Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • V období od 18.7.2024 do 8.8.2024 bude fungování úseku místních poplatků/vymáhání pohledávek z provozních důvodů omezeno. Neodkladné záležitosti ve výše uvedeném období lze vyřídit na tel. č. 466 094 120 – Mgr. Dofková, 466 094 123 – p. Šmejdová.
 • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
 • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 9. schůze rady města

konané dne 2. 2. 2015

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

9. schůze rady města konané dne 2. 2. 2015

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

9/  1 Zprávu o návrhu pořízení monitorovacích GPS jednotek pro jednotlivá vozidla Technických služeb města Přelouče předloženou zastupiteli města.

9/  2 Zápis z jednání sportovní komise ze dne 21. 1. 2015.

 

 1. ZŘIZUJE :  

 

9/  3 Komise místní samosprávy Štěpánov a Tupesy.

 

 1. SCHVALUJE :  

 

9/  4 Dodatek č. 1 smlouvy o využití podzemního vedení uzavřené dne 1. 1. 2013 mezi městem Přelouč a společností Tlapnet s.r.o.

9/  5 Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi městem Přelouč a společností Rytmus Chrudim, o.p.s. na výpůjčku prostor v budově č.p. 25 na Masarykově náměstí v Přelouči.

9/  6 Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi městem Přelouč a Svazem tělesně postižených, o.s., místní organizace Přelouč, na výpůjčku prostor v budově č.p. 25 na Masarykově náměstí v Přelouči.

9/  7 Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi městem Přelouč a Klubem aktivní senior Přelouč, z.s., na výpůjčku prostor v budově č.p. 25 na Masarykově náměstí v Přelouči.

9/  8 Smlouvu o právu provedení – opravy stavby uzavřenou mezi ČEZ Energo, s.r.o. a městem Přelouč na právo města Přelouč provést stavbu na části pozemku ČEZ Energo, s.r.o. p.č. st. 1418/2 v k.ú. Přelouč.

9/   9 Smlouvu o provedení stavby a souhlas se stavbou uzavřenou mezi městem Přelouč a J. H. a Ing. H. M. na právo provést stavbu na pozemku města p.č. 209  v k.ú. Tupesy u Přelouče.

9/10 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřenou mezi městem Přelouč a Telefónica Czech Republic, a.s., na zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku p.č. 447/4 v k.ú. Přelouč.

9/11 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi manželi B., oba bytem Klenovka, Přelouč a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 13/8 a p.č.st. 61 v k.ú. Klenovka ve prospěch města.

9/12 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi p. M. V. a p. L. V., oba bytem Klenovka, Přelouč a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 13/7 v k.ú. Klenovka, ve prospěch města.

9/13 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi p. P. V. a p. K. V., oba bytem Klenovka, Přelouč a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 13/6 v k.ú. Klenovka, ve prospěch města.

9/14 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi p. M. P., bytem Dobroutov a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 13/5 v k.ú. Klenovka, ve prospěch města.

9/15 Smlouvu  o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi p. V. V., bytem Klenovka, Přelouč a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 13/4 v k.ú. Klenovka, ve prospěch města.

9/16 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi manželi V., oba bytem Klenovka, Přelouč a městem Přelouč na zřízení práva  odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 13/13 a pč. 13/15 v k.ú. Klenovka, ve prospěch města.

9/17 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 749/3 v k.ú. Přelouč.

9/18 Poskytnutí dotace pro Junák – svaz skautů a skautek, středisko Přelouč ve výši 50.000 Kč na úhradu provozních nákladů spojených s činností žadatele v roce 2015.

9/19 Poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč pro Rodinné centrum Sluníčko Přelouč na úhradu energií v roce 2015.

9/20 Poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč pro Římskokatolickou farnost na opravy kostelů v roce 2015.

9/21 Poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč pro Českobratrskou církev evangelickou na opravu kostela v roce 2015.

9/22 Poskytnutí dotace pro VOLANT o.p.s. Přelouč ve výši 25.000 Kč na úhradu nákladů spojených s činností žadatele v roce 2015.

9/23 Vzorovou smlouvu na poskytování dotací  z rozpočtu města. 

9/24 Podání žádosti o změnu kapacity Mateřské školy Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice v nejbližším možném termínu - mateřská škola ze 75 dětí na 52 dětí a školní jídelna z 82 stravovaných na 52 stravovaných.

9/25 Smlouvu o spolupráci mezi obcemi ve formě poskytování pečovatelské služby pro městys Choltice s platností od nabytí účinnosti smlouvy.

9/26 Smlouvu o spolupráci mezi obcemi ve formě poskytování pečovatelské služby pro obec Semín s platností od nabytí účinnosti smlouvy.

9/27 Smlouvu o poskytování služeb mezi Školní jídelnou Přelouč a Městem Přelouč.

9/28 Statut a jednací řád sociálně zdravotní komise.

9/29 Příspěvek ve výši 5.000 Kč občanskému sdružení Auto – Moto veteráni Přelouč na nákup cen pro účastníky 8. Ročníku Rallye Železné hory.

9/30 Příspěvek ve výši 20.000 Kč ČHJ Hasičskému sboru Přelouč na výdaje související s činností hasičské mládeže v roce 2015 (doprava na soutěže, pořádání dětského letního tábora Zderaz 2015).

9/31 Příspěvek ve výši 10.000 Kč SDH Mělice a okrsku č. 14 SDH na výdaje související s výstavou hasičské techniky v Přibyslavi a Pardubicích (Aviatická pouť), účast na soutěžích v roce 2015,na pořádání 7. ročníku soutěže historických koňských stříkaček v Mělicích a na činnosti SDH okrsek č. 14 v roce 2015.

9/32 Dotaci ve výši 10.000 Kč Klubu českých turistů Přelouč na úhradu energií v sídle organizace, Hlávkova 1658, Přelouč.

9/33 Dotaci ve výši 5.000 Kč Oblastní charitě Nové Hrady u Skutče na náklady související s poskytováním potravinové pomoci přeloučským rodinám v roce 2015.

9/34 Příspěvek ve výši 5.000 Kč místní organizaci Svazu tělesně postižených Přelouč na činnost organizace v roce 2015 (rekondiční, lázeňské a kulturní aktivity).

9/35 Příspěvek ve výši 10.000 Kč Oblastní charitě Červený Kostelec, středisko Domov sv. Josefa v Žirči na úhradu části nákladů souvisejících s poskytnutím specializované rehabilitace, komplexní zdravotní a sociální péče těžce nemocným občanům města.

9/36 Příspěvek ve výši 10.000 Kč občanskému sdružení Laxus Nymburk na výdaje související s poskytováním terénních služeb na katastru města v roce 2015 drogově závislým.

9/37 Přílohu č. 3 „Struktura městského úřadu Organizačního řádu 10/2014“ s účinností od 1. 2. 2015.

9/38 Uzavření nájemní smlouvy s p. E. N. na byt č. 13 v ul. za Fontánou v Přelouči na dobu určitou od 1. 2. 2015 do 31. 5. 2015.

9/39 Uzavření nájemní smlouvy s p. J. M. na byt č. 6 v ul- Za Fontánou v Přelouči na dobu určitou od 1. 2. 2015 do 30. 6. 2015.

9/40 Uzavření nájemní smlouvy s p. V. R. na byt č. 15 v ul. Za Fontánou v Přelouči na dobu určitou od 1. 2. 2015 do 28. 2. 2015.

9/41 Podání žádosti o grant ve výši 40.000 Kč z Programu podpory hudebních aktivit v Pardubickém kraji na rok 2015 na projekt Polanského Přelouč pořádaného Základní uměleckou školou Přelouč.

9/42 Návrh programu II. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

9/43 V rámci rozsahu stanoveného zastupitelstvem města rozpočtové opatření č. VII rozpočtu města pro rok 2014.

 

 1. UDĚLUJE VÝJIMKU :

 

9/44 Z počtu členů Komise místní samosprávy Štěpánov, kde při volbě obdrželi kandidáti na 5. a 6. pořadí shodný počet preferenčních hlasů a celkový počet členů komise bude 6.

 

 1. SOUHLASÍ :

 

9/45 Aby si Sbor dobrovolných hasičů Mělice zřídil sídlo a doručovací adresu v objektu č.p. 23 v Mělicích.

 

 1. DOPORUČUJE :

 

9/46 Zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci ředitele Technických služeb města Přelouče o vývoji provozního příspěvku organizace v letech 2011 -  2015.

9/47 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. I rozpočtu města pro rok 2015.

9/48 Zastupitelstvu města vydat územní plán Přelouč formou „Opatření obecné povahy číslo OOP 1/2015“ na základě ověření, že územní plán není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu.

9/49 Zastupitelstvu města rozhodnout o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu Přelouč tak, jak je uvedeno v odůvodnění „Opatření obecné povahy číslo OOP 1/2015“.

9/50 Zastupitelstvu města vzít na vědomí vyhodnocení vlivů územního plánu Přelouče na udržitelný rozvoj území a vyhodnocení stanovisek a připomínek k územnímu plánu Přelouč.

9/51 Zastupitelstvu města vzít na vědomí  rozpočtové opatření č. VII rozpočtu města pro rok 2014.

9/52 Zastupitelstvu města schválit záměr na prodej části pozemku p.č. 1781/6 v k.ú. Přelouč o výměře cca 12 m2 za cenu dle  znaleckého posudku p. R. H., Lohenice, Přelouč.

9/53 Zastupitelstvu města schválit odkoupení podílu ½ pozemku p.č. 2301/17 o výměře 493 m2, odděleného z pozemku p.č. 1235 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p. J. T., bytem Káranice, za cenu 43.261 Kč.

9/54 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 15/05 uzavřenou mezi p. J.T., bytem Káranice a městem Přelouč na odkoupení podílu ½ pozemku p.č. 2301/17 v k.ú. Přelouč.

9/55 Zastupitelstvu města schválit odkoupení dílu „b“ pozemku p.č. 856/5 v k. ú. Přelouč o výměře 20  m2 a dílu „c“ pozemku p.č. 856/6 v k.ú. Přelouč o výměře 42 m2 z vlastnictví MUDr. H. H., bytem Přelovice, za cenu 15.500 Kč.

9/56 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 15/04 uzavřenou mezi MUDr. H. H., bytem Přelovice a městem Přelouč na odkoupení dílu „b“ pozemku p.č. 856/5 a dílu „c“ pozemku p.č. 856/6, oba v k.ú. Přelouč.

9/57 Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 4/16 v k.ú. Mělice o výměře 120 m2 od p. J.K., bytem Husníkova, Praha 5, p. J.L., bytem Kameničná, p. M. P., bytem Chalabalova, Praha 5 a Ing. M.Ř., bytem Na  Čihadle, Praha 6, za cenu 25.200 Kč.

9/58 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 15/07 uzavřenou mezi p. J.K, bytem Husníkova, Praha 5, p. J. L., bytem Kameničná, p. M. P, bytem Chalabalova, Praha 5 a Ing. M. Ř., bytem Na Čihadle, Praha 6, na odkoupení pozemku p.č. 4/16 v k.ú. Mělice.

9/59 Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 769/12 o výměře 9 m2, odděleného z pozemku p.č. 769/3 v k.ú. Přelouč od p. A. B. a p. M. B., oba bytem K. Čapka, Přelouč, za cenu 2.250 Kč.

9/60 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 15/08 uzavřenou mezi p. A. B., a p. M. B., oba bytem K. Čapka, Přelouč a městem Přelouč na odkoupení pozemku p.č.  769/12 v k.ú. Přelouč.

9/61 Odkoupení pozemků p.č. 773/1 o výměře 1 281 m2, p.č. 763/3 o výměře 109 m2 a p.č. 751/22 o výměře 109 m2, vše v k.ú.  Přelouč z vlastnictví p. T. N., bytem Raabova, Pardubice, za cenu 599.600 Kč.

9/62 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 15/09 uzavřenou mezi p. T. N., bytem Raabova, Pardubice a městem Přelouč na odkoupení pozemků p.č. 773/1, p.č. 763/3 a p.č. 751/22, vše v k.ú. Přelouč.

9/63 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 15/01 uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi T., oba bytem Klenovka, Přelouč, na odprodej pozemku p.č. 242/1 v k.ú. Klenovka a pozemku p.č. 225/8 v k.ú. Štěpánov u Přelouče (za podmínky vydání nového územního plánu města Přelouče).

9/64 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 15/02 uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi L. O., bytem Opočinek, Pardubice a S. O., bytem Klenovka na prodej pozemku p.č. 225/7 v k.ú. Štěpánov u Přelouče (za podmínky vydání nového územního plánu města Přelouče).

9/65 Zastupitelstvu města vyjádřit souhlas s nabytím nemovitosti – přístavbou  Mateřské školy Přelouč, Za Fontánou  935, přístavbou  dvou tříd ke stávající budově a zvětšením rozlohy školní zahrady pomocí výstavby opěrných zdí, vše dle návrhu Ing. arch. Pavla Maléře,CSc.

9/66 Zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace v roce 2015 pro Rugby Club Přelouč ve výši 100.000 Kč na úhradu cestovních výdajů na zápasy, na údržbu hřiště a na dopravu a ubytování na sportovním soustředění.

9/67 Zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace v roce 2015 pro Basketbalový klub Přelouč ve výši 100.000 Kč na úhradu pronájmu sportovní haly, na úhradu nákladů za rozhodčí a na úhradu cestovních výdajů na zápasy.

9/68 Zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace v roce 2015 pro Orel jednota Přelouč, oddíl florbalu ve výši 100.000 Kč na úhradu pronájmu sportovní haly a na úhradu cestovních výdajů na zápasy.

9/69 Zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace v roce 2015 pro HC Jestřábi Přelouč ve výši 100.000 Kč na úhradu cestovních výdajů na zápasy a na úhradu nákladů pro rozhodčí.

9/70 Zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace v roce 2015 pro Fotbalový klub Přelouč ve výši 180.000 Kč na úhradu spotřeby energií (plyn, voda elektřina), na údržbu hřišť a tribuny a na úhradu cestovních výdajů na zápasy.

9/71 Zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace v roce 2015 pro Fotbalový klub Přelouč ve výši 100.000 Kč na pořádání 59. ročníku celostátního žákovského turnaje v kopané.

9/72 Zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace v roce 2015 pro TJ Sokol Přelouč ve výši 300.000 Kč na úhradu spotřeby energií (plyn, elektřina, vodné stočné).

9/73 Zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace v roce 2015 pro Charitu Přelouč ve výši 100.000Kč na úhradu nákladů na službu Podpora rodiny, přičemž osobní náklady mohou tvořit maximálně 80% poskytnuté dotace.

9/74 Zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace v roce 2015 pro Charitu Přelouč ve výši 120.000 Kč na úhradu nákladů pro materiálové vybavení a činnost dětí charitního nízkoprahového centra JAKUB KLUB, tj. hry, trička a barvy na textil, knížky, výtvarné potřeby, sportovní vybavení, výukové PC programy, výdaje na výlety s dětmi – doprava, vstupné, pojištění, spotřebu energií a osobní náklady, přičemž osobní náklady mohou tvořit maximálně 30% poskytnuté dotace.

9/75 Zastupitelstvu města schválit vzorovou smlouvu na poskytování dotací nad 50.000 Kč z rozpočtu města.

9/76 Zastupitelstvu města určit v souladu s výsledkem voleb dne 23. 1. 2015 p. Koubu Aleše, Kopeckého Jaroslava, Šedivou Lucii, Šedivého Petra, Vojtíška Lubomíra, Vokála Miroslava a Pejřilovou Janu členy Osadního výboru Mělice.

9/77 Zastupitelstvu města určit p. Koubu Aleše předsedou Osadního výboru Mělice.

9/78 Zastupitelstvu města určit v souladu s výsledkem voleb dne 23. 1. 2015 p. Štolpu Zbyňka, Hutlu Radka, Koubka Rostislava, Moravce Miroslava, Doležala Miroslava, Salfického Romana a Cápayovou Kateřinu členy Osadního výboru Lohenice.

9/79 Zastupitelstvu města určit v souladu s výsledkem voleb dne 23. 1. 2015 p. Zemana Lukáše, Zieglera Stanislava, Dolečka Ivo, Pavlase Jiřího, Veselého Pavla, Švába Miroslava a Vachka  Michala členy Osadního výboru Klenovka.

9/80 Zastupitelstvu města stanovit postup při výplatě osobám za jejich výkon funkce člena komise rady, výboru zastupitelstva a zvláštního orgánu města s účinností od 1. 1. 2015 takto:

 1. výše odměny za výkon funkcí členům komisí, výboru a zvláštního orgánu města bude vyplácena 1x ročně po uplynutí předcházejícího kalendářního roku,
 2. o konkrétní výši odměny vyplácené osobě za výkon funkce člena výboru zastupitelstva rozhodne zastupitelstvo města na základě návrhu předloženého předsedou výboru,
 3. o konkrétní výši odměny vyplácené osobě za výkon funkce člena komise a zvláštního orgánu města rozhodne rada města na základě návrhu předloženého předsedou komise/zvláštního orgánu města,
 4. návrh výplaty odměn vypracovaný předsedou komise/výboru/zvláštního orgánu města bude vycházet z limitní částky určené k přerozdělení mezi členy řízené komise/výboru/zvláštního orgánu města,
 5. limitní částka určená k přerozdělení mezi členy výboru/komise/zvláštního orgánu bude vypočtena jako součin počtu členů komise a částky 2.400 Kč/rok v případě komise SPOZ a zvláštního orgánu města (komise k projednávání přestupků) nebo částky 1.200 Kč/rok v případě všech ostatních komisí rady a výborů zastupitelstva města.

9/81 Zastupitelstvu zřídit Osadní výbory Lohenice, Mělice a Klenovka.

9/82 Zastupitelstvu města navrhnout p. Jaroslava Kocourka, vedoucího Provozu vodovodů a kanalizací Přelouč, jako zástupce města Přelouč do představenstva spol. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

9/83 Zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování příspěvku na provoz Domova u fontány Přelouč v roce 2015.

9/84 Zastupitelstvu města vzít na vědomí možnost předkládání podkladů k jednání zastupitelstva města v elektronické podobě.

9/85 Zastupitelstvu města rozhodnout o zřízení přístupových práv do elektronického úložiště pro zastupitele města.

 

 1. JMENUJE :  

 

9/86 V souladu s výsledkem voleb p. Ludmilu Turynovou, ing. Svobodu Jiřího, Bartoše Štěpána, Šebestiána Miloše, Koženého Václava a Odvárku Františka členy Komise místní samosprávy Štěpánov.

9/87 Ludmilu Turynovou předsedkyní  Komise místní samosprávy Štěpánov.

9/88 V souladu s výsledkem voleb p. Starou Hanu, Šturmu Michala, Šurkalu Petra, Ing. Dvořáka Pavla a Malíkovou Zdeňku členy Komise místní samosprávy Tupesy.

9/89 Petra Šurkalu  předsedou Komise místní samosprávy Tupesy.

 

 1. PROHLAŠUJE : 

 

9/90 Neplatnost volby do Komise místní samosprávy Lhota – Škudly dne 23. 1. 2015 z důvodu, že volby se nezúčastnilo stanovené minimální procento oprávněných voličů.

 

 1. ŽÁDÁ :  

 

9/91 Předsedy komisí a výborů (uplynulé volební období) předložit radě města v termínu do 28. 2. 2015 návrh výše odměn k výplatě pro jednotlivé členy komise/výboru v rámci stanoveného limitu za jejich práce v roce 2014:

 • Komise SPOZ, předseda Jaroslav Jarolím, limit odměn k rozdělení 19.200 Kč,
 • Komise přestupková, předsedkyně Marie Pálová, limit odměn k rozdělení 9.600 Kč,
 • Komise školská a kulturní, předsedkyně Mgr. Jelínková Věra, limit odměn k rozdělení 9.600 Kč,
 • Komise sportovní, předseda Ing. Pavel Hrdý, limit odměn k rozdělení 8.400 Kč,
 • Komise bezpečnostní a dopravní, předseda Mgr. Petr Veselý, limit odměn k rozdělení 6.000 Kč,
 • Komise pro rozvoj města, předseda Mgr.  Lubor Pacák, limit odměn k rozdělení 6.000 Kč,
 • Komise sociálně zdravotní, předseda MVDr. Zdeněk Zeman, limit odměn k rozdělení 9.600 Kč,
 • Komise místní samosprávy Štěpánov, předsedkyně Ludmila Turynová, limit odměn k rozdělení 4.800 Kč,
 • Komise místní samosprávy Tupesy, předseda Petr Šurkala, limit odměn k rozdělení 4.800 Kč,
 • Komise místní samosprávy Lhota – Škudly, předsedkyně Mgr. Šárka Junasová, limit odměn k rozdělení 4.800 Kč,
 • Finanční výbor, předseda RSDr. Jaroslav Čapský, limit odměn k rozdělení 4.800 Kč,
 • Kontrolní výbor, předseda Martin Macháček, limit odměn k rozdělení 4.800 Kč,
 • Majetkový výbor, předseda MVDr. Pavel Jadrníček, limit odměn k rozdělení 4.800 Kč,
 • Osadní výbor Lohenice, předseda Zbyněk Štolpa, limit odměn k rozdělení 7.200 Kč,
 • Osadní výbor Mělice, předseda Aleš Kouba, limit odměn k rozdělení 7.200 Kč,
 • Osadní výbor Klenovka, předseda Ing. Libor Skala, limit odměn k rozdělení 7.200 Kč.

 

 1. UKLÁDÁ : 

 

9/92 Řediteli Technických služeb města Přelouče  v termínu do 10. 3. 2015 předložit radě města posouzení potřebnosti monitorovacích GPS jednotek, pořízení dalšího služebního osobního vozidla a vyčíslení nákladů na kontrolní systém GPS jednotek.

9/93 V souladu s doporučením auditora řediteli Technických služeb města Přelouče zřídit v organizaci novou pracovní pozici účetní – ekonom v nejbližším možném časovém termínu.

 

 

 

 

Bc. Irena B u r e š o v á                                 Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                                          místostarosta

Datum vložení: 4. 2. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 4. 2. 2015 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi