Obsah

Usnesení 107. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 28. 7. 2014

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ
107. schůze rady města konané dne 28. 7. 2014

 

Rada města Přelouče : 

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :    

 

107/  1  Zápis č. 3/2014 ze zasedání sociálně zdravotní komise ze dne 9. 7. 2014

107/  2  Zápis č.3/2014 z jednání osadního výboru v Klenovce ze dne 11. 7. 2014

107/  3  Informaci o stavu neuhrazených pohledávek ke dni 30. 6. 2014 a vymožených dlužných částkách od 1. 1.2014 do 30. 6. 2014

 

 

  1. SCHVALUJE:

 

107/  4 Změnu č. 2 závazných ukazatelů plánu příspěvkových organizací na rok 2014

107/  5   Smlouvu č. 14167523 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Kladenská, Přelouč.“

107/ 6   Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace PU/1153/D4 k projektu Rekonstrukce kotelny Základní umělecké školy Přelouč na učeb nu zpracování a reprodukce zvuku, reg. č. CZ.1.13/2.2.00/28.01153

107/ 7   Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Chodník ul. Hradecká a Nádražní, Přelouč s uchazečem MIKOSTAV s.r.o.,Klešice č.p. 96, 538 03 Heřmanův Městec, IČ: 27464300, za nabídkovou cenu 2.520.506,- Kč bez DPH.

107/ 8   Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na rekonstrukci chodníků a vozovky v ulici Československé armády v Přelouči, uzavřené se společností Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČ 252 53 361, kterým se upravuje sjednaná cena díla dle skutečně provedeného rozsahu prací o částku 1.232,40 Kč bez DPH, 1.491,20 Kč včetně 21% DPH.

107/ 9   Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavřenou mezi Povodím Labe, s. p., Městem Přelouč a Ředitelstvím vodních cest ČR, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p. p. č. 260 v k. ú. Mělice.

107/ 10  Výjimku z vnitřní směrnice č. 16/2013 – pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – na rekonstrukci systému ústředního vytápění a rozvodů studené vody v 7. a 8. třídě mateřské školy Kladenská č. p. 1384 v Přelouči firmou IVEXI s.r.o., Bratranců Veverkových 680, 530 02 Pardubice, IČ 252 98 968

107/11   Smlouvu o dílo na rekonstrukci systému ústředního vytápění a rozvodů studené vody v 7. a 8. třídě mateřské školy Kladenská č.p. 1384 v Přelouči s firmou IVEXI, s.r.o., Bratranců Veverkových 680, 530 02 Pardubice, IČ 252 98 968, za cenu 357.856,00 Kč bez DPH, 433.006,00 Kč s 21% DPH.

107/12   Zadávací podmínky veřejné zakázky na opravu propustku přes Lipoltickou svodnici na místní komunikaci Přelouč-Tupesy

107/13   Pronájem bytu č. 33 o vel. 1+KK v domě s chráněnými byty v ulici Sluneční, Přelouč, p.J. P., bytem Seník, Přelouč, od 1. 8.2014 na dobu neurčitou.

107/14   Smlouvu o poskytnutí účelově vázaného finančního daru ve výši 5 tis. Kč od obce Řečany nad Labem

107/15  Smlouvu o poskytnutí účelově vázaného finančního daru ve výši 5 tis.Kč od městyse Choltice.

107/16   Smlouvu o poskytnuté účelově vázaného finančního daru ve výši 6 tis. Kč od obce Lipoltice.

107/17   Uzavření nájemní smlouvy s p. J. H., na byt č. 1 v Přelouči, ul. Za Fontánou, na dobu určitou od 1. 8. 2014 do 31. 7. 2016

107/18   Uzavření nájemní smlouvy s p. F. K., na byt č. 7  v Přelouči, ul. Za Fontánou, na dobu určitou od 1. 8.2014 do 31. 12. 2014.

107/19   Uzavření nájemní smlouvy s p. J. M. na byt č. 6 v Přelouči, ul. Za Fontánou, na dobu určitou od 1. 8. 2014 do 31. 10. 2014.

107/20   Uzavření nájemní smlouvy s p. M. D. P., na byt č. 3, ozn. A3, v Přelouči, ul. Jana Dítěte, na dobu určitou od 1. 8. 2014 do 31. 8. 2014.

107/21   Uzavření nájemní smlouvy s p. O.R. na byt č. 10 v Přelouči, ul. Za Fontánou, na dobu určitou od 1. 8.2014 do 31. 8. 2014.

107/22   Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Chodník podél silnice III/32211 v Přelouči“  s uchazečem Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01, Vysoké Mýto, IČ: 25953818, s nabídkovou cenou 1.058.078,- Kč bez DPH.

 

 

  

  1. SOUHLASÍ :  

 

107/ 23  S požadavkem příspěvkové organizace Školní jídelna Přelouč zakoupit dotykový  objednací terminál „BOX TDS“ v ceně 80.465,- Kč včetně DPH z fondu reprodukce majetku této příspěvkové organizace.

107/ 24  S prominutím nedoplatku na poplatku z prodlení p. J. S., Československé armády, 535 01 Přelouč dle vyčíslení ze dne 9.12.2008, a to ve výši 18.690,- Kč.

107/25   S podáním námitky Města Přelouče jako osoby dotčené k Opatření obecné povahy 2014 o prohlášení části krajinného celku – území Kladrubské Polabí za památkovou zónu,jehož návrh vydalo Ministerstvo kultury. Město Přelouč jako vlastník pozemků dotčených OOP namítá, že v návrhu nejsou zohledněny jeho zájmy týkající se výstavby Plavebního stupně Přelouč II na Labi v Přelouči.

 

 

 

  1.  ROZHODUJE:

 

107/ 26  Nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky „Chodník ul. Hradecká a Nádražní Přelouč“ podal uchazeč MIKOSTAV s.ro. Klešice č. p. 96, 538 03 Heřmanův Městec,  IČ 274 643 00, za nabídkovou cenu 2.520.506,- Kč bez DPH.

              Druhý v pořadí se umístil uchazeč LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice  IČ 28931521, s nabídkovou cenou 2.698.110,97,- Kč bez DPH.

              Třetí v pořadí se umístil uchazeč Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 25953818, s nabídkovou cenou 2.859.992,- Kč bezDPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je  uvedeno ve Zprávě o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.

107/27   V zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Chodník podél silnice III/32211 v Přelouči“nejvhodnější nabídku podal uchazeč Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818, s nabídkovou cenou 1.058.078,- Kč bez DPH.

              Druhý v pořadí se umístil uchazeč NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s., Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové, IČ: 28812875, s nabídkovou cenou 1.141.287,- Kč bez DPH.

              Třetí v pořadí se umístil uchazeč LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ: 289 31 521, s nabídkovou cenou 1.201.243,13 Kč bez DPH.

107/28   rozhoduje, že vylučuje z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „Chodník podél silnice III/32211v Přelouči“ uchazeče: MIKOSTAV s.r.o., Klešice č. p. 96, 538 03 Heřmanův Městec, IČO 27464300, jehož nabídku hodnotící komise vyřadila,  jelikož nesplnila v požadovaném rozsahu požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve Zprávě o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.    

 

 

  1.  JMENUJE:

 

107/ 29  Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky na opravu propustku přes Lipoltickou svodnici na místní komunikaci Přelouč-Tupesy ve složení Miroslav Manžel, Hana Mencová, Pavel Caha, náhradníci: Vlastimil Černý Ing. Iva Lehárová a stálý člen komisí pro elektronické přijímání nabídek Ing. Ivan Hývl (náhradník Miroslav Tkáč).

 

 

  1. POVĚŘUJE:

 

107/ 30  Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky na opravu propustku přes Lipoltickou svodnici na místní komunikace Přelouč-Tupesy otevíráním obálek s podanými nabídkami uchazečů o realizaci této veřejné zakázky.

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bc. Irena  B u r e š o v á                    Ing. Ivan  M o r a v e c

                   starostka                                         místostarosta

 

 


Vytvořeno: 29. 7. 2014
Poslední aktualizace: 29. 7. 2014 00:00
Autor: