Obsah

Usnesení 97. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 17. 3. 2014

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

97. schůze rady města konané dne 17. 3. 2014

 

Rada města Přelouče :

 

 

  1. SCHVALUJE :   

 

97/  1 Smlouvu č. MSN/2014 o zřízení místa zpětného odběru v budově městského úřadu prostřednictvím malé sběrné nádoby na úsporné kompaktní zářivky a výbojky se společností Ekolamp s.r.o.

97/  2 Výzvu k podání nabídky – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Snížení energetické náročnosti budovy Městského kina Přelouč“.

97/  3 Zadávací podmínky veřejné zakázky pro výběr dodavatele „Gastronomického vybavení výdejny jídel pro základní školu v prostorách bývalé restaurace v Občanské záložně na Masarykově náměstí č.p. 44 v Přelouči“.

97/  4 Zřízení věcného břemene na pozemku p.p.č. 593/8 v k.ú. Lhota pod Přeloučí spočívající v umístění vodního díla ve prospěch vlastníka rybníku na pozemku p.p.č. 607/32 v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

97/  5 Smlouvu o zavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 749/3 a st.p.č. 1987 v k.ú. Přelouč.

97/  6 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a o právu provést stavbu - uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 940/10 a p.p.č. 940/15 v k.ú. Přelouč.

97/  7 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Pardubickým krajem, zastoupeným Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 219/4 v k.ú. Tupesy u Přelouče ve prospěch města.

97/  8 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi manželi F., bytem Školní, Svítkov a městem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 173/3 v k. ú. Tupesy u Přelouče ve prospěch města.

97/  9 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi ing. P.V., bytem Hálkova, Přelouč a městem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 44/4 v k. ú. Tupesy u Přelouče ve prospěch města.

97/10 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  uzavřenou mezi společností JUWITAL s.r.o., IČ: 27110451 a městem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku st.p.č.  28 v k. ú. Tupesy u Přelouče ve prospěch města.

97/11 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi společností JUWITAL s.r.o., IČ: 27110451 a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 236/1 v k. ú. Tupesy u Přelouče  ve prospěch města.

97/12 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi P.K., bytem Em. Zahrádky, Rozdělov, Kladno a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 236/1 v k.ú. Tupesy u Přelouče ve prospěch města.

97/13 Záměr na pronájem částí pozemků p.č. 410/4 a p.č. 410/26 v k.ú. Lohenice u Přelouče za účelem provozování přírodního koupaliště za minimální cenu 20.000 Kč.

97/14 Dodatek č. 4 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 8. 12. 2004 mezi městem Přelouč a Hokejbalovým klubem Jestřábi Přelouč.

97/15 Změnu č. 5 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 25. 11. 2004 mezi městem Přelouč a Kulturními službami města Přelouče (nyní Kulturní a informační centrum města Přelouče).

97/16 Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a p. P. V., sbormistrem smíšeného pěveckého sboru J. B. Foerster.

97/17 Uzavření nájemní smlouvy s p. E. N., na byt č. 13 v ul. Za Fontánou v Přelouči na dobu určitou od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014.

97/18 Změnu č. 1 závazných ukazatelů plánu příspěvkových organizací na rok 2014.

97/19 Provedení opravy adresy (sídla) města Přelouče v „Pravidlech pro nakládání s majetkem a finančními prostředky osadních výborů a komisí místních samospráv“.

97/20 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 3.000 Kč oddílu Jiskry Ústí nad Orlicí II – Hylváty na úhradu výdajů spojených s pořádáním Finále Českého poháru 2013/2014 zrakově postižených sportovců v SK Kuželky Přelouč  12. 4. 2014.

 

  1. SOUHLASÍ :     

 

97/21 S podáním žádosti o finanční podporu výzvy č. 22 v rámci Integračního operačního programu  „Konsolidace IT a nové služby TC obcí – zavádění ICT v územní veřejné správě.

97/22 S pořízením traktorové sekačky pro potřeby Technických služeb města Přelouče v pořizovací ceně do 500.000 Kč z fondu reprodukce majetku organizace.

 

  1. JMENUJE :  

 

97/23 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy Městského kina Přelouč“ ve složení: Pavel Caha (náhradník Bc. Eva Kalousková), Miroslav Manžel (náhradník Lubomír Novotný), Hana Mencová (náhradník Ing. Jiří Jura), Daniel Reichman (náhradník Radek Hukal), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek za kontrolní výbor  zastupitelstva p. Martin Macháček (náhradník Václav Nekvapil).

97/24 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky pro výběr dodavatele „Gastronomického vybavení výdejny jídel pro základní školu v prostorách bývalé restaurace v Občanské záložně  na Masarykově náměstí č.p. 44 v Přelouči“ ve složení: Miroslav Manžel (náhradník Pavel Caha),  Hana Mencová (náhradník Ing. Jiří Jura), Eva Hrdá (náhradník Pavel Valenta) a stálý člen komisí za kontrolní výbor  zastupitelstva  města Martin Macháček (náhradník Václav Nekvapil).

 

  1. DELEGUJE :  

 

97/25 Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy Městského kina Přelouč“  Ing. Ivana Moravce (náhradník Ing. Pavel Hrdý).  

97/26 Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky pro výběr dodavatele „Gastronomického vybavení výdejny jídel pro základní školu v prostorách bývalé restaurace v Občanské záložně  na Masarykově náměstí č.p. 44 v Přelouči“  MVDr. Zdeňka Zemana (náhradník Ing. Pavel Hrdý).

 

  1. POVĚŘUJE :  

 

97/27 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy Městského kina Přelouč“ otevíráním obálek  s nabídkami uchazečů.

97/28 Komisi pro posouzení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy Městského kina Přelouč“  schvalováním rozpočtových změn při realizaci veřejné zakázky.

97/29 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky pro výběr dodavatele  „Gastronomického vybavení výdejny jídel pro základní školu v prostorách bývalé restaurace v Občanské záložně na Masarykově náměstí č.p. 44 v Přelouči“ otevíráním obálek s podanými nabídkami uchazečů o realizaci této veřejné zakázky.

 

 

  1. DOPORUČUJE :    

 

97/30 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtového opatření č. II rozpočtu města pro rok 2014 částku ve výši 950.000 Kč na pokrytí spoluúčasti dotace  Integrovaného operačního programu výzvy č. 22.

 

  1. STANOVUJE :  

 

97/31 Koncepci veřejného osvětlení města Přelouče vypracovanou v roce 2013 společností ANODA s.r.o. jako závazný dokument pro všechny organizační složky a organizace městského úřadu zabývající se správou, údržbou, obnovou a rozvojem veřejného osvětlení města Přelouče a jeho místních částí.

 

  1. UKLÁDÁ :  

 

97/32 Tajemnici MěÚ jednat s nájemci bytů, u kterých byla prováděna úprava výše nájmu dle zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, tj. bytů v Přelouči, Kladenská ul. č.p. 1332, Sportovní ul. č.p. 1337, byt č. 10 v ul. Za Fontánou č.p. 433 a ve Lhotě č.p. 56, o úpravě výše nájmu na částku 50 Kč/1 m2 započitatelné plochy bytu a o doplnění nájemních smluv o inflační doložku, vše od 1. 7. 2014. Pro byty tzv. služební, tj. v Přelouči Masarykovo náměstí č.p. 25 a č.p. 44 a Sportovní ulice č.p. 1338 platí toto doporučení obdobně, ale ve výši 75% uvedené finanční částky.

 

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                             Ing. Ivan  M o r a v e c

            starostka                                                 místostarosta


Vytvořeno: 19. 3. 2014
Poslední aktualizace: 19. 3. 2014 00:00
Autor: