Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
 • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

usnesení 82. schůze rady města

konané dne 16.09.2013

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________82. schůze rady města konané dne 16. 9. 2013__________________

 

Rada města Přelouče :  

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :    

 

82/  1 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 6. 9. 2013.

82/  2 Zápis ze schůze osadního výboru Mělice ze dne 7. 9. 2013.

 

 1. ROZHODUJE :    

 

82/  3 O vyloučení uchazeče AudioMaster CZ a.s., Ocelářská 937/39, 190 00 Praha 9, IČ: 28206649

           z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „Dodávka výukové technologie a vnitřního

           vybavení učebny ZUŠ“ z důvodu, že nabídka nesplňuje v plném rozsahu požadavky zadavatele.

82/  4 Že nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky „Dodávka výukové technologie a

           vnitřního vybavení učebny ZUŠ“ podal uchazeč:

           DISK Multimedia, s.r.o. ,

           Sokolská 13, 680 01 Boskovice,

           IČ: 25550799,  nabídková cena 549 695,- Kč bez DPH.

           Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve

           zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

82/  5 Že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení na akci „Výměna výplní otvorů v hasičské

          zbrojnici Přelouč“ podal uchazeč:

          Window Holding a.s.,

           Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň,

           IČ: 28436024, nabídková cena 136 586,- Kč bez DPH,

 • ve druhém pořadí se umístil uchazeč:

LG-DINEX spol. s r.o.,

Prosečská 273, 468 04 Jablonec nad Nisou,

IČ: 48269972, nabídková cena 138 624,- Kč bez DPH,

 • ve třetím pořadí se umístil uchazeč:

KOSS Kolín spol. s r.o.,

281 27 Krakovany 85,

IČ: 49825941, nabídková cena139 000,- Kč bez DPH,

 • pořadí nabídek na 4. až 5. místě odpovídá pořadí nabídek stanovenému hodnotící komisí a uvedenému ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

82/  6 Že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení na akci „Rekonstrukce elektroinstalace hasičské

          zbrojnice Přelouč“ podal uchazeč:

          FiLup-elektro, spol. s r.o.,

          Bydžovská Lhotka 14, 504 01 Nový Bydžov,

          IČ: 47450614,  nabídková cena 277 911,- Kč bez DPH,

 • ve druhém pořadí se umístil uchazeč:

ELEKTRO MED s.r.o.,

Rašínova 192, 396 01 Humpolec,

IČ: 28066430, nabídková cena 295 399,79 Kč bez DPH,

 • ve třetím pořadí se umístil uchazeč:

WENEA s.r.o.,

Mírové náměstí 108, 281 61 Kouřim,

IČ: 26085470, nabídková cena 309 999,60 Kč bez DPH,

 • pořadí nabídek na 4. až 6. místě odpovídá pořadí nabídek stanovenému hodnotící komisí a uvedenému ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

 

 1. POTVRZUJE :  

 

82/  7 Že VOLANT o.p.s., Pardubická 734, 535 01 Přelouč vykonává zájmovou činnost ve prospěch 

          dětí a mládeže.

 

 1. SCHVALUJE :  

 

82/  8 Změnu vnitřního platového předpisu města Přelouče zřizovatele škol a školských zařízení

          s účinností od 1. 10. 2013.

82/  9 Platový výměr ředitelky Mateřské školy Přelouč, Kladenská 1332 s účinností od 1. 10. 2013.

82/10 Platový výměr ředitelky Základní umělecké školy Přelouč s účinností od 1. 10. 2013.

82/11 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby

          uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího

          věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 219/1 v k.ú. Tupesy u Přelouče.  

82/12 Kupní smlouvu na realizaci veřejné zakázky „Dodávka výukové technologie a vnitřního 

          vybavení učebny ZUŠ“ s uchazečem DISK Multimedia, s.r.o., Sokolská 13, 680 01 Boskovice,

          IČ: 25550799, za nabídkovou cenu 549 695,- Kč bez DPH.

82/13 Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce kotelny Základní

          umělecké školy Přelouč na učebnu zpracování a reprodukce zvuku“, reg. č.:

          CZ.1.13/2.2.00/28.01153, s firmou Ing. Pavel Kafka, STAVITELSTVÍ KAFKA, SNP 1148,

          580 01 Havlíčkův Brod.

82/14 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na opravu místní komunikace za autobusovou čekárnou

          v Mělicích  uzavřené s firmou NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s., Střelecká 672, 500 02

          Hradec Králové, IČ 28812875, za cenu 22 901,- Kč bez DPH, 27 710,- Kč s 21% DPH.

82/15 Smlouvu o dílo na akci „Výměna výplní otvorů v hasičské zbrojnici Přelouč“ se společností

          Window Holding a.s.,  Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 28436024 za nabídkovou cenu

          136 586,- Kč bez DPH, 165 269,- Kč s 21% DPH.

82/16 Smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce elektroinstalace hasičské zbrojnice Přelouč“ se

          společností FiLup-elektro, spol. s r.o., Bydžovská Lhotka 14, 504 01 Nový Bydžov, IČ:

          47450614, za nabídkovou cenu 277 911,- Kč bez DPH, 336 272,- Kč s 21% DPH.

82/17 Přijetí finančních darů  na pomůcky do sportovních kroužků Domu dětí a mládeže Přelouč ve

          výši 20 000,- Kč od Elektrárny Chvaletice, a.s. a 2 500,- Kč od BK Přelouč, o.s.

82/18 Statut pro udělování cen za nejlepší herecké a tvůrčí výkony v dabingu platný od 20. ročníku

           konaného v roce 2014.

82/19 Návrh programu XXII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

82/20 Termíny konání schůzí rady dne 26. 9., 7. 10., 21. 10., 11. 11., 25. 11. a 9. 12. 2013 a termín

           konání zasedání zastupitelstva města dne 31. 10. a 19. 12. 2013.

 

 1. SOUHLASÍ :  

 

82/21 S odprodejem vyřazené použité betonové dlažby rozměru 30x30 cm, získané při rekonstrukci

          městských chodníků, občanům za cenu 2,00 Kč/1 ks.

 

 1. DOPORUČUJE :  

 

82/22 Zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o stavu výkupu pozemků pro cyklostezku

          Přelouč – Lhota.

82/23 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. IV rozpočtu města pro rok 2013.

82/24 Zastupitelstvu města vzít na vědomí rozpočtový výhled města Přelouče na období 2014 – 2015.

82/25 Zastupitelstvu města schválit záměr na bezúplatný převod budovy bez č.p.  na pozemku st.p.č.

          91, prodej pozemku st.p.č. 91 o výměře 191 m2 za cenu 77 164,- Kč (404,- Kč/m2) a části A

          pozemku p.p.č. 410/4 o výměře cca 1 000 m2 (oplocená část, která je součástí areálu SK SKI) za

          cenu 200,- Kč/m2 a části B pozemku p.p.č. 410/4 o výměře cca 1 200 m2 (část cesty, včetně

          pozemku mezi cestou a vodou, v úseku mezi odbočkou k areálu p. Stehna a plotem areálu SK

          SKI) za cenu 200,- Kč/m2, vše v k. ú. Lohenice u Přelouče, SK SKI Přelouč, IČ: 26667177.

82/26 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 16/3 v k. ú. Klenovka o

          výměře cca 14 744 m2 za cenu 200,- Kč/m2 za účelem výstavby rodinných domů v souladu

          s platným regulačním plánem pro danou lokalitu.

82/27 Zastupitelstvu města schválit znění záměru na prodej části pozemku p.p.č. 16/3 v k.ú. Klenovka

          o výměře cca 14 744 m2 za cenu 200,- Kč/m2.

82/28 Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemků p.p.č. 301/1 o výměře 1 371 m2, p.p.č. 907/26

          o výměře 14 m2 a p.p.č. 760 o výměře 357 m2, vše v k.ú. Přelouč z vlastnictví p. P. Z.,  

          bytem Pohořelec 151/4, Praha, za cenu 466 950,- Kč.

82/29 Zastupitelstvu města schválit odkoupení dále uvedených nemovitostí v k.ú. Přelouč od

          společnosti SVOS, spol. s.r.o. za cenu 19 500 000,- Kč: budova bez č.p. na pozemku st.p.č.

          2576, pozemek st.p.č. 2576 o výměře 3 375 m2, pozemek p.p.č. 1299/2 o výměře 3 162 m2,

          pozemek p.p.č. 1300/8 o výměře 180 m2 a pozemek p.p.č. 1301/17 o výměře 512 m2.

82/30 Zastupitelstvu města schválit odkoupení dále uvedených nemovitostí v k.ú. Přelouč od

          společnosti SVOS, spol. s.r.o. za cenu 5 500 000,- Kč: budova bez č.p. na pozemku st.p.č.

          838/2, pozemek st.p.č. 838/2 o výměře 228 m2.

82/31 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a společností

          SVOS, spol.  s.r.o., na odkoupení dále uvedených nemovitostí v k. ú. Přelouč: budova bez č.p.

           na pozemku st.p.č. 2576, pozemek st.p.č. 2576 o výměře 3 375 m2, pozemek p.p.č 1299/2 o

           výměře 3 162 m2, pozemek p.p.č. 1300/8 o výměře 180 m2 a pozemek p.p.č. 1301/17 o výměře

           512 m2.

82/32 Zastupitelstvu města schválit smlouvu o budoucí smlouvě kupní uzavřenou mezi městem

          Přelouč a společností SVOS, spol. s.r.o., na odkoupení dále uvedených nemovitostí v k.ú.

          Přelouč: budova bez č. p. na pozemku st.p.č. 838/2, pozemek st.p.č.  838/2 o výměře 228 m2.

82/33 Zastupitelstvu města schválit a vydat Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 3/2013 o

          městské policii.

82/34 Zastupitelstvu města vzít na vědomí nabídku ČEZ Energo, s.r.o. na provozování soustavy CZT

          v Přelouči.

82/35 Zastupitelstvu města vydat souhlas s realizací varianty 2 (odkup nemovitého a movitého 

          majetku) dle indikativní nabídky ČEZ Energo, s.r.o. ze dne 30. 8. 2013.

82/36 Zastupitelstvu města vydat souhlas se zahájením kroků vedoucích ke zrušení společnosti

          Tepelné zdroje Přelouč s.r.o. ke dni 31. 12. 2013.

 

 1. ODVOLÁVÁ :  

 

82/37 Ke dni 30. 9. 2013 Mgr. Martina Karabce z funkce člena bezpečnostní a dopravní komise.

 

 1. JMENUJE :    

 

82/38 S účinností od 1. 10. 2013 členem bezpečnostní a dopravní komise Bc. Radka Hrdého.

 

 1. ODKLÁDÁ :  

 

82/39 Rozhodnutí o partnerství Města Přelouče v projektu S3 výzvy OP LZZ č. B7 připravovaného

          Domovem u fontány Přelouč z důvodu nedostatku informací k projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bc. Irena  B u r e š o v á                                                           ing. Ivan  M o r a v e c

                    starostka                                                                              místostarosta

 

 

 

 

Datum vložení: 17. 9. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 17. 9. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi