Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 43. schůze rady města

konané dne 16.4. 2012

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________43. schůze rady města konané dne 16. 4. 2012_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ : 

 

43/  1 Informaci o reklamních zařízeních umístěných v souladu s platnými předpisy u kruhové

          křižovatky v Přelouči.

43/  2 Zápis z 8. jednání komise pro projednávání změn rozpočtu při stavbě nové budovy Městského

          úřadu Přelouč formou jednacího řízení bez uveřejnění.

43/  3 Zprávu o činnosti Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Přelouč za rok 2011.

43/  4 Zápis ze schůze osadního výboru Klenovka ze dne 23. 3. 2012.

43/  5 Informaci ředitele Technických služeb města Přelouče o stavu jednání s úřadem práce o

          vytvoření pracovních  míst v rámci „Dohod“ na veřejně prospěšné práce a o potřebě zvýšení

          příspěvku na mzdy sezónních pracovníků o 600 000,- Kč.

43/  6 Pořízení 3 ks náhradních ocelových lahví 6 l v ceně 8 700,- Kč/ks a 1 ks proudnice M4 na

          střední pěnu v ceně 6 800,- Kč pro potřeby JSDH města Přelouč z rozpočtu JSDH města.

43/  7 Zápis ze školské a kulturní komise ze dne 21. 3. 2012.

43/  8 Splnění úkolu rady města č. 42/15 (umístění reklamy na kruhovém objezdu) a č. 41/43 (přehled

          skutečných příjmů v rozpočtu města) a č. 37/59 (zpráva o činnosti osadních výborů a komisí

          místní samosprávy v roce 2011) .

43/  9 Komentář k žádosti Charity Přelouč o navýšení finančního příspěvku z rozpočtu města na

          terénní služby pro seniory a zdravotně postižené občany.

43/10 Informaci o plnění příjmů rozpočtu města k 31. 3. 2012.

43/11 Zápis kontrolního výboru z provedené kontroly ze dne 28.3. 2012 o hospodaření osadních

          výborů a komisí místních samospráv s přidělenými finančními prostředky v roce 2011.

 

 1. SCHVALUJE : 

 

43/12 Smlouvu o zřízení věcných břemen uzavřenou mezi městem Přelouč a Telefónica Czech

          Republic, a.s. na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 395/5 a p.p.č.

          396/39 v k.ú. Přelouč.

43/13 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby č. 

           IV-12-2010336/VB/01 uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva

           odpovídající věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 1794/6, p.p.č. 2194/5 a p.p.č. 2194/6 v k.ú.

           Přelouč.

43/14 Smlouvu o dílo na vypracování architektonické studie pro akci „Výtah Občanská záložna

          Přelouč“ s ing. Janem Navrátilem, GREENPO Pardubice, Sezemická 1350, 530 03 Pardubice,

          IČO 131 81 521, za cenu 48 000,- Kč.

43/15 Dodatek č. 8 smlouvy o dílo s firmou Metrostav, a.s., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8,

          IČ 00014 915 na provedení stavby „Administrativní budova Městského úřadu Přelouč, Čsa“,

          uzavřený  v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., který zvyšuje sjednanou 

          cenu prací o částku 703.281,74 Kč vč. DPH na částku 87.881.409,49 Kč vč. DPH.

43/16 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Nákup cisternové automobilové stříkačky“

          uzavřenou mezi městem Přelouč a Továrnou hasicí techniky, s.r.o. (THT, s.r.o.), Starohradská

          316, 572 01 Polička za cenu 3 331 000,- Kč bez DPH, 3 997 200,- Kč vč. DPH.

43/17 Prodloužení nájemní smlouvy pí. J. Č. na byt č. 9 v č. p. 923 v Palackého ulici

          v Přelouči na dobu určitou od 1. 5. 2012 do 31. 7. 2012.

43/18 Prodloužení nájemní smlouvy p. F. K. na byt č. 7 v ul. Za Fontánou č. p. 433

          v Přelouči na dobu určitou od 1. 5. 2012 do 30. 10. 2012.

43/19 Prodloužení nájemní smlouvy pí. E. N. na byt č. 13 v ul. Za Fontánou č.p. 433

          v Přelouči na dobu určitou od 1. 5. 2012 do 31. 7. 2012.

43/20 Prodloužení nájemní smlouvy O. a G. R. na byt č. 10 v č.p. 433 v ul. Za  

          Fontánou v Přelouči na dobu určitou od 1. 5. 2012 do 30. 6. 2012.

43/21 Prodloužení nájemní smlouvy pí. V. R. na byt č. 15 v č.p. 433 v ul. Za Fontánou

          v Přelouči na dobu určitou od 1. 5. 2012 do 30. 6. 2012.

43/22 Prodloužení nájemní smlouvy p. J. V. na byt č. 5 v ul. Za Fontánou č.p. 433

          v Přelouči na dobu určitou od 1. 5. 2012 do 30. 10. 2012.

43/23 Finanční příspěvky z kulturního fondu:

 •   2 000,- Kč Náboženské obci církve československé husitské na pořádání výstav, koncertů

ve Sboru v ul. Tůmy Přeloučského,

 • 10 000,- Kč Atelieru Josef, Josefu Dvořáčkovi na pořádání sochařského workshopu a

zahradní galerie,

 • 10 000,- Kč Michalu Chmelařovi na koncertní zájezd do Bulharska,
 •   6 000,- Kč J. Baborákové na zájezd na výchovný koncert,
 • 11 000,- Kč M. Nedbalovi na soustředění orchestru Buď Fit,
 • 12 000,- Kč Veronice Pokorné – Rošťák na zájezd na Slovensko,
 • 10 000,- Kč Iloně Kubové – RC Sluníčko na akce pro rodiny s dětmi,
 •   8 000,- Kč SRPŠ ZŠ Masarykovo nám. na  rozloučení s 9. třídami,
 • 12 000,- Kč Klub přátel ZŠ Smetanova ul. na Vánoční akademii a rozloučení s 9. třídami,
 •   5 000,- Kč Jakub klubu na zájezd, výtvarné soutěže a  dobrovolnický program,
 • 10 000,- Kč J. Housové – Klubu Radost na výlet, soutěže, historický tábor,
 •   4 000,- Kč J.B. Foersteru na koncerty, festivaly a nahrávky.

43/24 Finanční příspěvky ze vzdělávacího  fondu:

 •  3 000,- Kč pí. Marcele Danihelkové na výstavu z historie Přeloučska,
 •  3 500,- Kč pí. Evě Fundové na přednášky a akce pro čtenáře,
 •  4 500,- Kč pí. Ladislavě Hývlové na přednášky a akce pro čtenáře,
 •  9 000,- Kč ZUŠ Přelouč, p. Z. Rumpíkovi na studijní zájezd do Itálie,
 • 30 000,- Kč SRPŠ ZUŠ Přelouč na výchovné akce v průběhu roku.

43/25 Návrh programu XII. zasedání zastupitelstva města.  

 

 1. SOUHLASÍ :

 

43/26 S pořízením 1 ks dýchacího přístroje DRÄGER PSS 3000 pro JSDH města Přelouč v ceně do

          38 500,- Kč z rozpočtu JSDH města.

43/27 S uzavřením smlouvy o nájmu bytu na bytovou jednotku ev. č. 4, nacházející se v 1. podlaží

          domu č.p. 923 ulice Palackého v Přelouči s p. V. Š., trvale bytem

          Palackého 923, Přelouč na dobu určitou od 1. 5.  2012 do 31. 7. 2012.

43/28 S uzavřením nové nájemní smlouvy na byt č. 08 (C3 ve 2. n.p.) v č.p. 1562 v ulici Jana Dítěte

          v Přelouči s pí. M. R. bytem Kozašice č.p. 22, 535 01 Přelouč, po převodu

          členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1562, spojeného s právem nájmu

          uvedeného bytu, z p. Z. V. na pí. M. R.

 

 1. DOPORUČUJE :  

 

43/29 Zastupitelstvu města Přelouče schválit použití výtěžku z výherních hracích přístrojů ve výši

          470 989,- Kč za rok 2011 na úhradu nákladů pečovatelské služby pro staré a nemocné občany 

          města Přelouče.

43/30 Zastupitelstvu města Přelouče schválit Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce

          2011.

43/31 Zastupitelstvu města Přelouče schválit smlouvu č. UZSVM/HPU/2681/2012-HPUMSM

          1892/99 o bezúplatném převodu pozemků pod komunikacemi uzavřenou mezi Českou     

          republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Přelouč.

43/32 Zastupitelstvu města Přelouče schválit smlouvu č. ÚE 40/2003 o bezúplatném převodu pozemků 

          pod komunikacemi uzavřenou mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve

          věcech majetkových a městem Přelouč.

 

43/33 Zastupitelstvu města schválit záměr města směnit díl „c“ pozemku p.p.č. 310/2 v k.ú. Přelouč o 

          výměře 6 m2 z vlastnictví společnosti Komplexní domácí péče s.r.o. za díl „a“ pozemku p.p.č.

          311/4 v k.ú. Přelouč o výměře 24 m2 z vlastnictví města s doplatkem ve výši 6 000,- Kč.

43/34 Zastupitelstvu města schválit a vydat Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 5/2012,

          kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 1/2012 k zabezpečení místních

          záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinské činnosti.

43/35 Zastupitelstvu města schválit a vydat Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 6/2012, 

          kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 8/2011, jíž se stanoví místa a čas, na kterých lze

          provozovat sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle

          § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona o loteriích, ve znění Obecně závazné vyhlášky města Přelouče

          č. 2/2012.

43/36 Zastupitelstvu města odejmout komisi místní samosprávy Lhota – Škudly a Štěpánov a 

          osadnímu výboru Klenovka finanční prostředky přidělené z rozpočtu města na rok 2012

          z důvodu porušení Pravidel pro nakládání s finančními prostředky osadních výborů a komisí

          místních samospráv.

 

 1. UDĚLUJE :

 

43/37 V souladu s ustanovením čl. 6 odst. 2 obecně závazné vyhlášky  č. 5/2011 výjimku z časového

           omezení veřejné hudební produkce  SDH Lohenice na pořádání „Posezení s hudbou“ dne

           5. 5.  2012 v době od 00.00 do 03.00 hodin.

 

 1. NESOUHLASÍ : 

 

43/38 Se snížením ceny pozemku p.p.č. 303/2 o výměře cca 240 m2 v k.ú. Škudly.

 

 1. ZAMÍTÁ :  

 

43/39 Nabídku služeb poskytovaných v rámci internetové televize RasTV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                                      ing. Ivan  M o r a v e c

                    starostka                                                                                          místostarosta

 

Datum vložení: 25. 6. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, neděle 28. 5. 2023
jasno 20 °C 6 °C
pondělí 29. 5. jasno 21/7 °C
úterý 30. 5. jasno 21/9 °C
středa 31. 5. jasno 16/7 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi