Obsah

usnesení 62. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 07.01.2013

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________62. schůze rady města konané dne 7. 1. 2013_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

62/  1 Žádost společnosti VOLANT, o.p.s. o dotaci na činnost rozpočtu města.

 

 1. ROZHODUJE : 

 

62/  2 Že nejvhodnější nabídka na „zpracování  vyhodnocení vlivů nového územního plánu Přelouče 

          na udržitelný rozvoj území“ je nabídka :

 • RNDR. Irena Dvořáková, Slezská 549, 537 05 Chrudim za celkovou cenu 62 920,- Kč vč. DPH,
 • ve druhém pořadí se umístil uchazeč Farm Projekt, Ing. Vraný Miroslav, Jindřišská 1748, 530 02 Pardubice za celkovou cenu 108 416,- Kč vč. DPH,
 • ve třetím pořadí se umístil uchazeč EMPLA AG s.r.o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové za celkovou cenu 121 000,- Kč vč. DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno v Protokolu o vyhodnocení nabídek ze dne 3. 1. 2013.

 

 1. SCHVALUJE : 

 

62/  3 Smlouvu o poskytování služby WebCall uzavřenou s firmou Kadlec elektronika, s.r.o.

          Hviezdoslavova 55e, 627 00 Brno za účelem umožnění objednávání klientů pracovišť

          dopravně– správních a občansko-správních agend do vyvolávacího systému úřadu

          prostřednictvím internetu.

62/  4 Smlouvu o dílo s RNDr. Irenou Dvořákovou, Slezská 549, 537 05 Chrudim, IČ: 69118213 na

          zpracování „vyhodnocení vlivů územního plánu Přelouče na udržitelný rozvoj území“ .

62/  5 Dodatek č. 4 ke smlouvě o závazku veřejné služby v městské autobusové dopravě k zajištění

          dopravní obslužnosti města Přelouče uzavřený mezi městem Přelouč a Veolia Transport

          Východní Čechy a.s.

62/  6 Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 38 137,20 Kč z rozpočtu Pardubického kraje na zajištění 

          dopravní obslužnosti na území Pardubického kraje (Lohenice, Mělice) autobusovou dopravou

          v roce 2012 a 2013.

62/  7 A vydává Vyhlášku o dni a místě konání volby do Komise místní samosprávy Tupesy.

62/  8 Návrh programu XVII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

 1. SOUHLASÍ :  

 

62/  9 S jednáním ohledně výkupu pozemků p.p.č. 2 o výměře 36 m2, p.p.č. 263 o výměře 222 m2,

          p.p.č. 246/4 o výměře 91 m2, části p.p.č. 9/1 o výměře cca 157 m2 a části st.p.č. 4 o výměře cca

          50 m2, vše v k.ú. Mělice za cenu 150,-Kč/m2 z důvodu rekonstrukce komunikace.

62/10 S provozem vodních skútrů na řece Labi v katastru města Přelouče dle požadavku Státní

          plavební správy Praha.

 

 1. PŘEDKLÁDÁ :  

 

62/11 Zastupitelstvu města přehled investičních akcí a oprav majetku včetně jejich finančních 

          nákladů, realizovaných v místních částech města Přelouč v letech 2008 – 2012.

 

 

 

 1. DOPORUČUJE : 

 

62/12 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 1/13 uzavřenou mezi městem Přelouč a

          Přeloučskou poliklinikou a.s., IČ 60917415, na prodej pozemku p.p.č. 471/16 v k.ú. Přelouč.

62/13 Zastupitelstvu města schválit smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce

          kotelny Základní umělecké školy Přelouč na učebnu na zpracování a reprodukce zvuku“,

          registrační číslo: CZ.1.13/2.2.00/28.01153, s firmou Ing. Pavel Kafka, STAVITELSTVÍ

          KAFKA, se sídlem SNP 1148, 580 01 Havlíčkův Brod, za cenu 3 699 999,00 Kč bez DPH.

62/14 Zastupitelstvu města odkoupení pozemků v areálu nádraží ČD v Přelouči dle rozsahu nabídky

          Českých drah, a.s., tj. cca 1600 m2 pozemku pro zřízení parkoviště osobních automobilů u

          nákladové části nádraží a cca 80 m2 pozemku vedle výpravní budovy pro umístění autobusové

          čekárny.

62/15 Zastupitelstvu města vzít na vědomí nabídku na úplatné nabytí areálu SVOS spol. s r.o.,

          Choceňská  ul., č.p. 877, Přelouč do vlastnictví města.

62/16 Výboru honebního společenstva Přelouč, ve kterém má město Přelouč rozhodující podíl

           plochy pozemků, uzavřít nájemní smlouvu na příštích 10 let s  Mysliveckým sdružením 

           Borky Přelouč vzhledem k velmi dobré spolupráci tohoto sdružení s městem Přelouč.

 

 1. ODVOLÁVÁ : 

 

62/17 Dnem 31. 12. 2012 na vlastní žádost členy Komise místní samosprávy Tupesy p. Veroniku

          Badovou a p. Martina Badu.

62/18 Z důvodu poklesu počtu členů (pod 3) Komise místní samosprávy Tupesy v souladu s Pravidly

          pro zřizování a činnost komisí místní samosprávy členy komise ing. Pavla Dvořáka a Jaromíra

          Bláhu ke dni 31. 12. 2012.

 

 1. NESCHVALUJE :

 

62/19 Nabídku společnosti DATANK s.r.o. na zpracování analýzy podnikatelského potenciálu.

 

 1. UKLÁDÁ : 

 

62/20 Komisi sociálně zdravotní posoudit požadavek společnosti VOLANT, o.p.s. na dotaci

          z rozpočtu města.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc.  Irena  B u r e š o v á                                         ing. Ivan  M o r a v e c

                           starostka                                                                       místostarosta

 


Vytvořeno: 25. 6. 2013
Poslední aktualizace: 25. 6. 2013 00:00
Autor: