Obsah

usnesení 43. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 16.4. 2012

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________43. schůze rady města konané dne 16. 4. 2012_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ : 

 

43/  1 Informaci o reklamních zařízeních umístěných v souladu s platnými předpisy u kruhové

          křižovatky v Přelouči.

43/  2 Zápis z 8. jednání komise pro projednávání změn rozpočtu při stavbě nové budovy Městského

          úřadu Přelouč formou jednacího řízení bez uveřejnění.

43/  3 Zprávu o činnosti Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Přelouč za rok 2011.

43/  4 Zápis ze schůze osadního výboru Klenovka ze dne 23. 3. 2012.

43/  5 Informaci ředitele Technických služeb města Přelouče o stavu jednání s úřadem práce o

          vytvoření pracovních  míst v rámci „Dohod“ na veřejně prospěšné práce a o potřebě zvýšení

          příspěvku na mzdy sezónních pracovníků o 600 000,- Kč.

43/  6 Pořízení 3 ks náhradních ocelových lahví 6 l v ceně 8 700,- Kč/ks a 1 ks proudnice M4 na

          střední pěnu v ceně 6 800,- Kč pro potřeby JSDH města Přelouč z rozpočtu JSDH města.

43/  7 Zápis ze školské a kulturní komise ze dne 21. 3. 2012.

43/  8 Splnění úkolu rady města č. 42/15 (umístění reklamy na kruhovém objezdu) a č. 41/43 (přehled

          skutečných příjmů v rozpočtu města) a č. 37/59 (zpráva o činnosti osadních výborů a komisí

          místní samosprávy v roce 2011) .

43/  9 Komentář k žádosti Charity Přelouč o navýšení finančního příspěvku z rozpočtu města na

          terénní služby pro seniory a zdravotně postižené občany.

43/10 Informaci o plnění příjmů rozpočtu města k 31. 3. 2012.

43/11 Zápis kontrolního výboru z provedené kontroly ze dne 28.3. 2012 o hospodaření osadních

          výborů a komisí místních samospráv s přidělenými finančními prostředky v roce 2011.

 

 1. SCHVALUJE : 

 

43/12 Smlouvu o zřízení věcných břemen uzavřenou mezi městem Přelouč a Telefónica Czech

          Republic, a.s. na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 395/5 a p.p.č.

          396/39 v k.ú. Přelouč.

43/13 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby č. 

           IV-12-2010336/VB/01 uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva

           odpovídající věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 1794/6, p.p.č. 2194/5 a p.p.č. 2194/6 v k.ú.

           Přelouč.

43/14 Smlouvu o dílo na vypracování architektonické studie pro akci „Výtah Občanská záložna

          Přelouč“ s ing. Janem Navrátilem, GREENPO Pardubice, Sezemická 1350, 530 03 Pardubice,

          IČO 131 81 521, za cenu 48 000,- Kč.

43/15 Dodatek č. 8 smlouvy o dílo s firmou Metrostav, a.s., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8,

          IČ 00014 915 na provedení stavby „Administrativní budova Městského úřadu Přelouč, Čsa“,

          uzavřený  v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., který zvyšuje sjednanou 

          cenu prací o částku 703.281,74 Kč vč. DPH na částku 87.881.409,49 Kč vč. DPH.

43/16 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Nákup cisternové automobilové stříkačky“

          uzavřenou mezi městem Přelouč a Továrnou hasicí techniky, s.r.o. (THT, s.r.o.), Starohradská

          316, 572 01 Polička za cenu 3 331 000,- Kč bez DPH, 3 997 200,- Kč vč. DPH.

43/17 Prodloužení nájemní smlouvy pí. J. Č. na byt č. 9 v č. p. 923 v Palackého ulici

          v Přelouči na dobu určitou od 1. 5. 2012 do 31. 7. 2012.

43/18 Prodloužení nájemní smlouvy p. F. K. na byt č. 7 v ul. Za Fontánou č. p. 433

          v Přelouči na dobu určitou od 1. 5. 2012 do 30. 10. 2012.

43/19 Prodloužení nájemní smlouvy pí. E. N. na byt č. 13 v ul. Za Fontánou č.p. 433

          v Přelouči na dobu určitou od 1. 5. 2012 do 31. 7. 2012.

43/20 Prodloužení nájemní smlouvy O. a G. R. na byt č. 10 v č.p. 433 v ul. Za  

          Fontánou v Přelouči na dobu určitou od 1. 5. 2012 do 30. 6. 2012.

43/21 Prodloužení nájemní smlouvy pí. V. R. na byt č. 15 v č.p. 433 v ul. Za Fontánou

          v Přelouči na dobu určitou od 1. 5. 2012 do 30. 6. 2012.

43/22 Prodloužení nájemní smlouvy p. J. V. na byt č. 5 v ul. Za Fontánou č.p. 433

          v Přelouči na dobu určitou od 1. 5. 2012 do 30. 10. 2012.

43/23 Finanční příspěvky z kulturního fondu:

 •   2 000,- Kč Náboženské obci církve československé husitské na pořádání výstav, koncertů

ve Sboru v ul. Tůmy Přeloučského,

 • 10 000,- Kč Atelieru Josef, Josefu Dvořáčkovi na pořádání sochařského workshopu a

zahradní galerie,

 • 10 000,- Kč Michalu Chmelařovi na koncertní zájezd do Bulharska,
 •   6 000,- Kč J. Baborákové na zájezd na výchovný koncert,
 • 11 000,- Kč M. Nedbalovi na soustředění orchestru Buď Fit,
 • 12 000,- Kč Veronice Pokorné – Rošťák na zájezd na Slovensko,
 • 10 000,- Kč Iloně Kubové – RC Sluníčko na akce pro rodiny s dětmi,
 •   8 000,- Kč SRPŠ ZŠ Masarykovo nám. na  rozloučení s 9. třídami,
 • 12 000,- Kč Klub přátel ZŠ Smetanova ul. na Vánoční akademii a rozloučení s 9. třídami,
 •   5 000,- Kč Jakub klubu na zájezd, výtvarné soutěže a  dobrovolnický program,
 • 10 000,- Kč J. Housové – Klubu Radost na výlet, soutěže, historický tábor,
 •   4 000,- Kč J.B. Foersteru na koncerty, festivaly a nahrávky.

43/24 Finanční příspěvky ze vzdělávacího  fondu:

 •  3 000,- Kč pí. Marcele Danihelkové na výstavu z historie Přeloučska,
 •  3 500,- Kč pí. Evě Fundové na přednášky a akce pro čtenáře,
 •  4 500,- Kč pí. Ladislavě Hývlové na přednášky a akce pro čtenáře,
 •  9 000,- Kč ZUŠ Přelouč, p. Z. Rumpíkovi na studijní zájezd do Itálie,
 • 30 000,- Kč SRPŠ ZUŠ Přelouč na výchovné akce v průběhu roku.

43/25 Návrh programu XII. zasedání zastupitelstva města.  

 

 1. SOUHLASÍ :

 

43/26 S pořízením 1 ks dýchacího přístroje DRÄGER PSS 3000 pro JSDH města Přelouč v ceně do

          38 500,- Kč z rozpočtu JSDH města.

43/27 S uzavřením smlouvy o nájmu bytu na bytovou jednotku ev. č. 4, nacházející se v 1. podlaží

          domu č.p. 923 ulice Palackého v Přelouči s p. V. Š., trvale bytem

          Palackého 923, Přelouč na dobu určitou od 1. 5.  2012 do 31. 7. 2012.

43/28 S uzavřením nové nájemní smlouvy na byt č. 08 (C3 ve 2. n.p.) v č.p. 1562 v ulici Jana Dítěte

          v Přelouči s pí. M. R. bytem Kozašice č.p. 22, 535 01 Přelouč, po převodu

          členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1562, spojeného s právem nájmu

          uvedeného bytu, z p. Z. V. na pí. M. R.

 

 1. DOPORUČUJE :  

 

43/29 Zastupitelstvu města Přelouče schválit použití výtěžku z výherních hracích přístrojů ve výši

          470 989,- Kč za rok 2011 na úhradu nákladů pečovatelské služby pro staré a nemocné občany 

          města Přelouče.

43/30 Zastupitelstvu města Přelouče schválit Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce

          2011.

43/31 Zastupitelstvu města Přelouče schválit smlouvu č. UZSVM/HPU/2681/2012-HPUMSM

          1892/99 o bezúplatném převodu pozemků pod komunikacemi uzavřenou mezi Českou     

          republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Přelouč.

43/32 Zastupitelstvu města Přelouče schválit smlouvu č. ÚE 40/2003 o bezúplatném převodu pozemků 

          pod komunikacemi uzavřenou mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve

          věcech majetkových a městem Přelouč.

 

43/33 Zastupitelstvu města schválit záměr města směnit díl „c“ pozemku p.p.č. 310/2 v k.ú. Přelouč o 

          výměře 6 m2 z vlastnictví společnosti Komplexní domácí péče s.r.o. za díl „a“ pozemku p.p.č.

          311/4 v k.ú. Přelouč o výměře 24 m2 z vlastnictví města s doplatkem ve výši 6 000,- Kč.

43/34 Zastupitelstvu města schválit a vydat Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 5/2012,

          kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 1/2012 k zabezpečení místních

          záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinské činnosti.

43/35 Zastupitelstvu města schválit a vydat Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 6/2012, 

          kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 8/2011, jíž se stanoví místa a čas, na kterých lze

          provozovat sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle

          § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona o loteriích, ve znění Obecně závazné vyhlášky města Přelouče

          č. 2/2012.

43/36 Zastupitelstvu města odejmout komisi místní samosprávy Lhota – Škudly a Štěpánov a 

          osadnímu výboru Klenovka finanční prostředky přidělené z rozpočtu města na rok 2012

          z důvodu porušení Pravidel pro nakládání s finančními prostředky osadních výborů a komisí

          místních samospráv.

 

 1. UDĚLUJE :

 

43/37 V souladu s ustanovením čl. 6 odst. 2 obecně závazné vyhlášky  č. 5/2011 výjimku z časového

           omezení veřejné hudební produkce  SDH Lohenice na pořádání „Posezení s hudbou“ dne

           5. 5.  2012 v době od 00.00 do 03.00 hodin.

 

 1. NESOUHLASÍ : 

 

43/38 Se snížením ceny pozemku p.p.č. 303/2 o výměře cca 240 m2 v k.ú. Škudly.

 

 1. ZAMÍTÁ :  

 

43/39 Nabídku služeb poskytovaných v rámci internetové televize RasTV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                                      ing. Ivan  M o r a v e c

                    starostka                                                                                          místostarosta

 


Vytvořeno: 25. 6. 2013
Poslední aktualizace: 25. 6. 2013 00:00
Autor: Miroslav Tkáč