Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 21. schůze rady města

Usnesení 21. schůze rady města

konané dne 15. 6. 2015

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

21. schůze rady města konané dne 15. 6. 2015

 

Rada města Přelouče :  

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

21/  1 Projektovou studii řešení Stantejského ulice v Přelouči.

21/  2 Zpětvzetí žádosti p. Bc. J. C.  o odkup pozemku p.č. 25/1 v k.ú. Přelouč.

21/  3 Splnění úkolu rady města č. 20/39 (požadavek na úpravu jízdního řádu občanů Lohenic).

 

 1. ROZHODUJE :  

 

21/  4 Že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení na akci „ZŠ Masarykovo nám. – oprava střechy čp. 50“ podal uchazeč:

 • SHORT s.r.o., Opočnice 196, 289 04, IČ: 24290467,

nabídková cena 693.579,00 Kč bez DPH,

 • ve druhém pořadí se umístil uchazeč:

Nohejl Aleš, E. Beneše 1633, Přelouč 535 01, IČ: 74581503,

nabídková cena 748.404,00 Kč bez DPH,

 • ve třetím pořadí se umístil uchazeč:

Michal Soudek, Valy 102, Přelouč 535 01, IČ: 67477835,

nabídková cena 914.435,70 Kč bez DPH,

 • ve čtvrtém pořadí se umístil uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, IČ: 25968203,

nabídková cena 1.096.123 Kč bez DPH.

 

 1. SCHVALUJE :  

 

21/  5 Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na rekonstrukci sociálních zařízení  a rozvodů ZTI v mateřské škole Kladenská č.p. 1332 v Přelouči uzavřené s firmou Stavební podnik Přelouč, s.r.o.,Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč, IČ: 47473053, na základě kterého se dokončují v pavilonu dětí č. 1 práce započaté v roce 2014 a provedené v tomto roce pouze v pavilonech dětí č. 2 a 3 z důvodu v nich prováděných sanačních prací nad rámec původně uzavřené smlouvy. Cena prací sjednaná dodatkem č. 2 činí částku 1.273.764,08 Kč bez DPH, 1.541.254,54 Kč vč. 21% DPH.

21/  6 Smlouvu o právu provedení stavby uzavřenou mezi městem Přelouč a Společenstvím pro dům Přelouč, Jižní 1368, 1369, 1370, IČ: 75080915, na právo provést stavbu na pozemcích města p.č. 749/3 a p.č. 763/5, oba v k.ú. Přelouč.

21/  7 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14167523 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Kladenská, Přelouč“.

21/  8 Veřejnoprávní smlouvu č. 19/2015 uzavíranou mezi městem Přelouč a obcí Trnávka.

21/  9 Veřejnoprávní smlouvu č. D17/2015 uzavřenou mezi městem Přelouč a Českým rybářským svazem, místní organizací Přelouč o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 5.000 Kč.

21/10 Veřejnoprávní smlouvu č. D18/2015 uzavřenou mezi městem Přelouč a Českým svazem chovatelů, základní organizací Přelouč o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 8.000 Kč.

21/11 Veřejnoprávní smlouvu č. D19/2015 uzavřenou mezi městem Přelouč a Péči o duševní zdraví – region Pardubice o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 5.000 Kč.

21/12 Veřejnoprávní smlouvu č. D20/2015 uzavřenou mezi městem Přelouč a Domovem pro seniory Heřmanův Městec o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 7.500 Kč.

21/13 Veřejnoprávní smlouvu č. D21/2015 uzavřenou mezi městem Přelouč a ZeHa studio s.r.o. Pardubice o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 15.000 Kč.

21/14 Odměny za 1. pololetí 2015 pro ředitelé škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce a předloženého návrhu.

21/15 V působnosti valné hromady společnosti Tepelné zdroje Přelouč s.r.o. :

 1. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Tepelnými zdroji Přelouč s.r.o. a Společenstvím pro dům ČSA 958, 959 a 960, Přelouč na prodej zařízení kotelny K1 za cenu 90.000 Kč,
 2. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Tepelnými zdroji Přelouč s.r.o. a Společenstvím pro dům č. p. 132, Pardubická, Přelouč na prodej zařízení kotelny K7 za cenu 60.000 Kč,
 3. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Tepelnými zdroji Přelouč s.r.o. a Společenstvím vlastníků bytových jednotek pro dům Tůmy Přeloučského 134 na prodej zařízení kotelny K8 za cenu 60.000 Kč.

21/16 Rozsah změny č. 1 územního plánu Přelouč tak, jak je specifikováno v příloze „ÚP Přelouč – rozsah změn 1“.

21/17 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce fotbalového stadionu“ s firmou Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, IČ: 15053695, za nabídkovou cenu 13.969.888,58 Kč bez DPH.

21/18 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Chodník v parku u městské  knihovny, Přelouč“ s firmou NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s., Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové, IČ: 28812875, s termínem dokončení díla 10. 6. 2015 a navýšením ceny o 64.030 Kč bez DPH, 77.476 Kč vč. DPH.

21/19 Smlouvu o dílo na akci „ZŠ Masarykovo nám. – oprava střechy čp. 50“ s uchazečem SHORT s.r.o., Opočnice 196, 289 04, IČ: 24290467, s nabídkovou cenou 693.579,00 Kč bez DPH.

21/20 Záměr na prodej pozemku p.č. 256/10 v k.ú. Lohenice u Přelouče o výměře cca 167 m2 za cenu  minimálně dle znaleckého posudku.

21/21 Záměr na prodej pozemků p.č. 351/2 o výměře 360 m2 a p.č. 353/4 o výměře 28 m2, oba v k.ú. Přelouč, za cenu dle znaleckého posudku.

21/22 Záměr na prodej části pozemku p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč o výměře cca 340 m2  za cenu 500 Kč/m2.      

21/23 Dohodu o ukončení pachtovní smlouvy uzavřenou mezi městem Přelouč a p. Robertem Vondřichem, IČ: 63603993, na ukončení pachtovní smlouvy na propachtování části pozemku p.č. 592/1 v k.ú. Lhota pod Přeloučí, uzavřené dne 20. 7. 2014.

21/24 Výplatu mimořádných odměn vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací dle předloženého návrhu.

21/25 V působnosti valné hromady společnosti Tepelné zdroje s.r.o. výplatu mimořádného plnění jednateli společnosti v souladu s ustanovením čl. 4, odst. 4 Smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti.

21/26 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště Přelouč – IV. etapa“ s uchazečem COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha, IČ: 26177005 za cenu 5.711.200 Kč vč. DPH. 

21/27 Podání žádosti o zvýšení kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává Základní škola Přelouč Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice, ze 110 žáků na 120 žáků s účinností od 1. 9. 2015.   

21/28 Návrh programu IV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

 1. SOUHLASÍ :

 

21/29 S výpovědí mandátní smlouvy uzavřené se společností MIMA SERVIS s.r.o., Brožíkova 424, 530 09 Pardubice, IČ: 49282816, na správu městských bytů, a to z důvodu nedostatků  v provádění činností se správou spojených, ke dni 30. 6. 2015.

21/30 Se zvýšením nájemného v bytech ve spoluvlastnictví Bytového družstva Přelouč, Jana Dítěte1562 a města Přelouč, tj. v bytovém domě v ul. Jana Dítěte č.p. 1562 v Přelouči na částku 15 Kč/1m2/měsíc podlahové plochy bytu od 1. 7. 2015.

21/31 S pořízením ojetého užitkového vozidla – komunálního nosiče nástaveb do 3,5 t Multicar 26 Multitalent po celkové opravě pro potřeby Technických služeb města Přelouče v pořizovací ceně do 790.000 Kč vč. DPH z investičního fondu organizace.

21/32 V souladu s ustanovením čl. VII, odst. 2 Zřizovací listiny Základní školy Přelouč, Smetanova 1509 s pronájmem prostor kotelny o výměře 51 m2 umístěné v budově č.p. 494 v ul. Kladenská včetně zařízení kotelny a rozvodného zařízení společnosti ČEZ Energo, s.r.o., Karolinská 661/4, Praha 8 z důvodu zajištění obsluhy a dodávky tepelné energie.

 

 1. VYDÁVÁ :

 

21/33 Závazné stanovisko, jímž nesouhlasí s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích určila za osobu užívající byt p. S. J. , která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení JOVA, Přelouč (č.j. 6606/2015/PRE).

21/34 Závazné stanovisko, jímž nesouhlasí s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích určila za osobu užívající byt p. P. K., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení JOVA, Přelouč (č.j. ÚP 6606/2025/PRE).

21/35 Závazné stanovisko, jímž nesouhlasí s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích určila za osobu užívající byt p. L. S., která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení JOVA, Přelouč (č.j. ÚP 6581/2015/PRE).

 

 1. DOPORUČUJE :

 

21/36 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu města pro rok 2015.

21/37 Zastupitelstvu města rozhodnout o pořízení změny č. 1 územního plánu Přelouč.

21/38 Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 896/9 v k.ú. Přelouč o výměře 42 m2 z vlastnictví p. N. H., bytem Jaroměř a p. E. B., bytem třída, Hradec Králové za cenu 6.300 Kč.

21/39 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu  č. 15/23 uzavřenou mezi p. N. H., bytem Jaroměř a městem Přelouč na odkoupení podílu ½ pozemku p.č. 896/9 v k.ú. Přelouč.

21/40 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu  č. 15/24 uzavřenou mezi p. E. B., bytem Hradec Králové a městem Přelouč na odkupení podílu ½  pozemku p.č. 896/9 v k.ú. Přelouč.

21/41 Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 616 o výměře 56 m2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí a pozemku p.č. 625 o výměře 46 m2 odděleného z pozemku p.č.st. 36/1 v k.ú. Lhota pod Přeloučí, z vlastnictví p. L.K., bytem, Přelouč a manželů P., oba bytem, Přelouč, za cenu 17.646 Kč.

21/42 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 15/19 uzavřenou mezi p. L.K., bytem Přelouč a městem Přelouč na odkoupení podílu ½ pozemků p.č. 616 a p.č. 625 v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

21/43 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 15/20 uzavřenou mezi manželi P., oba bytem Přelouč a městem Přelouč na odkoupení podílu ½ pozemků p.č. 616 a p.č. 625 v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

21/44 Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 450/2 o výměře 114 m2 odděleného z pozemku p.č. 450 v k.ú. Lhota pod Přeloučí z vlastnictví p. M. J., bytem Přelouč, za cenu 19.722 Kč.

21/45 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 15/16 uzavřenou mezi p. M. J., bytem, Přelouč a městem Přelouč na odkoupení pozemku p.č. 450/2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

21/46 Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 476/2 o výměře 13 m2, odděleného z pozemků p.č. 476 a p.č. 470/5 v k.ú. Lhota pod Přeloučí, z vlastnictví p. S. K., bytem Přelouč, za cenu 2.249 Kč.

21/47 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 15/22 uzavřenou mezi p. S. K.,bytem Přelouč a městem Přelouč na odkoupení pozemku p.č. 476/2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

21/48 Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 448/14 o výměře 110 m2 odděleného z pozemku p.č. 448/11 v k.ú. Lhota pod Přeloučí, z vlastnictví p. V. K., bytem Chroustovice, za cenu 19.030 Kč.

21/49 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 15/15 uzavřenou mezi p. V. K., bytem Chroustovice  a městem Přelouč na odkoupení pozemku p.č. 448/14 v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

21/50 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 15/25 uzavřenou mezi p. P. T, bytem Doubravice nad Svitavou a městem Přelouč na odkoupení podílu 1/8 pozemku p.č. 1297/43 v k.ú. Přelouč.

21/51 Zastupitelstvu města schválit a vydat obecně závaznou vyhlášku č. 6/2015, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Přelouč.

21/52 Zastupitelstvu města schválit a vydat obecně závaznou vyhlášku č. 7/2015, jíž se stanoví čas, ve kterém lze provozovat sázkové hry podle § 2, písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

21/53 Zastupitelstvu města schválit a vydat obecně závaznou vyhlášku č. 8/2015, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2002 o závazných částech regulačního plánu Přelouč – Lipiny.

21/54 Zastupitelstvu města schválit a vydat obecně závaznou vyhlášku č. 9/2015, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o závazných částech územního plánu města Přelouče.

21/55 Zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a ČR – HZS Pardubického kraje na darování 1 ks defibrilátoru pro potřeby HZS Požární stanice Přelouč.

21/56 Zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu na finanční dar sbormistrovi smíšeného pěveckého sboru Foerster.

21/57 Zastupitelstvu města schválit Memorandum o vzájemné spolupráci při přípravě dokumentů a projektů v území Hradecko-pardubické metropolitní oblasti v programovém období 2014 – 2020.

 

 1. RUŠÍ :

 

21/58 Usnesení rady města č. 20/11 ze dne 1. 6. 2015 (schválení původního znění smlouvy o dílo s COLAS CZ, a.s.).

21/59 Usnesení rady města č. 20/18 ze dne 1. 6. 2015 (pořízení komunálního vozidla pro technické služby v ceně do 380.000 Kč vč. DPH).

21/60 Usnesení rady města č. 3/7 ze dne 8. 12. 2014 (schválení záměru na prodej p.p.č. 1417/89 v k.ú. Přelouč).

21/61 Usnesení rady města č. 19/15 ze dne 18. 5. 2015 (schválení smlouvy o dílo s firmou EKKL a.s. na rekonstrukci fotbalového stadionu).

21/62 Usnesení rady města č. 20/35 ze dne 1. 6. 2015 (doporučení zamítnutí žádosti p. Cepla o odkup p.p.č. 25/1 v zastupitelstvu).

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

Datum vložení: 17. 6. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 17. 6. 2015 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 23. 6. 2024
slabý déšť 24 °C 15 °C
pondělí 24. 6. skoro jasno 25/15 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 28/14 °C
středa 26. 6. jasno 27/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi