Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 116. schůze rady města

Usnesení 116. schůze rady města

konané dne 6. 10. 2014

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

116. schůze rady města konané dne 6. 10. 2014

 

Rada města Přelouče :  

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :  

 

116/  1 Vnitřní organizační směrnici Technických služeb města Přelouče o poskytování cestovních náhrad.

116/  2 Vnitřní směrnici Technických služeb města Přelouče k zajištění ochrany majetku organizace.

116/  3 Zápis z jednání bezpečnostní a dopravní komise ze dne 24. 9. 2014.

 

 1. SCHVALUJE :   

 

116/  4 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 1780/5 a p.p.č. 1780/6, oba v k. ú. Přelouč.

116/  5 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a Povodím Labe, státní podnik, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 260 v k. ú. Mělice.

116/  6 Smlouvu o bezúplatném převodu majetku  uzavřenou mezi městem Přelouč a Školní jídelnou Přelouč na převod movitého majetku – zařízení výdejny jídel v objektu č.p. 44 na Masarykově náměstí v Přelouči.

116/  7 Záměr na prodej částí pozemku p.p.č. 4410/4 a p.p.č. 594/1 a p.p.č. 594/5, vše v k. ú. Lohenice u Přelouče, o celkové výměře cca 300 m2 p. F. S., bytem Musílkova,Pardubice, za cenu minimálně 30,- Kč/m2.

116/  8 Dodatek č. 6 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 25. 11. 2004 mezi městem Přelouč a Kulturním a informačním centrem města Přelouče.

116/  9 Dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 19. 8. 2014 mezi městem Přelouč a Školní jídelnou Přelouč, Obránců míru 1025, okres Pardubice.

116/10 Dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 23. 9. 2004 mezi městem Přelouč a Městskou knihovnou Přelouč.

116/11 Dodatek č. 3 smlouvy o nájmu uzavřené dne 17. 11. 1992 mezi městem Přelouč a p. L. Š., bytem Račanská, Přelouč, p. H. P., bytem Studentská, Přelouč, p. H. H., bytem 17. listopadu, Přelouč a p. J.L., bytemVyšehněvice.

116/12 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy Městského kina, Přelouč“ s firmou LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ: 28931521, kterým se prodlužuje doba plnění díla o 29 dnů.

116/13 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Kladenská, Přelouč“ s firmou IVEXI s.r.o., Bratranců Veverkových 680,  530 02 Pardubice, IČ: 25298968, s posunutím termínu dokončení díla o 23 dnů a navýšením ceny o 122.899 Kč bez DPH, 148.708 Kč včetně DPH.

116/14 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Protipovodňová opatření města Přelouč“ s firmou Tomáš Mikula, ELMIK, Obora III 168/2, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 60040459,za nabídkovou cenu 5.058.164 Kč bez DPH, 6.120.378 Kč včetně DPH.

116/15 Uzavření nájemní smlouvy s p. J. M., na byt č. 6 v Přelouči, ul. Za Fontánou, na dobu určitou od 1. 11. 2014 do 31. 1. 2015.

116/16 Uzavření nájemní smlouvy s p. E. N., na byt č. 13 v Přelouči, ul. Za Fontánou, na dobu určitou od 1. 10. 2014 do 30. 11. 2014.

116/17 Uzavření nájemní smlouvy s p. M. D. P. na byt č. 3, ozn. A3, v Přelouči, ul. Jana Dítěte, na dobu určitou od 1. 11. 2014 do 30. 11. 2014.

116/18 Uzavření nájemní smlouvy s p. O. R., na byt č. 10  v Přelouči, ul. Za Fontánou, na dobu určitou od 1. 11. 2014 do 30. 11. 2014.

116/19 Uzavření nájemní smlouvy s p. V. R., na byt č. 15  v Přelouči, ul. Za Fontánou, na dobu určitou od 1. 11. 2014 do 30. 11. 2014.

116/20 Uzavření nájemní smlouvy s p. J. V. na byt č. 5  v Přelouči, ul. Za Fontánou, na dobu určitou od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015.

116/21 Vnitřní předpis č.R 10/2014 „Organizační řád Městského úřadu Přelouč“ s účinností od 1. 11. 2014.

116/22 Finanční příspěvek ve výši 3.600 Kč Hasičskému sboru ČHJ Přelouč na úhradu nákladů odběru pitné vody z hydrantového systému na fotbalovém hřišti v Přelouči při nácviku požárního  útoku mládeže a při soutěžích.

 

 1. SOUHLASÍ :  

 

116/23 Se zřízením vyhrazeného parkovacího místa na veřejném parkovišti ul. Pardubická u nemovitosti č.p. 1456 pro držitele průkazu ZTP/P P. T., Pardubická, Přelouč s platností od 10. 10. 2014 do 10. 10. 2016.

116/24 S prominutím nedoplatku na poplatku z prodlení p. J. M., Za Fontánou, 535 01 Přelouč dle vyčíslení č.j. MUPC 13666/2012 ze dne 9. 8. 2012 a to ve výši 6.947 Kč.

116/25 S odpisem pohledávky vzniklé nezaplacením nájemného za užívání bytu č. 1 v domě č.p. 1516 v Přelouči ve výši 487 Kč, dlužník: M. K., naposledy bytem Přelouč, Sluneční.

116/26 S bezúplatným předáním jedné sady tašek na tříděný odpad prvním 2 000 domácností po uhrazení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2015.

 

 1. ZŘIZUJE :  

 

116/27 V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, s účinností od 1.11. 2014 odbor s názvem Kancelář tajemníka, kterému jsou podřízeny Oddělení informatiky, Oddělení  pohledávek a přestupků, Oddělení personální a Oddělení hospodářské správy.

 

 1. PŘEJMENOVÁVÁ :  

 

116/28 V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, s účinností od

 1. 11. 2014 :
 1. Odbor stavební, vodoprávní a dopravy na Odbor stavební,
 2. Odbor obecní živnostenský úřad na Odbor živnostenský,
 3. Odbor správy majetku a infrastruktury na Odbor správy majetku,
 4. Oddělení personální a mzdové na Oddělení personální,
 5. Oddělení právní na Oddělení pohledávek a přestupků.

 

 1. RUŠÍ :    

 

116/29 V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, s účinností od

             1.11. 2014 :

a) v rámci Odboru vnitřních věcí MěÚ Oddělení občansko-správních agend a Oddělení dopravně-správních agend,

b) v rámci Odboru stavebního MěÚ Oddělení územního a stavebního řízení, Oddělení vodoprávní, Oddělení dopravy a komunikací a Oddělení územního plánu,

c) funkci vedoucího Oddělení územního a stavebního řízení MěÚ.

d) funkční místo v organizační struktuře MěÚ „koordinátor výchovné služby“.

 

 

 1. STANOVÍ : 

 

116/30 Celkový počet zaměstnanců MěÚ Přelouč k 1. 11. 2014 na 84.

 

 1. UKLÁDÁ :   

 

116/31 Realizovat změnu svislého dopravního značení B 29 (zákaz stání) na silnici III. třídy č. 32211 v ul. Račanská v úseku od křižovatky se silnicí I/2 Pardubická po křižovatku s místní komunikací  Libušina dle návrhu dopravní a bezpečnostní komise ze dne 24. 9. 2014.

116/32 Realizovat změnu režimu světelných signalizačních zařízení v Přelouči dle návrhu dopravní a bezpečnostní komise ze dne 24. 9. 2014.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                             Ing. Ivan  M o r a v e c

 

   starostka                                                místostarosta

 

 

Datum vložení: 8. 10. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 8. 10. 2014 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, čtvrtek 1. 6. 2023
slabý déšť 15 °C 4 °C
pátek 2. 6. skoro jasno 18/4 °C
sobota 3. 6. skoro jasno 21/7 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi