Obsah

Usnesení 95. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 20. 2. 2014

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

95. schůze rady města konané dne 20. 2. 2014

 

Rada města Přelouče : 

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ : 

 

95/  1 Žádost Římskokatolické farnosti Přelouč o finanční dotaci na opravu fasády kostela sv. Jakuba.

 

  1. ROZHODUJE : 

 

95/  2 Že nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky „Dodávka výukové technologie a vnitřního vybavení učebny ZUŠ“ podal uchazeč

Hudební centrum s.r.o., Brněnská 303/21,

500 09 Hradec Králové,

IČ: 26004151,

za nabídkovou cenu 532.985 Kč bez DPH,

 

  • ve druhém pořadí se umístil uchazeč:

Mediaport Pro, s.r.o.

U libeňského pivovaru 13, Praha 8

IČ: 65412788,

nabídková cena 549.000 Kč bez DPH.

         Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve Zprávě o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.

 

  1. SCHVALUJE :    

 

95/  3 Smlouvu o odvádění odpadních vod č. 15545 z areálu Technických služeb města Přelouče, Choceňská 1771, Přelouč uzavřenou mezi Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČ: 60108631,  městem Přelouč a Technickými službami města Přelouče.

95/  4 Kupní smlouvu na realizaci veřejné zakázky „Dodávka výukové technologie a vnitřního vybavení učebny ZUŠ“ s uchazečem Hudební centrum s.r.o., Brněnská 303/21, 500 09 Hradec Králové, IČ:26004151, za nabídkovou cenu 532.985 Kč bez DPH.

95/  5 Dodatek č. 6 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 15. 12. 2005 mezi městem Přelouč a Technickými službami města Přelouče.

95/  6 Dohodu o splátkách uzavřenou mezi věřitelem městem Přelouč a dlužnicí p. S. J., Vrchlického, Přelouč, na úhradu nedoplatku na nájemném, ceně užívání a neuhrazených částkách za služby spojené s užíváním bytu č. 15 v domě č.p. 433 v Přelouči, v ul. Za Fontánou ve výši 19.413 Kč a nedoplatku na poplatku z prodlení ve výši 1.537 Kč.

 

  1. SOUHLASÍ :    

 

95/  7 S podnájmem bytu C3 v ul. Jana Dítěte v Přelouči nájemce Mgr. I. V.,     trvale bytem K. H. Máchy, v Přelouči za podmínky, že byt bude dán do podnájmu výhradně k nájemnímu bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného nájemného podle příslušných platných právních předpisů. Smlouva o podnájmu bude uzavřena písemně a bude v jedné kopii předložena městu.

 

  1. DOPORUČUJE :

 

95/  8 Zastupitelstvu města Přelouče schválit a vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Přelouče včetně nakládání se stavebním odpadem.

95/  9 Zastupitelstvu města schválit odkoupení spoluvlastnických podílů pozemků p.p.č. 36/2 o výměře 2.826 m2, p.p.č. 36/3 o výměře 594 m2 a části p.p.č. 27/3 o výměře cca 45 m2, vše v k.ú. Mělice za cenu 90 Kč/m2.

 

  1. ODVOLÁVÁ :  

 

95/10 Z funkce vedoucího příspěvkové organizace Kulturní služby města Přelouče, Masarykovo nám. 26,  535 01 Přelouč,  p. Daniela Reichmana. 

          Výkon této funkce končí dnem 28. 2. 2014.

 

  1. JMENUJE : 

 

95/11 Do funkce ředitele příspěvkové organizace Kulturní a informační centrum města Přelouče, Masarykovo nám. 26, 535 01 Přelouč, p. Daniela Riechmana, a to s účinností od 1. 3. 2014.

 

 

 

      Bc. Irena  B u r e š o v á                    Ing. Ivan  M o r a v e c

                 starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 24. 2. 2014
Poslední aktualizace: 24. 2. 2014 00:00
Autor: