Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
 • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

usnesení 70. schůze rady města

konané dne 08.04.2013

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________ 70. schůze rady města konané dne 8. 4. 2013____________________

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ : 

 

70/  1 Zápis z jednání bezpečnostní a dopravní komise ze dne 14. 3. 2013.  

70/  2 Zápis z jednání sportovní komise ze dne 25. 3. 2013.

70/  3 Informaci o konání  valné hromady společnosti Tepelné zdroje Přelouč s.r.o. dne 29. 4. 2013.

70/  4 Zápis ze schůze osadního výboru Lohenice ze dne 3. 4. 2013.

 

 1. SCHVALUJE : 

 

70/  5 Vnitřní směrnici městské policie č. 2/2013 Zbraně a střelivo.

70/  6 Smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů dle §2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 

          zakázkách uzavřenou mezi městem Přelouč a  příspěvkovými organizacemi zřízenými městem

          za účelem společného postupu při nákupu plynu pro rok 2014 a nákupu elektrické energie pro

          roky 2014 a 2015 na komoditní burze PROFIT, náměstí Tyrše a Fügnera 191/3, 789 85 

          Mohelnice, IČ: 29398762.

70/  7 Záměr na výpůjčku objektu č.p. 845 včetně pozemků st.p.č. 820 a p.p.č. 916/52, vše v k.ú.

          Přelouč, organizaci Junák – svaz skautů a skautek ČR na dobu určitou 15 let.

70/  8 Záměr na pronájem pozemků ke stánkovému prodeji u písníků Lohenice – Mělice pro sezónu

          2013 dle předložených podmínek.

70/  9 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, uzavřenou mezi městem  

          Přelouč a VČP Net, s.r.o. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.p.č.

          395/2, p.p.č. 395/6 a p.p.č. 396/39, vše v k.ú. Přelouč.

70/10 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2010336/VB/1 uzavřenou mezi městem Přelouč a

          ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.p.č.

          2194/6, p.p.č. 2194/5 a p.p.č. 1794/6, vše v k.ú. Přelouč.

70/11 Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Zateplení objektu Základní

           umělecké školy K. H. Máchy 325, Přelouč“.

70/12 Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Zateplení objektu Domu

           pro volnočasové aktivity mládeže, Přelouč, Kladenská 845“.

70/13 Zadávací podmínky veřejné zakázky na opravu fasády a výměnu oken u budovy ZŠ Kladenská

          č.p. 494 v Přelouči.

70/14 Zadávací podmínky veřejné zakázky na opravu komunikace v Jarošově ul. v Přelouči.

70/15 Smlouvu o poskytnutí dotace č. 20470/2013 uzavřenou mezi městem Přelouč a Pardubickým 

          krajem, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice  na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši

          70 000,- Kč na přípravu a konání XIX. ročníku Ceny Františka Filipovského za dabing.

70/16 Finanční příspěvky ze sportovního fondu rady města:

 • 20 000,- Kč Fotbalovému klubu Přelouč na dopravu k utkáním, úhradu pronájmu tělocvičen pro zimní přípravu mládežnických mužstev,
 • 20 000,- Kč HC Jestřábi Přelouč na činnost mládežnických družstev, dopravu a sportovní potřeby
 • 25 000,- Kč Sokolu Přelouč na sportovní činnost oddílů, sportovní potřeby, dresy pro mladší žákyně basketbalu
 • 20 000,- Kč Rugby club Přelouč na zimní soustředění mladších žáků a jejich doprovod na horách
 • 20 000,- Kč Fbc Orel Přelouč na účast v mistrovských soutěžích ČFbU mládežnických družstev oddílu florbalu
 • 20 000,- Kč Basketbalovému klubu Přelouč, o.s. na úhradu za pronájem sportovní haly, rozhodčích a cestovních nákladů
 •  5 000,- Kč Nohejbalu Klenovka na účast oddílu v okresních soutěžích, pronájem tělocvičny na zimní přípravu
 •  5 000,- Kč Junáku – svazu skautů a skautek ČR, středisku Přelouč na opravu lezecké stěny, akci „Odpoledne her a soutěží“.  

70/17 Návrh programu XIX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

70/18 Termíny konání schůzí rady města dne 18. 4., 29. 4., 13. 5, 3. 6. a 17. 6. a termín konání

           zasedání zastupitelstva města dne 18. 4., 23. 5.  a 27. 6. 2013.

 

 1. SOUHLASÍ :  

 

70/19 S nákupem plynu na rok 2014 a elektrické energie na roky 2014 a 2015 pro město Přelouč a 

          jeho příspěvkové organizace na komoditní burze PROFIT, náměstí Tyrše a Fügnera 191/3,

          789 85 Mohelnice, IČ: 29398762.

70/20 S doplněním připravované komplexní dopravní studie města se zaměřením na rozšíření

          parkovací kapacity na katastru města dle návrhu Bezpečnostní a dopravní komise ze dne 14.3.

          2013 .

70/21 Se změnou zákazového dopravního značení B28 (zákaz zastavení) za B29 (zákaz stání) na

          místní komunikaci ul. Sportovní  u nemovitosti č.p. 777.

70/22 S odpisem pohledávky vzniklé nezaplacením nájemného za užívání bytu č. 24 v domě č.p. 1414

          v Přelouči ve výši 1.129,- Kč dlužníka pí. M. Č., naposledy bytem

          Přelouč, Sluneční 1414, zemř. 2012.

70/23 S odpisem pohledávky vzniklé nezaplacením nájemného za užívání bytu č. 5 v domě č.p. 433

           v Přelouči ve výši 116,- Kč dlužníka p. A. K., trvale bytem Lehenická

           310,  Kostomlaty pod Milešovkou.

70/24 S uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor – kadeřnického křesla v č.p. 1340 na 

          Masarykově nám. v Přelouči, uzavřené mezi Ladislavou Šefčíkovou, IČ: 13182439 a Martinou

          Banadíkovou, IČ: 70168831.

 

 1. VYJADŘUJE SOUHLAS : 

 

70/25 S podporou a součinností s realizátorem projektu Domovem u fontány Přelouč v rámci projektu

          z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, GP 3.1 Vzdělávání v sociálních službách,

          vypsaného MPSV. Součinnost města bude spočívat především v poskytnutí komunikačního

          prostoru (městský zpravodaj, web města apod.) pro oslovení osob pečujících o osoby blízké.

 

 1. UDĚLUJE VÝJIMKU :

 

70/26 Z časového omezení stanoveného v čl. 7 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 9/2012  

          k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty

          veřejných prostranství pro konání jednorázové veřejné kulturní akce konané SDH Lohenice dne

          11. 5. 2013 od 00.00 do 03.00 hodin.

 

 1. ROZHODUJE :  

 

70/27 Na základě vyřazení uchazeče KENVI CZ s.r.o., Tutleky 90, 517 41 Kostelec nad Orlicí,

          IČ 28825039, hodnotící komisí z důvodu nesplnění zadávacích podmínek v celém rozsahu o

          jeho vyloučení  z účasti v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce ul.  

          Komenského v Přelouči“.

70/28 Že nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. Komenského     

          v Přelouči“ podal uchazeč :

 •  Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Litomyšlské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto,

IČ 25953818

nabídková cena :1 149 214,40 Kč včetně 21% DPH s termínem výstavby 6 týdnů a záruční dobou 84 měsíců,

 

 

 • Ve druhém pořadí se umístila nabídka uchazeče :

COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005

nabídková cena : 1 203 345,00 Kč včetně 21% DPH s termínem výstavby 5 týdnů a záruční dobou 69 měsíců,

 • Ve třetím pořadí se umístila nabídka uchazeče :

NOVOSTAV KOMUNIKACE, a.s. Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové, IČ 28812875

Nabídková cena : 1 241 470,80 Kč včetně 21% DPH s termínem výstavby 8 týdnů a záruční dobou 84 měsíců.

          Pořadí na 4. až 15. místě je v souladu s hodnocením nabídek provedeným komisí pro otevírání 

          obálek, posouzení a hodnocení nabídek a uvedeným v předložené tabulce.

          Rozhodnutí rady odpovídá v celém rozsahu pořadí stanovenému komisí pro otevírání obálek,

          posouzení a hodnocení nabídek.

70/29 Na základě podkladů odborné komise, že zpracovatelem základního plánu správy, údržby,

          obnovy a rozvoje veřejného osvětlení města Přelouč bude firma ANODA, s.r.o. , Ing. Jaroslav       

          Kotek, Borecká 212, Zvánovice, 251 65 Ondřejov, IČ 27194612, za nabídkovou cenu

          346 000, -   Kč bez DPH.

 

 1. JMENUJE : 

 

70/30 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Zateplení

          objektu Základní umělecké školy K. H. Máchy 325, Přelouč“ ve složení: Pavel Caha

          (náhradník Josef Černý), Miroslav Manžel (náhradník Lubomír Novotný), Bc. Eva

           Kalousková (náhradník ing. Iva Lehárová), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení

          nabídek za kontrolní výbor zastupitelstva města  Martin Macháček (náhradník Václav

          Nekvapil).

70/31 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Zateplení

          objektu Domu pro volnočasové aktivity mládeže, Přelouč, Kladenská 845“, ve složení: Pavel

          Caha (náhradník Josef Černý), Miroslav Manžel (náhradník Lubomír Novotný), Bc. Eva

          Kalousková (náhradník ing. Iva Lehárová), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení

          nabídek za kontrolní výbor zastupitelstva města Martin Macháček (náhradník Václav

          Nekvapil).

70/32 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky na opravu

          fasády a výměnu oken u budovy ZŠ Kladenská č.p. 494 v Přelouči ve složení : Miroslav

          Manžel, Pavel Caha, Josef Černý a stálý člen komisí za kontrolní výbor zastupitelstva města

          Martin Macháček (náhradník Václav Nekvapil).

70/33 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky na opravu

          komunikace v Jarošově ul. v Přelouči ve složení: Miroslav Manžel (náhradník Lubomír

          Novotný), Pavel Caha (náhradník ing. Jiří Jura), Josef Černý (náhradník Jaroslav Zelený) a

          stálý člen komisí za kontrolní výbor zastupitelstva města Martin Macháček (náhradník Václav

          Nekvapil).

 

 1. DELEGUJE :  

 

70/34 Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení

           veřejné zakázky „Zateplení objektu Základní umělecké školy K. H.  Máchy 325, Přelouč“

           ing. Ivana Moravce (náhradník ing. Pavel Hrdý).       

70/35 Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení

          veřejné zakázky „Zateplení objektu Domu pro volnočasové aktivity mládeže, Přelouč,

          Kladenská 845“ ing. Ivana Moravce (náhradník ing. Pavel Hrdý).

70/36 Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve veřejné zakázce na 

           „Opravu fasády a výměnu oken u budovy ZŠ Kladenská č.p. 494 v Přelouči“  ing. Ivana

           Moravce (náhradník ing. Pavel Hrdý).

   70/37 Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve veřejné zakázce na 

             opravu komunikace v Jarošově ul. v Přelouči ing. Ivana Moravce (náhradník ing. Pavel Hrdý).

 1. POVĚŘUJE :  

 

70/38 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Zateplení 

          objektu Základní umělecké školy K. H. Máchy 325, Přelouč“, otevíráním obálek s nabídkami 

          uchazečů.

70/39 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Zateplení  

          objektu Domu pro volnočasové aktivity mládeže, Přelouč, Kladenská 845“, otevíráním obálek

          s nabídkami uchazečů.

70/40 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky na opravu

          komunikace v Jarošově ul. v Přelouči otevíráním obálek s podanými nabídkami uchazečů o

          realizaci této veřejné zakázky.

 

 1. DOPORUČUJE : 

 

70/41 Zastupitelstvu města Přelouče schválit a vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 Požární 

          řád města Přelouče, která ruší Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 1/2008 Požární

          řád města Přelouče ve znění úprav provedených obecně závaznou vyhláškou č. 4/2010 a

          Obecně závaznou vyhláškou č. 7/2012.

 

 1. RUŠÍ :    

 

70/42 Směrnici městské policie č. 1/2009 Zbraně a střelivo.

 

 1. NESOUHLASÍ :  

 

  70/43 S pořízením nového digitálního piana pro pěvecký sbor J. B. Foerstera a žáky ZUŠ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bc. Irena  B u r e š o v á                                                        ing. Ivan  M o r a v e c

                   starostka                                                                            místostarosta

 

 

 

Datum vložení: 25. 6. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi