Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 60. schůze rady města

konané dne 10.12.2012

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

_________________     _ 60. schůze rady města  konané dne 10. 12. 2012__________________

 

Rada města Přelouče : 

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ : 

 

60/  1 V působnosti valné hromady společnosti Tepelné zdroje s.r.o. informaci o možném zrušení

           dozorčí rady Tepelných zdrojů Přelouč s.r.o.

60/  2 Odborný odhad prokazatelné ztráty městské autobusové dopravy v roce 2013.

60/  3 Zápis ze schůze osadního výboru Klenovka ze dne 16.11. 2012.  

60/  4 Zápis ze schůze osadního výboru Mělice ze dne 18.11. 2012.

60/  5 Oznámení Diecézní katolické charity Hradec Králové o konání Tříkrálové sbírky v roce 2013.

60/  6 V působnosti valné hromady společnosti Tepelné zdroje Přelouč s.r.o. zápis ze schůze dozorčí

          rady Tepelných zdrojů Přelouč s.r.o.  ze dne 6. 12. 2012.

60/  7 Uzavření burzovního obchodu na dodávku zemního plynu pro rok 2013 pro město Přelouč a

          jeho příspěvkové organizace s firmou Pragoplyn, a.s., Jungmanova 36/31, 110 00 Praha 1,

          provedeného na komoditní burze PROFIT prostřednictvím burzovního dohodce, společnosti

          ENSYTRA.

 

 1. SCHVALUJE :  

 

60/  8 Dodatek č. 1/2013 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu mezi městem Přelouč a společností

          SOP a.s.

60/  9 Přijetí účelově určeného daru příspěvkové organizaci Školní jídelna Přelouč v celkové hodnotě 

          cca 6.000,- Kč od Hovorka Catering s.r.o.  Pardubice a Vitera Miloslav, Přelouč – ovoce - 

          zelenina.

60/10 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce MV-25752-1/REG/2-2010 uzavřené mezi městem Přelouč

          a Českou republikou – Ministerstvem vnitra.

60/11 Uzavření kupní smlouvy na dodávku zařízení pro rozšíření diskového prostoru pro informační

           systémy  úřadu s firmou Graph Tech spol. s r.o. , Lobezká 9, 301 44 Plzeň.

60/12 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést

          stavbu uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího

          věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 240/6 a p.p.č. 9/4, vše v k.ú. Klenovka a práva provést na

          těchto pozemcích stavbu přípojky elektro pro sportovní hřiště v Klenovce.

60/13 Smlouvu o dílo na realizaci částí veřejné zakázky „Zřízení přechodu pro chodce na silnici I/2 u

          křižovatky Kladenská v Přelouči“, hrazené městem Přelouč převážně z příspěvku Státního fondu

          dopravní infrastruktury, s firmou COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005

          za cenu 487 396,98 Kč včetně DPH.

60/14 Smlouvu o dílo s pí. Jadranou Marešovou, Žižkova 679, 535 01 Přelouč,  IČ 69169497 na

          vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby sociálního

          objektu pro hokejbal a dopravní hřiště ve sportovním areálu „Pod parkem“ v Přelouči za cenu

          125 000,- Kč.

60/15 Částku 3 639,- Kč připadající na jednoho žáka ve školním roce 2012/2013 na úhradu

          neinvestičních výdajů přeloučských základních škol za měsíce září – prosinec 2012.

60/16 Osobní příplatek a zařazení do platové třídy vedoucí Městské knihovny Přelouč s platností od

          1. 1. 2013.

60/17 Zařazení ředitele Technických služeb města Přelouče do platového stupně a platové třídy

          s platností od 1.1. 2013.

60/18 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 2 000,-Kč Oblastní charitě Nové Hrady u Skutče,

          Chotovice 31, 570 01 Litomyšl pro účel potravinové pomoci pro potřebné.

 

 

60/19 Darovací smlouvu uzavřenou mezi Oblastní charitou Nové Hrady u Skutče, Chotovice 31,

          570 01 Litomyšl a městem Přelouč na poskytnutí finančního daru ve výši 2 000,- Kč pro účel

          potravinové pomoci pro potřebné.

60/20 Smlouvu o využití podzemního vedení HDPE trubek za účelem vložení optického vlákna,

          uzavřenou mezi městem Přelouč a společností Tlapnet s.r.o., IČ 27174824.

60/21 V působnosti valné hromady společnosti Tepelné zdroje Přelouč s.r.o. Smlouvu o výkonu  

          funkce jednatele společnosti Tepelné zdroje Přelouč s.r.o.  s účinností od 1.1. 2013.

60/22 V působnosti valné hromady společnosti Tepelné zdroje Přelouč s.r.o. výplatu odměny jednateli

           společnosti dle čl. IV odst. 4 Smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti.

60/23 Prodloužení lhůty pro zaplacení kupní ceny bytu č. 9 v domě č.p. 923 v ul. Palackého v Přelouči

          pí. J. Č. do 31. 1. 2013.

60/24 Návrh programu XVI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

 1. SOUHLASÍ : 

 

60/25 S pořízením ojetého nákladního vozidla  zn. IVECO Daily C35, celkové hmotnosti do 3,5t

          s kontejnerovou nástavbou za cenu 534 000 Kč včetně DPH pro potřeby organizace Technické

          služby města Přelouče.

60/26 S komplexní opravou vozidla AVIA 31.1 N s nástavbou vysokozdvižné plošiny MP 13 ve

          výpůjčce, v ceně do 500 000 Kč.

60/27 S vyřazením nepotřebného majetku likvidací dle předloženého seznamu v pořizovací hodnotě

          nad 20 000,- Kč.

60/28 S vyjádřením zájmu o bezúplatný převod zapůjčené výpočetní techniky do majetku města

          v souladu s nabídkou Ministerstva vnitra ČR a dodatkem č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce MV-

          25752-1/REG/2-2010 uzavřené mezi Městem Přelouč a Českou republikou – Ministerstvem

          vnitra.

 

 1. ROZHODUJE : 

 

60/29 Že nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky „Výpočetní technika pro město Přelouč“

          podal  uchazeč:

          Jméno (název) uchazeče: Ing. Jiří Richter

          Sídlo uchazeče : Wassermannova 929/22, 152 00 Praha 4

          Nabídková cena : 296 580,- Kč bez DPH,

 • ve druhém pořadí se umístil uchazeč:

Jméno (název) uchazeče: GraphTech spol. s r.o.

Sídlo uchazeče: Lobezská 214/9, 326 00 Plzeň

Nabídková cena: 299 000,- Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve zprávě o posouzení nabídek ze dne 6.12. 2012.

      

 1. UDĚLUJE : 

 

60/30 Výjimku z užití ustanovení vnitřní směrnice č. 02/12 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

           malého rozsahu“, čl. 3 Zadávací řízení, písm. a) Zadávací řízení pro veřejné zakázky na

          dodávky a služby, odst. 2, z důvodu existence servisní smlouvy na zařízení technologického

          centra uzavřené na dobu udržitelnosti TC, kdy nelze připustit na stejném zařízení zásahy dvou

          různých dodavatelů.

60/31 Výjimku z vnitřní směrnice č. 02/12 „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“

           na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby sociálního

           objektu pro hokejbal a dopravní hřiště ve sportovním areálu „Pod parkem“ v Přelouči pí.

           Jadranou Marešovou, Žižkova 679, IČ 69169497, 535 01 Přelouč, za cenu 125 000,- Kč.

 

 

 

 1. DOPORUČUJE :     

 

60/32 Zastupitelstvu města schválit a vydat Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 9/2012,

          kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2011, k zabezpečení místních záležitostí

          veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství.

60/33 Zastupitelstvu města schválit vzor smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města.

60/34 Zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace v roce 2013:

 • pro Rugby Club Přelouč ve výši 100 000,-Kč na úhradu cestovních výdajů na zápasy, na údržbu hřiště a na dopravu a ubytování na sportovním soustředění,
 • pro Basketbalový klub Přelouč ve výši 100 000,-Kč na úhradu pronájmu sportovní haly a na úhradu nákladů za rozhodčí,
 • pro Orel jednota Přelouč, oddíl florbalu ve výši 100 000,- Kč na úhradu pronájmu sportovní haly,
 • pro HC Jestřábi Přelouč ve výši 100 000,- Kč na úhradu cestovních výdajů na zápasy a na úhradu nákladů za rozhodčí,
 • pro Fotbalový klub Přelouč ve výši 160 000,- Kč, z toho 50 000,- Kč na úhradu spotřeby energií (plyn, voda, elektřina), 30 000,- Kč na údržbu hřišť a tribuny, 80 000,-Kč na dopravu na sportovní utkání,
 • pro TJ Sokol Přelouč ve výši 300 000,- Kč na úhradu spotřeby energií (plyn, elektřina, vodné a stočné),
 • pro Fotbalový klub Přelouč ve výši 100 000,- Kč na účel pořádání 57. ročníku celostátního žákovského turnaje v kopané,
 • pro Charitu Přelouč ve výši 60 000,- Kč na úhradu nákladů  na službu Podpora rodiny, přičemž osobní náklady mohou tvořit maximálně 80 % poskytnuté dotace,
 • pro Charitu Přelouč ve výši 100 000,- Kč na úhradu   nákladů na službu charitního nízkoprahového centra JAKUB KLUB, přičemž osobní náklady mohou tvořit maximálně 30% poskytnuté dotace.

60/35 Zastupitelstvu města zmocnit uzavřením smluv na poskytnutí dotací nad 50 000,-Kč z rozpočtu

          města v roce 2013 v souladu se schválenými podstatnými náležitostmi smluv starostku města.

60/36 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. V rozpočtu města pro rok 2012.

60/37 Zastupitelstvu města schválit zrušení Fondu na reformu veřejné správy.

60/38 Zastupitelstvu města schválit změnu č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Kulturní

          služby města Přelouče, Masarykovo nám. č.p. 26, 535 01  Přelouč.

60/39 Zastupitelstvu města schválit záměr na prodej pozemků st.p.č. 995 o výměře 9 m2, st.p.č. 996 o

          výměře 1 029 m2, st.p.č. 997 o výměře 440 m2, st.p.č. 2302 o výměře 918 m2, st.p.č. 2303 o

          výměře 130 m2, st.p.č. 2304 o výměře 39 m2, vše v k.ú. Přelouč za cenu 400,- Kč/m2 a části

          pozemku p.p.č.  917/5 o výměře cca 1 620 m2 v k.ú. Přelouč za cenu 300,-Kč/m2. Pozemky

          budou prodány  společnosti Kongresové centrum ILF a.s., IČ 63999871, která je vlastníkem

          většiny budov.

60/40 Zastupitelstvu města schválit třetí etapu projektu regenerace panelového sídliště uvažovanou

          k realizaci v roce 2013.

 

 1. RUŠÍ :   

 

60/41 Usnesení rady města č. 33/25 ze dne 28.12. 2011 (vzor smlouvy o poskytnutí dotace).

60/42 Usnesení rady města č. 54/19 ze dne 24. 9. 2012 (prodloužení zaplacení kupní ceny bytu č. 9

           v č.p. 923 v Přelouči).

 

 

 

 

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                          ing. Ivan M o r a v e c

                           starostka                                                                       místostarosta

Datum vložení: 25. 6. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, čtvrtek 1. 6. 2023
zataženo 22 °C 10 °C
pátek 2. 6. oblačno 20/8 °C
sobota 3. 6. jasno 18/5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi