Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 2. schůze rady města

Usnesení 2. schůze rady města

konané dne 24. 11. 2014

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

2. schůze rady města konané dne 24. 11. 2014

 

Rada města Přelouče :  

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

2/  1 Zápis z jednání pracovní skupiny pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne 13. 11. 2014.

 

 1. SCHVALUJE :

 

2/  2 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Chodník podél silnice III/32211 v Přelouči“, s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818, kterým se snižuje cena o 25.379 Kč vč. DPH.

2/  3 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Chodník ul. Hradecká a Nádražní, Přelouč“ s firmou MIKOSTAV s.r.o., Klešice č.p. 96, 538 03 Heřmanův Městec, IČ: 27464300, kterým se upravuje termín předání na 28. 11. 2014 a navyšuje  cena o 142.242 Kč vč. DPH.

2/  4 Záměr na prodej pozemku p.č. 857/2 v k. ú. Přelouč o výměře 289 m2 za cenu 44.300 Kč  p. M. P., bytem Račanská, Přelouč.

2/  5 Propachtování části pozemku p.č. 1780/1 v k.ú. Přelouč p. H.V., Jižní, Přelouč, IČ: 71946187, na dobu neurčitou za roční pachtovné 7.280 Kč.

2/  6 Pachtovní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a p. H. V., Jižní, Přelouč, IČ: 71946187 na propachtování části pozemku p.č. 1780/1 v k.ú. Přelouč za účelem umístění prodejního stánku.

2/  7 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a RWE GasNet, s.r.o. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 1817/7 v k. ú. Přelouč.

2/  8 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 940/10 a p.č. 940/15 v k.ú. Přelouč.

2/  9 Záměr na výpůjčku prostor v přízemí budovy č.p. 25 na Masarykově náměstí v Přelouči neziskovým organizacím.

2/10 Uzavření nájemní smlouvy s manželi O. a A. E. na byt č. 1 v Přelouči ve Sportovní ulici na dobu určitou od 1. 12. 2014 do 28. 2. 2015.

2/11 Uzavření nájemní smlouvy s p. E. N., na byt č. 13 v Přelouči, ul. Za Fontánou na dobu určitou od 1. 12. 2014 do 31. 1. 2015.

2/12 Uzavření nájemní smlouvy s p. O. R. na byt č. 10  v Přelouči, ul. Za Fontánou na dobu určitou od 1. 12. 2014 do 31. 1. 2015.

2/13 Uzavření nájemní smlouvy s p. V. R. na byt č. 15  v Přelouči, ul. Za Fontánou, na dobu určitou od 1. 12. 2014 do 31. 12. 2014.

2/14 Smlouvu č. 003/14 o zabezpečení ostrahy majetku uzavřenou mezi městem Přelouč a firmou DaCHcz, s.r.o., se sídlem Bergmannova 96, 356 04 Dolní Rychnov, pobočka Valy 34, IČ:25229524.

2/15 A vydává Pravidla pro zřizování a činnost komisí místní samosprávy v místních částech města.

2/16 Společný text  vyjádření žalovaných Města Přelouč a příspěvkové organizace Technické služby města Přelouče k žalobě sp. zn. 11 C 394/2014 podané žalobcem JUDr. B. Š. o zaplacení částky 800.000 Kč s příslušenstvím.

2/17 Odměny za 2. pololetí 2014 pro ředitelé škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce a předloženého návrhu.

2/18 Zvýšení osobního příplatku ředitelům škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč s platností od 1. 12. 2014.

 

2/19 Přijetí finančního daru  ve výši 10.000 Kč od firmy KIEKERT-CS, s.r.o. pro Dům dětí a mládeže Přelouč na činnost rybářského kroužku.

2/20 Termíny konání schůzí rady města dne 22. 12. 2014, 5. 1., 19. 1. a 2. 2. 2015 a termín konání zasedání zastupitelstva města dne 12. 2. 2015.

 

 1. SOUHLASÍ :

 

2/21 S požadavkem příspěvkové organizace Základní umělecká škola Přelouč zakoupit tympány v hodnotě 65.000 Kč z fondu reprodukce majetku této příspěvkové organizace.

2/22 Aby si spolek KLAD (Klub aktivních důchodců) zřídil při své registraci registrační adresu sídlo v budově města, č.p. 25, Masarykovo náměstí, Přelouč.

 

 1. UDĚLUJE : 

 

2/23 Výjimku z časového omezení stanoveného čl. 7 obecně závazné vyhlášky č. 9/2012 p. J.H. na konání veřejné hudební produkce dne 26. 12. 2014 v době od 02.00 do 03.00 hodin.

2/24 Výjimku z časového omezení stanoveného čl. 7 obecně závazné vyhlášky č. 9/2012 p. V. M.,na konání veřejné hudební produkce dne 29.11. 2014 v době od 02.00 do 04.00 hodin.

 

 1. PROHLAŠUJE :

 

2/25 Že město Přelouč bude pokračovat v záměru dokončení bezpečného cyklopropojení cyklostezkou města Přelouč s obcí Břehy. Časově lze ohledně prodloužení předmětné cyklostezky uvažovat s horizontem 2 – 3 let. Toto stanovisko je vydáno pro potřeby podání žádosti obce Břehy o poskytnutí příspěvku na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016 z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, konkrétně na realizaci akce: „Cyklostezka podél silnice II/333 v obci Břehy“.

 

 1. JMENUJE : 

 

2/26 Od 1. 1. 2015 za město Přelouč členy do školské rady:

 • při Základní škole Přelouč, Masarykovo náměstí 45 Ing. Ivana Moravce a Mgr. Petra Veselého,
 • při Základní škole Přelouč, Smetanova 1509 Ing. Zdenku Kumstýřovou a Martina Macháčka.

 

 1. POVĚŘUJE :  

 

2/27 Mgr. Veroniku Dofkovou, zaměstnankyni Města Přelouč, zařazenou do Městského úřadu Přelouč, odbor Kancelář tajemníka a Mgr. Zuzanu Dvořákovou, zaměstnankyni Města Přelouč, zařazenou do Městského úřadu Přelouč, odbor Kancelář tajemníka – oddělení přestupků a pohledávek k veškerému právnímu jednání jménem Města Přelouč a zastupování Města Přelouč u soudů ČR v soudních  sporech sp. zn. 15 C 54/2014 a 11 C 394/2014 vedených se žalobcem JUDr. B. Š.

       

 

 1. DOPORUČUJE :  

 

2/28 Zastupitelstvu města schválit rozpočet města Přelouče na rok 2015.

2/29 Zastupitelstvu města zamítnout žádost p. Z. Š., o odkup části pozemku p.č. 39/1 v k. ú. Klenovka.

2/30 Zastupitelstvu města schválit Pravidla pro zřizování a činnost osadních výborů v místních částech města.

2/31 Zastupitelstvu města pověřit Ing. Mgr. Radima Jelínka, Ph.D. a Ing. Pavla Hrdého k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství.

 

 1. RUŠÍ : 

 

2/32 Usnesení rady města č. 96/33 ze dne 3. 3. 2014, kterým byl vyhlášen záměr na pronájem prostoru  sloužícího k podnikání v přízemí budovy č. p. 25 na Masarykově náměstí v Přelouči.

 

 1. UKLÁDÁ : 

 

2/33 Vedoucí Městské knihovny Přelouč předložit radě města v termínu do 31. 12. 2014 písemné vyjádření k doporučením navrženým v Protokolu o veřejnosprávní kontrole ze dne 23. 10. 2014.

2/34 Řediteli Základní umělecké školy Přelouč předložit radě města v termínu do 31. 12. 2014 písemné vyjádření k doporučením navrženým v Protokolu o veřejnosprávní kontrole ze dne 24. 10. 2014.

2/35 Ředitelce Školní jídelny Přelouč předložit radě města v termínu do 31. 12. 2014 písemné vyjádření k doporučením navrženým v Protokolu o veřejnosprávní kontrole ze dne 24. 10. 2014.

2/36 Řediteli Kulturního a informačního centra předložit radě města v termínu do 31. 12. 2014 písemné vyjádření k doporučením navrženým v Protokolu o veřejnosprávní kontrole ze dne 24. 10. 2014.

2/37 Řediteli Technických služeb města Přelouče předložit radě města v termínu do 31. 12. 2014 písemnou zprávu o opatřeních přijatých k odstranění nedostatků zjištěných veřejnosprávní kontrolou dle Protokolu ze dne 27. 10. 2014.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                      Ing. Ivan  M o r a v e c

      starostka                                              místostarosta     

           

Datum vložení: 26. 11. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 26. 11. 2014 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, sobota 3. 6. 2023
jasno 18 °C 5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C
pondělí 5. 6. slabý déšť 22/10 °C
úterý 6. 6. slabý déšť 16/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi