Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 6. schůze rady města

konané dne 31.01. 2011

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_________________ _____6. schůze rady města konané dne 31.1. 2011___________________

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

6/  1 Zprávu o činnosti Bezpečnostní rady města Přelouč za rok 2010.

6/  2 Zprávu se stručnou statistikou monitoringu svozu odpadu za druhé pololetí roku 2010.

6/  3 Kalendář akcí k 750. výročí povýšení Přelouče na město.

6/  4 Stížnost p. P. Š.   Břehy,  na postup úředníků MěÚ.

 

 1. SCHVALUJE :

 

6/  5 Smlouvu o dodávce hotových jídel včetně dietních pečovatelské službě uzavřenou mezi

        Domovem u fontány, Libušina 1060,  Přelouč a městem Přelouč.

6/  6 Smlouvu o dílo č. 01/01/11 na zpracování energetického auditu a průkazu energetické náročnosti

        budovy pro podání žádosti na Operační program životního prostředí pro akci „Základní umělecká

        škola Přelouč, K. H. Máchy 325, Přelouč“ uzavřenou mezi městem Přelouč a  ing. Věrou

        Sytařovou – Projekt Vera, nám. Dukelských hrdinů 2234, 530 02 Pardubice, IČ 131 83 524, za 

        cenu 57 600,- Kč včetně DPH.

6/  7 Smlouvu o dílo č. 02/01/11 na zpracování energetického auditu pro podání žádosti na Operační

        program životního prostředí pro akci „Dům pro volnočasové aktivity mládeže, Kladenská 845, 

        Přelouč“ uzavřenou mezi městem Přelouč a ing. Věrou Sytařovou – Projekt Vera, nám.   

        Dukelských hrdinů 2234, 530 02 Pardubice, IČ 131 83 524 za cenu 32 400,- Kč včetně DPH.

6/  8 Prodloužení nájemní smlouvy pí. J. Č. na byt č. 9 v Palackého ul., č.p. 923

        v Přelouči na dobu určitou od 1.2. 2011 do 31.1.  2012.

6/  9 Změnu organizačního řádu v oblasti náhradní rodinné péče s účinností od 1.2. 2011.

6/10 Dodatek č. 1/2011 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu mezi městem Přelouč a společností

        SOP, a. s.

6/11 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-2003488/VB/01                               

         (Tupesy-přípojka nn-ing.Zbyněk Husák) uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ

         Distribuce a.s. na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 255/1 a p.p.č.

         210 v k.ú. Tupesy u Přelouče.

6/12 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2005213/VB/1 (Přelouč-KNN-AGROKOM CZ 

        spol. s r.o.) uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s. na zřízení práva odpovídající

        věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 1964/1 v k.ú. Přelouč.

6/13 Smlouvu o zřízení věcného břemene ozn. „11010-023266 Přelouč (PA), Krátká 1559, KR,

        přípoj“ uzavřenou mezi městem Přelouč a Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na zřízení práva

        odpovídající věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč.

6/14 Smlouvu o zřízení věcného břemene ozn. „11010-007574 Přelouč (PA), Tůmy Přeloučského,

        obnova“ uzavřenou mezi městem Přelouč a Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na zřízení  práva

        odpovídající věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 1780/18 a p.p.č. 1969 v k.ú. Přelouč.

6/15 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2005475/VB/2 (Přelouč-knn-ing. Morávek)

        uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s. na zřízení práva odpovídající věcnému

        břemeni k pozemku p.p.č. 1969 v k.ú.Přelouč.

6/16 Podmínky výzvy na zpracování návrhu výtvarného díla pro novou budovu Městského úřadu

        Přelouč.

6/17 Změnu Vyhlášky o dni a místě konání voleb do komisí místních samospráv a osadních výborů

        tak, že v bodě 2) se prodlužuje doba trvání voleb do 19.00 hodin.

6/18 Jmenný seznam výtvarníků, kterým bude zaslána výzva na zpracování návrhu výtvarného díla

        pro novou budovu Městského úřadu Přelouč.

 

6/19 Finanční příspěvky z fondu rady města :

 • 10 000,- Kč na poskytování sociálních služeb pro Laxus Nymburk,
 • 10 000,-Kč na činnost v roce 2011 Domovu sv. Josefa, Žireč,
 • 5 000,- Kč  na činnost v roce 2011 SDH, okrsku 14,
 • 5 000,- Kč  na činnost v roce 2011 SDH Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Přelouč,
 • 5 000,- Kč na činnost v roce 2011 Svazu tělesně postižených, místní organizaci Přelouč,
 • 5 000,- Kč na pořádání 4. ročníku Rallye Železné hory pro Auto Moto Veteráni Přelouč, o.s.,
 • 20 000,-Kč na cestovné pro sbormistra Sboru J.B. Foerstera Přelouč ,
 • 5 000,-  Kč na chovatelskou a výstavní činnost v roce 2011 Českému svazu chovatelů, místní  

organizaci Přelouč,

 • 5 000,- Kč na činnost v roce 2011  o.s. Filmáč Přelouč,
 • 15 000,- Kč na činnost v roce 2011 Hasičskému sboru – ČHJ Přelouč,
 • 3 000,- Kč  na činnost v roce 2011 Základní organizaci Českého svazu včelařů, o.s. Přelouč,
 • 20 000,- Kč na pronájem prostor Klubu maminek a dětí Sluníčko Přelouč.

 

 1. SOUHLASÍ :

 

6/20 Na základě vyjádření Státního fondu rozvoje bydlení a při splnění stanovených podmínek se

        žádostí p. M. P., nájemce bytu č. 2 a pí. Š. Z., nájemkyně bytu č. 3 v č.p.

        1537 v Riegrově ul. v Přelouči, aby stavebními úpravami uvedených sousedících bytů vznikl

        z bytu č. 2 o velikosti 2+1+L byt 3+1+L a z bytu č. 3 o velikosti 2+KK byt 1+KK.

6/21 Se zahájením činností k získání dotace v rámci Operačního programu Životního prostředí –

         prioritní osa 2 – na pořízení silničního zametacího vozu pro město Přelouč v hodnotě 4,5 – 5 mil.

         Kč v režimu de minimis.

6/22 S podnájmem bytu č. 5 v č. p. 1539 v ul.  Tůmy Přeloučského v Přelouči nájemce ing. T.

        R., trvale bytem Tůmy Přeloučského č. p.  1539 Přelouč, za podmínky, že byt bude

        dán do podnájmu výhradně k nájemnímu bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně

        usměrňovaného nájemného podle příslušných platných právních předpisů. Smlouva o nájmu bude

        uzavřena písemně a bude v jedné kopii předložena městu.

 

 1. ROZHODUJE :

 

6/23 O pokračování regenerace panelového sídliště v Přelouči i v části sídliště s názvem „U školy“

        (mezi ulicemi Obránců míru a Jižní a ul. Kladenskou) potřebnými přípravnými a projekčními

        pracemi.

 

 1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

6/24 Na budoucí zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 1850/2 v k.ú.

        Přelouč spočívající v právu umístění, zřízení a provozování kabelového vedení nn ve prospěch

        ČEZ Distribuce, a.s. na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 1 000,-Kč plus DPH.

 

 1. UDĚLUJE VÝJIMKU :

 

6/25 Pro pořádání veřejné hudební produkce Sborem dobrovolných hasičů Lohenice, která se bude

        konat dne 18.2. 2011 v hostinci v Lohenicích od 20.00 do 04.00 hodin následujícího dne.

 

 1. UPRAVUJE ÚKOL :

 

6/26 Rady města spočívající ve frekvenci  provádění  kontrol  svozu odpadu na 1x měsíčně.

 

 

 

 

 

 1. DOPORUČUJE :

 

6/27 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtového opatření I rozpočtu města pro rok 2011 částku ve

        výši 50 000,-Kč pro ZUŠ Přelouč na nákup krojů pro dechový orchestr.

6/28 Zastupitelstvu města  v rámci  rozpočtového opatření I rozpočtu města pro rok 2011 převod

         částky  ve  výši 450 000,- Kč z ORG 1-50007 „výročí 750 let založení města“ do rozpočtu

         Kulturních služeb Přelouč jako dotaci k vyúčtování na zajištění oslav 750 let založení města.   

6/29 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtového opatření I rozpočtu města pro rok 2011 částku ve

        výši 180 000,-Kč na zpracování projektu k získání dotace na nákup zametacího stroje pro

        Technické služby města Přelouče.

6/30 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtového opatření I rozpočtu města pro rok 2011 částku ve 

        výši 50 000,- Kč na pořízení LCD displeje pro potřeby MHD na zastávce Přelouč, železniční

        stanice.

6/31 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtového opatření I rozpočtu města pro rok 2011 částku ve

        výši 100 000,- Kč na stavební úpravy kina – šatny pro umělce.

 

 1. STANOVÍ :

 

6/32 Že při přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství mohou  závěsný odznak  užívat

        místostarosta ing. Ivan Moravec a zastupitelé Mgr. Věra Jelínková, ing. Martin Moravec, Ph.D. a

        MUDr. Lenka Roušarová.

 

 1. POSTUPUJE :

 

6/33 K projednání ve sportovní komisi žádost o finanční příspěvek České asociace silných mužů, 

        Čáslav.

6/34 K projednání ve sportovní komisi žádost o finanční příspěvek Sokola Přelouč, oddílu stolního

         tenisu.

 

 1. NESCHVALUJE :

 

6/35 Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2011 VPS uzavřenou mezi městem Přelouč a obcí Urbanice na

         vykonávání úkolů na úseku zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku a bezpečnosti a

         plynulosti silničního provozu, konkrétně provádění měření rychlosti vozidel na území obce

         Urbanice.

 

 1. UKLÁDÁ :

 

6/36 Tajemníkovi MěÚ provést šetření k míře zavinění ztráty ověřovací knihy a výsledek předložit na

         schůzi rady dne 14.2. 2011.

6/37 Dopravní komisi projednat reálnost zřízení autobusové zastávky na písnících Lohenice –Mělice.

6/38 Dopravní komisi vydat stanovisko k rozšíření licence MHD o zastávku na Pernštýnské nám.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ZAMÍTÁ :

 

 6/39 Žádost Základní kynologické organizace Přelouč o poskytnutí finančního příspěvku  z rozpočtu

         města .

6/40 Žádost o.s. Kontakt – Linky důvěry Ústí n. Orlicí o finanční příspěvek z rozpočtu města.

6/41 Žádost Šance žít, Chomutov o finanční příspěvek z rozpočtu města na kulturní činnost v Domově

        u fontány.

6/42 Žádost p. T. R., bytem Masarykovo nám. 25, Přelouč o přidělení bytu v č.p. 433 v ul.

        Za Fontánou, Přelouč, z důvodu jeho neuhrazených pohledávek vůči městu.

6/43 Žádost p. L. R., bytem Masarykovo nám. 25, Přelouč o přidělení bytu v č.p.  433 v ul. Za

        Fontánou, Přelouč z důvodu jeho neuhrazených pohledávek  vůči městu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                          ing. Ivan  M o r a v e c

                         starostka                                                                         místostarosta

Datum vložení: 25. 6. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Strašidelný večírek

Počasí

dnes, sobota 3. 6. 2023
jasno 18 °C 5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C
pondělí 5. 6. slabý déšť 22/10 °C
úterý 6. 6. slabý déšť 16/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi