Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 97. schůze rady města

Usnesení 97. schůze rady města

konané dne 17. 3. 2014

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

97. schůze rady města konané dne 17. 3. 2014

 

Rada města Přelouče :

 

 

  1. SCHVALUJE :   

 

97/  1 Smlouvu č. MSN/2014 o zřízení místa zpětného odběru v budově městského úřadu prostřednictvím malé sběrné nádoby na úsporné kompaktní zářivky a výbojky se společností Ekolamp s.r.o.

97/  2 Výzvu k podání nabídky – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Snížení energetické náročnosti budovy Městského kina Přelouč“.

97/  3 Zadávací podmínky veřejné zakázky pro výběr dodavatele „Gastronomického vybavení výdejny jídel pro základní školu v prostorách bývalé restaurace v Občanské záložně na Masarykově náměstí č.p. 44 v Přelouči“.

97/  4 Zřízení věcného břemene na pozemku p.p.č. 593/8 v k.ú. Lhota pod Přeloučí spočívající v umístění vodního díla ve prospěch vlastníka rybníku na pozemku p.p.č. 607/32 v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

97/  5 Smlouvu o zavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 749/3 a st.p.č. 1987 v k.ú. Přelouč.

97/  6 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a o právu provést stavbu - uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 940/10 a p.p.č. 940/15 v k.ú. Přelouč.

97/  7 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Pardubickým krajem, zastoupeným Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 219/4 v k.ú. Tupesy u Přelouče ve prospěch města.

97/  8 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi manželi F., bytem Školní, Svítkov a městem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 173/3 v k. ú. Tupesy u Přelouče ve prospěch města.

97/  9 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi ing. P.V., bytem Hálkova, Přelouč a městem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 44/4 v k. ú. Tupesy u Přelouče ve prospěch města.

97/10 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  uzavřenou mezi společností JUWITAL s.r.o., IČ: 27110451 a městem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku st.p.č.  28 v k. ú. Tupesy u Přelouče ve prospěch města.

97/11 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi společností JUWITAL s.r.o., IČ: 27110451 a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 236/1 v k. ú. Tupesy u Přelouče  ve prospěch města.

97/12 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi P.K., bytem Em. Zahrádky, Rozdělov, Kladno a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 236/1 v k.ú. Tupesy u Přelouče ve prospěch města.

97/13 Záměr na pronájem částí pozemků p.č. 410/4 a p.č. 410/26 v k.ú. Lohenice u Přelouče za účelem provozování přírodního koupaliště za minimální cenu 20.000 Kč.

97/14 Dodatek č. 4 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 8. 12. 2004 mezi městem Přelouč a Hokejbalovým klubem Jestřábi Přelouč.

97/15 Změnu č. 5 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 25. 11. 2004 mezi městem Přelouč a Kulturními službami města Přelouče (nyní Kulturní a informační centrum města Přelouče).

97/16 Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a p. P. V., sbormistrem smíšeného pěveckého sboru J. B. Foerster.

97/17 Uzavření nájemní smlouvy s p. E. N., na byt č. 13 v ul. Za Fontánou v Přelouči na dobu určitou od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014.

97/18 Změnu č. 1 závazných ukazatelů plánu příspěvkových organizací na rok 2014.

97/19 Provedení opravy adresy (sídla) města Přelouče v „Pravidlech pro nakládání s majetkem a finančními prostředky osadních výborů a komisí místních samospráv“.

97/20 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 3.000 Kč oddílu Jiskry Ústí nad Orlicí II – Hylváty na úhradu výdajů spojených s pořádáním Finále Českého poháru 2013/2014 zrakově postižených sportovců v SK Kuželky Přelouč  12. 4. 2014.

 

  1. SOUHLASÍ :     

 

97/21 S podáním žádosti o finanční podporu výzvy č. 22 v rámci Integračního operačního programu  „Konsolidace IT a nové služby TC obcí – zavádění ICT v územní veřejné správě.

97/22 S pořízením traktorové sekačky pro potřeby Technických služeb města Přelouče v pořizovací ceně do 500.000 Kč z fondu reprodukce majetku organizace.

 

  1. JMENUJE :  

 

97/23 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy Městského kina Přelouč“ ve složení: Pavel Caha (náhradník Bc. Eva Kalousková), Miroslav Manžel (náhradník Lubomír Novotný), Hana Mencová (náhradník Ing. Jiří Jura), Daniel Reichman (náhradník Radek Hukal), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek za kontrolní výbor  zastupitelstva p. Martin Macháček (náhradník Václav Nekvapil).

97/24 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky pro výběr dodavatele „Gastronomického vybavení výdejny jídel pro základní školu v prostorách bývalé restaurace v Občanské záložně  na Masarykově náměstí č.p. 44 v Přelouči“ ve složení: Miroslav Manžel (náhradník Pavel Caha),  Hana Mencová (náhradník Ing. Jiří Jura), Eva Hrdá (náhradník Pavel Valenta) a stálý člen komisí za kontrolní výbor  zastupitelstva  města Martin Macháček (náhradník Václav Nekvapil).

 

  1. DELEGUJE :  

 

97/25 Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy Městského kina Přelouč“  Ing. Ivana Moravce (náhradník Ing. Pavel Hrdý).  

97/26 Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky pro výběr dodavatele „Gastronomického vybavení výdejny jídel pro základní školu v prostorách bývalé restaurace v Občanské záložně  na Masarykově náměstí č.p. 44 v Přelouči“  MVDr. Zdeňka Zemana (náhradník Ing. Pavel Hrdý).

 

  1. POVĚŘUJE :  

 

97/27 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy Městského kina Přelouč“ otevíráním obálek  s nabídkami uchazečů.

97/28 Komisi pro posouzení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy Městského kina Přelouč“  schvalováním rozpočtových změn při realizaci veřejné zakázky.

97/29 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky pro výběr dodavatele  „Gastronomického vybavení výdejny jídel pro základní školu v prostorách bývalé restaurace v Občanské záložně na Masarykově náměstí č.p. 44 v Přelouči“ otevíráním obálek s podanými nabídkami uchazečů o realizaci této veřejné zakázky.

 

 

  1. DOPORUČUJE :    

 

97/30 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtového opatření č. II rozpočtu města pro rok 2014 částku ve výši 950.000 Kč na pokrytí spoluúčasti dotace  Integrovaného operačního programu výzvy č. 22.

 

  1. STANOVUJE :  

 

97/31 Koncepci veřejného osvětlení města Přelouče vypracovanou v roce 2013 společností ANODA s.r.o. jako závazný dokument pro všechny organizační složky a organizace městského úřadu zabývající se správou, údržbou, obnovou a rozvojem veřejného osvětlení města Přelouče a jeho místních částí.

 

  1. UKLÁDÁ :  

 

97/32 Tajemnici MěÚ jednat s nájemci bytů, u kterých byla prováděna úprava výše nájmu dle zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, tj. bytů v Přelouči, Kladenská ul. č.p. 1332, Sportovní ul. č.p. 1337, byt č. 10 v ul. Za Fontánou č.p. 433 a ve Lhotě č.p. 56, o úpravě výše nájmu na částku 50 Kč/1 m2 započitatelné plochy bytu a o doplnění nájemních smluv o inflační doložku, vše od 1. 7. 2014. Pro byty tzv. služební, tj. v Přelouči Masarykovo náměstí č.p. 25 a č.p. 44 a Sportovní ulice č.p. 1338 platí toto doporučení obdobně, ale ve výši 75% uvedené finanční částky.

 

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                             Ing. Ivan  M o r a v e c

            starostka                                                 místostarosta

Datum vložení: 19. 3. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 19. 3. 2014 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
déšť 22 °C 12 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 23/12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi