Obsah

usnesení 6. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 31.01. 2011

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_________________ _____6. schůze rady města konané dne 31.1. 2011___________________

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

6/  1 Zprávu o činnosti Bezpečnostní rady města Přelouč za rok 2010.

6/  2 Zprávu se stručnou statistikou monitoringu svozu odpadu za druhé pololetí roku 2010.

6/  3 Kalendář akcí k 750. výročí povýšení Přelouče na město.

6/  4 Stížnost p. P. Š.   Břehy,  na postup úředníků MěÚ.

 

 1. SCHVALUJE :

 

6/  5 Smlouvu o dodávce hotových jídel včetně dietních pečovatelské službě uzavřenou mezi

        Domovem u fontány, Libušina 1060,  Přelouč a městem Přelouč.

6/  6 Smlouvu o dílo č. 01/01/11 na zpracování energetického auditu a průkazu energetické náročnosti

        budovy pro podání žádosti na Operační program životního prostředí pro akci „Základní umělecká

        škola Přelouč, K. H. Máchy 325, Přelouč“ uzavřenou mezi městem Přelouč a  ing. Věrou

        Sytařovou – Projekt Vera, nám. Dukelských hrdinů 2234, 530 02 Pardubice, IČ 131 83 524, za 

        cenu 57 600,- Kč včetně DPH.

6/  7 Smlouvu o dílo č. 02/01/11 na zpracování energetického auditu pro podání žádosti na Operační

        program životního prostředí pro akci „Dům pro volnočasové aktivity mládeže, Kladenská 845, 

        Přelouč“ uzavřenou mezi městem Přelouč a ing. Věrou Sytařovou – Projekt Vera, nám.   

        Dukelských hrdinů 2234, 530 02 Pardubice, IČ 131 83 524 za cenu 32 400,- Kč včetně DPH.

6/  8 Prodloužení nájemní smlouvy pí. J. Č. na byt č. 9 v Palackého ul., č.p. 923

        v Přelouči na dobu určitou od 1.2. 2011 do 31.1.  2012.

6/  9 Změnu organizačního řádu v oblasti náhradní rodinné péče s účinností od 1.2. 2011.

6/10 Dodatek č. 1/2011 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu mezi městem Přelouč a společností

        SOP, a. s.

6/11 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-2003488/VB/01                               

         (Tupesy-přípojka nn-ing.Zbyněk Husák) uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ

         Distribuce a.s. na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 255/1 a p.p.č.

         210 v k.ú. Tupesy u Přelouče.

6/12 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2005213/VB/1 (Přelouč-KNN-AGROKOM CZ 

        spol. s r.o.) uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s. na zřízení práva odpovídající

        věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 1964/1 v k.ú. Přelouč.

6/13 Smlouvu o zřízení věcného břemene ozn. „11010-023266 Přelouč (PA), Krátká 1559, KR,

        přípoj“ uzavřenou mezi městem Přelouč a Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na zřízení práva

        odpovídající věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč.

6/14 Smlouvu o zřízení věcného břemene ozn. „11010-007574 Přelouč (PA), Tůmy Přeloučského,

        obnova“ uzavřenou mezi městem Přelouč a Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na zřízení  práva

        odpovídající věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 1780/18 a p.p.č. 1969 v k.ú. Přelouč.

6/15 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2005475/VB/2 (Přelouč-knn-ing. Morávek)

        uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s. na zřízení práva odpovídající věcnému

        břemeni k pozemku p.p.č. 1969 v k.ú.Přelouč.

6/16 Podmínky výzvy na zpracování návrhu výtvarného díla pro novou budovu Městského úřadu

        Přelouč.

6/17 Změnu Vyhlášky o dni a místě konání voleb do komisí místních samospráv a osadních výborů

        tak, že v bodě 2) se prodlužuje doba trvání voleb do 19.00 hodin.

6/18 Jmenný seznam výtvarníků, kterým bude zaslána výzva na zpracování návrhu výtvarného díla

        pro novou budovu Městského úřadu Přelouč.

 

6/19 Finanční příspěvky z fondu rady města :

 • 10 000,- Kč na poskytování sociálních služeb pro Laxus Nymburk,
 • 10 000,-Kč na činnost v roce 2011 Domovu sv. Josefa, Žireč,
 • 5 000,- Kč  na činnost v roce 2011 SDH, okrsku 14,
 • 5 000,- Kč  na činnost v roce 2011 SDH Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Přelouč,
 • 5 000,- Kč na činnost v roce 2011 Svazu tělesně postižených, místní organizaci Přelouč,
 • 5 000,- Kč na pořádání 4. ročníku Rallye Železné hory pro Auto Moto Veteráni Přelouč, o.s.,
 • 20 000,-Kč na cestovné pro sbormistra Sboru J.B. Foerstera Přelouč ,
 • 5 000,-  Kč na chovatelskou a výstavní činnost v roce 2011 Českému svazu chovatelů, místní  

organizaci Přelouč,

 • 5 000,- Kč na činnost v roce 2011  o.s. Filmáč Přelouč,
 • 15 000,- Kč na činnost v roce 2011 Hasičskému sboru – ČHJ Přelouč,
 • 3 000,- Kč  na činnost v roce 2011 Základní organizaci Českého svazu včelařů, o.s. Přelouč,
 • 20 000,- Kč na pronájem prostor Klubu maminek a dětí Sluníčko Přelouč.

 

 1. SOUHLASÍ :

 

6/20 Na základě vyjádření Státního fondu rozvoje bydlení a při splnění stanovených podmínek se

        žádostí p. M. P., nájemce bytu č. 2 a pí. Š. Z., nájemkyně bytu č. 3 v č.p.

        1537 v Riegrově ul. v Přelouči, aby stavebními úpravami uvedených sousedících bytů vznikl

        z bytu č. 2 o velikosti 2+1+L byt 3+1+L a z bytu č. 3 o velikosti 2+KK byt 1+KK.

6/21 Se zahájením činností k získání dotace v rámci Operačního programu Životního prostředí –

         prioritní osa 2 – na pořízení silničního zametacího vozu pro město Přelouč v hodnotě 4,5 – 5 mil.

         Kč v režimu de minimis.

6/22 S podnájmem bytu č. 5 v č. p. 1539 v ul.  Tůmy Přeloučského v Přelouči nájemce ing. T.

        R., trvale bytem Tůmy Přeloučského č. p.  1539 Přelouč, za podmínky, že byt bude

        dán do podnájmu výhradně k nájemnímu bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně

        usměrňovaného nájemného podle příslušných platných právních předpisů. Smlouva o nájmu bude

        uzavřena písemně a bude v jedné kopii předložena městu.

 

 1. ROZHODUJE :

 

6/23 O pokračování regenerace panelového sídliště v Přelouči i v části sídliště s názvem „U školy“

        (mezi ulicemi Obránců míru a Jižní a ul. Kladenskou) potřebnými přípravnými a projekčními

        pracemi.

 

 1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

6/24 Na budoucí zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 1850/2 v k.ú.

        Přelouč spočívající v právu umístění, zřízení a provozování kabelového vedení nn ve prospěch

        ČEZ Distribuce, a.s. na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 1 000,-Kč plus DPH.

 

 1. UDĚLUJE VÝJIMKU :

 

6/25 Pro pořádání veřejné hudební produkce Sborem dobrovolných hasičů Lohenice, která se bude

        konat dne 18.2. 2011 v hostinci v Lohenicích od 20.00 do 04.00 hodin následujícího dne.

 

 1. UPRAVUJE ÚKOL :

 

6/26 Rady města spočívající ve frekvenci  provádění  kontrol  svozu odpadu na 1x měsíčně.

 

 

 

 

 

 1. DOPORUČUJE :

 

6/27 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtového opatření I rozpočtu města pro rok 2011 částku ve

        výši 50 000,-Kč pro ZUŠ Přelouč na nákup krojů pro dechový orchestr.

6/28 Zastupitelstvu města  v rámci  rozpočtového opatření I rozpočtu města pro rok 2011 převod

         částky  ve  výši 450 000,- Kč z ORG 1-50007 „výročí 750 let založení města“ do rozpočtu

         Kulturních služeb Přelouč jako dotaci k vyúčtování na zajištění oslav 750 let založení města.   

6/29 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtového opatření I rozpočtu města pro rok 2011 částku ve

        výši 180 000,-Kč na zpracování projektu k získání dotace na nákup zametacího stroje pro

        Technické služby města Přelouče.

6/30 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtového opatření I rozpočtu města pro rok 2011 částku ve 

        výši 50 000,- Kč na pořízení LCD displeje pro potřeby MHD na zastávce Přelouč, železniční

        stanice.

6/31 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtového opatření I rozpočtu města pro rok 2011 částku ve

        výši 100 000,- Kč na stavební úpravy kina – šatny pro umělce.

 

 1. STANOVÍ :

 

6/32 Že při přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství mohou  závěsný odznak  užívat

        místostarosta ing. Ivan Moravec a zastupitelé Mgr. Věra Jelínková, ing. Martin Moravec, Ph.D. a

        MUDr. Lenka Roušarová.

 

 1. POSTUPUJE :

 

6/33 K projednání ve sportovní komisi žádost o finanční příspěvek České asociace silných mužů, 

        Čáslav.

6/34 K projednání ve sportovní komisi žádost o finanční příspěvek Sokola Přelouč, oddílu stolního

         tenisu.

 

 1. NESCHVALUJE :

 

6/35 Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2011 VPS uzavřenou mezi městem Přelouč a obcí Urbanice na

         vykonávání úkolů na úseku zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku a bezpečnosti a

         plynulosti silničního provozu, konkrétně provádění měření rychlosti vozidel na území obce

         Urbanice.

 

 1. UKLÁDÁ :

 

6/36 Tajemníkovi MěÚ provést šetření k míře zavinění ztráty ověřovací knihy a výsledek předložit na

         schůzi rady dne 14.2. 2011.

6/37 Dopravní komisi projednat reálnost zřízení autobusové zastávky na písnících Lohenice –Mělice.

6/38 Dopravní komisi vydat stanovisko k rozšíření licence MHD o zastávku na Pernštýnské nám.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ZAMÍTÁ :

 

 6/39 Žádost Základní kynologické organizace Přelouč o poskytnutí finančního příspěvku  z rozpočtu

         města .

6/40 Žádost o.s. Kontakt – Linky důvěry Ústí n. Orlicí o finanční příspěvek z rozpočtu města.

6/41 Žádost Šance žít, Chomutov o finanční příspěvek z rozpočtu města na kulturní činnost v Domově

        u fontány.

6/42 Žádost p. T. R., bytem Masarykovo nám. 25, Přelouč o přidělení bytu v č.p. 433 v ul.

        Za Fontánou, Přelouč, z důvodu jeho neuhrazených pohledávek vůči městu.

6/43 Žádost p. L. R., bytem Masarykovo nám. 25, Přelouč o přidělení bytu v č.p.  433 v ul. Za

        Fontánou, Přelouč z důvodu jeho neuhrazených pohledávek  vůči městu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                          ing. Ivan  M o r a v e c

                         starostka                                                                         místostarosta


Vytvořeno: 25. 6. 2013
Poslední aktualizace: 25. 6. 2013 00:00
Autor: