Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 107. schůze rady města

Usnesení 107. schůze rady města

konané dne 28. 7. 2014

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ
107. schůze rady města konané dne 28. 7. 2014

 

Rada města Přelouče : 

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :    

 

107/  1  Zápis č. 3/2014 ze zasedání sociálně zdravotní komise ze dne 9. 7. 2014

107/  2  Zápis č.3/2014 z jednání osadního výboru v Klenovce ze dne 11. 7. 2014

107/  3  Informaci o stavu neuhrazených pohledávek ke dni 30. 6. 2014 a vymožených dlužných částkách od 1. 1.2014 do 30. 6. 2014

 

 

  1. SCHVALUJE:

 

107/  4 Změnu č. 2 závazných ukazatelů plánu příspěvkových organizací na rok 2014

107/  5   Smlouvu č. 14167523 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Kladenská, Přelouč.“

107/ 6   Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace PU/1153/D4 k projektu Rekonstrukce kotelny Základní umělecké školy Přelouč na učeb nu zpracování a reprodukce zvuku, reg. č. CZ.1.13/2.2.00/28.01153

107/ 7   Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Chodník ul. Hradecká a Nádražní, Přelouč s uchazečem MIKOSTAV s.r.o.,Klešice č.p. 96, 538 03 Heřmanův Městec, IČ: 27464300, za nabídkovou cenu 2.520.506,- Kč bez DPH.

107/ 8   Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na rekonstrukci chodníků a vozovky v ulici Československé armády v Přelouči, uzavřené se společností Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČ 252 53 361, kterým se upravuje sjednaná cena díla dle skutečně provedeného rozsahu prací o částku 1.232,40 Kč bez DPH, 1.491,20 Kč včetně 21% DPH.

107/ 9   Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavřenou mezi Povodím Labe, s. p., Městem Přelouč a Ředitelstvím vodních cest ČR, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p. p. č. 260 v k. ú. Mělice.

107/ 10  Výjimku z vnitřní směrnice č. 16/2013 – pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – na rekonstrukci systému ústředního vytápění a rozvodů studené vody v 7. a 8. třídě mateřské školy Kladenská č. p. 1384 v Přelouči firmou IVEXI s.r.o., Bratranců Veverkových 680, 530 02 Pardubice, IČ 252 98 968

107/11   Smlouvu o dílo na rekonstrukci systému ústředního vytápění a rozvodů studené vody v 7. a 8. třídě mateřské školy Kladenská č.p. 1384 v Přelouči s firmou IVEXI, s.r.o., Bratranců Veverkových 680, 530 02 Pardubice, IČ 252 98 968, za cenu 357.856,00 Kč bez DPH, 433.006,00 Kč s 21% DPH.

107/12   Zadávací podmínky veřejné zakázky na opravu propustku přes Lipoltickou svodnici na místní komunikaci Přelouč-Tupesy

107/13   Pronájem bytu č. 33 o vel. 1+KK v domě s chráněnými byty v ulici Sluneční, Přelouč, p.J. P., bytem Seník, Přelouč, od 1. 8.2014 na dobu neurčitou.

107/14   Smlouvu o poskytnutí účelově vázaného finančního daru ve výši 5 tis. Kč od obce Řečany nad Labem

107/15  Smlouvu o poskytnutí účelově vázaného finančního daru ve výši 5 tis.Kč od městyse Choltice.

107/16   Smlouvu o poskytnuté účelově vázaného finančního daru ve výši 6 tis. Kč od obce Lipoltice.

107/17   Uzavření nájemní smlouvy s p. J. H., na byt č. 1 v Přelouči, ul. Za Fontánou, na dobu určitou od 1. 8. 2014 do 31. 7. 2016

107/18   Uzavření nájemní smlouvy s p. F. K., na byt č. 7  v Přelouči, ul. Za Fontánou, na dobu určitou od 1. 8.2014 do 31. 12. 2014.

107/19   Uzavření nájemní smlouvy s p. J. M. na byt č. 6 v Přelouči, ul. Za Fontánou, na dobu určitou od 1. 8. 2014 do 31. 10. 2014.

107/20   Uzavření nájemní smlouvy s p. M. D. P., na byt č. 3, ozn. A3, v Přelouči, ul. Jana Dítěte, na dobu určitou od 1. 8. 2014 do 31. 8. 2014.

107/21   Uzavření nájemní smlouvy s p. O.R. na byt č. 10 v Přelouči, ul. Za Fontánou, na dobu určitou od 1. 8.2014 do 31. 8. 2014.

107/22   Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Chodník podél silnice III/32211 v Přelouči“  s uchazečem Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01, Vysoké Mýto, IČ: 25953818, s nabídkovou cenou 1.058.078,- Kč bez DPH.

 

 

  

  1. SOUHLASÍ :  

 

107/ 23  S požadavkem příspěvkové organizace Školní jídelna Přelouč zakoupit dotykový  objednací terminál „BOX TDS“ v ceně 80.465,- Kč včetně DPH z fondu reprodukce majetku této příspěvkové organizace.

107/ 24  S prominutím nedoplatku na poplatku z prodlení p. J. S., Československé armády, 535 01 Přelouč dle vyčíslení ze dne 9.12.2008, a to ve výši 18.690,- Kč.

107/25   S podáním námitky Města Přelouče jako osoby dotčené k Opatření obecné povahy 2014 o prohlášení části krajinného celku – území Kladrubské Polabí za památkovou zónu,jehož návrh vydalo Ministerstvo kultury. Město Přelouč jako vlastník pozemků dotčených OOP namítá, že v návrhu nejsou zohledněny jeho zájmy týkající se výstavby Plavebního stupně Přelouč II na Labi v Přelouči.

 

 

 

  1.  ROZHODUJE:

 

107/ 26  Nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky „Chodník ul. Hradecká a Nádražní Přelouč“ podal uchazeč MIKOSTAV s.ro. Klešice č. p. 96, 538 03 Heřmanův Městec,  IČ 274 643 00, za nabídkovou cenu 2.520.506,- Kč bez DPH.

              Druhý v pořadí se umístil uchazeč LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice  IČ 28931521, s nabídkovou cenou 2.698.110,97,- Kč bez DPH.

              Třetí v pořadí se umístil uchazeč Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 25953818, s nabídkovou cenou 2.859.992,- Kč bezDPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je  uvedeno ve Zprávě o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.

107/27   V zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Chodník podél silnice III/32211 v Přelouči“nejvhodnější nabídku podal uchazeč Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818, s nabídkovou cenou 1.058.078,- Kč bez DPH.

              Druhý v pořadí se umístil uchazeč NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s., Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové, IČ: 28812875, s nabídkovou cenou 1.141.287,- Kč bez DPH.

              Třetí v pořadí se umístil uchazeč LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ: 289 31 521, s nabídkovou cenou 1.201.243,13 Kč bez DPH.

107/28   rozhoduje, že vylučuje z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „Chodník podél silnice III/32211v Přelouči“ uchazeče: MIKOSTAV s.r.o., Klešice č. p. 96, 538 03 Heřmanův Městec, IČO 27464300, jehož nabídku hodnotící komise vyřadila,  jelikož nesplnila v požadovaném rozsahu požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve Zprávě o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.    

 

 

  1.  JMENUJE:

 

107/ 29  Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky na opravu propustku přes Lipoltickou svodnici na místní komunikaci Přelouč-Tupesy ve složení Miroslav Manžel, Hana Mencová, Pavel Caha, náhradníci: Vlastimil Černý Ing. Iva Lehárová a stálý člen komisí pro elektronické přijímání nabídek Ing. Ivan Hývl (náhradník Miroslav Tkáč).

 

 

  1. POVĚŘUJE:

 

107/ 30  Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky na opravu propustku přes Lipoltickou svodnici na místní komunikace Přelouč-Tupesy otevíráním obálek s podanými nabídkami uchazečů o realizaci této veřejné zakázky.

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bc. Irena  B u r e š o v á                    Ing. Ivan  M o r a v e c

                   starostka                                         místostarosta

 

 

Datum vložení: 29. 7. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 29. 7. 2014 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, neděle 28. 5. 2023
jasno 20 °C 6 °C
pondělí 29. 5. jasno 21/7 °C
úterý 30. 5. jasno 21/9 °C
středa 31. 5. jasno 16/7 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi