboru Klenovka ze dne 22. 1. 2016.

41/  3   Zápis ze schůze osadního výboru Mělice ze dne 30. 1. 2016.

41/  4   Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 5. 2. 2016.

41/  5   Ústní informaci k záměru rekonstrukce č.p. 27 na Masarykově náměstí v Přelouči.

 

 1. SCHVALUJE :   

 

41/  6   Jízdní řád linky č. 655101 provozované jako městská autobusová doprava v Přelouči s platností od 28. 2. 2016.

41/  7   Závazné ukazatele plánu příspěvkových organizací na rok 2016.

41/  8   Plán odpisů příspěvkových organizací na rok 2016.

41/  9   Podstatné náležitosti smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 20.000 Kč pro Farní sbor Českobratrské církve evangelické Přelouč  na opravy kostela.

41/10   Podstatné náležitosti smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 25.000 Kč pro Volant, o.p.s. na nájemné užívaných prostor.

41/11   Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení  práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p. č. 541/9, p. č. 1809/2 a p. č. 1809/4, vše v k. ú. Přelouč.

41/12   Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a p. J. F., bytem  Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p. č. 1264/9 a p. č. 1301/5, oba v k. ú. Přelouč.

41/13   Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a Českou republikou – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a RWE GasNet, s.r.o. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p. č. 396/38 v k. ú. Přelouč.

41/14   Pravidla pro pacht a nájem pozemků ve vlastnictví města s účinností od 9. 2. 2016.

41/15   Smlouvu o výpůjčce budovy č. p. 1610, která je součástí pozemku p. č. st. 914 a části pozemku p. č. 223, vše v k. ú. Přelouč, uzavřenou mezi městem Přelouč a SK Kuželky Přelouč, z.s., IČ: 48157465.

41/16   Změnu č. 7 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 25. 11. 2004 mezi městem Přelouč a Kulturním a informačním centrem města Přelouče, kterou se upravuje výše záloh na dodávku tepla.

41/17   Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v budově č. p. 1340 v Přelouči uzavřené mezi městem Přelouč a Hanou Hlavatou, bytem  Přelouč, IČ: 12960502, Martinou Beňadíkovou, bytem Řečany nad Labem, IČ: 70168831, Lenkou Pokornou, bytem Chvaletice, IČ: 73589373 a Ditou Svobodovou, bytem Břehy, IČ: 04592611, kterým se upravuje výše záloh na dodávku tepla.

41/18   Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Rekonstrukce fotbalového hřiště a atletické dráhy“.

41/19   Podání žádosti o poskytnutí dotace ze Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie pro rok 2016 (program EFEKT 2016) na aktivitu E.2 „Posouzení vhodnosti energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC“.

41/20   Smlouvu o spolupráci mezi obcemi ve formě poskytování pečovatelské služby pro obec Kladruby nad Labem s platností od nabytí účinnosti smlouvy.

41/21   Výplatu odměn členům Komise sportovní, Komise místní samosprávy Štěpánov, Komise sociálně zdravotní, Komise místní samosprávy Tupesy, Komise bezpečnostní a dopravní, Komise Sboru pro občanské záležitosti a Komise školské a kulturní dle předloženého návrhu.

41/22   Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č. p. 433 v ul. Za Fontánou v Přelouči s p. T.Š. a  p. Z.F. na dobu určitou od 1. 3. 2016 do 31. 5. 2016 s podmínkou splácení dluhu vůči městu minimální částkou 1.000 Kč/měsíc.

41/23   Návrh programu VIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

 1. ROZHODUJE :  

 

41/24   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 10.000 Kč a schvaluje podstatné náležitosti smlouvy  pro Laxus o.s. Nymburk na úhradu výdajů souvisejících s poskytováním terénních služeb na katastru města.

41/25   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 5.000 Kč a schvaluje podstatné náležitosti smlouvy Oblastní charitě Červený Kostelec - středisku Domov sv. Josefa v Žirči na úhradu části nákladů souvisejících s poskytováním služeb pacientům města s roztroušenou sklerózou.

41/26   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 5.000 Kč a schvaluje podstatné náležitosti smlouvy pro Klub aktivních seniorů Přelouč z. s. na dopravu na akce a na materiál pro tvořivou činnost.

41/27   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 10.000 Kč a schvaluje podstatné náležitosti smlouvy pro Péči o duševní zdraví, z.s. Pardubice na podporu celoročního provozu sociálních služeb duševně nemocným spoluobčanům města.

41/28   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 10.000 Kč a schvaluje podstatné náležitosti smlouvy pro Spolek Vrbová stáj z.s. na úhradu krmiva a veterinární péči.

41/29   O neposkytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 Rytmusu Východní Čechy, o.p.s. Chrudim z důvodu, že město podporuje činnost společnosti poskytnutím bezplatného užívání  prostor města.

 

 1. UDĚLUJE VÝJIMKU :  

 

41/30   Z obecně závazné vyhlášky č. 10/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství pro SRPŠ při Gymnáziu a Středním odborném učilišti Přelouč na den 6. 3. 2016 v době od 02.00 do 03.00 hodin za účelem konání maturitního plesu.

41/31   Z obecně závazné vyhlášky č. 10/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany zeleně a čistoty veřejných prostranství pro HC Jestřábi Přelouč na den 14. 2. 2016 v době od 02.00 do 03.00 hodin za účelem konání hokejbalového banketu.

41/32   Z obecně závazné vyhlášky č. 10/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství pro SDH Lohenice na den 13. 2. 2016 v době od 02.00 do 03.00 hodin za účelem konání plesu.

 

 1. JMENUJE :

 

41/33   Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce fotbalového hřiště a atletické dráhy“ ve složení: Pavel Caha (náhradník Ing. Blanka Stradiotová), Miroslav Manžel (náhradník Ing. Iva Lehárová), Hana Mencová (náhradník Vlastimil Černý), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběrová řízení vyhlašovaná radou města Ing. Mgr. Radim Jelínek, Ph.D. (náhradník Václav Nekvapil).

41/34   Nové členy povodňové komise města Přelouč:

 • p. Leoše Slavíka, DiS. – velitele Městské policie Přelouč,
 • p. Matěje Havrdu, DiS. – vedoucího střediska Přelouč, Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.

 

 1. DELEGUJE : 

 

41/35   Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce fotbalového hřiště a atletické dráhy“ p. Ing. Ivana Moravce  (náhradník Ing. Pavel Hrdý).

 

 1. POVĚŘUJE : 

 

41/36   Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce fotbalového hřiště a atletické dráhy“ otevíráním obálek s nabídkami uchazečů.

41/37   Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce fotbalového hřiště a atletické dráhy“ schvalování rozpočtových změn při realizaci veřejné zakázky.

 

 1. ODVOLÁVÁ :

41/38   Bc. Radka Hrdého z funkce člena povodňové komise města Přelouč.

 

 1. DOPORUČUJE :  

 

41/39   Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu města pro rok 2016.

41/40   Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p. č. 2301/14 o výměře 382 m2 odděleného z pozemku p. č. 1241 v k.ú. Přelouč z vlastnictví p. A. Č., bytem Vrdy, p. F. I., bytem TČáslav a p. J. I., bytem Vrdy, za cenu 67.041 Kč.

41/41   Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 16/09 uzavřenou mezi p. A. Č. bytem Vrdy, p. F. I. bytem Čáslav, p. J. I. bytem Vrdy a městem Přelouč na odkoupení pozemku p. č. 2301/14 v k. ú. Přelouč.

41/42   Zastupitelstvu města schválit odkoupení podílu ½ pozemku p. č. 549/3 o výměře 374 m2 odděleného z pozemku p. č. 549/2 v k. ú. Lhota pod Přeloučí z vlastnictví p. L. H., bytem Nové Město, za cenu 32.820 Kč.

41/43   Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 16/03 uzavřenou mezi p. L.H., bytem Nové Město a městem Přelouč na odkoupení podílu ½ pozemku p. č.   549/3 v k. ú. Lhota pod Přeloučí.

41/44   Zastupitelstvu města schválit odkoupení podílu ¼ pozemku p. č. 100 o výměře 60 m2 v k. ú. Přelouč z vlastnictví p. A.D., bytem Rosice, za cenu 3.750 Kč dle znaleckého posudku.

41/45   Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 16/10 uzavřenou mezi p. A.D., bytem Rosice a městem Přelouč na odkoupení podílu ¼ pozemku p. č. 100 v k. ú. Přelouč.

41/46   Zastupitelstvu města zrušit usnesení IV. zasedání zastupitelstva města ze dne 30. 6. 2015, odst. II, body 13) a 14) (schválení odkoupení pozemku p. č. 476/2 v k. ú. Lhota pod Přeloučí od  p. S. K.).

41/47   Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p. č. 476/4 o výměře 6 m2 odděleného z pozemku p. č. 476 a pozemku p. č. 470/15 o výměře 7 m2 odděleného z pozemku p.č. 471/5, vše v k. ú. Lhota pod Přeloučí, z vlastnictví p. S. K., bytem Přelouč, za cenu 2.249 Kč.

41/48   Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 16/08 uzavřenou mezi p. S. K., bytem Přelouč a městem Přelouč, na odkoupení pozemků p. č.  476/4 a p. č. 470/15, oba v k. ú. Lhota pod Přeloučí.

41/49   Zastupitelstvu města stanovit s účinností od 1. 3. 2016 měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města takto:

 • členovi rady města                                  2.036 Kč

 • předsedovi výboru/komise                       1.663 Kč

 • členovi zastupitelstva                                703 Kč

41/50   Zastupitelstvu města stanovit měsíční odměnu předsedům komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města, s účinností od 1. 3. 2016 ve výši 1.663 Kč.

41/51   Zastupitelstvu města stanovit, že výše měsíční odměny fyzickým osobám bude vyplácena ve výši souhrnu (součtu) odměn za jednotlivé vykovávané funkce.

41/52   Zastupitelstvu města neuznat nárok žalobkyně Římskokatolické farnosti Přelouč ohledně určení vlastnického práva k pozemkům p. č. 316/1 a 316/3, vše v k. ú. Přelouč.

41/53   Zastupitelstvu města pověřit Mgr. Veroniku Dofkovou, zaměstnankyni Městského úřadu Přelouč, zařazenou do odboru Kancelář tajemníka, k zastupování města a činění všech potřebných právních jednání před soudy ČR v soudním sporu s Římskokatolickou farností Přelouč, vedeném u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 16 C 125/2015.

 

 1. ŽÁDÁ :

41/54   Předsedy komisí místní samosprávy a osadních výborů o vypracování  Zprávy o činnosti za rok 2015 v termínu do 29. 2. 2016.

 

 1. RUŠÍ :

41/55   Funkci zapisovatele v povodňové komisi města Přelouč.

 

 1. NESOUHLASÍ :  

41/56   S tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi určil za osobu užívající byt za účelem bydlení v ubytovně JOVA, Dukelské náměstí 1513, 535 01 Přelouč p. P. I., trvale bytem Starý Mateřov. Orgánu samosprávy nesmí být o posuzované osobě poskytnuty bližší informace o jejích sociálních poměrech. Posuzovaná osoba není občanem města Přelouče a orgán samosprávy není proto schopen objektivně posoudit oprávněnost výplaty doplatku na bydlení.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

Datum vložení: 10. 2. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 1. 2017 3:18
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
zataženo 29 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C
čtvrtek 20. 6. jasno 27/15 °C
pátek 21. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi