Obsah

Usnesení 101. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 19. 5. 2014

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

           101. schůze rady města konané dne 19. 5. 2014

 

Rada města Přelouče : 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

101/  1 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 5. 5. 2014.

101/  2 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 29. 4. 2014.

101/  3 Že z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Kladenská, Přelouč“ odstoupili uchazeči:

 • FastPlay s.r.o., Dašická 1796/8, 530 03 Pardubice, IČ: 28551028,
 • METHERM v.o.s., Bezdíčkova 1308, 530 03  Pardubice, IČ: 47470879.

101/  4 Že z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy Městského kina Přelouč“ odstoupili uchazeči:

 • METHERM v.o.s., Bezdíčkova 1308, 530 03 Pardubice, IČ: 47470879,
 • TOBOS s.r.o., U Divadla 784, Pardubice, IČ: 25952994.

 

 1. ROZHODUJE : 

 

101/  5 V působnosti valné hromady společnosti Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o. v návaznosti na indikativní nabídku ČEZ Energo ze dne 13. 5. 2014 o přijetí varianty 1 – odkup movitého a nemovitého majetku.  

101/  6 Že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Kladenská, Přelouč“ podal nejvhodnější nabídku uchazeč IVEXI s.r.o., Bratranců Veverkových 680, 530 02 Pardubice , IČ: 25298968, nabídková cena bez DPH: 5.564.579,05 Kč,

            -  ve druhém pořadí se umístil uchazeč:

              Rudolf Kmoch spol. s r.o., U Kamenné vily 513, 530 03 Pardubice, IČ: 45537585, nabídková  cena bez DPH: 6.099.558,46 Kč,

 • ve třetím pořadí se umístil uchazeč:

Stavební podnik Přelouč, s.r.o., Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč,IČ: 47473053, nabídková cena bez DPH: 6.214.878,83 Kč,

 • ve čtvrtém pořadí se umístil uchazeč:

Václav Horák – stavební systémy, Kanín 108, 289 07 Opolany, IČ: 48996327, nabídková cena bez DPH: 6.297.006,36 Kč,

 • v pátém pořadí se umístil uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02 Pardubice, IČ: 25968203, nabídková cena bez DPH: 6.815.448 Kč,

 • v šestém pořadí se umístil uchazeč:

ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, nabídková cena bez DPH: 6.836.064 Kč,

 • v sedmém pořadí se umístil uchazeč:

JOKAS s.r.o., Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Nový Bydžov, IČ: 25930168, nabídková cena bez DPH: 7.022.342 Kč,

 • v osmém pořadí se umístil uchazeč:

MARHOLD a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ: 15050050, nabídková cena bez DPH: 7.786.444,32 Kč.

            Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno v přiložené zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

 

 

101/  7 O vyloučení z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Kladenská Přelouč“ uchazečů:

 • Stavby COMPLET Technologic s.r.o., Na Jánské 1869/56, 710 00 Slezská Ostrava, I.Č: 28627156,
 • KARNET a.s., Tuřanska 34, 627 00 Brno, IČ: 27728248,
 • Setorix Group s.r.o., Za Pasáží 1609, 530 02 Pardubice, IČ: 28822323.

Nabídky hodnotící komise vyřadila, jelikož byly v rozporu s požadavky zadavatele uvedenými v zadávacích podmínkách.

101/  8 Že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy  Městského kina Přelouč“ podal nejvhodnější nabídku uchazeč :

 • LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ: 28931521, nabídková cena bez DPH: 4.263.951,51 Kč,
 • ve druhém pořadí se umístil uchazeč:

Stavební podnik Přelouč, s.r.o. Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč, IČ: 47473053, nabídková cena bez DPH: 4.726.258,42 Kč,

 • ve třetím pořadí se umístil uchazeč:

MARHOLD a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ: 15050050, nabídková cena bez DPH: 4.798.379,02 Kč,

 • ve čtvrtém pořadí se umístil uchazeč:

Rudolf Kmoch spol. s.r.o. , U Kamenné vily 513, 530 03 Pardubice, IČ: 45537585, nabídková cena bez DPH: 4.984.210,97 Kč.

            Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno v přiložené zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

101/  9 O vyloučení z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy Městského kina Přelouč“ uchazeče:

 • Václav Horák – stavební systémy, Kanín 108, 289 07 Opolany, IČ: 48996327.

Nabídku hodnotící komise vyřadila, jelikož byla v rozporu s požadavky zadavatele uvedenými v zadávacích podmínkách.

 

 

 1. SCHVALUJE :

 

101/10 Prodloužení smlouvy s dodavatelem AUDIT OBCE s.r.o. Příbram o přezkoumání hospodaření Města Přelouče za rok 2014.

101/11 Podání žádosti o zápis školní jídelny – výdejny jídel, jejíž činnost bude vykonávat Školní jídelna Přelouč, okres Pardubice na adrese Masarykovo náměstí 44, o kapacitě 250 stravovaných s účinností od 1. 9. 2014. Činnost bude vykonávat pro žáky Základní školy Přelouč Masarykovo nám. 45, okres Pardubice.

101/12 Záměr na prodej pozemku p.p.č. 231/8 o výměře 180 m2 v k.ú. Tupesy u Přelouče za cenu dle znaleckého posudku.

101/13 Záměr na výpůjčku dále uvedených pozemků v k.ú. Mělice  Ředitelství vodních cest ČR dotčených plánovanou stavbou  „Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi“ – budoucí chodníky a sjezdy, které se stanou  majetkem města a pozemky současné silnice, které budou v budoucnu převedeny do  vlastnictví Pardubického kraje: část p.p.č. 41/14 o výměře 382 m2, část p.p.č. 41/15 o výměře 2 m2, část p.p.č. 41/16 o výměře 17 m2, část p.p.č. 41/18 o výměře 667 m2, část p.p.č. 41/21 o  výměře 7 m2, část p.p.č. 41/49 o výměře 11 m2,  část p.p.č. 41/52 o výměře 503 m2 a část   p.p.č. 41/22 o výměře 357 m2 (po odkoupení od současného vlastníka Obora Buňkov, s.r.o.) na dobu realizace stavby mostu.

101/14 Záměr na pronájem dále uvedených pozemků v k.ú. Mělice Ředitelství vodních cest ČR dotčených plánovanou stavbou   „Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi“ – plochy zařízení staveniště a manipulační  plochy pro realizaci stavby: část p.p.č. 41/15 o výměře 118 m2, část p.p.č. 41/16 o výměře 5 m2, část p.p.č. 41/21 o výměře 536 m2, část p.p.č. 41/23 o výměře 57 m2, část p.p.č. 41/49  výměře 490 m2 a část p.p.č. 41/22 o výměře 136 m2 (po odkoupení od současného vlastníka   Obora Buňkov, s.r.o.) na dobu realizace stavby mostu za částku stanovenou dle cenového výměru MF č. 01/2014.

101/15 Záměr na prodej dále uvedených pozemků v k.ú. Mělice  Ředitelství vodních cest ČR dotčených plánovanou stavbou  „Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi“ – budoucí rozšířená silnice: část p.p.č. 41/14  o výměře 406 m2, část p.p.č. 41/15 o výměře 21 m2, část p.p.č. 41/16 o výměře 47 m2, část  p.p.č. 41/21 o výměře 90 m2, část p.p.č. 41/49 o výměře 224 m2 a část p.p.č. 41/22 o výměře  46 m2 (po odkoupení od současného vlastníka Obora Buňkov, s.r.o.) za cenu  dle  znaleckého posudku.

101/16 Záměr na prodej části pozemku p.p.č. 225/1 v k.ú. Štěpánov o výměře cca 800 m2 za cenu minimálně 21 Kč/m2 p. L. O., bytem Opočinek, Pardubice a p. S.P., bytem  Přelouč.

101/17 Záměr na prodej části pozemku p.p.č. 225/1 v k.ú. Štěpánov o výměře cca 450 m2 za cenu minimálně 21 Kč/m2 a pozemku p.p.č. 242/1 o výměře 20 m2 (nebo jeho části) v k.ú. Klenovka za cenu minimálně 200 Kč/m2 manželům T., bytem  Přelouč.

101/18 Výpověď smlouvy o výpůjčce části pozemku p.p.č. 541/9 a části pozemku p.p.č. 1809/2, oba v k.ú. Přelouč, uzavřené dne 10. 5. 2011 mezi městem Přelouč a manželi J. P., a M. P.

101/19 Výpověď smlouvy o výpůjčce části pozemku p.p.č. 541/9 a části pozemku p.p.č. 1809/2, oba v k.ú. Přelouč uzavřené dne 10. 5. 2011 mezi městem Přelouč a p. L. P. a p. S. S.

101/20 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu,uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 209 v k.ú. Tupesy.

101/21 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 1791/16 v k.ú. Přelouč.

101/22 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 16/3 v k.ú. Klenovka.

101/23 Smlouvu o podmínkách provedení stavby „Oprava propustku přes Lipoltickou svodnici na místní komunikaci v místní části Tupesy“ uzavřenou mezi městem Přelouč aj. K., bytem Tupesy .

101/24 Smlouvu o podmínkách provedení stavby „Oprava propustku přes Lipoltickou svodnici na místní komunikaci v místní části Tupesy“ uzavřenou mezi městem Přelouč a J., B., bytem Tupesy .

101/25 Smlouvu o výpůjčce pozemků uzavřenou mezi městem Přelouč a Ředitelstvím vodních cest ČR, na výpůjčku pozemků p.p.č. 1771/1 a p.p.č. 1771/4 v k.ú. Přelouč za účelem rozšíření biocentra Slavíkovy ostrovy v souvislosti se stavbou „Stupeň Přelouč II“.

101/26 Vnitřní směrnici č. 06/14 „Vymáhání peněžitých pohledávek“.

101/27 Uzavření nájemní smlouvy s manželi O. a A. E., na byt č. 1 v ul. Sportovní v Přelouči na dobu určitou od 1. 6. 2014 do 31. 8. 2014.

101/28 Uzavření nájemní smlouvy s p. M. D. P. na byt č. 3, ozn. A3 v ul. Jana  Dítěte v Přelouči na dobu určitou od 1. 6. 2014 do 31. 7. 2014.

101/29 Uzavření nájemní smlouvy s p. M. S. na byt č. 4 v ul. Za Fontánou  v Přelouči na dobu určitou od 1. 6. 2014 do 31. 5. 2015.

101/30 Výsledky ceny Reprezentant školy za školní rok 2013-2014.

101/31 Finanční příspěvek ze sportovního fondu ve výši 3.500 Kč Palmičce Přelouč – oddílu šipek na dopravu a startovné na soutěž a turnaje.

 

 1. SOUHLASÍ :  

 

101/32 Vzhledem k havarijnímu stavu rozvodů ústředního vytápění a studené vody v objektech mateřské školy v Kladenské ulici č.p. 1332, s tím spojenou úpravou sociálních zařízení v učebnových pavilonech a časovým možnostem provádění oprav s ohledem na provoz mateřské školy s přímým zadáním potřebných prací zhotovitelům  vybraným Odborem správy majetku a infrastruktury Městského úřadu Přelouč.

101/33 S prodloužením smluvního vztahu na 15 let s ČEZ Energo na zajištění dodávek tepla a TUV v budovách majetku města.

 

 1. POTVRZUJE :  

 

101/34 Pracovní poměr

 •  Ing. Pavlu Hrdému, řediteli Domu dětí a mládeže Přelouč, okres Pardubice,
 •  p. Haně Novotné, ředitelce Mateřské školy Přelouč Kladenská 1332, okres Pardubice,
 •  P. Evě Hrdé, ředitelce Školní jídelny Přelouč, okres Pardubice

od 1. srpna 2014 na dobu určitou 6 let na pracovní místo ředitele/ředitelky na základě ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. DOPORUČUJE : 

 

101/35 Zastupitelstvu města zamítnout žádost p. K. T., o odkoupení části pozemku (chodníku) p.p.č.  1287/44 v k.ú. Přelouč.

101/36 Zastupitelstvu města zamítnout žádost ing. V. M., o prodej části pozemku p.p.č. 541/9 v k.ú. Přelouč.

101/37 Zastupitelstvu města zamítnout nabídku na odkoupení dále uvedených pozemků v k.ú. Přelouč z vlastnictví Státního statku Jeneč, státní podnik v likvidaci za  cenu 435.000 Kč:  p.p.č. 773/9 o výměře 151 m2, p.p.č. 1794/34 o výměře 20 m2, p.p.č. 1811/6 o výměře 54 m2, p.p.č. 1812/17 o výměře 73 m2, p.p.č. 1812/18 o výměře 89 m2, p.p.č. 1812/22 o výměře 99 m2, p.p.č. 1812/24 o výměře 126 m2, p.p.č. 1812/25 o výměře 32 m2, p.p.č. 1812/26 o výměře 94 m2, p.p.č. 1850/10 o výměře 3 m2, p.p.č. 2012/1 o výměře 175 m2, p.p.č. 2191/7 o výměře 257 m2, p.p.č. 2191/11 o výměře 159 m2 z důvodu nepřiměřené ceny.

 

 1. RUŠÍ :

 

101/38 Část usnesení rady města č. 98/32 ze dne 31.3. 2014 – finanční příspěvek oddílu šipek Palmička Přelouč.

 

 1. ZAMÍTÁ :  

 

101/39 Žádost p. O. M., o zapůjčení nebo pronájem části pozemku p.p.č. 541/9 v k.ú. Přelouč.

 

 

 

 

 

 

       Bc. Irena  B u r e š o v á                Ing. Ivan  M o r a v e c

                  starostka                                        místostarosta

       


Vytvořeno: 21. 5. 2014
Poslední aktualizace: 21. 5. 2014 00:00
Autor: