Obsah

usnesení 72. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 29.04.2013

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________72. schůze rady města konané dne 29. 4. 2013_____________________

 

Rada města Přelouče :  

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :   

 

72/  1 Dopis auditora Audit obce, s.r.o. ze dne 2. 4. 2013 radě města o provedeném přezkumu 

          hospodaření Města Přelouče za rok 2012.

72/  2 Informaci o stavu výkupu pozemků pro cyklostezku Přelouč – Lhota.

72/  3 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 8. 4. 2013.

72/  4 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 8. 4. 2013.

72/  5 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 10. 4. 2013.

72/  6 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 01/89 vydané MVČR v rámci OP LZZ na projekt „Zvýšení

          kvality řízení a good governance v Městském úřadu Přelouč“, reg.č. CZ.1.04./4.1.01/89.00001.

72/  7 V působnosti valné hromady společnosti Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o. Zprávu dozorčí rady o

          její činnosti v roce 2012.

72/  8 V působnosti valné hromady společnosti Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o. Zprávu nezávislého

          auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2012.

 

 1. SCHVALUJE : 

 

72/  9 Změnu č. 1 závazných ukazatelů plánu příspěvkových organizací pro rok 2013.

72/10 Smlouvu o dílo na zpracování koncepce veřejného osvětlení města Přelouče s firmou ANODA,

          s.r.o. , Borecká 212, Zvánovice, 251 65 Ondřejov, IČ 27194612, za cenu 418 660,- Kč včetně

          DPH.

72/11 Záměr na prodej pozemku p.p.č. 41/20 o výměře 260 m2 v k.ú. Mělice manželům Š.,

          bytem Mělice 28 za cenu dle znaleckého posudku.

72/12 Záměr na prodej pozemku p.p.č. 306 o výměře 40 m2 a pozemku p.p.č. 293/5 o výměře 15 m2,

          oba v k.ú. Škudly, p. M. Š. a p. ing. I. K., oba bytem Škudly 39, za

          cenu dle znaleckého posudku.

72/13 Smlouvu o nájmu části pozemku p.p.č. 410/4 v k.ú. Lohenice u Přelouče uzavřenou mezi

          městem Přelouč  a p. Davidem Leníkem, IČ 74206648.

72/14 Doplnění Pravidel pro nakládání s majetkem a finančními prostředky osadních výborů a komisí

          místní samosprávy tak, že do Přílohy č. 1 „Prostory pod správou osadních výborů a komisí       

          místní samosprávy určené k pronájmu – stanovení výše nájemného“ se doplní pro osadní výbor 

          Lohenice „areál Břízky – výše nájemného 1 000,- Kč/1 akce“.

72/15 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce ul. Komenského  

          v Přelouči“ s firmou Dlažba Vysoké Mýto  s.r.o. , se sídlem Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto,

          za cenu 1 149 214,40 Kč vč. 21% DPH.

72/16 Prodloužení nájemní smlouvy p. P. Ď. na byt č. 4 v č.p. 404 v Pardubické ul.

          v Přelouči na dobu určitou od 1. 5. 2013 do 31. 7. 2013.

72/17 Prodloužení nájemní smlouvy p. F. K. na byt č. 7 v č.p. 433 v ul. Za Fontánou

          v Přelouči na dobu určitou od 1. 5. 2013 do 31. 10. 2013.

72/18 Prodloužení nájemní smlouvy p. J. M. na byt č. 6 v ul. Za Fontánou č.p. 433

          v Přelouči na dobu určitou od 1. 5. 2013 do 31. 7. 2013.

72/19 Prodloužení nájemní smlouvy p. E. N. na byt č. 13 v ul. Za Fontánou č.p. 433

          v Přelouči na dobu určitou od 1. 5. 2013 do 30. 6. 2013.

72/20 Vnitřní předpis č. 7/2013 „Organizační řád“ Městského úřadu Přelouč s účinností od 1.5. 2013.

 

 

 

 

72/21 Smlouvu o dílo o poskytnutí služeb s firmou MK Consult, v.o.s., Na vinici 803/6A, 400 07 Ústí

          nad Labem na dodávku programového vybavení – síťové licence geografického informačního

          systému  Kompas 3.2 s moduly pro pasportizaci a správu místních komunikací, veřejného

          osvětlení a evidenci nemovitostí v ceně 95 000,- Kč bez DPH a přípravu mapových dat v rámci

          území města Přelouče jako podkladu pro pasportizaci v GIS Kompas 3.2 za cenu 309 000,- Kč

          bez DPH.

72/22 Sazebník úhrad za poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

          k informacím dle předloženého návrhu.

72/23 Smlouvu o zveřejnění reklamy v tiskovinách „Cyklopůjčovny ČD v Pardubickém kraji 2013“

          č.j. 605/2013 uzavřenou mezi městem Přelouč a Českými drahami, a.s., Nábřeží L. Svobody

          1222, 110 15 Praha 1, IČ 70994226.

72/24 Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace k projektu „Rekonstrukce kotelny Základní umělecké   

          školy Přelouč na učebnu zpracování a reprodukce zvuku“, který je vedený v Regionálním 

          operačním programu NUTS II Severovýchod pod registračním číslem CZ.1.13/2.2.00/28.01553.

72/25 Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na „úpravu pavilonu bývalé základní školy

          praktické Kladenská č.p. 1384 v Přelouči na třídu mateřské školy“.

72/26 Výzvu k podání nabídky – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu „Zvýšení

          kvality řízení, financování a good governance v Městském úřadu Přelouč“ reg.č.

          CZ.1.04/4.1.01/89.00001 v rámci OPLZZ, číslo výzvy 89.

72/27 V působnosti valné hromady společnosti Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o. Výroční zprávu

          společnosti  za rok 2012 včetně roční účetní uzávěrky.

72/28 V působnosti valné hromady společnosti Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o. přidělení mimořádných

          odměn členům dozorčí rady společnosti za rok 2012 ve výši 3 000,- Kč/rok/člen.

72/29 V působnosti valné hromady společnosti Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o. Plán oprav, údržby a

          investičních akcí na rok 2013.

 

 1. SOUHLASÍ : 

 

72/30 S požadavkem příspěvkové organizace ZŠ Smetanova Přelouč zakoupit zahradní dřevěný

          domek  z investičního fondu této příspěvkové organizace.

72/31 S jednáním ohledně výkupu částí pozemků p.p.č. 756/5, p.p.č. 856/6, p.p.č. 856/7 a p.p.č. 823/2, 

          vše v k.ú. Přelouč z důvodu bezplatného převodu veřejného osvětlení z majetku společnosti

          MPH Medical Devices s.r.o. do majetku města.

72/32 S objednáním oprav a nátěrů části oken a dveří v objektu Občanské záložny v Přelouči (prostory 

          restaurace a vstupní části budovy) u firmy C.I.T., spol. s. r.o. , Masarykovo nám. č.p. 3, 281 26 

          Týnec nad Labem, IČ 49285084, do výše cenové nabídky ze dne 15. 4. 2013, tj. do částky 

          151 344,- Kč bez DPH.

72/33 S objednáním rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni mateřské školy Kladenská č.p. 1332

          v Přelouči u firmy VZDUCHOTECHNIKA Šťastný s.r.o., Bokova 275, 530 03 Pardubice, IČ

          27552659 za cenu 120 180,- Kč bez DPH, 145 418,- Kč s DPH 21%.

72/34 Na základě Smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi Městem Přelouč a Archeologickým ústavem 

          Akademie věd ČR v Brně se zapůjčením kamenného klínu zhotoveného z pazourku, inv.č. A 

           106 z depozitáře městského muzea pro vědecké účely.

72/35 V působnosti valné hromady společnosti Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o. s pokrytím ztráty ve výši

          92 391,54 Kč finančními prostředky z rezervního fondu společnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ROZHODUJE : 

 

72/36 Že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení na „opravu Jarošovy ulice v Přelouči“ podal

          uchazeč Agrostav Pardubice, a.s., Hostovická 231, 533 01 Pardubice – Černá za Bory,

          IČ 46506063, s nabídkovou cenou 2 693 976,- Kč bez DPH, 3 259 711,- Kč s 21% DPH, dodací

          lhůtou 11 týdnů a s nabídkovou cenou alternativního provedení veřejného osvětlení 387 513,-

          Kč bez DPH,

 • ve druhém pořadí se umístil uchazeč STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,

IČ 60838744 s nabídkovou cenou 3 232 439,- Kč bez DPH, 3 911 614,- Kč s 21% DPH, dodací lhůtou 9 týdnů a s nabídkovou cenou alternativního provedení veřejného osvětlení 432 668,- Kč bez DPH,

 • ve třetím pořadí se umístil uchazeč COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9,

IČ 26177005, s nabídkovou cenou 3 247 062,- Kč bez DPH, 3 928 945,- Kč s 21% DPH, dodací lhůtou 10 týdnů a s nabídkou cenou alternativního provedení veřejného osvětlení 461 120,- Kč bez DPH,

 • pořadí nabídek na 4. až 13. místě odpovídá pořadí nabídek stanovenému hodnotící komisí a uvedenému ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

 

 1. POTVRZUJE :  

 

72/37 Pořadí nabídek v zadávacím řízení na „opravu Jarošovy ulice v Přelouči“ stanovené hodnotící

          komisí.

 

 1. ZŘIZUJE :

 

72/38 Pracovní místo referent správy majetku v odboru správy majetku a infrastruktury MěÚ k 1. 5.

          2013.

72/39 Pracovní místo referent oddělení informatiky MěÚ k 1. 5. 2013.

 

 1. UDĚLUJE VÝJIMKU : 

 

72/40 Z užití ustanovení vnitřní směrnice č. 04/2013 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

          malého rozsahu“ z důvodu, že z posuzovaných nabídek bylo řešení firmy MK Consult, v.o.s. 

          vybráno jako nejvhodnější a nejúplnější i vzhledem ke skutečnosti , že jako jediná firma nabídla

          i dodání programového vybavení včetně zpracování a naplnění daty.

72/41 Z časového omezení stanoveného v čl. 7 odst. 1 obecně závazné vyhlášky č. 9/2012

          k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty

          veřejných prostranství pro konání jednorázové kulturní akce, hudebního programu v areálu

           Břízky – Lohenice, pořádané p. J.H. a p. P. Š.  dne 25. 5. 2013 od 00.00

          do 02.00 hodin.

 

 1. JMENUJE :  

 

72/42 Komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné 

          zakázky malého rozsahu na „úpravu pavilonu bývalé základní školy praktické Kladenská č.p.

          1384 v Přelouči na třídu mateřské školy“ ve složení Miroslav Manžel, Pavel Caha, Josef Černý  

          a stálý člen komisí z kontrolní výbor zastupitelstva města Martin Macháček (náhradník Václav

          Nekvapil).

72/43 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Zvýšení

          kvality řízení, financování a good governance v Městském úřadu Přelouč“ ve složení: Lubomír

          Novotný (náhradník ing. Ivana Lejhancová), Jiří Malý (náhradník Bc. Eva Kalousková),

          Miroslav Manžel (náhradník Mgr. Veronika Dofková), stálý člen komisí pro posouzení a

          hodnocení nabídek za kontrolní výbor zastupitelstva města p. Martin Macháček (náhradník

          Václav Nekvapil).

 

 1. DELEGUJE :  

 

72/44 Jako zástupce zadavatele do komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek ve  

          veřejné zakázce malého rozsahu na „úpravu pavilonu bývalé základní školy praktické Kladenská  

          č.p. 1384 v Přelouči na třídu mateřské školy“ ing. Ivana Moravce (náhradník ing. Pavel Hrdý).

72/ 45 Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky 

          „Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v Městském úřadu Přelouč“ reg.č.

          CZ.1.04./4.1.01/89.00001  v rámci OPLZZ, číslo výzvy 89 p. Bc. Irenu Burešovou (náhradník

          ing. Ivan Moravec).

 

 1. POVĚŘUJE : 

 

72/46 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení „Zvýšení kvality řízení,

          financování a good governance v Městském úřadu Přelouč“ otevíráním obálek s nabídkami

          uchazečů.

 

 1. DOPORUČUJE : 

 

72/47 Zastupitelstvu města po projednání závěrečného účtu souhlasit s celoročním hospodařením

          města Přelouče za rok 2012 bez výhrad.

 

 1. STANOVÍ :  

 

72/48 Počet zaměstnanců města zařazených do městského úřadu na 85.

 

 1. RUŠÍ :  

 

72/49 Pracovní místo referent živnostenského úřadu MěÚ k datu 1. 5. 2013.

72/50 Pracovní místo referent právního oddělení MěÚ k 30.6. 2013.

72/51 Vnitřní směrnici č. 5/2013 „Pravidla pro stanovování smluvních pokut ve smlouvách o dílo“.

 

 1. ODKLÁDÁ : 

 

72/52 Žádost p. P. H., bytem 28. října 152, Přelouč o odkup části uložené zeminy

          k projednání v radě města dne 13. 5. 2013.

 

    XV.     NESOUHLASÍ :

 

72/53 Ve funkci zřizovatele  s obsazením pracovního místa mistr provozu v příspěvkové organizaci

          Technické služby města Přelouče v souladu se schváleným organizačním řádem od 1. 7.  2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Bc. Irena  B u r e š o v á                                    ing. Ivan M o r a v e c

                              starostka                                                          místostarosta

 

 


Vytvořeno: 25. 6. 2013
Poslední aktualizace: 25. 6. 2013 00:00
Autor: