Obsah

usnesení 60. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 10.12.2012

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

_________________     _ 60. schůze rady města  konané dne 10. 12. 2012__________________

 

Rada města Přelouče : 

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ : 

 

60/  1 V působnosti valné hromady společnosti Tepelné zdroje s.r.o. informaci o možném zrušení

           dozorčí rady Tepelných zdrojů Přelouč s.r.o.

60/  2 Odborný odhad prokazatelné ztráty městské autobusové dopravy v roce 2013.

60/  3 Zápis ze schůze osadního výboru Klenovka ze dne 16.11. 2012.  

60/  4 Zápis ze schůze osadního výboru Mělice ze dne 18.11. 2012.

60/  5 Oznámení Diecézní katolické charity Hradec Králové o konání Tříkrálové sbírky v roce 2013.

60/  6 V působnosti valné hromady společnosti Tepelné zdroje Přelouč s.r.o. zápis ze schůze dozorčí

          rady Tepelných zdrojů Přelouč s.r.o.  ze dne 6. 12. 2012.

60/  7 Uzavření burzovního obchodu na dodávku zemního plynu pro rok 2013 pro město Přelouč a

          jeho příspěvkové organizace s firmou Pragoplyn, a.s., Jungmanova 36/31, 110 00 Praha 1,

          provedeného na komoditní burze PROFIT prostřednictvím burzovního dohodce, společnosti

          ENSYTRA.

 

 1. SCHVALUJE :  

 

60/  8 Dodatek č. 1/2013 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu mezi městem Přelouč a společností

          SOP a.s.

60/  9 Přijetí účelově určeného daru příspěvkové organizaci Školní jídelna Přelouč v celkové hodnotě 

          cca 6.000,- Kč od Hovorka Catering s.r.o.  Pardubice a Vitera Miloslav, Přelouč – ovoce - 

          zelenina.

60/10 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce MV-25752-1/REG/2-2010 uzavřené mezi městem Přelouč

          a Českou republikou – Ministerstvem vnitra.

60/11 Uzavření kupní smlouvy na dodávku zařízení pro rozšíření diskového prostoru pro informační

           systémy  úřadu s firmou Graph Tech spol. s r.o. , Lobezká 9, 301 44 Plzeň.

60/12 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést

          stavbu uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího

          věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 240/6 a p.p.č. 9/4, vše v k.ú. Klenovka a práva provést na

          těchto pozemcích stavbu přípojky elektro pro sportovní hřiště v Klenovce.

60/13 Smlouvu o dílo na realizaci částí veřejné zakázky „Zřízení přechodu pro chodce na silnici I/2 u

          křižovatky Kladenská v Přelouči“, hrazené městem Přelouč převážně z příspěvku Státního fondu

          dopravní infrastruktury, s firmou COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005

          za cenu 487 396,98 Kč včetně DPH.

60/14 Smlouvu o dílo s pí. Jadranou Marešovou, Žižkova 679, 535 01 Přelouč,  IČ 69169497 na

          vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby sociálního

          objektu pro hokejbal a dopravní hřiště ve sportovním areálu „Pod parkem“ v Přelouči za cenu

          125 000,- Kč.

60/15 Částku 3 639,- Kč připadající na jednoho žáka ve školním roce 2012/2013 na úhradu

          neinvestičních výdajů přeloučských základních škol za měsíce září – prosinec 2012.

60/16 Osobní příplatek a zařazení do platové třídy vedoucí Městské knihovny Přelouč s platností od

          1. 1. 2013.

60/17 Zařazení ředitele Technických služeb města Přelouče do platového stupně a platové třídy

          s platností od 1.1. 2013.

60/18 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 2 000,-Kč Oblastní charitě Nové Hrady u Skutče,

          Chotovice 31, 570 01 Litomyšl pro účel potravinové pomoci pro potřebné.

 

 

60/19 Darovací smlouvu uzavřenou mezi Oblastní charitou Nové Hrady u Skutče, Chotovice 31,

          570 01 Litomyšl a městem Přelouč na poskytnutí finančního daru ve výši 2 000,- Kč pro účel

          potravinové pomoci pro potřebné.

60/20 Smlouvu o využití podzemního vedení HDPE trubek za účelem vložení optického vlákna,

          uzavřenou mezi městem Přelouč a společností Tlapnet s.r.o., IČ 27174824.

60/21 V působnosti valné hromady společnosti Tepelné zdroje Přelouč s.r.o. Smlouvu o výkonu  

          funkce jednatele společnosti Tepelné zdroje Přelouč s.r.o.  s účinností od 1.1. 2013.

60/22 V působnosti valné hromady společnosti Tepelné zdroje Přelouč s.r.o. výplatu odměny jednateli

           společnosti dle čl. IV odst. 4 Smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti.

60/23 Prodloužení lhůty pro zaplacení kupní ceny bytu č. 9 v domě č.p. 923 v ul. Palackého v Přelouči

          pí. J. Č. do 31. 1. 2013.

60/24 Návrh programu XVI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

 1. SOUHLASÍ : 

 

60/25 S pořízením ojetého nákladního vozidla  zn. IVECO Daily C35, celkové hmotnosti do 3,5t

          s kontejnerovou nástavbou za cenu 534 000 Kč včetně DPH pro potřeby organizace Technické

          služby města Přelouče.

60/26 S komplexní opravou vozidla AVIA 31.1 N s nástavbou vysokozdvižné plošiny MP 13 ve

          výpůjčce, v ceně do 500 000 Kč.

60/27 S vyřazením nepotřebného majetku likvidací dle předloženého seznamu v pořizovací hodnotě

          nad 20 000,- Kč.

60/28 S vyjádřením zájmu o bezúplatný převod zapůjčené výpočetní techniky do majetku města

          v souladu s nabídkou Ministerstva vnitra ČR a dodatkem č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce MV-

          25752-1/REG/2-2010 uzavřené mezi Městem Přelouč a Českou republikou – Ministerstvem

          vnitra.

 

 1. ROZHODUJE : 

 

60/29 Že nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky „Výpočetní technika pro město Přelouč“

          podal  uchazeč:

          Jméno (název) uchazeče: Ing. Jiří Richter

          Sídlo uchazeče : Wassermannova 929/22, 152 00 Praha 4

          Nabídková cena : 296 580,- Kč bez DPH,

 • ve druhém pořadí se umístil uchazeč:

Jméno (název) uchazeče: GraphTech spol. s r.o.

Sídlo uchazeče: Lobezská 214/9, 326 00 Plzeň

Nabídková cena: 299 000,- Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve zprávě o posouzení nabídek ze dne 6.12. 2012.

      

 1. UDĚLUJE : 

 

60/30 Výjimku z užití ustanovení vnitřní směrnice č. 02/12 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

           malého rozsahu“, čl. 3 Zadávací řízení, písm. a) Zadávací řízení pro veřejné zakázky na

          dodávky a služby, odst. 2, z důvodu existence servisní smlouvy na zařízení technologického

          centra uzavřené na dobu udržitelnosti TC, kdy nelze připustit na stejném zařízení zásahy dvou

          různých dodavatelů.

60/31 Výjimku z vnitřní směrnice č. 02/12 „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“

           na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby sociálního

           objektu pro hokejbal a dopravní hřiště ve sportovním areálu „Pod parkem“ v Přelouči pí.

           Jadranou Marešovou, Žižkova 679, IČ 69169497, 535 01 Přelouč, za cenu 125 000,- Kč.

 

 

 

 1. DOPORUČUJE :     

 

60/32 Zastupitelstvu města schválit a vydat Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 9/2012,

          kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2011, k zabezpečení místních záležitostí

          veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství.

60/33 Zastupitelstvu města schválit vzor smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města.

60/34 Zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace v roce 2013:

 • pro Rugby Club Přelouč ve výši 100 000,-Kč na úhradu cestovních výdajů na zápasy, na údržbu hřiště a na dopravu a ubytování na sportovním soustředění,
 • pro Basketbalový klub Přelouč ve výši 100 000,-Kč na úhradu pronájmu sportovní haly a na úhradu nákladů za rozhodčí,
 • pro Orel jednota Přelouč, oddíl florbalu ve výši 100 000,- Kč na úhradu pronájmu sportovní haly,
 • pro HC Jestřábi Přelouč ve výši 100 000,- Kč na úhradu cestovních výdajů na zápasy a na úhradu nákladů za rozhodčí,
 • pro Fotbalový klub Přelouč ve výši 160 000,- Kč, z toho 50 000,- Kč na úhradu spotřeby energií (plyn, voda, elektřina), 30 000,- Kč na údržbu hřišť a tribuny, 80 000,-Kč na dopravu na sportovní utkání,
 • pro TJ Sokol Přelouč ve výši 300 000,- Kč na úhradu spotřeby energií (plyn, elektřina, vodné a stočné),
 • pro Fotbalový klub Přelouč ve výši 100 000,- Kč na účel pořádání 57. ročníku celostátního žákovského turnaje v kopané,
 • pro Charitu Přelouč ve výši 60 000,- Kč na úhradu nákladů  na službu Podpora rodiny, přičemž osobní náklady mohou tvořit maximálně 80 % poskytnuté dotace,
 • pro Charitu Přelouč ve výši 100 000,- Kč na úhradu   nákladů na službu charitního nízkoprahového centra JAKUB KLUB, přičemž osobní náklady mohou tvořit maximálně 30% poskytnuté dotace.

60/35 Zastupitelstvu města zmocnit uzavřením smluv na poskytnutí dotací nad 50 000,-Kč z rozpočtu

          města v roce 2013 v souladu se schválenými podstatnými náležitostmi smluv starostku města.

60/36 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. V rozpočtu města pro rok 2012.

60/37 Zastupitelstvu města schválit zrušení Fondu na reformu veřejné správy.

60/38 Zastupitelstvu města schválit změnu č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Kulturní

          služby města Přelouče, Masarykovo nám. č.p. 26, 535 01  Přelouč.

60/39 Zastupitelstvu města schválit záměr na prodej pozemků st.p.č. 995 o výměře 9 m2, st.p.č. 996 o

          výměře 1 029 m2, st.p.č. 997 o výměře 440 m2, st.p.č. 2302 o výměře 918 m2, st.p.č. 2303 o

          výměře 130 m2, st.p.č. 2304 o výměře 39 m2, vše v k.ú. Přelouč za cenu 400,- Kč/m2 a části

          pozemku p.p.č.  917/5 o výměře cca 1 620 m2 v k.ú. Přelouč za cenu 300,-Kč/m2. Pozemky

          budou prodány  společnosti Kongresové centrum ILF a.s., IČ 63999871, která je vlastníkem

          většiny budov.

60/40 Zastupitelstvu města schválit třetí etapu projektu regenerace panelového sídliště uvažovanou

          k realizaci v roce 2013.

 

 1. RUŠÍ :   

 

60/41 Usnesení rady města č. 33/25 ze dne 28.12. 2011 (vzor smlouvy o poskytnutí dotace).

60/42 Usnesení rady města č. 54/19 ze dne 24. 9. 2012 (prodloužení zaplacení kupní ceny bytu č. 9

           v č.p. 923 v Přelouči).

 

 

 

 

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                          ing. Ivan M o r a v e c

                           starostka                                                                       místostarosta


Vytvořeno: 25. 6. 2013
Poslední aktualizace: 25. 6. 2013 00:00
Autor: Miroslav Tkáč