Obsah

Usnesení 116. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 6. 10. 2014

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

116. schůze rady města konané dne 6. 10. 2014

 

Rada města Přelouče :  

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :  

 

116/  1 Vnitřní organizační směrnici Technických služeb města Přelouče o poskytování cestovních náhrad.

116/  2 Vnitřní směrnici Technických služeb města Přelouče k zajištění ochrany majetku organizace.

116/  3 Zápis z jednání bezpečnostní a dopravní komise ze dne 24. 9. 2014.

 

 1. SCHVALUJE :   

 

116/  4 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 1780/5 a p.p.č. 1780/6, oba v k. ú. Přelouč.

116/  5 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a Povodím Labe, státní podnik, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 260 v k. ú. Mělice.

116/  6 Smlouvu o bezúplatném převodu majetku  uzavřenou mezi městem Přelouč a Školní jídelnou Přelouč na převod movitého majetku – zařízení výdejny jídel v objektu č.p. 44 na Masarykově náměstí v Přelouči.

116/  7 Záměr na prodej částí pozemku p.p.č. 4410/4 a p.p.č. 594/1 a p.p.č. 594/5, vše v k. ú. Lohenice u Přelouče, o celkové výměře cca 300 m2 p. F. S., bytem Musílkova,Pardubice, za cenu minimálně 30,- Kč/m2.

116/  8 Dodatek č. 6 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 25. 11. 2004 mezi městem Přelouč a Kulturním a informačním centrem města Přelouče.

116/  9 Dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 19. 8. 2014 mezi městem Přelouč a Školní jídelnou Přelouč, Obránců míru 1025, okres Pardubice.

116/10 Dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 23. 9. 2004 mezi městem Přelouč a Městskou knihovnou Přelouč.

116/11 Dodatek č. 3 smlouvy o nájmu uzavřené dne 17. 11. 1992 mezi městem Přelouč a p. L. Š., bytem Račanská, Přelouč, p. H. P., bytem Studentská, Přelouč, p. H. H., bytem 17. listopadu, Přelouč a p. J.L., bytemVyšehněvice.

116/12 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy Městského kina, Přelouč“ s firmou LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ: 28931521, kterým se prodlužuje doba plnění díla o 29 dnů.

116/13 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Kladenská, Přelouč“ s firmou IVEXI s.r.o., Bratranců Veverkových 680,  530 02 Pardubice, IČ: 25298968, s posunutím termínu dokončení díla o 23 dnů a navýšením ceny o 122.899 Kč bez DPH, 148.708 Kč včetně DPH.

116/14 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Protipovodňová opatření města Přelouč“ s firmou Tomáš Mikula, ELMIK, Obora III 168/2, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 60040459,za nabídkovou cenu 5.058.164 Kč bez DPH, 6.120.378 Kč včetně DPH.

116/15 Uzavření nájemní smlouvy s p. J. M., na byt č. 6 v Přelouči, ul. Za Fontánou, na dobu určitou od 1. 11. 2014 do 31. 1. 2015.

116/16 Uzavření nájemní smlouvy s p. E. N., na byt č. 13 v Přelouči, ul. Za Fontánou, na dobu určitou od 1. 10. 2014 do 30. 11. 2014.

116/17 Uzavření nájemní smlouvy s p. M. D. P. na byt č. 3, ozn. A3, v Přelouči, ul. Jana Dítěte, na dobu určitou od 1. 11. 2014 do 30. 11. 2014.

116/18 Uzavření nájemní smlouvy s p. O. R., na byt č. 10  v Přelouči, ul. Za Fontánou, na dobu určitou od 1. 11. 2014 do 30. 11. 2014.

116/19 Uzavření nájemní smlouvy s p. V. R., na byt č. 15  v Přelouči, ul. Za Fontánou, na dobu určitou od 1. 11. 2014 do 30. 11. 2014.

116/20 Uzavření nájemní smlouvy s p. J. V. na byt č. 5  v Přelouči, ul. Za Fontánou, na dobu určitou od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015.

116/21 Vnitřní předpis č.R 10/2014 „Organizační řád Městského úřadu Přelouč“ s účinností od 1. 11. 2014.

116/22 Finanční příspěvek ve výši 3.600 Kč Hasičskému sboru ČHJ Přelouč na úhradu nákladů odběru pitné vody z hydrantového systému na fotbalovém hřišti v Přelouči při nácviku požárního  útoku mládeže a při soutěžích.

 

 1. SOUHLASÍ :  

 

116/23 Se zřízením vyhrazeného parkovacího místa na veřejném parkovišti ul. Pardubická u nemovitosti č.p. 1456 pro držitele průkazu ZTP/P P. T., Pardubická, Přelouč s platností od 10. 10. 2014 do 10. 10. 2016.

116/24 S prominutím nedoplatku na poplatku z prodlení p. J. M., Za Fontánou, 535 01 Přelouč dle vyčíslení č.j. MUPC 13666/2012 ze dne 9. 8. 2012 a to ve výši 6.947 Kč.

116/25 S odpisem pohledávky vzniklé nezaplacením nájemného za užívání bytu č. 1 v domě č.p. 1516 v Přelouči ve výši 487 Kč, dlužník: M. K., naposledy bytem Přelouč, Sluneční.

116/26 S bezúplatným předáním jedné sady tašek na tříděný odpad prvním 2 000 domácností po uhrazení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2015.

 

 1. ZŘIZUJE :  

 

116/27 V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, s účinností od 1.11. 2014 odbor s názvem Kancelář tajemníka, kterému jsou podřízeny Oddělení informatiky, Oddělení  pohledávek a přestupků, Oddělení personální a Oddělení hospodářské správy.

 

 1. PŘEJMENOVÁVÁ :  

 

116/28 V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, s účinností od

 1. 11. 2014 :
 1. Odbor stavební, vodoprávní a dopravy na Odbor stavební,
 2. Odbor obecní živnostenský úřad na Odbor živnostenský,
 3. Odbor správy majetku a infrastruktury na Odbor správy majetku,
 4. Oddělení personální a mzdové na Oddělení personální,
 5. Oddělení právní na Oddělení pohledávek a přestupků.

 

 1. RUŠÍ :    

 

116/29 V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, s účinností od

             1.11. 2014 :

a) v rámci Odboru vnitřních věcí MěÚ Oddělení občansko-správních agend a Oddělení dopravně-správních agend,

b) v rámci Odboru stavebního MěÚ Oddělení územního a stavebního řízení, Oddělení vodoprávní, Oddělení dopravy a komunikací a Oddělení územního plánu,

c) funkci vedoucího Oddělení územního a stavebního řízení MěÚ.

d) funkční místo v organizační struktuře MěÚ „koordinátor výchovné služby“.

 

 

 1. STANOVÍ : 

 

116/30 Celkový počet zaměstnanců MěÚ Přelouč k 1. 11. 2014 na 84.

 

 1. UKLÁDÁ :   

 

116/31 Realizovat změnu svislého dopravního značení B 29 (zákaz stání) na silnici III. třídy č. 32211 v ul. Račanská v úseku od křižovatky se silnicí I/2 Pardubická po křižovatku s místní komunikací  Libušina dle návrhu dopravní a bezpečnostní komise ze dne 24. 9. 2014.

116/32 Realizovat změnu režimu světelných signalizačních zařízení v Přelouči dle návrhu dopravní a bezpečnostní komise ze dne 24. 9. 2014.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                             Ing. Ivan  M o r a v e c

 

   starostka                                                místostarosta

 

 


Vytvořeno: 8. 10. 2014
Poslední aktualizace: 8. 10. 2014 00:00
Autor: