Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.
 • MěÚ oznamuje že dne 5.12.2023 bude oddělení matriky uzavřeno.

Usnesení 9. schůze rady města

konané dne 2. 2. 2015

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

9. schůze rady města konané dne 2. 2. 2015

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

9/  1 Zprávu o návrhu pořízení monitorovacích GPS jednotek pro jednotlivá vozidla Technických služeb města Přelouče předloženou zastupiteli města.

9/  2 Zápis z jednání sportovní komise ze dne 21. 1. 2015.

 

 1. ZŘIZUJE :  

 

9/  3 Komise místní samosprávy Štěpánov a Tupesy.

 

 1. SCHVALUJE :  

 

9/  4 Dodatek č. 1 smlouvy o využití podzemního vedení uzavřené dne 1. 1. 2013 mezi městem Přelouč a společností Tlapnet s.r.o.

9/  5 Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi městem Přelouč a společností Rytmus Chrudim, o.p.s. na výpůjčku prostor v budově č.p. 25 na Masarykově náměstí v Přelouči.

9/  6 Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi městem Přelouč a Svazem tělesně postižených, o.s., místní organizace Přelouč, na výpůjčku prostor v budově č.p. 25 na Masarykově náměstí v Přelouči.

9/  7 Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi městem Přelouč a Klubem aktivní senior Přelouč, z.s., na výpůjčku prostor v budově č.p. 25 na Masarykově náměstí v Přelouči.

9/  8 Smlouvu o právu provedení – opravy stavby uzavřenou mezi ČEZ Energo, s.r.o. a městem Přelouč na právo města Přelouč provést stavbu na části pozemku ČEZ Energo, s.r.o. p.č. st. 1418/2 v k.ú. Přelouč.

9/   9 Smlouvu o provedení stavby a souhlas se stavbou uzavřenou mezi městem Přelouč a J. H. a Ing. H. M. na právo provést stavbu na pozemku města p.č. 209  v k.ú. Tupesy u Přelouče.

9/10 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřenou mezi městem Přelouč a Telefónica Czech Republic, a.s., na zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku p.č. 447/4 v k.ú. Přelouč.

9/11 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi manželi B., oba bytem Klenovka, Přelouč a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 13/8 a p.č.st. 61 v k.ú. Klenovka ve prospěch města.

9/12 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi p. M. V. a p. L. V., oba bytem Klenovka, Přelouč a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 13/7 v k.ú. Klenovka, ve prospěch města.

9/13 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi p. P. V. a p. K. V., oba bytem Klenovka, Přelouč a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 13/6 v k.ú. Klenovka, ve prospěch města.

9/14 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi p. M. P., bytem Dobroutov a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 13/5 v k.ú. Klenovka, ve prospěch města.

9/15 Smlouvu  o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi p. V. V., bytem Klenovka, Přelouč a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 13/4 v k.ú. Klenovka, ve prospěch města.

9/16 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi manželi V., oba bytem Klenovka, Přelouč a městem Přelouč na zřízení práva  odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 13/13 a pč. 13/15 v k.ú. Klenovka, ve prospěch města.

9/17 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 749/3 v k.ú. Přelouč.

9/18 Poskytnutí dotace pro Junák – svaz skautů a skautek, středisko Přelouč ve výši 50.000 Kč na úhradu provozních nákladů spojených s činností žadatele v roce 2015.

9/19 Poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč pro Rodinné centrum Sluníčko Přelouč na úhradu energií v roce 2015.

9/20 Poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč pro Římskokatolickou farnost na opravy kostelů v roce 2015.

9/21 Poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč pro Českobratrskou církev evangelickou na opravu kostela v roce 2015.

9/22 Poskytnutí dotace pro VOLANT o.p.s. Přelouč ve výši 25.000 Kč na úhradu nákladů spojených s činností žadatele v roce 2015.

9/23 Vzorovou smlouvu na poskytování dotací  z rozpočtu města. 

9/24 Podání žádosti o změnu kapacity Mateřské školy Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice v nejbližším možném termínu - mateřská škola ze 75 dětí na 52 dětí a školní jídelna z 82 stravovaných na 52 stravovaných.

9/25 Smlouvu o spolupráci mezi obcemi ve formě poskytování pečovatelské služby pro městys Choltice s platností od nabytí účinnosti smlouvy.

9/26 Smlouvu o spolupráci mezi obcemi ve formě poskytování pečovatelské služby pro obec Semín s platností od nabytí účinnosti smlouvy.

9/27 Smlouvu o poskytování služeb mezi Školní jídelnou Přelouč a Městem Přelouč.

9/28 Statut a jednací řád sociálně zdravotní komise.

9/29 Příspěvek ve výši 5.000 Kč občanskému sdružení Auto – Moto veteráni Přelouč na nákup cen pro účastníky 8. Ročníku Rallye Železné hory.

9/30 Příspěvek ve výši 20.000 Kč ČHJ Hasičskému sboru Přelouč na výdaje související s činností hasičské mládeže v roce 2015 (doprava na soutěže, pořádání dětského letního tábora Zderaz 2015).

9/31 Příspěvek ve výši 10.000 Kč SDH Mělice a okrsku č. 14 SDH na výdaje související s výstavou hasičské techniky v Přibyslavi a Pardubicích (Aviatická pouť), účast na soutěžích v roce 2015,na pořádání 7. ročníku soutěže historických koňských stříkaček v Mělicích a na činnosti SDH okrsek č. 14 v roce 2015.

9/32 Dotaci ve výši 10.000 Kč Klubu českých turistů Přelouč na úhradu energií v sídle organizace, Hlávkova 1658, Přelouč.

9/33 Dotaci ve výši 5.000 Kč Oblastní charitě Nové Hrady u Skutče na náklady související s poskytováním potravinové pomoci přeloučským rodinám v roce 2015.

9/34 Příspěvek ve výši 5.000 Kč místní organizaci Svazu tělesně postižených Přelouč na činnost organizace v roce 2015 (rekondiční, lázeňské a kulturní aktivity).

9/35 Příspěvek ve výši 10.000 Kč Oblastní charitě Červený Kostelec, středisko Domov sv. Josefa v Žirči na úhradu části nákladů souvisejících s poskytnutím specializované rehabilitace, komplexní zdravotní a sociální péče těžce nemocným občanům města.

9/36 Příspěvek ve výši 10.000 Kč občanskému sdružení Laxus Nymburk na výdaje související s poskytováním terénních služeb na katastru města v roce 2015 drogově závislým.

9/37 Přílohu č. 3 „Struktura městského úřadu Organizačního řádu 10/2014“ s účinností od 1. 2. 2015.

9/38 Uzavření nájemní smlouvy s p. E. N. na byt č. 13 v ul. za Fontánou v Přelouči na dobu určitou od 1. 2. 2015 do 31. 5. 2015.

9/39 Uzavření nájemní smlouvy s p. J. M. na byt č. 6 v ul- Za Fontánou v Přelouči na dobu určitou od 1. 2. 2015 do 30. 6. 2015.

9/40 Uzavření nájemní smlouvy s p. V. R. na byt č. 15 v ul. Za Fontánou v Přelouči na dobu určitou od 1. 2. 2015 do 28. 2. 2015.

9/41 Podání žádosti o grant ve výši 40.000 Kč z Programu podpory hudebních aktivit v Pardubickém kraji na rok 2015 na projekt Polanského Přelouč pořádaného Základní uměleckou školou Přelouč.

9/42 Návrh programu II. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

9/43 V rámci rozsahu stanoveného zastupitelstvem města rozpočtové opatření č. VII rozpočtu města pro rok 2014.

 

 1. UDĚLUJE VÝJIMKU :

 

9/44 Z počtu členů Komise místní samosprávy Štěpánov, kde při volbě obdrželi kandidáti na 5. a 6. pořadí shodný počet preferenčních hlasů a celkový počet členů komise bude 6.

 

 1. SOUHLASÍ :

 

9/45 Aby si Sbor dobrovolných hasičů Mělice zřídil sídlo a doručovací adresu v objektu č.p. 23 v Mělicích.

 

 1. DOPORUČUJE :

 

9/46 Zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci ředitele Technických služeb města Přelouče o vývoji provozního příspěvku organizace v letech 2011 -  2015.

9/47 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. I rozpočtu města pro rok 2015.

9/48 Zastupitelstvu města vydat územní plán Přelouč formou „Opatření obecné povahy číslo OOP 1/2015“ na základě ověření, že územní plán není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu.

9/49 Zastupitelstvu města rozhodnout o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu Přelouč tak, jak je uvedeno v odůvodnění „Opatření obecné povahy číslo OOP 1/2015“.

9/50 Zastupitelstvu města vzít na vědomí vyhodnocení vlivů územního plánu Přelouče na udržitelný rozvoj území a vyhodnocení stanovisek a připomínek k územnímu plánu Přelouč.

9/51 Zastupitelstvu města vzít na vědomí  rozpočtové opatření č. VII rozpočtu města pro rok 2014.

9/52 Zastupitelstvu města schválit záměr na prodej části pozemku p.č. 1781/6 v k.ú. Přelouč o výměře cca 12 m2 za cenu dle  znaleckého posudku p. R. H., Lohenice, Přelouč.

9/53 Zastupitelstvu města schválit odkoupení podílu ½ pozemku p.č. 2301/17 o výměře 493 m2, odděleného z pozemku p.č. 1235 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p. J. T., bytem Káranice, za cenu 43.261 Kč.

9/54 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 15/05 uzavřenou mezi p. J.T., bytem Káranice a městem Přelouč na odkoupení podílu ½ pozemku p.č. 2301/17 v k.ú. Přelouč.

9/55 Zastupitelstvu města schválit odkoupení dílu „b“ pozemku p.č. 856/5 v k. ú. Přelouč o výměře 20  m2 a dílu „c“ pozemku p.č. 856/6 v k.ú. Přelouč o výměře 42 m2 z vlastnictví MUDr. H. H., bytem Přelovice, za cenu 15.500 Kč.

9/56 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 15/04 uzavřenou mezi MUDr. H. H., bytem Přelovice a městem Přelouč na odkoupení dílu „b“ pozemku p.č. 856/5 a dílu „c“ pozemku p.č. 856/6, oba v k.ú. Přelouč.

9/57 Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 4/16 v k.ú. Mělice o výměře 120 m2 od p. J.K., bytem Husníkova, Praha 5, p. J.L., bytem Kameničná, p. M. P., bytem Chalabalova, Praha 5 a Ing. M.Ř., bytem Na  Čihadle, Praha 6, za cenu 25.200 Kč.

9/58 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 15/07 uzavřenou mezi p. J.K, bytem Husníkova, Praha 5, p. J. L., bytem Kameničná, p. M. P, bytem Chalabalova, Praha 5 a Ing. M. Ř., bytem Na Čihadle, Praha 6, na odkoupení pozemku p.č. 4/16 v k.ú. Mělice.

9/59 Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 769/12 o výměře 9 m2, odděleného z pozemku p.č. 769/3 v k.ú. Přelouč od p. A. B. a p. M. B., oba bytem K. Čapka, Přelouč, za cenu 2.250 Kč.

9/60 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 15/08 uzavřenou mezi p. A. B., a p. M. B., oba bytem K. Čapka, Přelouč a městem Přelouč na odkoupení pozemku p.č.  769/12 v k.ú. Přelouč.

9/61 Odkoupení pozemků p.č. 773/1 o výměře 1 281 m2, p.č. 763/3 o výměře 109 m2 a p.č. 751/22 o výměře 109 m2, vše v k.ú.  Přelouč z vlastnictví p. T. N., bytem Raabova, Pardubice, za cenu 599.600 Kč.

9/62 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 15/09 uzavřenou mezi p. T. N., bytem Raabova, Pardubice a městem Přelouč na odkoupení pozemků p.č. 773/1, p.č. 763/3 a p.č. 751/22, vše v k.ú. Přelouč.

9/63 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 15/01 uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi T., oba bytem Klenovka, Přelouč, na odprodej pozemku p.č. 242/1 v k.ú. Klenovka a pozemku p.č. 225/8 v k.ú. Štěpánov u Přelouče (za podmínky vydání nového územního plánu města Přelouče).

9/64 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 15/02 uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi L. O., bytem Opočinek, Pardubice a S. O., bytem Klenovka na prodej pozemku p.č. 225/7 v k.ú. Štěpánov u Přelouče (za podmínky vydání nového územního plánu města Přelouče).

9/65 Zastupitelstvu města vyjádřit souhlas s nabytím nemovitosti – přístavbou  Mateřské školy Přelouč, Za Fontánou  935, přístavbou  dvou tříd ke stávající budově a zvětšením rozlohy školní zahrady pomocí výstavby opěrných zdí, vše dle návrhu Ing. arch. Pavla Maléře,CSc.

9/66 Zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace v roce 2015 pro Rugby Club Přelouč ve výši 100.000 Kč na úhradu cestovních výdajů na zápasy, na údržbu hřiště a na dopravu a ubytování na sportovním soustředění.

9/67 Zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace v roce 2015 pro Basketbalový klub Přelouč ve výši 100.000 Kč na úhradu pronájmu sportovní haly, na úhradu nákladů za rozhodčí a na úhradu cestovních výdajů na zápasy.

9/68 Zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace v roce 2015 pro Orel jednota Přelouč, oddíl florbalu ve výši 100.000 Kč na úhradu pronájmu sportovní haly a na úhradu cestovních výdajů na zápasy.

9/69 Zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace v roce 2015 pro HC Jestřábi Přelouč ve výši 100.000 Kč na úhradu cestovních výdajů na zápasy a na úhradu nákladů pro rozhodčí.

9/70 Zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace v roce 2015 pro Fotbalový klub Přelouč ve výši 180.000 Kč na úhradu spotřeby energií (plyn, voda elektřina), na údržbu hřišť a tribuny a na úhradu cestovních výdajů na zápasy.

9/71 Zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace v roce 2015 pro Fotbalový klub Přelouč ve výši 100.000 Kč na pořádání 59. ročníku celostátního žákovského turnaje v kopané.

9/72 Zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace v roce 2015 pro TJ Sokol Přelouč ve výši 300.000 Kč na úhradu spotřeby energií (plyn, elektřina, vodné stočné).

9/73 Zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace v roce 2015 pro Charitu Přelouč ve výši 100.000Kč na úhradu nákladů na službu Podpora rodiny, přičemž osobní náklady mohou tvořit maximálně 80% poskytnuté dotace.

9/74 Zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace v roce 2015 pro Charitu Přelouč ve výši 120.000 Kč na úhradu nákladů pro materiálové vybavení a činnost dětí charitního nízkoprahového centra JAKUB KLUB, tj. hry, trička a barvy na textil, knížky, výtvarné potřeby, sportovní vybavení, výukové PC programy, výdaje na výlety s dětmi – doprava, vstupné, pojištění, spotřebu energií a osobní náklady, přičemž osobní náklady mohou tvořit maximálně 30% poskytnuté dotace.

9/75 Zastupitelstvu města schválit vzorovou smlouvu na poskytování dotací nad 50.000 Kč z rozpočtu města.

9/76 Zastupitelstvu města určit v souladu s výsledkem voleb dne 23. 1. 2015 p. Koubu Aleše, Kopeckého Jaroslava, Šedivou Lucii, Šedivého Petra, Vojtíška Lubomíra, Vokála Miroslava a Pejřilovou Janu členy Osadního výboru Mělice.

9/77 Zastupitelstvu města určit p. Koubu Aleše předsedou Osadního výboru Mělice.

9/78 Zastupitelstvu města určit v souladu s výsledkem voleb dne 23. 1. 2015 p. Štolpu Zbyňka, Hutlu Radka, Koubka Rostislava, Moravce Miroslava, Doležala Miroslava, Salfického Romana a Cápayovou Kateřinu členy Osadního výboru Lohenice.

9/79 Zastupitelstvu města určit v souladu s výsledkem voleb dne 23. 1. 2015 p. Zemana Lukáše, Zieglera Stanislava, Dolečka Ivo, Pavlase Jiřího, Veselého Pavla, Švába Miroslava a Vachka  Michala členy Osadního výboru Klenovka.

9/80 Zastupitelstvu města stanovit postup při výplatě osobám za jejich výkon funkce člena komise rady, výboru zastupitelstva a zvláštního orgánu města s účinností od 1. 1. 2015 takto:

 1. výše odměny za výkon funkcí členům komisí, výboru a zvláštního orgánu města bude vyplácena 1x ročně po uplynutí předcházejícího kalendářního roku,
 2. o konkrétní výši odměny vyplácené osobě za výkon funkce člena výboru zastupitelstva rozhodne zastupitelstvo města na základě návrhu předloženého předsedou výboru,
 3. o konkrétní výši odměny vyplácené osobě za výkon funkce člena komise a zvláštního orgánu města rozhodne rada města na základě návrhu předloženého předsedou komise/zvláštního orgánu města,
 4. návrh výplaty odměn vypracovaný předsedou komise/výboru/zvláštního orgánu města bude vycházet z limitní částky určené k přerozdělení mezi členy řízené komise/výboru/zvláštního orgánu města,
 5. limitní částka určená k přerozdělení mezi členy výboru/komise/zvláštního orgánu bude vypočtena jako součin počtu členů komise a částky 2.400 Kč/rok v případě komise SPOZ a zvláštního orgánu města (komise k projednávání přestupků) nebo částky 1.200 Kč/rok v případě všech ostatních komisí rady a výborů zastupitelstva města.

9/81 Zastupitelstvu zřídit Osadní výbory Lohenice, Mělice a Klenovka.

9/82 Zastupitelstvu města navrhnout p. Jaroslava Kocourka, vedoucího Provozu vodovodů a kanalizací Přelouč, jako zástupce města Přelouč do představenstva spol. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

9/83 Zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování příspěvku na provoz Domova u fontány Přelouč v roce 2015.

9/84 Zastupitelstvu města vzít na vědomí možnost předkládání podkladů k jednání zastupitelstva města v elektronické podobě.

9/85 Zastupitelstvu města rozhodnout o zřízení přístupových práv do elektronického úložiště pro zastupitele města.

 

 1. JMENUJE :  

 

9/86 V souladu s výsledkem voleb p. Ludmilu Turynovou, ing. Svobodu Jiřího, Bartoše Štěpána, Šebestiána Miloše, Koženého Václava a Odvárku Františka členy Komise místní samosprávy Štěpánov.

9/87 Ludmilu Turynovou předsedkyní  Komise místní samosprávy Štěpánov.

9/88 V souladu s výsledkem voleb p. Starou Hanu, Šturmu Michala, Šurkalu Petra, Ing. Dvořáka Pavla a Malíkovou Zdeňku členy Komise místní samosprávy Tupesy.

9/89 Petra Šurkalu  předsedou Komise místní samosprávy Tupesy.

 

 1. PROHLAŠUJE : 

 

9/90 Neplatnost volby do Komise místní samosprávy Lhota – Škudly dne 23. 1. 2015 z důvodu, že volby se nezúčastnilo stanovené minimální procento oprávněných voličů.

 

 1. ŽÁDÁ :  

 

9/91 Předsedy komisí a výborů (uplynulé volební období) předložit radě města v termínu do 28. 2. 2015 návrh výše odměn k výplatě pro jednotlivé členy komise/výboru v rámci stanoveného limitu za jejich práce v roce 2014:

 • Komise SPOZ, předseda Jaroslav Jarolím, limit odměn k rozdělení 19.200 Kč,
 • Komise přestupková, předsedkyně Marie Pálová, limit odměn k rozdělení 9.600 Kč,
 • Komise školská a kulturní, předsedkyně Mgr. Jelínková Věra, limit odměn k rozdělení 9.600 Kč,
 • Komise sportovní, předseda Ing. Pavel Hrdý, limit odměn k rozdělení 8.400 Kč,
 • Komise bezpečnostní a dopravní, předseda Mgr. Petr Veselý, limit odměn k rozdělení 6.000 Kč,
 • Komise pro rozvoj města, předseda Mgr.  Lubor Pacák, limit odměn k rozdělení 6.000 Kč,
 • Komise sociálně zdravotní, předseda MVDr. Zdeněk Zeman, limit odměn k rozdělení 9.600 Kč,
 • Komise místní samosprávy Štěpánov, předsedkyně Ludmila Turynová, limit odměn k rozdělení 4.800 Kč,
 • Komise místní samosprávy Tupesy, předseda Petr Šurkala, limit odměn k rozdělení 4.800 Kč,
 • Komise místní samosprávy Lhota – Škudly, předsedkyně Mgr. Šárka Junasová, limit odměn k rozdělení 4.800 Kč,
 • Finanční výbor, předseda RSDr. Jaroslav Čapský, limit odměn k rozdělení 4.800 Kč,
 • Kontrolní výbor, předseda Martin Macháček, limit odměn k rozdělení 4.800 Kč,
 • Majetkový výbor, předseda MVDr. Pavel Jadrníček, limit odměn k rozdělení 4.800 Kč,
 • Osadní výbor Lohenice, předseda Zbyněk Štolpa, limit odměn k rozdělení 7.200 Kč,
 • Osadní výbor Mělice, předseda Aleš Kouba, limit odměn k rozdělení 7.200 Kč,
 • Osadní výbor Klenovka, předseda Ing. Libor Skala, limit odměn k rozdělení 7.200 Kč.

 

 1. UKLÁDÁ : 

 

9/92 Řediteli Technických služeb města Přelouče  v termínu do 10. 3. 2015 předložit radě města posouzení potřebnosti monitorovacích GPS jednotek, pořízení dalšího služebního osobního vozidla a vyčíslení nákladů na kontrolní systém GPS jednotek.

9/93 V souladu s doporučením auditora řediteli Technických služeb města Přelouče zřídit v organizaci novou pracovní pozici účetní – ekonom v nejbližším možném časovém termínu.

 

 

 

 

Bc. Irena B u r e š o v á                                 Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                                          místostarosta

Datum vložení: 4. 2. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 4. 2. 2015 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 1. 12. 2023
sněžení 0 °C -3 °C
sobota 2. 12. mírné sněžení -2/-7 °C
neděle 3. 12. mírné sněžení -5/-12 °C
pondělí 4. 12. zataženo -4/-14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi