Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • V období od 18.7.2024 do 8.8.2024 bude fungování úseku místních poplatků/vymáhání pohledávek z provozních důvodů omezeno. Neodkladné záležitosti ve výše uvedeném období lze vyřídit na tel. č. 466 094 120 – Mgr. Dofková, 466 094 123 – p. Šmejdová.
 • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
 • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 18. schůze rady města

Usnesení 18. schůze rady města

konané dne 4.5.2015

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

18. schůze rady města konané dne 4. 5. 2015

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ : 

 

18/  1 Zápis ze schůze komise místí samosprávy Štěpánov ze dne 20. 4. 2015.

18/  2 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 18. 4. a 27. 4. 2015.

18/  3 Zápis z jednání bezpečnostní a dopravní komise ze dne 9. 4. 2015.

 

 1. SCHVALUJE :  

 

18/  4 Změnu č. 1 závazných ukazatelů plánu příspěvkových organizací na rok 2015 a plán odpisů na rok 2015.

18/  5 Podání žádosti o zvýšení kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává Základní škola Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice, z 90 žáků na 110 žáků s účinností od 1. 9. 2015 na základě žádostí rodičů a školské rady.

18/  6 Smlouvu č. SE-S 15-0009 uzavřenou mezi městem Přelouč a firmou Radom, s.r.o., se sídlem Jiřího Potůčka 259,  530 09 Pardubice, IČ: 48153451.

18/  7 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi manželi K., oba bytem Přelouč a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 9/9 v k. ú. Klenovka ve prospěch města.

18/  8 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi p. E. K., bytem Přelouč a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 49/1, p.č. 49/2 a p.č. 111/4, vše v k. ú.  Klenovka ve prospěch města.

18/  9 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč  a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č.st. 24, p.č. 209, p.č. 210, p.p.č. 211, p.č. 219/1, p.č. 219/2, p.č. 225/1, p.p.č. 231/10, p.p.č. 270, č. 220 (ve zjednodušené evidenci, původ PK) a č. 497 (ve zjednodušené evidenci, původ   PK), vše v k.ú. Tupesy u Přelouče.

18/10 Pravidla pro zřizování práv odpovídajících věcnému břemeni platná od 5. 5. 2015.

18/11 Smlouvu o převodu investorství uzavřenou mezi městem Přelouč a vlastníky rodinných domů v Lohenicích, zastoupenými p. P. H., Přelouč, na stavbu „Lohenice – Inženýrské sítě a komunikace pro 9 RD – objekt komunikace“.

18/12 Smlouvu o dílo na opravu fasády průčelí středního traktu budovy základní školy na Masarykově náměstí č.p. 45 v Přelouči se společností Obnova památek s.r.o., Jiřího z Poděbrad 303,  284 01 Kutná Hora, IČ: 25113925, za cenu 401.021 Kč bez DPH,  485.236 Kč s 21% DPH.

18/13 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení ve Štěpánově, uzavřené se společností PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ: 25292161, kterým se zvyšuje sjednaná cena prací o částku 20.000 Kč  bez DPH, 24.200 Kč s 21% DPH, za vypracování žádosti o dotaci ze SFDI.

18/14 Prodloužení pronájmu bytu č. 1 o vel. 3+kk o výměře 73,89 m2 p. R. S., trvale bytem Přelouč,  s účinností od 1. 4. 2015 na dobu určitou do 31. 3. 2020.

18/15 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu Systémová podpora  rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností ze dne 30. 10. 2013, uzavřený se Svazem měst  obcí ČR.

18/16 Veřejnoprávní smlouvu č. 17/2015 uzavíranou mezi městem Přelouč a obcí Stojice.

18/17 Veřejnoprávní smlouvu č. 18/2015 uzavíranou mezi městem Přelouč a obcí Řečany nad Labem.

18/18 Dodatek č. 9 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 15. 12. 2005 mezi městem Přelouč a Technickými službami města Přelouče.

18/19 Dodatek č. 4 smlouvy o nájmu uzavřené dne 17. 11. 1992 mezi městem Přelouč a p. L. Š, bytem Přelouč, p. H. P., bytem Přelouč, p. H. H., bytem Přelouč a p. J. L., bytem  Vyšehněvice

18/20 Smlouvu o uložení výkopové zeminy ze stavby bytových domů a technické infrastruktury v lokalitě Na Hodinářce v Přelouči, uzavřenou mezi městem Přelouč a společností K2 invest s.r.o., Palackého třída 314,  537 01 Chrudim, IČ: 26008921.

18/21 Veřejnoprávní smlouvu č. D10/2015 uzavřenou mezi městem Přelouč a Klubem umění – ART Club z.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 11.000 Kč.

18/22 Veřejnoprávní smlouvu č. D11/2015 uzavřenou mezi městem Přelouč a Marcelou Danihelkovou o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 2.000 Kč.

18/23 Veřejnoprávní smlouvu č. D12/2015 uzavřenou mezi městem Přelouč a Charitou Přelouč Jakub klub o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 8.000 Kč.

18/24 Veřejnoprávní smlouvu č. D13/2015 uzavřenou mezi městem Přelouč a Mgr. Drahoslavou Jiroutovou o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 5.000 Kč.

18/25 Veřejnoprávní smlouvu č. D14/2015 uzavřenou mezi městem Přelouč a Junák – český skaut, středisko Přelouč, z.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 6.000 Kč.

18/26 Veřejnoprávní smlouvu č. D15/2015 uzavřenou mezi městem Přelouč a Rodinným centrem Sluníčko Přelouč o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 5.000 Kč.

18/27 Veřejnoprávní smlouvu č. D16/2015 uzavřenou mezi městem Přelouč a Volant, o.p.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 2.000 Kč.

 

 1. SOUHLASÍ :  

 

18/28 S požadavkem příspěvkové organizace Základní škola Smetanova ul. Přelouč zakoupit zahradní traktor MTD DL 92 H v hodnotě 42.500 Kč z investičního fondu této příspěvkové organizace.

18/29 Se zřízením vyhrazeného parkovacího místa na veřejném parkovišti před domem č.p. 1359 pro držitele průkazu  ZTP  L. R., Přelouč s platností od 20. 5. 2015 do 20. 5. 2017.

18/30 S přemístěním informativního měřiče ukazatele rychlosti z ul. Havlíčkova do místní části Tupesy, a to na období 3 měsíců.

18/31 S umístěním zákazového dopravního značení B1 s dodatkovou tabulkou  E13 s textem „Dopravní obsluze vjezd povolen“ na vjezdu do ulice Tylova z ul. Zborovská.

18/32 Aby si Česká hasičská jednota – hasičský sbor Přelouč zřídila sídlo  a korespondenční adresu v objektu č.p. 54 v ul. Zborovská.

18/33 S přijetím finančního daru ve výši 1.025 Kč od společnosti Women for Women, o.p.s. pro Školní jídelnu Přelouč na úhradu obědů pro žákyni 4.B Základní školy Smetanova ul. 1509,Přelouč.

           

 1. ROZHODUJE :  

 

18/34 O vyloučení z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „Interiér a stavební akustika kinosálu“ uchazečů:
 

 • Design s.r.o., IČ: 48153672, Sokolohradská 1018, 583 01 Chotěboř,
 • Stejskal Zdeněk, IČ: 11006552, Bechyňovo nám. 51, 582 22 Přibyslav,

 

obě nabídky hodnotící komise vyřadila, jelikož byly v rozporu s požadavky zadavatele uvedenými v zadávacích podmínkách.

18/35 O zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Interiér a stavební akustika kinosálu“ z důvodu vyřazení všech nabídek. Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, které je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

18/36 O zvýšení nájemného v městských bytech od 1. 7. 2015 o míru inflace za rok 2014, tedy o 0,4%.

18/37 Na základě došlých žádostí do 20. 2. 2015 o poskytnutí dotace:

 •  5.000 Kč Českému rybářskému svazu, místní organizaci Přelouč na výdaje související  s pořádáním 8. ročníku HANDICAP FISH CUP 2015,
 •  8.000 Kč Českému svazu chovatelů, základní organizaci Přelouč na nákup čestných cen na tradiční velikonoční výstavu drobného zvířectva v Přelouči a na podporu mladých chovatelů na soutěžích v králičím hopu,
 •  5.000 Kč Občanskému sdružení Péče o duševní zdraví Pardubice na podporu sociálních služeb duševně nemocným spoluobčanům,
 •  7.500 Kč Domovu pro seniory Heřmanův Městec na částečnou úhradu sociálních služeb poskytovaných klientce z Přelouče,
 • 15.000 Kč ZeHa studiu Pardubice na výdaje související s pořádáním VII. Ročníku Tank Power Show v Přeloučidne 23. 5. 2015 (nákup cen a dárků pro děti, doprava a náklady za děti z Dětského domova Holice, kaskadérské ukázky).

 

 1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR : 

 

18/38 Na pronájem části pozemku p.č. 763/5 v k.ú. Přelouč o výměře cca 20 m2 za účelem umístění stánku se zmrzlinou a venkovního posezení p. M. K., bytem Jižní, Přelouč za roční nájemné 7.280 Kč.

 

 1. DOPORUČUJE :

 

18/39 Starostce města navrhnout zastupitelstvu města pověřit plněním úkolů při řízení městské policie p. Leoše Slavíka, DiS. s účinností od 1. 7. 2015.

 

 1. UKLÁDÁ :  

 

18/40 Dopravní komisi prověřit možnost omezení vjezdu vozidel nad 3,5 t do rodinné zástavby v ul. Jihlavská, Gagarinova, Kosmonautů, Pionýrů a Choceňská.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                                  Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                                            místostarosta

Datum vložení: 5. 5. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 5. 5. 2015 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi