Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

usnesení 89. schůze rady města

usnesení 89. schůze rady města

konané dne 9.12.2013

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

89. schůze rady města konané dne 9. 12. 2013

 

Rada města Přelouče :

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ : 

 

89/  1 Nabídku spol. RAYO Engineering, s.r.o. Praha na instalaci domovních kogeneračních jednotek v bytových domech.

89/  2 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 2. 12. 2013.

89/  3 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 27. 11. 2013.

89/  4 Zápis ze schůze osadního výboru Mělice ze dne 1. 12. 2013.

89/  5 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 2. 12. 2013.

89/  6 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 2. 12. 2013.

89/  7 Informace ke zrušení stanoviště rychlé lékařské pomoci v Přelouči.

 

  1. SCHVALUJE : 

 

89/  8 Platový výměr ředitelky Základní umělecké školy Přelouč s účinností od 1. 1. 2014.

89/  9 Změnu odpisového plánu pro rok 2013 organizace Technické služby města Přelouče.

89/10 Rozpočtové opatření č. 1 organizace Technické služby města Přelouče pro rok 2013 s tím, že plánované příjmy i výdaje budou vyrovnané ve výši 15.070.000 Kč.

89/11 Dodatek č. 1/2014  ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu mezi městem Přelouč a společností SOP a.s.

89/12 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a VČP Net, s.r.o. , IČ:  27495949, na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 259/3 a  p.p.č. 604/2 v k.ú. Lohenice u Přelouče.

89/13 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Povodím Labe, státní podnik, IČ: 7089005  a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 260 v k. ú. Mělice.

89/14 Výpověď z nájmu části prostoru v budově č.p. 1613 v Přelouči za účelem umístění nápojového automatu nájemci Evženu Vávrovi, IČ: 74805649.

89/15 Dodatek č. 3 smlouvy o dílo „Chodník podél silnice I/2 Přelouč“ se společností AZ STAVEBNÍ Heřmanův Městec s.r.o., Čáslavská 976, 538 03 Heřmanův Městec, IČ: 25966251, upravující cenu díla o částku 189.411 Kč bez DPH za provedené vícepráce.

89/16 Vnitřní směrnici č. 16/2013 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“.

89/17 Záměr na uzavření dodatku č. 3 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 8. 12. 2004 mezi městem Přelouč a Hokejbalovým klubem Jestřábi Přelouč. Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět výpůjčky o nově vybudovanou budovu sociálního zázemí.

89/18 Pronájem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě s pečovatelskou službou v ul. Sluneční, Přelouč, p.  J. M., bytem Přelouč, od 10. 12. 2013 na dobu neurčitou.

89/19 Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Přelouče v roce 2013  uzavřenou mezi městem a Pardubickým krajem.

89/20 Příspěvek ve výši 1.000 Kč odbornému léčebnému ústavu Albertinum Žamberk za poskytnuté sociální služby občanovi města.

89/21 Přijetí finančního účelového daru od Elektrárny Chvaletice a.s. ve výši 60.000 Kč na pořízení dataprojektoru, notebooku a softwaru pro ZŠ Smetanova 1509, Přelouč.

89/22 Přijetí finančního daru od Elektrárny Chvaletice a.s. ve výši 23.000 Kč na nákup učebnic pro ZŠ Masarykovo nám. 45, Přelouč.

89/23 Ukončení dohody o poskytnutí parkovacího prostoru se společností SVOS spol. s r.o., Choceňská 877, Přelouč.

89/24 dodatek č. 8 ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě NN oprávněnému zákazníkovi číslo EL_002/06 s firmou Excalibur Army spol. s r.o.

89/25 Návrh programu XXIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

89/26 Termíny konání schůzí rady města dne 19. 12., 30. 12. 2013, 13. 1., 27. 1. a 6. 2. 2014 a termín konání zasedání zastupitelstva města dne 20. 2. 2014.

 

  1. SOUHLASÍ :  

 

89/27 S vyřazením projektové dokumentace z účtu 042 – rozpracovaný investiční majetek z důvodu jejího nevyužití pro realizaci staveb dle předloženého seznamu.

 

  1. UDĚLUJE VÝJIMKU :

 

89/28 Z ustanovení čl. V vnitřní směrnice č. 4/2013 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ na jednorázový nákup výpočetní techniky.

 

  1. JMENUJE :  

 

89/29 Ing. Aleše Jiráska ze společnosti Kiekert-CS s.r.o. , ing. Zdenku Kumstýřovou za Charitu Přelouč a Bc. Lukáše Novotného ze spol. Excalibur Army, spol. s r. o. členy komise pro strategický rozvoj.

 

  1. DOPORUČUJE :  

 

89/30 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. VII rozpočtu města pro rok 2013.

89/31 Zastupitelstvu města neschválit kupní smlouvu mezi ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Přelouč na odkup 1/9 pozemku p.p.č. 396/38 za cenu 161.000 Kč.

89/32 Zastupitelstvu města uznat vlastnictví budovy trafostanice na pozemku st.p.č. 1987 v k.ú. Přelouč ve prospěch ČEZ a.s., IČ: 45274649.

89/33 Zastupitelstvu města schválit záměr na prodej pozemků p.p.č. 97/11 o výměře 85 m2, p.p.č. 97/12 o výměře 78 m2, p.p.č. 238 o výměře 86 m2, p.p.č. 239/1 o výměře 50 m2, p.p.č. 239/2 o výměře 188 m2, vše v k. ú. Mělice a pozemků p.p.č. 410/11 o výměře 52 m2, p.p.č. 594/3 o výměře 325 m2, p.p.č. 594/4 o výměře 345 m2, p.p.č. 602 o výměře 86 m2, části p.p.č. 410/4 o výměře cca 230 m2, vše v k. ú.  Lohenice u Přelouče p. F. S., bytem, Pardubice za cenu dle znaleckého posudku.

89/34 Zastupitelstvu města schválit a vydat Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 4/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

89/35 Zastupitelstvu města schválit změnu č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice se sídlem Kladenská 1332, 535 01 Přelouč.

89/36 Zastupitelstvu města schválit změnu č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby města Přelouče se sídlem Českobratrská 88, 535 01 Přelouč, od 1. 1. 2014 se sídlem Choceňská 1771, 535 01 Přelouč.

 

Bc. Irena B u r e š o v á                          Ing. Ivan  M o r a v e c   

    starostka                                                           místostarosta

 

Datum vložení: 10. 12. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 10. 12. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi