Obsah

Usnesení 2. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 24. 11. 2014

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

2. schůze rady města konané dne 24. 11. 2014

 

Rada města Přelouče :  

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

2/  1 Zápis z jednání pracovní skupiny pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne 13. 11. 2014.

 

 1. SCHVALUJE :

 

2/  2 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Chodník podél silnice III/32211 v Přelouči“, s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818, kterým se snižuje cena o 25.379 Kč vč. DPH.

2/  3 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Chodník ul. Hradecká a Nádražní, Přelouč“ s firmou MIKOSTAV s.r.o., Klešice č.p. 96, 538 03 Heřmanův Městec, IČ: 27464300, kterým se upravuje termín předání na 28. 11. 2014 a navyšuje  cena o 142.242 Kč vč. DPH.

2/  4 Záměr na prodej pozemku p.č. 857/2 v k. ú. Přelouč o výměře 289 m2 za cenu 44.300 Kč  p. M. P., bytem Račanská, Přelouč.

2/  5 Propachtování části pozemku p.č. 1780/1 v k.ú. Přelouč p. H.V., Jižní, Přelouč, IČ: 71946187, na dobu neurčitou za roční pachtovné 7.280 Kč.

2/  6 Pachtovní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a p. H. V., Jižní, Přelouč, IČ: 71946187 na propachtování části pozemku p.č. 1780/1 v k.ú. Přelouč za účelem umístění prodejního stánku.

2/  7 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a RWE GasNet, s.r.o. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 1817/7 v k. ú. Přelouč.

2/  8 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 940/10 a p.č. 940/15 v k.ú. Přelouč.

2/  9 Záměr na výpůjčku prostor v přízemí budovy č.p. 25 na Masarykově náměstí v Přelouči neziskovým organizacím.

2/10 Uzavření nájemní smlouvy s manželi O. a A. E. na byt č. 1 v Přelouči ve Sportovní ulici na dobu určitou od 1. 12. 2014 do 28. 2. 2015.

2/11 Uzavření nájemní smlouvy s p. E. N., na byt č. 13 v Přelouči, ul. Za Fontánou na dobu určitou od 1. 12. 2014 do 31. 1. 2015.

2/12 Uzavření nájemní smlouvy s p. O. R. na byt č. 10  v Přelouči, ul. Za Fontánou na dobu určitou od 1. 12. 2014 do 31. 1. 2015.

2/13 Uzavření nájemní smlouvy s p. V. R. na byt č. 15  v Přelouči, ul. Za Fontánou, na dobu určitou od 1. 12. 2014 do 31. 12. 2014.

2/14 Smlouvu č. 003/14 o zabezpečení ostrahy majetku uzavřenou mezi městem Přelouč a firmou DaCHcz, s.r.o., se sídlem Bergmannova 96, 356 04 Dolní Rychnov, pobočka Valy 34, IČ:25229524.

2/15 A vydává Pravidla pro zřizování a činnost komisí místní samosprávy v místních částech města.

2/16 Společný text  vyjádření žalovaných Města Přelouč a příspěvkové organizace Technické služby města Přelouče k žalobě sp. zn. 11 C 394/2014 podané žalobcem JUDr. B. Š. o zaplacení částky 800.000 Kč s příslušenstvím.

2/17 Odměny za 2. pololetí 2014 pro ředitelé škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce a předloženého návrhu.

2/18 Zvýšení osobního příplatku ředitelům škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč s platností od 1. 12. 2014.

 

2/19 Přijetí finančního daru  ve výši 10.000 Kč od firmy KIEKERT-CS, s.r.o. pro Dům dětí a mládeže Přelouč na činnost rybářského kroužku.

2/20 Termíny konání schůzí rady města dne 22. 12. 2014, 5. 1., 19. 1. a 2. 2. 2015 a termín konání zasedání zastupitelstva města dne 12. 2. 2015.

 

 1. SOUHLASÍ :

 

2/21 S požadavkem příspěvkové organizace Základní umělecká škola Přelouč zakoupit tympány v hodnotě 65.000 Kč z fondu reprodukce majetku této příspěvkové organizace.

2/22 Aby si spolek KLAD (Klub aktivních důchodců) zřídil při své registraci registrační adresu sídlo v budově města, č.p. 25, Masarykovo náměstí, Přelouč.

 

 1. UDĚLUJE : 

 

2/23 Výjimku z časového omezení stanoveného čl. 7 obecně závazné vyhlášky č. 9/2012 p. J.H. na konání veřejné hudební produkce dne 26. 12. 2014 v době od 02.00 do 03.00 hodin.

2/24 Výjimku z časového omezení stanoveného čl. 7 obecně závazné vyhlášky č. 9/2012 p. V. M.,na konání veřejné hudební produkce dne 29.11. 2014 v době od 02.00 do 04.00 hodin.

 

 1. PROHLAŠUJE :

 

2/25 Že město Přelouč bude pokračovat v záměru dokončení bezpečného cyklopropojení cyklostezkou města Přelouč s obcí Břehy. Časově lze ohledně prodloužení předmětné cyklostezky uvažovat s horizontem 2 – 3 let. Toto stanovisko je vydáno pro potřeby podání žádosti obce Břehy o poskytnutí příspěvku na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016 z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, konkrétně na realizaci akce: „Cyklostezka podél silnice II/333 v obci Břehy“.

 

 1. JMENUJE : 

 

2/26 Od 1. 1. 2015 za město Přelouč členy do školské rady:

 • při Základní škole Přelouč, Masarykovo náměstí 45 Ing. Ivana Moravce a Mgr. Petra Veselého,
 • při Základní škole Přelouč, Smetanova 1509 Ing. Zdenku Kumstýřovou a Martina Macháčka.

 

 1. POVĚŘUJE :  

 

2/27 Mgr. Veroniku Dofkovou, zaměstnankyni Města Přelouč, zařazenou do Městského úřadu Přelouč, odbor Kancelář tajemníka a Mgr. Zuzanu Dvořákovou, zaměstnankyni Města Přelouč, zařazenou do Městského úřadu Přelouč, odbor Kancelář tajemníka – oddělení přestupků a pohledávek k veškerému právnímu jednání jménem Města Přelouč a zastupování Města Přelouč u soudů ČR v soudních  sporech sp. zn. 15 C 54/2014 a 11 C 394/2014 vedených se žalobcem JUDr. B. Š.

       

 

 1. DOPORUČUJE :  

 

2/28 Zastupitelstvu města schválit rozpočet města Přelouče na rok 2015.

2/29 Zastupitelstvu města zamítnout žádost p. Z. Š., o odkup části pozemku p.č. 39/1 v k. ú. Klenovka.

2/30 Zastupitelstvu města schválit Pravidla pro zřizování a činnost osadních výborů v místních částech města.

2/31 Zastupitelstvu města pověřit Ing. Mgr. Radima Jelínka, Ph.D. a Ing. Pavla Hrdého k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství.

 

 1. RUŠÍ : 

 

2/32 Usnesení rady města č. 96/33 ze dne 3. 3. 2014, kterým byl vyhlášen záměr na pronájem prostoru  sloužícího k podnikání v přízemí budovy č. p. 25 na Masarykově náměstí v Přelouči.

 

 1. UKLÁDÁ : 

 

2/33 Vedoucí Městské knihovny Přelouč předložit radě města v termínu do 31. 12. 2014 písemné vyjádření k doporučením navrženým v Protokolu o veřejnosprávní kontrole ze dne 23. 10. 2014.

2/34 Řediteli Základní umělecké školy Přelouč předložit radě města v termínu do 31. 12. 2014 písemné vyjádření k doporučením navrženým v Protokolu o veřejnosprávní kontrole ze dne 24. 10. 2014.

2/35 Ředitelce Školní jídelny Přelouč předložit radě města v termínu do 31. 12. 2014 písemné vyjádření k doporučením navrženým v Protokolu o veřejnosprávní kontrole ze dne 24. 10. 2014.

2/36 Řediteli Kulturního a informačního centra předložit radě města v termínu do 31. 12. 2014 písemné vyjádření k doporučením navrženým v Protokolu o veřejnosprávní kontrole ze dne 24. 10. 2014.

2/37 Řediteli Technických služeb města Přelouče předložit radě města v termínu do 31. 12. 2014 písemnou zprávu o opatřeních přijatých k odstranění nedostatků zjištěných veřejnosprávní kontrolou dle Protokolu ze dne 27. 10. 2014.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                      Ing. Ivan  M o r a v e c

      starostka                                              místostarosta     

           


Vytvořeno: 26. 11. 2014
Poslední aktualizace: 26. 11. 2014 00:00
Autor: