Obsah

usnesení 89. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 9.12.2013

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

89. schůze rady města konané dne 9. 12. 2013

 

Rada města Přelouče :

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ : 

 

89/  1 Nabídku spol. RAYO Engineering, s.r.o. Praha na instalaci domovních kogeneračních jednotek v bytových domech.

89/  2 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 2. 12. 2013.

89/  3 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 27. 11. 2013.

89/  4 Zápis ze schůze osadního výboru Mělice ze dne 1. 12. 2013.

89/  5 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 2. 12. 2013.

89/  6 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 2. 12. 2013.

89/  7 Informace ke zrušení stanoviště rychlé lékařské pomoci v Přelouči.

 

  1. SCHVALUJE : 

 

89/  8 Platový výměr ředitelky Základní umělecké školy Přelouč s účinností od 1. 1. 2014.

89/  9 Změnu odpisového plánu pro rok 2013 organizace Technické služby města Přelouče.

89/10 Rozpočtové opatření č. 1 organizace Technické služby města Přelouče pro rok 2013 s tím, že plánované příjmy i výdaje budou vyrovnané ve výši 15.070.000 Kč.

89/11 Dodatek č. 1/2014  ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu mezi městem Přelouč a společností SOP a.s.

89/12 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a VČP Net, s.r.o. , IČ:  27495949, na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 259/3 a  p.p.č. 604/2 v k.ú. Lohenice u Přelouče.

89/13 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Povodím Labe, státní podnik, IČ: 7089005  a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 260 v k. ú. Mělice.

89/14 Výpověď z nájmu části prostoru v budově č.p. 1613 v Přelouči za účelem umístění nápojového automatu nájemci Evženu Vávrovi, IČ: 74805649.

89/15 Dodatek č. 3 smlouvy o dílo „Chodník podél silnice I/2 Přelouč“ se společností AZ STAVEBNÍ Heřmanův Městec s.r.o., Čáslavská 976, 538 03 Heřmanův Městec, IČ: 25966251, upravující cenu díla o částku 189.411 Kč bez DPH za provedené vícepráce.

89/16 Vnitřní směrnici č. 16/2013 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“.

89/17 Záměr na uzavření dodatku č. 3 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 8. 12. 2004 mezi městem Přelouč a Hokejbalovým klubem Jestřábi Přelouč. Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět výpůjčky o nově vybudovanou budovu sociálního zázemí.

89/18 Pronájem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě s pečovatelskou službou v ul. Sluneční, Přelouč, p.  J. M., bytem Přelouč, od 10. 12. 2013 na dobu neurčitou.

89/19 Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Přelouče v roce 2013  uzavřenou mezi městem a Pardubickým krajem.

89/20 Příspěvek ve výši 1.000 Kč odbornému léčebnému ústavu Albertinum Žamberk za poskytnuté sociální služby občanovi města.

89/21 Přijetí finančního účelového daru od Elektrárny Chvaletice a.s. ve výši 60.000 Kč na pořízení dataprojektoru, notebooku a softwaru pro ZŠ Smetanova 1509, Přelouč.

89/22 Přijetí finančního daru od Elektrárny Chvaletice a.s. ve výši 23.000 Kč na nákup učebnic pro ZŠ Masarykovo nám. 45, Přelouč.

89/23 Ukončení dohody o poskytnutí parkovacího prostoru se společností SVOS spol. s r.o., Choceňská 877, Přelouč.

89/24 dodatek č. 8 ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě NN oprávněnému zákazníkovi číslo EL_002/06 s firmou Excalibur Army spol. s r.o.

89/25 Návrh programu XXIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

89/26 Termíny konání schůzí rady města dne 19. 12., 30. 12. 2013, 13. 1., 27. 1. a 6. 2. 2014 a termín konání zasedání zastupitelstva města dne 20. 2. 2014.

 

  1. SOUHLASÍ :  

 

89/27 S vyřazením projektové dokumentace z účtu 042 – rozpracovaný investiční majetek z důvodu jejího nevyužití pro realizaci staveb dle předloženého seznamu.

 

  1. UDĚLUJE VÝJIMKU :

 

89/28 Z ustanovení čl. V vnitřní směrnice č. 4/2013 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ na jednorázový nákup výpočetní techniky.

 

  1. JMENUJE :  

 

89/29 Ing. Aleše Jiráska ze společnosti Kiekert-CS s.r.o. , ing. Zdenku Kumstýřovou za Charitu Přelouč a Bc. Lukáše Novotného ze spol. Excalibur Army, spol. s r. o. členy komise pro strategický rozvoj.

 

  1. DOPORUČUJE :  

 

89/30 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. VII rozpočtu města pro rok 2013.

89/31 Zastupitelstvu města neschválit kupní smlouvu mezi ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Přelouč na odkup 1/9 pozemku p.p.č. 396/38 za cenu 161.000 Kč.

89/32 Zastupitelstvu města uznat vlastnictví budovy trafostanice na pozemku st.p.č. 1987 v k.ú. Přelouč ve prospěch ČEZ a.s., IČ: 45274649.

89/33 Zastupitelstvu města schválit záměr na prodej pozemků p.p.č. 97/11 o výměře 85 m2, p.p.č. 97/12 o výměře 78 m2, p.p.č. 238 o výměře 86 m2, p.p.č. 239/1 o výměře 50 m2, p.p.č. 239/2 o výměře 188 m2, vše v k. ú. Mělice a pozemků p.p.č. 410/11 o výměře 52 m2, p.p.č. 594/3 o výměře 325 m2, p.p.č. 594/4 o výměře 345 m2, p.p.č. 602 o výměře 86 m2, části p.p.č. 410/4 o výměře cca 230 m2, vše v k. ú.  Lohenice u Přelouče p. F. S., bytem, Pardubice za cenu dle znaleckého posudku.

89/34 Zastupitelstvu města schválit a vydat Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 4/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

89/35 Zastupitelstvu města schválit změnu č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice se sídlem Kladenská 1332, 535 01 Přelouč.

89/36 Zastupitelstvu města schválit změnu č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby města Přelouče se sídlem Českobratrská 88, 535 01 Přelouč, od 1. 1. 2014 se sídlem Choceňská 1771, 535 01 Přelouč.

 

Bc. Irena B u r e š o v á                          Ing. Ivan  M o r a v e c   

    starostka                                                           místostarosta

 


Vytvořeno: 10. 12. 2013
Poslední aktualizace: 10. 12. 2013 00:00
Autor: